Skip to main content

Full text of "De veluwsche familie Tulleken : en hare aanverwanten"

See other formats


Nfn'i^.^m'i^.V.riTï PUBLIC LIBRARV 


3 1833 01798 1777 


/.i 


<tu 


fö 


GENEi^ 
929,2 
TS24iï 


/%.#^ 


DE  VELUWSCHE 


FAMILIE TULLEKEN 


EN 


HARE   AANVERWANTEN 


.^. 


■ f -' 


/; i 


^ 


-< 


A^ 


i^tt^- 


^^ 


VViTHDRAV 
From th*  •.*m;ly" 
History Libri.y 


«3p 


L r 


;.J3- 


M^M 


/7^    1 7)  O 


ifyxxiUhQyx, 


de veluwsche 
familie:  txjllekets^ 

hare aanverwanten. 

EENE  GENEALOGISCH — HISTORISCHE  PROEVE. 


Dit geslacht van hoogst deftigen stamme heeft steeds 
onder de patricische familiën van Gelderland eene voor- 
name plaats bekleed, en bloeit als zoodanig nog voort. 
De oudst bekende is 

Arnt Tolken , vermeld onder de viri ministeriales i van 
graat Otto II van Gelre in den fundatiebrief van 18 Juli 
1233,  waarbij  Arnhem  tot eene stad wordt verheven. Hij 


1 Deze behoorden als zoodanig niet •noodwendig tot den adelstand; 
want niet slechts edelen, maar ook vrijen en krijgslieden vermeenden 
hunne geboorte of hun schild niet te verlagen, door den keizer of de 
kerk (bisschoppen en abten) te dienen en diensi- oUlicnstmansgoederen 
van hen aan te nemen; zie W. A. van Spaen, Oordeelk. Inleiding ^ 
IV, 243. Anders echter schijnt er F. G. baron van Lynden van Hemmen 
over te denken, als hij in zijne Twee brieven over de Ridderorde van 
St. Jacohsbroeder schap (1827), bl. 145, zegt: «men had toen niets 
dan nobiles of liberi homines en ministeriales; de eersten hadden 
eigendommelijke vrije goederen ; de laatsten waren dienstplichtig, meestal 
aan eene kerk of een geestelijk gesticht; doch hun oorsprong en de 
natuur van adel waren dezelfde ». Deze adellijke auteur houdt dus de 
viri ministeriales wel degelijk voor edellieden wat hun oorsprong be- 
treft, gewis met het oog op een blz. 103 door hem aangehaald charter 
van 1257, dat aldus aanvangt: «Nos Heinricus et Otto, milites, fratres 
de  Barmstede,  renuntianles  nobilitati  et  libertati  nostrae (d. i. den 

1 


2  DE VELUWSCHE FAMILIE TrLLEKEN EN HAKE AANVERWANTEN. 

voegde bij dien der edelen , met meer anderen ,  zijn dienst- 
manseed tot bezwering der privilegiën, aan Ar nliem toegekend. 

Yoort3 treft men aan : 

Wilhelm Tullehen , aan wien , krachtens bezegelde opdracht 
van Daniel gezegd Bisscup, 'O Jan. 1267 vóór Arnold 
Lamberti ' en Carel Camerari , schepenen van Arnhem , ge- 
daan, drie pond kleine penningen „ cum uno pullo" uit 
huis en hof van Godfried Pitzarts , tusschen het erf van 
Pense Bloemendael ~ en dat van Sweer van Dideren in ge- 
legen, jaarlijks moesten worden opgebracht, voor de ééne 
helft op St. Maarten in den winter, voor de andere helft 
op Paschen te betalen. Ook moesten hem op dezelfde ter- 
mijnen uit het erf van Dirk Tulken ^ twintig kleine pen- 
ningen , en uit het erf van Willem Rogghen ^ twee pond 
kleine penningen jaarlijks uitgekeerd worden. Dit alles onder 


onafhankelijken staat van nobilis), spontanea voluntate facti sumus 
Ministeriales ecclesiae Bremensi», enz. Mr. E. D. Rink , Beschr.v. Tiel, 
Bijlage II (1847), bl. 43, noot 3, noemt de Ministeriales ice^geboren 
diens'tmannen, die den titel van «heer» misten, in onderscheiding 
van de edelgeborenen of nobiles. Ook de Herald. BiUiolh. 1875, bl. 13, 
getuigt, dat TuUeken nooit onder de adellijke geslachten is geteld 
ge^veest. — Behalve de in dit opstel nu en dan vermelde verschillende 
spelling van den naam, kwam ons ook nog die van «Tulke», «Tuil- 
kens», (( Tuilliken » en «Tueleken» voor. Men treft ook den familie- 
naam «Tulkens» aan; zoo ^verd J. Tulkens, ontvanger der directe 
belastingen te Eysden (station) , 5 Maart 1879 tot ontvanger dierzelfde 
middelen te Gronsveld c. a. {Haarl. CL v. 8 Maart), en 19 Juli 1879 
als zoodanig te Eysden (land) benoemd. Doch deze familie is aan onze 
TuUekens niet vermaagschapt. 

1 Zie_beneden, Bijlage Y. B. 

2 \\\ 1654 komt Herman van Bloemendael tot Est, en in 1719 
Johanna v. Bl. voor. Laatstgenoemde had 27 Sept. met den kerkeraad 
van Bemmel verschil over het recht van collatie der pastorie aldaar 
{Registers  op  het  archief v.  h. voorm. hof v. Gelre , bl. 1J2, 264). 

3 «Dit soude oock Tiyiken konnen weesen», luidt eene kantteekening. 
* Hans  Regier  Rogghen,  lid der rederijkerskamer Moysis Bosch te 

's Hertogenbosch , verscheen 3 Mei 1G20 op het Peoenfeest te Mechelen 
met een refrein in Alexandr. voetmaat (zie de N. Uitgaaf v. h. Biogr. 
Wdbk. d. Nederl.y o. h. v,.)- 


DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EX HARE AANVERWANTEN.  Ó 

verband van leisting of inrijding te Arnhem van den kant 
van voornoemden Daniel en van Gerrit ter Mole, die zich 
bij borgtocht voor de richtige kwijting dezer gelden aan- 
sprakelijk stellen. Aan .hem dragen bij bezegelden brief van 
12 April 1267 Mr. Tyeler en Aleid, zijne huisvrouw, drie 
pond op, uit het erf van Claas Dreijers (tusschen het erf 
van Jacob van Silvolde en dat van Simon Weyferts ge- 
legen) , jaarlijks op de gezegde termijnen te betalen. 

Godfried [Godert) TulWhen , aan wien bij bezegelden brief 
van 14 Nov. 1367, vóór Otto Dacus de Lose en Willem 
Borro, schepenen van Arnhem, Celekinus in den Hagen 
en Svendelinadis, zijne vrouw, één pond jaarlijks opdragen 
uit hun erf, gelegen tusschen het erf van Dirk Gelanders 
en dat van Rudolph de schoenmaker i, telkens op Paasch- 
dag te betalen. Zijn broeder was 

Heer Hendrick Tulleken ^ priester bij de kerk teLochem, 


1 Aan Steven den Scomaker en Willem Ghisebrecbtszoon verpachtte 
het kapittel van St. Marie te Utrecht in 1358 zes morgen lands in de 
parochie van Schalkwijk (üodt, Archief, I, 2ü«). Over AUard Schoe- 
maker, burger te Arnhem, in 1585, zie De Navorscher, XXIX, 47. 
Willem Schoernaker werd door het Ilof v. G. tegenover Cornelis en 
Joost Lebbinck 22 Juli 1G09 bevestigd in zijn bezit van de inkomsten 
der vikarie St. Antonii te Winterswijk, waarmede hij, als de naaste 
in den bloede van den stichter zijnde, in 1580 begiftigd was (/^egrisier^, 
bl. 33). Dr. Barthold Schoenmaker was in 1706 geërfd te Verwolde 
(ibid., bl. 249). Jan en Anneke Schoemaker lagen 30 Sept. 1713 in 
proces met Elisabeth Meijss, weduwe van Gerhard Schoemaker, over 
het eigendomsrecht van de collatie der bloedvikarie St. Antonii in de 
kerk te Winterswijk (ibid., bl. 257). Aan Dr. J. Schomaker verleende 
het Ilof 19 Mei 1736 octrooi om uitsluitend te mogen doen drukken 
en verkoopen gedurende 15 jaren zijne Consultatiên en Advyzen 
(ibid., bl. 399). F. H. Schoemaker is Febr. 1879 als kapitein van het 
5de bataljon infanterie bij het garnizoen te Weltevreden geplaatst 
(Haarl. Ct. v. 18 Febr.). A. Schoenmaker behoorde onder de aan- 
voerders der personen, die tijdens de Geld. Plooijerijen ten behoeve 
der oude regenten 7 Aug. 1705 het raadhuis te Nijmegen overrompel- 
den (Mr. A. Brants, Bijdrage tot de geschied, d. Geld. Flooijerijen, 
187i, bl. 174). Zie ook bij Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aanteek., 
eenigen van dien naam, alsmede de Nieuwe Uitgaaf. 


-i    DE  VEF.rWSCFIE  FAMILIE  TULEEKEX  ES  RARE  AANVERTS-ANTEN. 

aan wien, vóór schepenen dezer stad, Hendrik van den 
Ilaverlande on Cfrieto, zijne vrouw, blijkens bezegelden 
brief van St. Matthaeusdag Apost. en Evang. 1368, ten 
behoeve van St. Maria Vroegrais in de kerk te Lochem 
opdragen de Maet, weleer het eigendom dor stad, gelegen bij 
de Ilooge Maat, eveneens het eigendom van St. Maria 
Yroegmis, tusschen de weduwe Pillinck en jonkvrouwe 
Griete van Kespelen. [Deze brief der stad Lochem gesterkt 
met een afhangend zegel, waarop een klimmende leeuw, 
berustte in 173:2 te Amsterdam bij Geertruid Tulleken, 
weduwe van Govert Heybrandt van Kempen , doch de kopie 
is niet onder de familiepapieren voorhanden]. Had tot broeder 
Wille»! Tulhhen , aan wien bij bezegelden brief van 29 
Aug. 130 f, vóór Otto Dacus de Lose en Jacob Lamberti , 
schepenen van Arnhem , Hendrik Sorgeken van Eyndaren i 
zich voor 360 goede gouden schilden (v. 28 Vlaamsche 
grooten het stuk) schuldig bekent, waarvoor hij al zijne 
goederen aansprakelijk stelt. Aan hem dragen bij bezegelden 
brief van 1 Dec. 13tj5, vóór Gosewijn van den Gruuthuus 
en Jacob Lamberti, schepenen van Arnhem, Hendrik van 
den  Werve " en  zijn zoon Rutger eene halve hoeve in het 


1 Alllus stnat er ia de kojiio, annwezig onder de farniliepnpieren , 
thans (1870) berustende ouder den heer Jan Everwijn Tulleken te 
Tiel. De iiameii klinken echter zonderling en ongewoon. Zou het 
laatste niet ^' van Eyrneren » moeten luiden"? [Ten minsten, «doe 
Arnt Lambertssoen syn dochter uytgaft' den brudegoin van Eyrneren, 
schonk hun de stad Arnhem in 1385, blijkens stadsrekening, \i.ii qrt. , 
iii  oC-  >^i'ii  ^s., VIII d.  (Mr. G. V. Hasselt, Arnhcmschc  Oudlicdcn, 

IV, IIG). Wichman v. Eimeren, gericbtsman in 1492, staat, evenals 
Mr. Dirk v. Berck en  Herman van Berck, momber van juffer Margriet 

V. Wilp, vermeld in den Catalogus der archieven v. }t. Grootc en 
Voorster Gasthuis te Deventer (1879), n'. 749, bl. 329,30. Hendrik 
van Eyrneren verscheen als omlerling te Kestercn op de Tielsclio 
classis van 17— 18 April 1747 en 7 Aug. 1758]. — Zoo leest men 
vervolgens van >' trecentas sexaginta 1/onas mucones (?) aureas, vel 
viginli oclo grossas Standren (?) pro qualibet mucone (?) romputatas». 

- Eene instructie van 1531 in dijkzaken voor Henrick van den 
Werve,  raad  der  Keizerl.  Maj.  en  diens  rentmeester  van Beooster 


DE  VELVU'SCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN'.    D 

Arnhemer bosch en een half morgen lands in het Arnhemer 
broek op, onder borgstelling van Godfried van den Gruut- 
huus en Gerrit Heyme, die zich, ingeval van gebreke, tot 
leisting te Arnhem verbinden. Aan hem belooft, bij be- 
zegelden brief van 15 April 1371, vóór Jacob Lamberti en 
Godfried van den Gruuthuus , schepenen van Arnhem , 
Bernard Yelman (Yeltman?) onder verband van al zijne 
goederen, 20 pond kleine penningen op St. Lambertsdag 
en 20 pond op Paaschdag te betalen , alles van dezelfde 
munt. Bij bezegelden brief van Dominica post divi- 
sionem Apostoloruiu a''. 1371 belooft, vóór Gijsbert 
van den Gruuthuus en Henrik van Aller \ schepenen 
van  Arnhem,  Nicolaas van  Dellist ^^ eene zeker som aan 


Schelde in Zeeland, en voor Mr. Geraert Mulert, treft men aan bij 
Dodt, a. vv., V, 305. Het zegel van v. d. Gruuthuus treft mon wel- 
licht Herald. Blhl 1880, bl. 350, aan. Over ^Mulert, zie aldaar bl. 359. 
' De naam icvan Aller)) bestaat nog, b. v. te Nijkerk {Haarl. 
Courant v. 10 Maart 1879), waar in 1691 Cornelis v. A. als gerichts- 
man fungeerde {Xav. XXIX, 163, noot). Navorschcr YII, 285 wordt 
hel geslacht tol den oud-Veluwsclien adel gerekend als herkomstig 
van een der voormalige Saksische hoofden. Zie het zegel, Herald. BUL 
1880, bl. 352. — Ook Yeltman bestaat nog. Willerns Laurens V. te 
Padang huwde bij volmacht 3 Oct. 1879 Alida Johanna Moreau te Delfs- 
haven; en te Dordrecht overleed 16 Dec. 1879 Wilhelmina Frederica V. 
2 «Van Delft». Zoo vindt men aldaar «undecim A. » in plaats van 
adivisionem Apost». Ondertusschen, men had ook een familienaam 
Verdelst, o. a. vermeld in 1663 {Registers, bl. 196), en de voorvoegsels 
van en ver werden eertijds meermalen verwisseld; den geslachtsnaam 
«van der Hell« ziet men in oude actenboeken ook wel als aVerhell» 
geschreven, en den familienaam van Sijll spreekt men hier te lande 
(Nederbetuwe) gewoonlijk als «VersijU» uit. Toch behoort hier de om- 
zichtigheid inachtgenomen, want ook k Verzijl» bestaat; immers A. D. 
Verzijl, kontroleur d. In- en Uitvoerrechten en Accijnsen te Batavia, 
maakte in de Baarl. Cl. van 14 Mei 1879 de bevalling zijner echtgen. 
Wilhelmina Elisabeth Versleegh i. d. 4 April van een zoon, bekend. 
Zie ook eenigen v. den naam Verzijl in de A^. Uitgaaf v.h. Biogr.iydhk. 
d. Ncderl. o. hoofdred. v. Dr. Schotel. Desgelijks treft men een familie- 
naam Verhell aan; zie b. v. Nav. XXIX, 220, 31, 33. — Tijda van 
Wijnbergen, die in do Registers, t. a. p., weduwe Verdelst heet, wordt 


6    DE  VELL-WSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

hem 1 te zullen betalen op St. Peter ad Cathedram , onder 
borgstelling van Arnold Dans en Jacob Scholle. Met Godert 
Tulleken en anderen ~ behoort hij onder de aanzienlijkste 
Arnhemsche burgers , met ^ier toestemming burgemeesters, 
schepenen en raad der stad des vrijdags na St. Jacobsdag a<^. 
1376 bepaalden, dat voortaan buiten de stadsmuren, voorzoover 
de stadsgerechtigheid strekte , geene woningen of katersteden 
meer zouden mogen worden gebouwd s. Aan hem eindelijk 
dragen bij  bezegelden  brief van: Feria Sexta post transla- 


Nav. XXIX, 163, weduwe aVerdelft» (= van Delft?) genaamd. Hoe 
moet het nu zijn? Vermoedelijk, a Verdelft » ; Zie A'au. XXIX, Omslag 
tegenover bl. 639. 

1 Zijn geslachtsnaam komt daar als « Tuilken » voor. Die geldsom- 
wordt aldus uitgedrukt : duodecirn mucones (unciones?) aureas et tredecim 
denarios, centum et decem pullis pro qualibet mucone computatis». 

2 Reinout Gijsbertsen , Godert van den Werve , Wouter van der Lijnden 
(wapen, zie Armorial, p. 6626), Johan van Giesen, Albert van Giese, 
Diderick ten Have, ^Youter van Duren, Henrick Becker, Hendrick van 
Elden,  Hendrik  van Renwijk (Reuwijk?), Kerstien Nodunck , Wouter 
Kivit,  Johan  van  Herne,  Engelbert  Rijckens,  Evert van Appeltere, 
Florken  Zegers,  Evert  van  Blerssem,  Johan  Pott,  Goossen Post en 
Arnt  van  Meynerswijck.  —  Joan  Damiaen  van Duren, in 1774 pro- 
visor  van het  Groote-  en  Yoorster  Gasthuis  te Deventer, voerde in 
rood  drie  degens  van  zilver  naast elkander,  met gouden gevest, de 
punten  omlaag. Helmteeken : een degen van het schild op roodgroene 
wrong.  —  Wat  van  Elden  betreft,  art.  16  der  Geld.  Synode  te 
Doesburg  v.  28—31 Mei 1583 luidt: «in synodo Neomagensi besloten 
eenen  procurator  causarum ecclesiaslicarum te stellen, en is mitsdien 
met  believen  der  overheid  Jacobus Eldenius met toelegging van een 
noodzakelijk onderhoud gekozen » ; nadat hij door de Arnhemsche synode 
van 11—14 Nov. 1579 tot kollecteur der geestelijke goederen in de graaf- 
schap  Zutfen  was  aangesteld.  Aan  hem overhandigde de griffier des 
hofs  V.  G.  schriften  en  stukken aaengaende die handehngen van de 
goederen  der abdijen van Marienweerdt ». Het register daarvan is nog 
in het archief van het voormalig hof v. Gelre voorhanden; zie Tie^isfer^, 
bh 367. — Men vindt te Alphen een weiland, geheeten de Bekkerwaard. 

3 uitgezonderd een tolhuis, den hof leNijenbeek , Westerwouder Veer- 
stadt, molen, schaepschot en bouwhuysen , daer men u yt te bouwen pleget, 
ende die te timmeren op oer oude hoffsteden of op hoiren erven, daer 
dat  oirbuerlickste  ende geledighste (meest gelegen) komt, ende {7}ict) 


DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN.    7 

tionein beati Martini a^ 1377 , vóór Jacob Lamberti en Henrik 
van Herwen ,~ schepenen van A. , Gerrit van der ^yaden 
en Aleidis zijne huisvrouw 20 stuivers kleine munt aan 
jaarlijkschen tijns op, welke zij uit zijn erf, weleer het 
eigendom van Henrick Hillensoon, plachten te genieten. 
Hij had tot zoon 

Godfried Tidleken , aan wien bij bezegelden brief i van 
Feria tertia post festum beatorum Petri et Pauli Apostolo- 
rum a^ 1377, vóór Jacob Lamberti en Godfried van den 
Gruuthuus, schepenen van Arnhem, Johannes Pott zich voor 
25 pond kleine penningen schuldig bekent, waarvoor hij 
hem zestien stuivers kleine munt toezegt, jaarlijks uit het 
erf van Willem TulWken, weleer het eigendom van Hendrik 
Hillensoon, te kwijten, totdat de verschuldigde som be- 
hoorlijk zal zijn afbetaald. 

Arnt Ttdlel-en, in 1436 vermeld als lid der Arnhemsche 
broederschap van St. Nicolaas 2. 

Willem Tidleken, leefde omstr. 1456, en was gehuwd 
met eene de Gruithuisen (v. den Gruuthuus), bij wie hij 
zoons  en  dochters  won,  „dog gem. Willem T. vóór sijne 


naere (dichterbij) te timmeren die stadt dan die oude Weijers Jammerloos 
molen ende daer Reynout Wegemont plagh te ^voonen, ende A^oort geen 
katerhuysen meer te timmeren dan die daer nu staen, maer werden sy 
afgebrant of afgebroocken , die sal men niet weer timmeren», enz. 

° Al de vermelde brieven zijn in het Latijn gesteld, uitgenomen die 
van den magistraat der stad Arnhem van den jarel376.De fundatiebrief 
van 1233 komt in de familiepapieren voor als uit het Latijn in het 
Nederduitsch overgezet. 

2 Uit deze 7 Sept. 1387 te Arnhem met een liefdadig doel opgerichte 
broederschap, waarvan de voornaamste ingezetenen leden waren, werden 
in 1547 zes broeders gekozen om met den magistraat -over gewichtige 
aangelegenheden te beraadslagen. De inkomsten zijn na de Reformatie 
aan stichtingen van liefdadigheid overgegaan, vgl. Staats Evers, Be- 
schrijving V. Arnhem, bl. 130. Onderscheiden hiervan was het St. 
Nicolaasgild te Arnhem en in andere plaatsen, hetwelk alle kooplieden 
omvatte, die bij de maat en het gewicht verkochten, en ook wel 
bekend stond onder den naam van Kramersgild. Deze gildebroeders 
hadden St. Nicolaas tot patroon. 


8    DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

ouders komende te sterven, en 't jus repraesentationisalstoen 
in Gelderland nog geen plaats hebbende, so sijn de dochters 
in 't clooster gegaen, als blijkt bij een boeksken, ge- 
Bchreeven met de hand van joffer Johanna TtclleJcen, soo 
konstig en met couleuren omtrokken, dat de moderne 
meesters bekennen, die konst niet te kennen, in denjaare 
MCCCCLVI, berustende te Amsterdam. De soons daerentegen 
hebben fortuin gemaekt in Spanje, en van daer terug- 
gekomen sijnde, sijn deselve getrouwfc, dog onbekend aen 
wie" \ 

Butger ToUelcen, vermeld in 1464, wordt des maandags 
na Yastenavond a^ 1496, bij opdracht van Wolter Kael- 
kens, in tegenwoordigheid van Roloff Ketelar, Wemmer. 
"Woltersz. ^ en andere goede mannen als mannen van leen , 
door Arnt van Middachten, ridder, beleend ten Zutfen- 
Bchen rechte met een perceel gronds van omtrent vier 
morgen in het kerspel en gericht van Westervoort, ge- 
heeten Warmerslach 3, waaraan hij terstond zijne vrouw 
Hadeivkh tocht. Blijkens getuigenis des donderdags post 
Sixti a°. 1497 , in tegenwoordigheid der gerichtslieden Roeloff 
Ketteler en Wolter Kallen ^ afgelegd door Gerrit van 
Raesfelt,   richter  te  Westervoort  (op bevel van Oswald, 


* Aldus kiidt eene aanteekening op een los blad in de familiepapieren. 
Wij geven die aanteekening voor hetgeen ze is. Zie verder Bijlage XXIV. 

2 Zie eenige, 2 a 3 eeuwen later levende personen van dezen 
naam in de Nieuwe Uitgaaf v. h. biogr. Wdbk. d. Nederl Vgl. ook 
over dezen naam, Mr. J. I. van Doorninck, Cat. d. arch. v. h. Gr. en 
Voorster Gastlu te Bev. (1879), n'- 274, 306, 401, 7, 44, 59, 79, 80, 
96, 520, 26, 92, 636, 52, 56, 704. Over G. J. Wolters te Zwolle, 
zie Haarl Ct. v. 30 Juli 1879. Ook te Leiden komt de naam nog voor. 
Zie ook Herald. Bibl. 1880, bl. 215. 

3 gelegen naast het erf van Arent van der Hoeven, en schietende 
met het ééne einde aan den hof van Hilben (Hillen?). De familie- 
naam v. Hillen komt misschien ook Nav. XXVI, 340 voor. 

* Sic. Men zal echter « Kalken >) ot «Kaelken» moeten lezen. Zoo 
schreven wij daartevoren: post Sixti (diem) , d. i. naden dag van 
Paus  Sixtus  II,  vermoedelijk 6 Augustus. In de kopie evenwel treft 


DE  VELÜWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AiNVERWANTEN.    9 

grave van den Berg en van den Bilant) , in een door deze 
drie bezegelden brief, verkochten Steven van Loij en Grete , 
zijne vrouw , aan deze echtelieden omtrent zeven morgen 
lands geheeten Loijenslach in het gericht en kerspel van 
Westervoort ^ Krachtens opdracht van Steven Loij , in 
dato 5 Jan. 1498, aanbestorven van zijn broeder Dirk Loij, 
ziet hij zich door Hendrik van Egmond , stadhouder van 
leenen van wege Johan grave van Egmond , heer van Bahr 
enz. , in tegenwoordigheid der leenmannen Gijsbert van 
Branssenburg, Egbert Lansingh en anderen , ten Zutfenschen 
rechte beleend met Truyken's Halve Hoeve te Westervoort '. 


men «Pa: Sixt:» aan. In de Registers (bl. 116) is sprake van 
Herman KaeUiens (Kaelkens?), ritmeester, die in den vroegen morgen- 
stond van 10 April 1C42, met een gedeelte van zijn volk, vóór het 
luiis de Nevelhorst, bewoond door Frederica van Voorst en haren 
man Ernst Dunnewolt, gekomen was; hij had de deur opengeloopen , 
kisten en kasten geopend, alles daaruit genomen, E. D. boven in zijn 
been geschoten en nog door zijn volk deerlijk laten mishandelen. Het 
hof V. G. veroordeelde hem 5 Juli 1G4G tot eene schadevergoeding 
van 30ü0 gl., benevens het « meysterloon » , ter verpleging van de 
wonden des overledenen Dunnewolt besteed. Albert van Kalken was 
een dor broeders van het gemeene leven, die omstr. 1441 te Harder- 
wijk een fraterhuis stichtten of herstelden, waaruit eerst het Gym- 
nasium, later de Hoogeschool ontstond. 

1 gelegen eenerzijds naast het land van Johan Muterss, andererzijds 
naast het land van Bruyn Smits. Dit Loijenslag was nog in het begin 
der 18e eeuw in de familie, als wanneer Elsken Tulleken, ongehuwd 
stervende, het aan Anthonij Gaymans, zoon van Gerard bij hare 
zuster Anna, vermaakte. De familienaam Mutters bestaat nog; H. P. 
Mutters te 'sGravenhage vormde met 22 anderen de burgereerewacht 
te paard tot begeleiding van HH. MM. onzen (hertrouwden) koning en 
gemalin bij HD. intocht in de residentie {HL 'ct. 12 Apr. 1879). Zie 
ook HL Ct. V. 28 Jan. 1880. 

' Hendrik van Egmond gebruikte daarbij het zegel van Johan 
grave van Egmond. Zie dat zegel aangegeven in Herald. BibL 1880, 
bl. 354. Omdat de genoemde perceelen onderkenen waren, zoekt 
men er in het Lcenregister te vergeefs naar. Deze Hendrik v. E., 
tegen het landrecht uit zijne bezitting verdreven, begeerde in 1477 
daarin  hersteld  te  worden  (Mr.  G.  v.  Hasselt,  Roozendaal,  1808, 


10  DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  llAUE  AAK VERWANTEN. 

Had  in  tweede  huwelijk  N.  N.  Yoet K Bij zijne eerste 
vrouw won hij deze drie kinderen : 

vermeld in een erfmaagscheid , na 
doode hunner ouders a~. 1509 onder- 
ling opgericht. 

a Arnt Tolkens [Tolke^i of Tollijhen) ^ te Arnhem, ver- 
meld in 1484, met een haakbus, harnas en tuig, inge- 
schreven  op  de lijst eener wapenschouw van Arnhemsche 


b Stijn Toïleken 
c Reinder Toïleken 


LI, 377), en Peter van Egmont was in 1459 richter van Veluwe (ibid, 
bl. 346, zie zijn zegel uit den jare 1575, Herald. Bihl. 1880, bl. 354), 
vóór wien als zoodanig Albert van Delen en zijne vrouw Belia 
(Golde) van Galen in 1462 aan Brand van Delen, als patroon eener 
vikarie in de kerk te Otterloo (den Aanstoot) , ten overstaan van 
Daem v. D. en Johan v. Hulse als gerichtsluiden , eene bouwing op- 
droegen, geheeten Ploegsmaat, hem (A. v. D.) aangeërfd van zijn vader. 
Jhr, Cornelis van Egmond uit Vianen verscheen op de Zuidholl. synode 
to Gouda 28 Aug. 1601. [Eene v. lïulsen staat Nav. XXIX, 113, 
vermeld. De gebroeders Frederik en Jesajas Hulsen te Middelburg 
(beide \ 1640), waren bekwame teekenaars en graveurs.] 

1 voerende O zwarte aanstootende ruiten (3, 3, 3) in een zilveren 
veld; vgl. Armorial^ p. 1091, dat het dit wapen voerende geslacht als 
yoeth onderscheidt; zie het helmteeken Nav. XXIX, 162. De familie- 
papieren berichten, dat dit wapen in 1732 geschilderd stond in een 
vensterruit ten huize van Mevr. Muijs te Arnhem in den Grooten 
Oord, op den hoek der Vijzelstraat, weleer het stadswijnhuis. Er 
stond bij te lezen: «Och, voeren alle klappers zóó!» onder eene voor- 
stelling, waarin een degen uit de lucht nederdaalde die den hals van 
een klepperenden ooievaar doorstak. Zie over «Voet» Be Navorscher 
XXI, 431., XXVIII, 107, XXIX, 162, 214; en over Gerhard Voelh , 
kanselier v. Geld. (f 1607) de N. Uitgaaf v. h. Biog. Wdhk. d. Nederl, 
waarbij men voege den inhoud v. art. 11 der partikuliere synode te 
Nijbroek ao. 1592: Cornelius Voeth, pastor in Apeldorn, heeft refor- 
matam doctrinam de sacramentis impugnet (bestreden), probeerende 
(goedkeurende) Lutheri sententiam in doctrina ecclesiae, t. w., dat 
die tegenwoordige Roomsche kercken die wahresij; en hoewel hij sulcx 
uyt Godes woort refuteert is, heeft hij dan noch niet willen wijeken, 
hem latende verleyden (verluiden), hij vrage niet daernae of hij synes 
dienstes ontsettet worde». De « Voetakker», bouwland te Geldermalsen 
en Buren, het «Stek in den Voetakker», uiterwaard te Geldermalsen, 
de «Grootvoetjeswaard» te Ingen herinneren wellicht aan deze familie. 


DE  VELCAVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN,   l 1 

burgers van den jare 1497 '. AYordt op Maandag na 
Sfc. Pontiaan aP. 1503, in tegenwoordigheid van Gerlicli 
Putselair en Rijckwijn Jansen, leenmannen van Johan van 
Egmond, heer van Bahr, op dezelfde voorwaarden als zijn 
vader, beleend met Truyken's Halve Hoeve. Koopt, luidens 
bezegelden brief in dato ^Yoensdag na Half Vasten 1507, 
gegeven door Wolter Yysscher, (vanwege Willem grave 
van den Berg en heer van den Bilant) richter en stat- 
walter der bannerheerlijkheid Bahr, een perceel gronds ^ 
te Westervoort, leenroerig aan deze heerlijkheid. Blijkens 
extract uit het leenboek van Middachten (gelicht 15 Mei 
1556) , bekrachtigd door Egbert Toheyck en Johan Graemans- 
sen als mannen van leen, was hij, gelijk te voren zijn 
vader, door Belia van AVilp, vrouw van Middachten, ook 
beleend met vier morgen lands in Westervoorderbroek, 
leenroerig aan het slot en huize Middachten ten Zutfen- 
schen rechte, en had hij eed van huid en trouw gedaan in 
handen van Gerlich Putselar als momber van genoemde 
vrouwe \ In tegenwoordigheid der dedingsluiden Gaert 
Gaymans  4^  Gijsbert  van  den  Bergh,  Arnd  Weresh  en 


^ Mr. G. V. Hasselt, Kronijk v. Arnhem (1790), bl. 70. Op die 
lijst komt ook voor Jan Brantson, met één haakbus, één hellebaard 
en één. tuig. 

2 In den brief leest men van « einen dreven landts weynig minder 
of meer in der maeten in den kerspol van Westervoort». In de kopie 
bleef echter een groot deel van den inhoud achterwege, hetwelk moeilijk 
leesbaar was. Zoo mist men ook de namen der verkoopers van gezegd 
perceel. 

3 Of Putzelre. schepen van Doesburg, met Dr. Wijnand v. Arnhem 
executeur van Belia's testament van 2 Mei 1505. Zie het zaakkundig 
opstel «Middachten» van J. G. Frederiks in Geld. Folksalm. 1875, 
bl. 179 — 87, waar op bl. 188 als wapen van v. Wilp wordt opgegeven 
een rechtstaand geblokt kruis. 

■4 Zijn zegel vertoonde de 3 ramskoppen. Hij was in 1494 rentmeester 
van Arnhem, in 1520 heemraad en gerichtsman van Arnhemer- en 
Velperbroek (Mr. G. v. Hasselt, Arnh. Oudh., IV, 13, III, 187; Slig- 
tenhorst, Geld. Geschied., bl. 3066). Zie over hem (Gart Gamyssen) 
in  1520,  27,  32,  Nijhoff, Oorkonden, YI, 2, n^- 1039, 1141, 1429; 


12  DE  VELÜWSCFIE  FAmLTE  TÜLLEKEN  EN  HABE  AANVERWANTEN. 

Willige Vos, richt hij op Maandag na St. "Valentijnsdag 
a'^. 1519 met zijn broeder en zuster (onder b en e voor- 
noemd), na doode hunner ouders een maagscheid op, 
waarbij hem 15 morgen lands in het gericht van Wester- 
voort (o. a. op den Sandakker aldaar) worden toebedeeld, 
alsmede het door zijne ouders te Arnhem bewoonde huis 
naast de hofstad van Derck Hoffecamps, met een schaarweide 
in den Oldemarktschen slag ^ Als zijn zoon wordt genoemd 
Ridger Tollieken (Tolliken), vermeld in 1530, blijkens be- 
zegelden brief in dato Dinsdag 18 Nov. 1556, in tegen- 
woordigheid der leenmannen Arnt Bitter en Goossen van 
Wamel  ^^  door Albert Schaep, stadhouder van de leenen 


VI, 3, rP. 1687. Ook later komt een Gaert Gaymans voor, wiens 
dochter Ermgard, weduwe Botter, gehuwd zal geweest zijn metEvert 
van Delen (Albertszoon bij Geertje van Middeldorp) , welke echte- 
lieden omstr. 1600 leefden. In hoever deze alliantie klopt met den in 
De Navorscher, XXVII, 485, aan den voet der bladzijde voorkomenden 
kwartierstaat, durf ik niet beslissen. 

1 Aan Arnt Tulleken's zuster en broeder viel o. a. ten deel een huisje 
aan den stadsmuur te Arnhem, voormaals het eigendom van Herbert 
(Hubert) van Porssenborgh , en nog een, gelegen in «Johan Oosters 
Stege», te voren het eigendom van Johan Cup. — Willem Cup werd 
16 Maart 1634 aangesteld tot hoogleeraar der rechtsgeleerdheid te 
Harderwijk (Bouman, Geschied, cl. Geld. Eoogeschool, I, 75). Peter 
Cup, ouderling te Tiel, verscheen als zoodanig op de Tielsche classis 
V. 24—25 Apr. 1730. 

2 Johan van Wamel was in 1427 knecht op Roozendaal (v. Hasselt, 
B-Oozendaal, bl. 220). Bij de begrafenis van Goossen van Wamel te 
Arnhem ontstond een groot rumoer tusschen de Papisten en de Her- 
vormingsgezinden, hetwelk door deze laatsten zonder bloedstorting is 
gestild. Weshalve de burgemeesters van Arnhem 20 Juni 1579 aan den 
stadhouder schreven, dat zij voorloopig de kerk hadden toegesloten, 
onder inwachting der voorziening van Zijne Genade op dit punt (Mr. 
G. v. Hasselt, Stukken., IV, 125). Des anderendaags meldden zij den 
stadhouder, dat zij wegens dit oproer eenigen uit de stad gebannen 
hadden , waarover onlust was ontstaan , zoodat zich aan deze kennisgeving 
het verzoek aan Zijne Genade paarde, om ten spoedigste over te komen 
(bl. 126). Te Heelsum was in 1663, misschien nóg, een Wamels-Enk 
bekend {Registers, bl. 195). 


DE  VELinVSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE   AANVERWANTEN.   13 

der heerlijkheid  Bahr,  vanwege Johan van Rossum, heer 
van Poederojen en Meinerswijk, en Margaretha van Rossum, 
weduwe  van Jan van Tsendoorn, bezitters der  heerlijkheid 
Bahr, met Truyken's Halve Hoeve beleend. Yan zijn huyss 
ind  Hofstede  in  de  kerckstraete  te Arnhem in 1554 ge- 
schiedt  gewag  in  G.  van  Hasselt's ArnJiemsche Oudheden 
(1801), n, 249. — Aan hem, Jan van Ratingen », Wessel 
en Gijsbert Heymericks   verpachtten burgemeesters, sche- 
penen  en  raad  van A.,  7 Febr.  1563 voor zes jaar „die 
Statt  buytengraefF myt it landt nefFens den wall tusschen 
de Sabelspoort ind Rhampoert, van der Sabelspoert ain wes ain 
't Bergsken aver der beke, vur vier daler 'sjaers, myt den 
anhangh  (bepaling),  dat  sie  de  Burgermeisteren indertyt 
altyt  myt  een  soy  vysch  van  oeren  vanck  bedencken 
sullen^'  \  Wellicht  was  hij  onder degenen, die 26 Jan. 
1568  tot  de  verdachte  ingezetenen  van A. gerekend, en 
door Karel van Brimeu als administrateurs en bevelhebbers 
verworpen werden K Misschien is hij de door graaf Jan van 
Nassau bij de verandering der stadsregeering in 1579 aan- 
gestelde schepen van A. , die met eenige andere magistraats- 
personen ,  gildemeesters en hoplieden in de raadkamer ter 
stede  18  Sept.  1579  maatregels beraamde om ter plaatse 
beeldstormerij te verhoeden °. Ook vermoedelijk de Arnhem- 
sche kerkmeester, op wiens verlangen de moeder van Otto 
van  Marll  (Marie),  burger te A., een kelk met zijn toe- 
behooren  „der  oldenkercken  op  goeder  trouwe  geleent " 


' Wapen: in goud een grootc weerhaak, in het midden van een 
dwarsslaaf voorzien, alles van zwart. 

2 Weindel, weduwe van Bernt Heymerii in 1533 staat New. XXIX, 
221, vermeld. Aan G. Heymerix verleende het Hof van G. 13 Jan. 1609 
octrooi tot het leggen van een koornwatermolen op de Waal tusschen 
de kerk van Bernmel en Oosterhout, tegen eene jaarlijksche recognitie 
van 2 pond {Registers, bl. 376). 

3 uit het Schepenaktenb.^k, bij Mr. G. v. H., Arnh.  Oudh., II, 115. 
^ Mr. G. V. Hasselt, Kronijk v. Arnh. (1790), bl. 177. 

5 Mr. G. V. Hasselt, Stukhen voor de Vaderl. Historie ^ IV, 182. 


14  DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TQLLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

had tot gebruik bij de vroegmis , onder voorwaarde , dat 
men, op zijn eerste verlangen, die kelk haren zoon terug- 
geven zou. Daar de veranderde religie dergelijke voorwerpen 
doelloos maakte, eischte deze nu den kelk terug, niet 
echter om er zich mee te verrijken, maar met het doel 
om den prijs er van tenbatevan vrome armen aan te 
weenden K Hij was 25 Sept. 1579 dood. Had gehuwd 
1°. Aleyd vcm den Boogaert -, 2\ Christina van Ugchelen ^ 
(kinderloos). Bij zijne eerste vrouw had hij deze drie 
zoons 4: 

1. Joost ^ leefde in 1550, kinderloos overleden. 

2. Evert,  zie sub A. 

3. Bidger ^ zie sub B. 


EVEBT ToUiJcen^ zoon van Rutger bij Aleyd van den 
Boogaert, hopman, 26 Jan. 156S tot de verdachte inge- 
zetenen  van Arnhem gerekend , die Karel van Brimeu als 


1 Ibidem, b]. 'ISÖ. 

" Eene familie-aanteekening luidt: «Sijn deese van de Bogaarden ge- 
sprooten van de opregte Nuy'.anden en Echtelt, Edelkiyden , welke met 
gemelto Tulleken met haare waapens gevonden sijn geweest». Als hun 
wapen wordt opgegeven: golvend gedwarsbalkt van zilver en rood, in 
acht stukken; wat, volgens het Armorial, p. 145«, het wapen der 
Stichtsche Uytenbogaerts is. 

3 Wapen, zie Armorial, p. -lOöOa; Nav.^ XVI, Sdb. Dibbolt van 
Uchelen , ouderling te Arnhem , verscheen op de Geld. Synode te Nijmegen 
V. '15 — 48 Aug. 1632. In 1729 werd Nicolaas Zeger v. U. te Spankeren 
als predikant beroepen {Registers, bl. 281). De familienaam is ontleend 
aan het gehucht Ugchelen, bezuiden Apeldoorn, Een broeder der in 
den tekst genoemde Christina zal geweest zijn een v. Uchelen, die 
evenals (Jakob?) van Ommeren in 1584 bezwaar maakte het burge- 
meesterschap te A. te aanvaarden, omdat zij zooveel «naloopens» van 
de schuideischers hadden, en het met de stadskas allertreurigst gesteld 
was (Mr. G. v. Hasselt, Jnih.  Oudh., II, 226). 

■i Na doode zijner tweede vrouw verwekte hij nog een speelkind,ge- 
heeten Reijnder Tulleken ^ die huwde, maar kinderloos bleef. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  E\  HARE  AANVERWANTEN.   15 

bevelhebbers verwierp*. Zijn vendel behoorde onder dezes 
vendelen, die, ingevolge de ordonnantie des stadhouders 
V. G. i. d. 9 Mei 1579, zich te Arnhem op eene bepaalde 
plaats moesten bevinden, teneinde zich nopens hunne 
staatkundige gevoelens te verklaren. Dat vendel, op het 
Zegelhuis vergaderd, bewilligde meerendeels in de Unie, 
en de bewilligen gaven den stadhouder daarop de hand -. 
Bij opdracht van Carel van Middachten als voogd van zijn 
overleden broeder Hendrik v. M. , ridder , oudsten zoon van 
Thonis v. M. , heer van Middachten, 10 Dee. 1559 bij ge- 
mis van leenmannen van den huize M., in tegenwoordigheid 
van Gijsbert van Camphuysen ^, leenman des vorstendoms 
Gelre, en van Hendrik Engelen, leenman des heeren van 
Egmond, als leenvolger zijns vaders, beleend met de vier 
morgen lands in ^Yestervoorderbroek. Insgelijks bij opdracht 
van Lamoraal, prins van Gaveren, grave van Egmond, 
bannerheer van Bahr en Lathem, heer van Fiennes aux 
Armentières, ridder van het Gulden Ylies, koninklijk raad 
en kamerheer, overste van hot paardenvolk, stadhouder en 
kapitein-generaal der graafschappen Vlaanderen en Artois , 
in tegenwoordigheid van AYillem van Poelwick en Johan 
van den Bergh, leenmannen der Kon. Maj\ (bij gebrek van 
eigen leenmannen), 9 Febr. 1560 beleend met Truyken's Halve 
Hoeve. Was gehuwd met E illeken Gay mans '', dr y.Ey ei t hij 


' Mr. G. V. Hasselt, Kronijk v. Arnhem (1790), bl. 177. Hopman 
{z=L kapitein), volgens sommigen eene verbastering van «homanxi, oude 
benaming der hoofden van de schutterijen (vgl. Mr. E. D. Rink, Be- 
schrijv. V. Tiel ^ bl. 285, noot 1). Misschien beter, verbastering van 
«hoopman», gelijk men het ook wel eens geschreven ziet, d. i. de 
(eigenlijke) man of aanvoerder van den hoop. Allerbest wellicht , ver- 
bastering van het Hoogduitsche «Hauptmann». 

2 Mr. G. V. H., Stukken, IV, 78. 

3 Henrik v. Camphuysen was in 1562 kanunnik te Oldenzaal {Registers, 
bl. 4). Zie het wapen in het ^rmona/,p. 1106a, en vgl. over dit geslacht lYai'. 
XVI, 22& , 185& (bij V. Heerdt) ; XXX, 141 ; Herald. Bibl. 1879, bl. 243. 

* Wapen: in rood drie (2,1) herald, rechtsgewende goudgekroonde 
zilveren ramskoppen. Evert Tulleken is denkelijk hertrouwd met Trui 


16  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

Elsken van den Bongart ^ Had bij haar deze negen kinderen : 
1. Hendrik TulUhen ,  is misschien de stamvader van den 
Bijl. XXIV vermelden tak. 

3. Heesken^geh. 1558 des Donderdags vóór St.Victor, f 1592, 
huwde Willem Sluysken, in 1 578 griffier van den hove van Geld., 
lid van den St. Joosten of Heeren Doelen ^ f 22 Mei 1615. 

4. Stijn^ geb. 1561 op Lichtmisdag, f ^0 ^^g. 1599, 
kinderloos; tr. lo. Wouter van Doorn, kapitein in staten- 
dienst, gesneuveld vóór de schans van IJsseloord , 2\ Gijs- 
bert Spruyt, S"". Arnt Sweers te ï^ijmegen, wien het hof 
V. G. 18 Juli 1618 octrooi verleende tot het zetten van 
een windhoutzaagmolen  aan  de nieuwe grift tusscben Nij- 


ten Haef te Arnhem , want deze als weduwe van Evert Tuilekens, onder- 
trouwde aldaar 30 Juli, trouwde 16 Aug. 1609 Gijsbert Everwijns 
{Arnh. Trouwboek 1608—23). In 1636 had men o. Twello (?) een Haef- 
kamp {Registers, bl. 80). Wat HilJeken Gaymans' vader, Evert betreft, 
deze wellicht in 1512 geboren, was de zoon van Willem Gaeymans, 
denkelijk geboren in 1487, vanwege de stad Arnhem in 1543 afge- 
vaardigd om tegenwoordig te zijn bij het sluiten in de keizerlijke leger- 
tent vóór Venlo op 12 September van het traktaat tusschen keizer 
Karel V als hertog van Gelre enz. en tusschen de staten v. Geld. (zie 
Gr. Geld Plakkaath., 1, kol. 27; Sligtenhorst , Geld. Geschied., bl. 
465&, waar hij abusievelijk «Baymans» heet). Evert Wlllemszoon G. 
had Gaert G. , in 1494 rentmeester van Arnhem, tot grootvader. [Over 
de geneeskundigen Gerard en Gerard Gijsbert ten Haefï te Rotterdam 
op het einde der vorige eeuw, zie deNieuiue Uitgaaf v.'h.Biogr. Jrdbk. 
d. Nederl o. hoofdred. v. Dr. Schotel]. 

1 Wapen: doorsneden van rood op eene zee van natuurlijke kleur, 
beladen met een zwemmende zwaan met uitgeslagen vleugels in zilver 
(Armorial, p. 1526). — Willem van den Bongart, heer tot Heiden en 
Blit, lag 24 Juli 1573 vóór het hofv. G. in proces met Catharina van 
Zevel, abdis te Wenauw, over het bezit van het halve leengoed Nuenen 
(ampt Montfoort, kerspel Vlodorp); zie B.egisters, bl. 11. 

2 In het Doelistenhoek staat zijn sterfdag vermeld, benevens dit wapen: 
in blauw een zittende (herald.) rechtsomgewende hazewindhond van 
zilver met gouden halsband. Vgl. het zegel van Rijkwijn SI. (1606) in 
Herald. Bihl. 1880, bl. 360. Sommige leden van dit Geldersch geslacht 
hebben echtei' dit wapen veelvoudig gebroken, zie Armorial , p. 982, 
en vgl. De Navorscher, XXYI, 344. Zie ook hierachter. Bijlage I. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVER^V ANTEN.    17 

megen en Arnhem, hebbende hij „geinventeert een nieuwe 
manier om holt door wyntmolens te sagen, sulx hyer te 
lande noit gepractiseert geweest was "  '. 

5. Ruiger^ geb, 1563, acht dagen vóór St. Yictor,t 1636 
aan de pest, rentmeester der stad A., in 1585 schepen en 
raad dier stad % in 1616 tot schutter van St. Joosten 
Doelen aldaar verkoren; staat 1 Jan. 1626 over een erf- 
maagscheid tusschen Hendrik Verstegen en zijne acht on- 
mondige kinderen, bij zijne overledene huisvrouw Hilleken 
Sluysken verwekt. Huwt 25 Juni 1587 Chrisfina Poitauw ^^ 
Johansdr bij Elisabeth Bitter * , bij wie deze dertien 
kinderen : 

a. IliUeken, geb.  1  Apr.  158S, f 8 Apr. 15SS. 

b. Walburg,  geb.  26  Fcbr.  1589,  tr.  29  Maart 1637 


1 Rcgi.^ters, h\. 381. Zie over deze «nieuwe grift», ibid., bl.375,en 
HerahJ. Bibl. 1870, bl. 303. Nopens Anna Sweers, f 162G te Harder- 
wijk, zi,' De Xavorsclicr, XXVI, 346, XX VII, 572, XXVIII, 199 : 
nopens Theodora Sweers, Nav., XXIX, 318. Zie ook eenigen van dezen 
naam in de N.  Uitgaaf. 

■^ Mr. G. V. Hasselt, Arnh.  Omlh. (1804), II, 119. 

^ Of Poitiouw. Wapen: in zilver twee palen van zwart naast elkander. 

^ Wapen : in goud eene zwarte figuur, die op een ijzeren hek gelijkt, be- 
staande uit vijf gepunte spijlen, in 't midden bijeengehouden door eene hori- 
zontale staaf. — Lanibert Bitter, burger te Ilattem, lag 12 Oct. 1618 vóór 
het hof V. G. wegens ontduiking van tiendrecht in proces met de voogden 
der jonkvrouw van Bergen en Bergen op Zoom {Registers^ bl. 55). 
Ds. Jacobus Bitterus, die op de Nijm. synode van 29 Sept.— 4 Oct. 1652 
tot inspector der cl. 's Hertogenbosch werd aangesteld, en in 1658 
van Dongen naar Hilvarenbeek vertrok, heet elders «de Bitter.» Jacob 
Bitter als eigenaar van een pajiiermolen te Loeven, had over het gebruik van 
een waterstrang daarbij 21 Sept. 1718 verschil met Jan Jochem Brouwer, 
van wiens broeder hij dien molen, eerst gepacht, daarna gekocht had 
(ibid., bl. 262). Hendrik Bitter, proponent te Utrecht, 29 Nov. 1816 
beroepen te Ochten, vertrok 23 Aug. 1820 naar Schermerhorn. Te 
Twickel en te Schiedam treft men dien naam nog aan , zie A^'ai'., XXIX, 
438 en ///. Ct 30 Jan. 1880. Een Bitter is tegenwoordig minister van 
financiën in Pruisen (///. Ct 11 Nov. 1879). Onder Asch (bij Buren) 
heet een perceel gronds de Bittershoek, en te Zwolle vindt men de 
Bitterslraat. 

2 


\ 

18   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  IIAUE  AANVERWANTEN 

Johan Jordaen genaemt Kampers ' , burgerhopman te 
A., als ouderling dezer gemeente op de synode te 
Nijmegen v. 29 Sept.— 4 Oct.  1652; kinderloos. ' j 

c. Hilleken (Helena), geb. 1591 , f U Febr. 1650, kinder- \ 
loos, ondertr. 12 Sept. , tr. te A. 3 Oct. 1630 Gerliard ; 
Noeij -, Janszoon, subst.griffier van het hof van G-. , ] 
rentmeester der stad A. Aan deze echtelieden droeg t 
vóór Everhard Sluysken en Johan Dibbetz % schepenen, ' 
de auditeur ' dr. Diderik' van den Sande % krachtens , 
volmacht  der  raden  en  van  die  der  rekening  der 

staten van Gelre en Zutfen , ^y-^ 1649 een gedeelte 

over  der  voormalige kanselarij  te A. , nadat 21 Apr. i 
1648 het Hof van Willem Frederik grave van Nassau 
voor eene nieuwe kanselarij was aangekocht ^. Gerhard j 
Noeij hertrouwde 11 Jan. 1651 Lucretia van Bnenen\ 


1 In het Anih. Trouwboek en in het Synodaal Actenboeh heet hij 
eenvoudig Jan Jordens. Wapen: in goud drie (2,1) rooclgehoornde blauwe 
raraskoppen, zijnde dit het wapen geweest van Dr. Arnold Jordaen 
Kampers, schepen, raad en burgerhopraan van Nijmegen, in 1643 ont- 
vanger des Nijmeegschen kwartiers (Registers, bl. 103), als onderling 
te  Nijmegen op de Nijm. synode v. 29 Sept.— 4 Oct. 1652), vanwege 

den  magistraat van Nijmegen op Nijrn. syn. 22—28 Aug. 1055. 

2 Getuigen dezer verbintenis waren: de vader Jan Noeij, de broeder 
Dirk Noeij en Hendrik Noeij. Wapen, zie Armorial, p. 7585. 

3 Wapen: in blauw drie ('2, 1) gouden ringen. 

4 de persoon, die de lekeningen namens het -Hof af hoorde. 

5 als ouderling te A. op de Harderwijker synode v. 2—4 Aug. 1626, 
als auditeur, burgemeester en ouderling op Arnli. syn. v. 15—18 Juli 
1G40, op Nijm. syn. v. 18—25 Aug. 1058. Zie het zegel van den jare 
1040 'in Herald. Bibl. 1880, bl. 300. 

6 V. Hasselt, Arnh. Oiidh., II, 240; Kronijk v. A., bl. 283—85. 

7 Vo-t' Nav. XXIX, 591. Het Nooikempke te Kerkwijk kan naar eenen 
Noeij vernoemd zijn. Overigens verwarre men Noeij niet met Noijen, 
waarvan een en ander lid vermeld staat in De Navorscher, XXIX , 47—49, 
aldaar bij ongeluk ineen artikel -cMuijs» verzeild geraakt , en een geheel 
ander wapen voerende (zie Jrmorial, p. 7026). Waarbij nog kome, 
dat in 1401 Noijken, de Wildschieter, te A., op last van hertog Arnold, 
door  Peter  van Egmont, richter van Veluwe, veroordeeld, aan oogeu 


DE  YELLWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN'  EX  HARE  AANVERTVAXTEN.   19 

d. Evert^ geb.  1592, tr. Maria  Venvare \ bij wie: 
Maria.  , 

Elisaheth ^ ondertr. 14 Juli, tr. 31 Juli 1644 (getuige 
Gei'hard Noeij) te A. Jacob Noeij , koopman te Bordeaux 
(^Yeduwnaar van Geertruid TuUel'en^ Rutgers dr bij Cor- 
nelia Margaretba Parcelis), bij wien vijf kinderea ^. 

e. Aïuiehen ^ geb.  19 Juli  1595, f jong. 

f. Heesken (llester) , geb. 1596, tr. febr. 1630 te A. 
Jacob Muijs 3 (zoon van wijlen Jacob Muijs), mis- 
schien (?) denzelfde, die zich met van Goch , de Voocht 
en Schiiffer Jan. 1621 de voorloopige examinatie zag 
opgedragen der als staatsgevangenen op bevel van 
prins Maurits gearresteerde en naar 's Gravenhage 
overgebrachte landverraders Jacob Mom, gewezen ampt- 
man van Maas-^yaal , Adriaan van Eynthouts, schout 
des overampts van den lande van Kuik , en Elbert 
van Boetbergen, die Tiel en het fort Nassau op de 
Yoorn aan de Spanjaarden hadden zoeken over te 
leveren ^ — IIij bezweek in 1636 aan de pest, en 25 Oct, 


en hand gestraft ^ve^d. Men ontbood den (s.stocker » van Deventer, om 
deze wreede straf te voltrekken (Mr. G. v. Hasselt, Roozendaal, 
LI. 354). Margriet Noijen, j. d., tr. 29 Oct. 1587 te Tiel Alard Breunis 
(Brunis of Bruenis), weduwnaar van Anna v. Rijmsdijk. Peter Noijen, 
oud. te Arnhem, >vas tegenwoordig op de Harderwijker synode v. 23 — 30 
JulT"1056. Over Peter Noijen, sedert 1684 curator der Geld. Akademie 
te Harderwijk, en zijne bloedverwante Aaltje Noijen, alsmede over 
den predikant P. Noijen, zie H. Bonman, Geschied, d. voorm. Geld. 
Hoogesdtool Zie ook Xavorscher XXIX, 114—117, 319-322. Naar 
een Noijen, en niet naar een Noeij , zal de Noijenweerd bij Doesburg, 
in 1039 het eigendom van Jacob Muijs, schepen ter stede, vernoemd 
zijn. — Zie ook hierachter, Bijlage I en YI. 

1 Volgens Nav. XXIX, 108, beduidt Ter i/jare in het West Zeeuwsch- 
Vlaamsch ci aan de rivier». Dus, cc Verware » = over de rivier? 

2 met  name:  Paitger, Elisabeth, Hendrik (ged. te A. 9 Juli 1G52), 
Lijsbeth en Helena Noeij, allen in 1732 dood. 

3 Wapen: in zilver drie (2, 1) loopende, herald, linksgeplaatste zwarte 
muizen. Zie verder hierachter. Bijl. II. 

^ Zie Wagenaar , Vaderl. Geschied. , X , 109 , enz. ; Herald. Bibl. , 1879, 
bl. 32, 256, noot 2, waarbij men voege, dat krachtens den 21 Jan. door 


20  DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN EN HAUE  AANVERWANTEN. 

1642 verkocht de magistraat van A. het stadswijnhuis, 
gelegen in den Grooten Oord, met daarbij behoorende 
kamer of huisje, dat ^in de Ketelstraat uitgang had, 
aan haar als weduwe van Jacob Muijs. In 1650 woonde 
zij  daar nog \ en overleed 19 Jan. 1656. 

g. Anneken^ geb. 7 JS'ov. 1598, f jong. 

h. Christina, geb. 29 Juni 1600, f 3 Febr. 1625 onge- 
huwd aan de pest. 

i. Arnold, geb. 1 Sept. 160:Z, rentmeester, en vervolgens 
schepen van A., stierf als zoodanig in 1654 aan een 
beenbreuk, huismeester van St. Nicolaas en van het 
Nieuwe ^yeeshui3, heemraad van Overbetuwe, van- 
wege de stad A. ook heemraad van het Arnhemer- 
en Yelperbroek , alsmede commissaris van monsteringe - 


prins Maurits gegeven last, Mom in zijn huis te Utrecht door den advokaat- 
fiskaal der Generaliteit Berckel gevat , en beslag gelegd is op zijne papieren. 
Deze werd bijgestaan door den kommandant van het krijgsvolk te Utrecht, 
en eenige soldalen; zie Dodt v. Fl., Archief,^'! (1846) , bl. 103, noot 1. 
Aldaar lezen wij op bl. 107: aDen 7 April (o. stijl) 's middags ten 12 
uren sijn de heeren schepen in 'thuys tot den amptman Mom comen , 
ende die dienaers in 't goet geset te bewaren ; ende qnam 's nademiddachs 
tijding, dat hij onthooft was 's morgens mit noch twee als Botbergen ende 
Eynthouts in den Haghe, iia gevanckenis van 32 weecken. Den 7 April 
's nachts is de Utrechtsche scherprechter meester Hans, velt scheerder 
van Bernevelt, op sijn bedde gestorven, ende was oock in den Ilaghe 
ontboden, hadde hij niet sieck geweest, om dese justitie te helpen doen ». 

Eynthouts komt voor onder de kwartieren van Daniel Jan van der 
Meulen, zie Nav. XXIX, 582. 

1 Zie Mr. G. v. Hasselt, Kronijk v. Arnh., bl. 288; Avnh. Oudh., 
I, 87 (vgl. ook Geld. Volksalm., 1877, bl. 50). Wegens toenmalige 
onbekendheid met deze donnée giste ik in Nav. XXIX, 47, dat de 
in den tekst genoemde Jacob Muijs één persoon zou kunnen wezen 
met den ibid. vermelden eigenaar van den Noijenweerd te Doesburg 
in 1G39 vg. Dan, dit blijkt nu onmogelijk te zijn, want de laatstge- 
noemde komt als zoodanig nog in 1644 voor, en trad 13 Nov. 1651 
af als schepen v. Doesburg, terwijl de man van Heesken Tulleken in 
1636 overleed. Zie nog Nav. XXVIII, 198 en vooraf XXX, 136. — Over 
den plaatsnaam ((Oord», zie Nav. XXVIII, 463. 

" Zie over deze functie, Herald. Bihl. 1879, bl. 133, noot 2. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN.   21 

voor het kwartier van Yeluwe. Is vermoedelijk degene, 
die 17 Jan. 1651 met Daem van Delen tot Laar vóór 
het hof V. G. verschil had over den verkoop van diens 
erf en goed , gelegen onder Delen , vooral met betrek- 
king tot de schaapsdriften en plaggevelden aldaar K 
Den 2 Febr. 1654 verklaart hij in vereeniging met 
Arnold van Dans 2, ook schepen, dat vóór hen beide 
in het schependom Gerriken Hulsen ^ , weduwe van 
Robbert Bommeler , ten behoeve van Naleken Jordens , 
weduwe van Jan van Issem, mr. Berent Lamberts , 
stoeldraaier, en Barber Timmermans, echtelieden , mr. 
Jan Timmermans ^ , zadelmaker , en Aaltjen Pickers , 
echtelieden, had opgedragen een moeshof, gelegen op 
den hoek der St. Janspoort, tusschenhet erf vanFrederik 
Muijs ter eener, en Wijnand Maes ter anderer zijde ^ 


1 Registers, bl. 154. 

- In 1643 ontvanger van het Yeluwsch kwartier, lag hij 8 Nov, 1645 
met de geërfden van Westervoort in proces  {Registers , bl. 108, 110). 

3 Een lid dezer familie komt voor in N'av. XXIX , 113. 

i Over Timmei'mans, zie Bijlage, kwartieren van Sara Catharina 
Mathias, tegenover bl. 208 van Herald. Bibl. 1876, als ook de Nieuive 
Uitgaaf. David Timmerman werd in 1602 beroepen te Oudetonge 
(cl. Brielle), evenals Gerson Paunelins te Middelharnis , beide, studiosi 
collegii. Arnoldus Timmerman, pred. te Nieuwetonge, verscheen op 
de Zuidh. syn. te Schiedam v. 27 — 31 Aug. 1602, en op de partikuliere 
Zuidh. syn. te Delft v. 14—24 Aug. 1607. H. A. J. A. Timmerman, 
Ie luit. infant. , huwde 25 Juni 1879 te Bergen op Zoom S. H. N. G. Ferguson. 

5 De akte was gezegeld door Arnold TuUekeu en Arnold van Dans, 
en opgemaakt '^door Josias van Ilarn, secretaris. Wat Maas betreft, 
Gisbertus Johannes Masius, kanunnik en pastoor te Bommel, gaf 
maandag 17 Nov. 1572 aan Gerardus Schoock, schepen en raad, eerst 
van Utrecht, daarna van Bommel, in 1572 van 's Bosch, als ijverig 
Roomschgezinde en aanhanger van Filips van Spanje, die ook hem 
(Masius) uit de handen der Geuzen had laten ontsnappen , schriftelijk 
getuigenis (v. Hasselt, Stukken, H, 211, 12, n^. 98). Cornelis Maessen, 
ouderling te Zoelen, was van de Nijmeegsche synode v. 26 Juli — 
2 Aug. 1625 afwezig. Gerardus Maas, pred. te Varik , verscheen als 
correspondent der classis Zaltbommel op de Tielsche classis v. 25—26 
Apr.  1735,  9—10  Sept.  1737.  Gerrit  Maesen  c. s. zag zich 18 Juli 


12   DE  VELÜWSCHE  FAiULIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Bij bezegelden brief van 14 Aug. 1654 verklaren hij 
en zijn voornoemde medeschepen , dat vóór hen ver- 
schenen waren Paulet Clautier en Judith ten Holler, 
echtelieden, in zake eener som van 3800 gl., nage- 
laten door Adriana "Willems, ongehuwd overleden, 
waarop ingevolge een contract van 12 Dec. 1596 de 
erfgenamen nog recht hadden^. Gehuwd 17 Aug. 1634 
te A. met Josma BrancUs \ dr v. wijlen Willem Br., 
had hij deze vier kinderen : 


1755  door  het  Hof  veroordeeld,  om het heerengoed Voshuizen, ten 
behoeve  van  Ambrosius  Bros,  als oudsten op de straat, te verlaten, 
met  teruggaaf  der  genoten  vruchten.  H.  Maassen,  zwager  van  G. 
Hendriks,  was  in  1758  geërfd te Ede {Registers, bl. 311,45). Mr, P. 
H.  Maas  is  26  Febr.  1879  in het kiesdistrikt BergenopZoom tot lid 
der  prov.  staten' van  N.  Brabant  gekozen,  H,  S. J. Maas tot vice- 
consul  van  Nederland  te  Londen  benoemd  22  Maart  1879.  Ook te 
Alrnelo en te Steenbergen komt de naam voor {HL Ct , advert. v. 26 Maart 
1879) , en Johan Rudolf Maes overleed 7 April 1879 te Epe (geadver- 
teerd  in  Haarl.  Ct v.  9 April door Dr. H. G. Maes te Arnhem). — 
Anna Maes de Loeckre tr. 11 Nov. 1663 te Kuik Mr. Adriaan Donker , 
j.m.  uit  Megen,  waarbij  getuigen  waren zijn vader Gerard D., drost 
te  Megen, en hare ouders Melchior M. d. L., landschrijver des lands 
van  Kuik,  en  Anna  Bodinckhuysen.  Deze echtelieden lieten te Kuik 
1  Juli  1665  een  zoon  Henricus  Gualterus D. doopen. Anna's zuster 
Sibilla  ondertr.  23  Oct.,  tr.  8  Nov.  1665  te  Paderborn  Paulus de 
Paderborn, j.m.  v.  Venlo ,  in  tegenwoordigheid  van  Cunera  in  de 
Betouw,  moeder  des  bruidegoms  (zijn  vader was dus waarschijnlijk 
overleden!),  ingezegend  door Ds. Nicolai. De Maasheuvel, een weiland 
onder Dreumel (aan de Waal), kan naar «Maas» vernoemd zijn. Ik zag 
dit  perceel  echter  ook  als  Meesheuvel aangeduid,' wellicht eene ver- 
schrijving  voor  «Maesheuvel». — Wat Nicolai betreft, zie een aantal 
van dezen naam in de Nieuwe Uitgaaf. Daniel Nicolai trad in 1644 als 
proponent  te Hemmen in dienst, en Laurentius Nicolai werd in 1658 
pred. te Harderwijk. W. F. G. Nicolai bracht 3 Mei 1879 als secretaris in 
de 4de algem. jaarl. vergadering der Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging 
verslag  uit in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. 
Nog te 'sTxravenhage, zie Hl. Ct v. 24 Maart 1880. 

1 Deze akte was opgemaakt door Hendrik Goets, secretaris. 

2 Wapen:  in  zilver drie rechterschuinbalken, gedeeld van zwart en 
blauw.  Ludovicus  Brandts  Abrahamszoon,  6  Mei  1726 te Tiel voor 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  23 

aa. Willem, ged. 24 Juli 1635, f 1679, advokaat bij 
het Hof, vervolgens subst.momber van Gelder- 
land, burgemeester van A., Dec. 1657 te Leiden 
gehuwd met Johamia V Empereur van OppijcJc^ 
Johansdr bij Abigaïl Thysius, f 1718, bij wie 
deze negen kinderen: 

aaa. Ahigail Martha , ged. 11 Sept. 1659, f 1723, 
ondertr. 19 Aug. 1693 te A. % tr. aldaar 
Andreas  van  der  Meulen ^, luit. kolonel in 


gerecommandeerd aangenomen, beroepen als prop. 1 Aug., bevestigd 
27 Oct. 172G te Echteld, werd G Juni 1740 bevestigd te Kuik , verr 
scheen als correspondent der classis Nijmegen, op de Tielsche classis 
V. 20 — 21 Apr. 1744, -|- 1772, en was gehuwd met Margaretha Barbara 
Schonk, die 17 Juni 1759 getuige was bij de doopstoediening door 
haren echtgenoot aan (hare vermoedelijke kleindochter) Margaretha 
Barbara, dr v. Daniel Dusautoy bij Hermina Brandts (Doop&. v. Kuik), 
welke echtelieden 17 Apr. 1768 ter plaatse een zoon Lodewijk Gerard 
ten  doop  aanboden. [De gebroeders Willem en Johan Schonk \verden 

5 Maart 172G te Tiel praeparatoir geëxamineerd]. Johannes Brands, 
prop. te Emmen (Drenthe), werd 8 Aug. 1791 beroepen te Ommeren, 
en, aldaar Maart 1805 overleden zijnde, begraven in de kerk vóór 
den predikstoel. Reeds in 1572 staat te Roermond vermeld Catharina 
Brandts, echtgenoote van den geloofsprediker Hendrik Dibbets (Hendrik 
in de kiste), wiens lotgeval te R. eene treffende overeenkomst heeft 
met dat van Hugo de Groot op Loevestein; zie de Nieuwe Uitgaaf. 
Goswiniis Brantius, pred. te Doesbui'g, op Zutfensche syn. 28 — 31 Aug. 
1644, Nijm. syn. 10—13 Sept. 1G45, Arnh. syn. 29 Sept.— 4 Oct. 1652 
(scriba), correspondent d. Geldersche synode naar de synoden in Utrecht 
en Overijssel op Zutf. syn. v. G — 12 Sept. 1G54, — zag ik ook als Gosw. 
Brantsen vermeld. 

1 gesproten uit een door den Duitschen Keizer Frederik III te Neustadt 

6 Mei 1471 in de personen van Johan, Jodocus en Peter Caesar, zonen 
van Johan Caesar van Oppijck, geadeld geslacht in Cambresis. Het 
wapen is te vinden in het Armorlal, p. 343a. Oppijck of Opwijck was 
een farailiegoed. Te Gent (Overbetuwe) heeft men de Opwijksche tienden, 
waarvan in 1805 G. W. J. de Villattes eigenaar was (Registers, bl. 346,47). 
Zie verder, hierachter. Bijlage III. 

~ In het Trouwboek leest men : » gesien de hand van de bruidsmoeder 
en van den raadsheer van der Meulen, als getuigen. 

3 Wapen, zie Armorial, p. 705 (P. d' Utrecht) en vgl. Nav. XXIX, 


24  DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

stateadienst, kommandeur van "VVoudrichem 
en het fort Loevestein (weduwnaar van Maria 
Saagman), dood 5 Apr. 1712 kinderloos, 
bbb. Arnold Ayitonie^ ged. 27 Maart 1G61 , gepromo- 
veerd in 1687 te Utrecht op eene dissertatie 
in Svo, getiteld Tractatus de jud'ice et ejiis 
o/ficio, t 13 Oct. 1716, burgemeester der 
stad A. in 1703, en in 1707 raadslid van de 
Nieuwe Plooi; ried hij Dr. Adriaan Willem 
Bouwens aan, zich aan het hoofd der Arn- 
hemsche expeditie tegen Wageningen te stellen, 
om daar de Nieuwe Plooi en de uitsluiting des 
Prinsen van Oranje uit den Raad van State 
door te drijven ^ Ook was hij heemraad van 
Overbetuwe, huismeester van het St. Peters- 
gasthuis, gecommitteerde in de admiraliteit van 
Noordholland. Tr. Beatrix Maria Brantsen'^, 


476. Misschien is hij een nazaat van Willem van der Meulen, die met 
Diderik van Wely aan de stad Nijmegen 3 Aug. 1616 zijn recht op 
het veer te Gent overdroeg, gelijk hun dat recht toekwam krachtens 
brief van hertog Eduard van Gelre van den jare 1369 (Registers ^h\. 380). 
Zie over v. d. Meulen (Muelen) vooraf lYay. XXIX, 476, 577 — 82. — De 
naam v. Wely bestaat nog. H. D. v. W. , verificateur Ie kl. bij de in- en 
uitvoerrechten en accijnsen te Choribon , werd April 1879 eervol uit 
'slands dienst ontslagen. .1. C. L. K. v. W. , inspecteur v. adrainistr., 
verving 1 Mei 1879 H. S. Bosschart, insp. v. adm.', 30 April eervol 
ontheven van de waarneming d. betrekking v. chef d. afd. «soldij, 
schafting en kleeding o bij het depart. v. marine, en op non-activiteit 
gesteld, en verving dezen tevens als administr. v. h. fonds v. dek- en 
onderofficieren en mindere schepelingen bij 's Rijks zeemacht. [De 
Bosschaard is de benaming van een weiland  te Ravenswaay]. 

1 Zie Geldersche Volksalm. 1880, bl. 105. 

' Wapen: van zilver, beladen met drie zwarte, van een handvatsel 
voorziene takkebossen naast elkander in het schildhoofd, en met drie 
gouden leliën naast elkander in den schildvoet. Over het helmteeken, enz. 
vgl. het Armorial^\). 17Ga, waar de handvatsels der takkebossen omhoog, 
en niet, gelijk in de dour ons geziene afbeelding, omlaag gesteld 
worden. Zie verder, Bijlage IV. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE AANVERWANTEN.  25. 

geb. 6 Juli 1673,t2Febr. 1716,jongste dochter, 
van  Johcan  Br.,  burgemeester  van  A. , bij 
Beatrix Kelffken ^ Had bij haar : 
Johanna Beatrix., geb. 12 Jan. 1716, tr. 29 
Nqv.  1735  Everhard  Jacob  Brantsen, J. 
U. D. (jongaten zoon van Hendrik, burge- 
meester V. A., bij Naleken Everwijn) , geb. 
12 Febr. 1708, aangesteld tot subst. grifiSer 
bij  het  hof V. Geld. 28 Mei 1735, sedert 
Jan. 1754 griffier en eersten secretaris der 
kanselarij  v. Geld., eerst als adjunkt van 
den griffier van Essen (f Oct. 1760) , daarna 
zelfstandig; overleed 19 Sept. 1761 en werd 
24 Sept. begraven in den grafkelder onder 
het koor der Groote Kerk te A. , naast zijne 
gade  (begr.  19 Nov. 1762), links van de 
graftombe van hertog Karel van Gelre. 
ccc.  JoJiannes^ ged. 28 Sept. 1662, te Leiden 13Dec. 
1681 ingeschreven als student, 1 Nov. 1690 als 
prop. beroepen te Millingen en Zeeland (bij 
Nijmegen), in 1693 te Rijnberk, wegens zwakte 
30 Sept. 1725 emeritus, f 1733. Gehuwd met 
Maria Agatha Neys ^, kinderloos, 
ddd. Jtcdith  Rebecca ,  ged.  21  Febr. 1664, f 20 
Febr. 1736, ondertrouwd te A. 17 Jan. 1705, 
attestatie  bekomen  naar  Rijnberk  31 Jan., 
met  Adam Caldenbach ^ , kapitein in staten- 


1 Zie hierachter, Bijlage IV, A. 

2 Deze famihenaam komt nog voor, want C. W. T. Neys is 22 Apr. 
1879 belast geworden met de waarneming der betrekking v. inspecteur 
V. financiën in de 2e afd., ter standplaats Cheribon. En kapit. W. H. Neys 
werd April 1880 bij het 3e bat. infant, v. h. Ned. Indisch leger geplaatst. 

2 Wapen : in blauw drie (2,1) beerenklauwen van goud , schuin geplaatst, 
de klauwen omhoog. — Adam Caldenbach, burgemeester van Zutfen, 
verscheen als ouderling der gemeente aldaar op de Zutfensche synode 
V. 26—27 Mei 1601, 18—20 Juni 1605. Johan C, raadsheer in het hof 


2G  DE  VELL-WSCHE  EAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

■  dienst. Hertrouwt Arnold Antonie Marcus i, 
Medic. Dr. te Doesburg. 

eee. Constantijn, ged. 24 Sept. 1665, f Febr. 1735 
kinderloos, overste luitenant te voet in staten- 
dienst; tr. 1°. Reinira Eygel (ondertr. 22 Jan. 
1707 te Arnhem, 13 Febr. attestatie naar 
buiten gegeven), dr v. Peter \ burgemeester 
van A. en gedeputeerde van Yeluwe ; 2". Febr. 
1725 Elisabeth Brantsen, geb. IS Nov. 1668, 
t 12 Mei 1749, oudere zuster van Beatrix 
Maria Br., straksgenoemd. 

fff. Willem^ ged. 4 Jan. 1667, gesneuveld in 
1690 3. 

ggg. Josina Christlna^ ged. 21 Maart 1669, f 29 
Maart 1741, tr. Oswcdd Tuil eken ^ zoon van 
Theodorus (Dirk) bij Christina Wijnen \ 
hoofdschout en burgemeester te Hattem , bij 
wden drie zoons , hierna te vermelden. 

hhh. Johanna Constantla^ ged. 22 j 

Jan. 1671, jong gestorven, 

iii.   Francois^ ged. 21 Nov. 1675, ) 
bb. Christina, ged. 2 Juli 1637, f ongehuwd, 
cc.  Ruiger^  ged.  16  Deo.  1638  (getuigen:  Hendrik 

van Eek, burgem. v. A., Jan Jordens en Heesken 


V. Geld., was vanwege dat Hof op de Zutfensche synode v. 22—30 
Juli 1023, als ouderling te A. op de Zutf. syn. v. 15— 18 Aug. 1627, 
vanwege het Hot op de Zutf. syn. v. 3—7 Aug. 1631 en 3—6 Sept. 
1634 tegenwoordig. 

1 Zie eenigen van dezen naam in de Nieuwe Uitgaaf, en vgl. ^av. 
XVI, 31; XVII, 86; XIX, 381, 584. L. Marcus, officier v. gez. 2e kl., 
is Mei 1880 bij het hospitaal te Samarang geplaatst. 

2 Zie over den familienaam Eygel de Nieuwe Uitgaaf. 

^ «in een veltslag gestorven, een jongeling sijnde 1690» luiden de 
familieberichten. Wellicht in den slag bij Fleurus, waarin Luxembourg, 
legerhoofd van Lodewijk XIV, de bondgenooten onder den vorst van 
Waldeck overwon. 

i Wapen : in rood drie (2,1) gouden belletjes. Zie verder , Bijlage V, A. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   ^7 

Tulleken), kapitein-luitenant in statendienst, onge- 
huwd overleden, 
dd. Rehecca, ged. 18 ^N'ov. 1640, f jong. 
k. Naleken^ geb. 21 Aug.  1603, f jong. 

1. Janneken (Johanna) , geb. 23 Febr. 1606, eerste vrouw 
van Arnold Tulleken , pliilos. en medic. doctor , zoon 
van Willem bij Elsken Morleth. 

m.LiJsheth, geb. 28 Maart 1608 (ondertr. 8 Aug., tr. 2 
Sept. 1610 te A. Oswald "Wijnen, Hendrikszoon, burger 
hopman en kerkmeester te A., en als opvolger zijns 
vaders ', rentmeester van St. Marie te Utrecht. 

n.  Willem, geb. 31 Mei IGIO, f 19 Mei 1611. 

6. Ermgard , f jong. 

7. Ermgard, geb. 1569 op Palmzondag, tr. Eeinder 
Ever wijn-, dood 16 .luni 1630, burgemeester van A., 
ontvanger der convooien en licenten % broeder van St. 
Nicolaas , huismeester der burgerweezen, sedert 1601 schutter 
van St. Joostcn Doelen; bij  wien zes kinderen. 

8. Evert, f jong. 

9. Willem, geb. 1574, sterft jong op eene handelsreis 
in Spanje. 

2. Arnt, geb. 17 Dec 1555, f 30 Apr. 1630, burger- 
hopman en huismeester van St. Catharinagasthuis te A., 
in welke laatste betrekking hij wellicht de persoon is , wien 
bij ordinantie van den raad 16 Juni 1588 betaald werden 
2 oC, 13 $ voor verschillende medicijnen, door den secretaris 
Peter Verstegen gebruikt in zijne krankheid , ontstaan uit 
een schot, door een soldaat uit de stad onvoorziens gelost 
bij gelegenheid dat de raad op de paardenmarkt buiten de 
stad aan de burgers hunne afgegraven hoeven aanwees '\ 
Vervolgens  schepen  te  A.  en, lid van den St. Joosten of 


' Registers, bl. 143, -waar wi]-be.speuren, dat zijn vader nüginlG49 
dit ambt bekleedde. 

' Wapen, zie Armorial, p. 356a (Gueldre) , en vgl. verder, Bijl. VI. 

^ in- en uitgaande rechten. 

1 Mv G. v. Hasselt, Arnh.  Oudh., III, 30, 37. 


28   DE  VELüWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

ïïeerendoelen , als zoodanig vermeld in het Doelistenboek 
met zijn wapen en dat zijner vrouw. Bij opdracht van 
Johan de Yaecht, stadhouder der leenen van de banner- 
heerlijkheid Bahr en Lathem vanwege stadhouder , kanselier 
en raden van Gelre en Zutfen, in dato 18 Dec. 1589 (o. st.) , 
in tegenwoordigheid van Carel van den Sande , secretaris 
der rekenkamer in Gelderland, en van Henrick Bitter, 
mannen van leen , als opvolger zijns vaders beleend 
niet Truykens Halve Hoeve , krachtens scheiding van den 
heer van Anholt aan Gelderland en Zutfen leenroerig. 
Yóór  hem  en Hendrik Wijntgis (Wijntgens) i, schepenen, 


^ Het bij de familiebescheiden behoorende wapenboekje geeft voor 
AVijntges en Wintges twee gansch onderscheidene wapens op : voor 
Wijntges in goud een roode keper, met het (herald.) linkerbeen den 
schildrand rakende, verzeld van drie groene staande vogeltjes, terwijl 
het schild in den (herald.) rechterbovenhoek beladen is met eene figuur 
van zwart, welke veel van een degen of drietand (tridens) heeft. 
Voor Wintges, in goud een roode vijfpuntige ster boven een zwarte 
figuur als twee van onderen vereenigde olifantstrompen, met elkander 
verbonden door twee horizontale d warsstaven. De naam bestaat nog te 
'sGravenhage {Hl. Ct 10 Mei 1880, Vervolg, en 11 Mei). 

Zie over Wijntgens, Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aanteek.\ over 

Barta Wijntges, in 1646 huisvrouw van Herman Breda, Bijdragen tot 

de Gesch. v. Overijssel, door Mr. J. I. v. Doorninck en Mr. J. Nanninga 

Uitterdijk, V, 267. Wijntgens, waarvoor hei Armorial^p.iiAla, weder 

een  heel  ander  wapen  opgeeft,  wordt ook wel Wijntjes geschreven, 

zoodat het bezwaarlijk gaat , de takken of stammen uit elkander te houden. 

Balthasar  Wijntjes  sloeg in 1578 noodmunten van Deventer; zie JVav. 

XXX, 94. Lucretia Wijntjes (zrr Wijntges?) uit Kampen , teekonde 4 Sept. 

1642 te Harderwijk aan met den scholtis Gerrit Sluysken {De Navorschcr, 

XXYI, 345). Hunne kinderen staan jYay. XXIX, 323, 24, vermeld. Theodorus 

Wijntjes (Wintgens), predikant, sedert 1622 te Oosterbeek, in 1623 te 

Ede,  verscheen  op  de  Zutfensche synode v. 15—18 Aug. 1627, en is 

vermoedelijk  één  persoon  met  Theodorus Wijntjes, pred. te Elburg, 

op Nijm. syn. 17 — 20 Aug. 1642 en als afgevaardigde der Geld. synode 

vanwege de cl. v. Hard. op de Harderwijker synode v. 23 — 20 Aug. 1643 , 

in 1652 dood. In 1738 was R. M. W. van der Heijden , weduwe Wijntgens , 

eigenares van het garvekoorn en bloedtiend op Kernebeek onder Rekken 

in de heerlijkheid Borkulo {Registers, bl. 204). Daar Wittenstein , voor- 

maals kasteelmatige huizinge, thans hofstede te Zoelen, in het Ge?c^6'rsc/i 


DE  TELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  29 

verklaart Reinier Kempinck ' 2 Jan. 1598 aan Peter Ver- 
stegen en Christina van Schriek , echtelieden , af te staan 
de pandschap, waarin zijn overleden schoonvader Peter 
van Hazevelt en Thomas Noist ' voor 26 daalders aan de 
gezusters van Huibstell hadden uitgedaan de erfgerechtig- 
heid van zekeren moeshof, weleer gelegen vuór de Yelper- 
poort, en, als binnen de stadsveste gelegd en vergraven, 
op Hazevelt's verzoek door den magistraat vergoed met 
een „streepken off geerken" lands in Keijenkamp, welke 
erfgerechtigheid Peter , benevens de huizinge in de Varkens- 
straat naast den Gulden Beer gelegen, van de erfgenamen 
van genoemde zusters gekocht had. Gehuwd met Vreesken 
{FrensTxen of Fret'uina) Louwen % dr v. Laurens L. , burge- 
meester  der  stad  Orsauw,  bij  Hilleken Uytten , in 

vereeniging met wie hij IS Juli 1615 eene beschikking 
maakt omtrent de verdeeling hunner goederen onder hunne 
kinderen. Die kinderen , ficacdf in getal , waren : 

a. Henclersken, geb. 15.., overleden ongehuwd enhoogbejaard. 

b. Johan, f 1C29, tr. l'". Grietje Veeren^ uitPijnberk, 


Leenrecjislcv op het jaar 1027 als Witgenstein voorkomt, kan men vragen 
of dit zinspeelt op don familienaam Wintgens? Zie over deze huizinge 
een en ander in Geld. Volksalm. 1873, bl. 23. Te Meerton (o. Lienden 
in Nederbetuwe) heeft men de Wintgensweide. Over Wijntgens, Wijnckens 
of Winikensz. zie nog no. 148, 344, 40G, 50,508, 24, 25,30, 32,37,37a, 
558, 010, 55, 739, 55, G8, G8rt, 8G, 98, 824 van den Ca^a/of/KS d «rc/it^yen 
V. h. Groote en Voorster Gasthuis te Deventer door Mr. J. I. v. Doorninck, 
1879; over Wijntjes Nav. XXIX, G34 en Tijdrekenkundige lijst v. h. 
oud archief v.  Oldenzaal (1874) door laatstgenoemden auteur. 

' Wapen: in bUunv drie (2/1) gouden schijven, doch er is met potlood 
naast geschreven: «gouden schild en silverschijven », hetgeen eene zonde 
is tegen do heraldiek. 

* Gerrit Noest werd in 1527 beleend met den Beerschen hof in de 
buurschap Aalst o. Lienden in Nederbetuwe; zie over hem Geld. Volks- 
almanak 1878, bl. 123, 134. De familienaam bestaat nog te Maurik. 

' Wapen: doorsneden, 1 in blauw een zespuntige ster van goud, waar- 
onder  een klimmende wassenaar van goud; 2 in rood een schaap van 
zilver, houdende een vaandel in den Jinkervoorpoot. 
■i Wapen: in zilver een W, waar onmiddellijk boven, een S, die brocheert 


30  DE VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.' 

kinderloos;  2'.  Juditli  Serris '  Clijsbertsdr, f l^oG, 
bij wie deze vijf kinderen: 


op  eene  soort  van  weerhaak,  ^vaarvan  de  bovenste  haak  gekruist 
is  door  een  verticaal  staatje.  Dirk  Veren ,  Jan  van  Toorn ,  Jasper 
van  Hattem,  Joost  v.  H.  Baertszoon,  Dirk  v.  IL  en  Johan  v. IL 
Thoniszoon ,   allen   uit   Ingen ,   zoowel   als  Johan  van  Leeuwen , 
Adriaan  van  Delft  Dirkszoon,  Ceel  Ilamerslach, Pieter Duijvel (alias, 
Pieter  Jansz.),  allen  uit  Maurik,  alsmede  Adriaan van Resteren uit 
Kesteren,  Joan  van  Hemert  (alias, van Lienden}, Cornelis van Look- 
horst en Claes Gilliszoon van Wijck werden gezamenlijk 20 Dec. 1568 
door Alva gebannen met verbeurdverklaring hunner goederen, omdat zij 
deels  te  Vianen  en elders onder den heer van Brederode als rebellen 
gediend,  deels  het  klooster  en de kommanderie te Ingen geplunderd 
hadden.  Johan  van Leeuwen zou ook  beeldstorrnerij gepleegd hebben,, 
evenals Willem Jan Stevenz. uit Maurik en Dirk van Hattem uit Ingen 
te Utrecht hadden gedaan (Mr. 0. v. Hasselt, Stukken, 1,314). — Wat 
den naam v. Kesteren betreft, 3 Mei 1804 gaf het hof v. G. octrooi aan 
C. O. van Kesteren tot het plaatsen van een koorn-watermolen op zijn 
erf onder Laag Soeren {Registers , bl. 411) ; belangende Stevensz., Hendrik 
Stevensen was in 1654 scholtus te Heesselt (ibid., bl. 172), Metje Stevens 
1681—1714 turfmeetster voor de diakonie te Ravenswaaij (Herald. Bihl. 
1880, bl. 342), J. Stevensen, komt in 1706 voor als buurmeester der Lun- 
terensche  of  Meulunterensche mark (ibid., bl. 324). P. J. M. Stevens, 
werkman 2e kl. bij de art. stapel- en constr. magaz. te Delft, 8 Apr. 1879 
door den min. v. kol. ter beschikking gesteld van den gouv.-gener.v. N.Indie, 
om te worden gepl. als meesterknecht-instrumentmaker bij den art. con- 
structiewinkel te Soerabaja, was mitsdien 7 Juni passagier a. boord v. h. 
stoomschip Conrad, zeilklaar naar Batavia. — Overigens zijndeDuivelshoek 
hofsteedje te Maurik), de DuiveLskamp (weiland onder Arnhem), de Dui- 
veltiend (in de  Marsch  o.  Lienden)  ongetwijfeld aan een familienaam 
Duyvel ontleend.  De weduwe van Claes Duvel b. v. bezat in 1483 een 
erf en huis in de Groote Overstraat {eT)Q^Q\\\.iiY {Catalogus cl archieven 
enz. v. Mr. J. L v. Doorninck , nO. 690, bl. 301). Behalve Duyvel en Veren 
treft men al de genoemde geslachtsnamen nog in de Nederbetuwe, mis- 
schien ook elders aan, en Hermanus Christoffel Hamerslag, gehuwd met 
Catharina Hendrika van Riemsdijk (geb. 29 Dec. 1815 te Ochten, dr v. Cor- 
nelis bij Gijsbertje de Haas) is nog tegenwoordig (1880) geneesheer te IJzen- 
doorn (kinderloos). Zie nog eene v. Hattem vermeld A'au., XXIX, 323. Zou 
ook Veeren hier te noemen zijn? J. B. Veeren , geb..Schuller tot Peursum , 
op den huize Zuylenveld te Zuylen, beviel 9 Dec. 1879 van eene dochter. 
* Wapen: in zilver een huismerk van zwart, hetwelk sterk gelijkt op 


DE  VELUWSCHE   FAMILIE  TÜLI/EKEK  EN  HARE  AANVERWANTEN.   31 

aa. Evert^ f jong. 

bb. Evert,  geb.  16.., f  10 Nov. 1661, in 1651  tot 
schutter van St. Joostendoelen yerkozen, ondertr, 
18  Jan.,   tr.   15   Pebr.   1635  te  A.  Peterken 
Yersteo-en ',  dr  v.  Hendrik ,  secretaris  der stad 
A. en van het Yeluv\'sch kwartier , burgerhopman , 
huismeester  van het burgerweeshuis, broeder van 
St.  Nicolaas ,  heemraad  van  het Arnhemer-  en 
Yelperbroek, rentmeester van het convent te Marien- 
daal , enz. Hij  had bij  haar deze elf kinderen: 
aaa. Johan , ged. te A. 27 April 1636 , burgemeester 
van A. , tr. l'2 Juni 1661 Christina van Singen- 
donck-  uit  Nijmegen,  bij  wie  deze  zeven 
kinderen : 
Christina. 

Lvert , rentmeestev van St. Peter , in 1732 dood. 
Gijshert,  kapitein  bij  het  regiment van den 
generaal-majoor van Heukelom,in 1732 dood, 
ondertr. te A. 13 Jan. 1703 , (attestatie be- 
komen 21 Jan.) met TheodoravanBrienen^. 
Margaretha. 
Fetronella. 
Jolianna llelena. 
Henrica, in 1732 dood. 
bbb. Peter, ged. te A.  1  Juni 1638. 
COC. lUlle'ken. 
ddd. Judith. 


een pijlij/er rnet zeer langen steel, terwijl van het heraldisch rechtsche 
einde van dat ijzer eene schuinrechts naar onderen loopende staaf uitgaat. 

1 Wapen: in zilver een uitgerukte groene boom, met geringde takken, 
zie Armorial, p. 108ia. Zie verder, Bijlage I. 

» Wapen, zie Annorial, p. 979&. Pontiaen v. Singendonck, raad en 
secretaris van Nijmegen, ^vas op de Arnh. synode van 10—13 Aug. 
1653 tegenwoordig. 

' Wapen: de klimmende éénhoorn. Het zegel van L. v Brienen uit 
1598, zie Herald. Bibl 18S0. h\ 353. 


3-2   DE  VELU^SCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANYERW ANTEN. 

eee. Hester. 

fff. Heïena. 
ggg, Hendrik. 
hhh. jb'nold, 

iii.  Willem, tr. 21 Sept. 1678 te Arnhem Johanna 

Otten \  j. d. 


' Deze  verbintenis zou ook  Willem Tullcken, Arnoldszoon bij Hester 
van Wijck ,   kunnen gelden. — Jacob Ottens werd 1 Maart i464 door 
Johan  van   Rossum,  amptmau  en  richter  van Tiel en Nederbetuwe, 
voor den tijd van drie jaren tot richter van Tiel aangesteld (Z^i/?/:, I?e- 
schrijohig, Bijvoegsels, bl. 31). Sander Ottensen, scholtet etc, en Johan 
V.  Rossum noemen  elkander  c^neuen» in den brief van 26 Juli 1495, 
krachtens   welken   laatstgenoemde   zijn  huis  te  Rossum  open  huis 
maakte  voor  den  hertog van Gelre. Die brief werd door den eerstge- 
noemde bezegeld   (Nijhoff, Oorkonden, \I, 1, n°. 143).  Vóór schout 
en  schepens  van  Kortenhoef  droeg  Claes  Ottenzoen aan het kapittel 
van St. Marie te Utrecht in 1407 «op elf dusent magheden dach»  een 
vrijen  uitweg  over zijn  land  op  (Dodt v. Fl., Archief, I, 366). Zijn 
naamgenoot,  weUicht  zijn  kleinzoon,  was  een  der stichters van  de 
broederschap  in  het  hospitaal van St. Martijn te Utr. in 1472 (ibid. , 
bl.  187).  Goossen  Ottensz.  was  in  1533 fabriekmeester der kerk te 
Ravenswaaij  {Nav.  XXIX, 221; Herald. Bibl. 1880, bl. 299). Cornelis 
Ottensz. staat (Dodt, Archief, I, 320)  vermeld als kapitein der wacht 
in 1566 op de Breestraat vóór het Bagijnhof te Utrecht. Nicolaus (ab) van 
Otten werd in 1602 te Nieuwkoop beroepen.  Aert Ottens, ebbenwerker 
{Nav. XXIX, 512), is 1622— 23 tot nieuw burger te Utrecht aangenomen 
(ibid., V, 374). Willem Otten, scholtus v. Opijnen, luiwde omstr. 1540 
Maria de Cock v. Opijnen , Jansdr bij Aeltken Bruynen. Thomas Otten(s) , 
in  1620  schepen  van  Tiel  (Rink,  Beschrijving, bl. 314), verscheen 
als (oud burgemeester en)  ouderling  aldaar  op  de Zutfensche synode 
V.  3-7  Aug.  1631. Zijn vermoedelijke  kleinzoon  Th.  O., hervormd 
predikant te Sittard in het land v. Gulik, beschreef in 1693 een gezicht 
aangaande de toekomende dingen, hetwelk hij in 1688 meende ontvangen 
te hebben. Evert Otten en Otto Gerritsen werden tegenover Frank Janssen , 
als naasten erfgenaam van Tonis Tonissen, door het hof v. G. 19Febr. 
1653 geoterkt in hun recht op het heerengóed de C^nsiede {Begislers, 
bl. 168). Zie  ook  de  Nieuwe  Uitgaaf.  De  familienaam  bestaat nóg; 
immers T.  W.  Otten  werd  2 Febr.  1879 benoemd tot burgemeester 
der gemeente Bergen {Haarl. Ct v. 6 Febr.) , E. Otten, pred. te Ter Aar, 
is  April  1879 beroepen  te  Giessen-Nieuwkerk ,  en  G. Otten was de 
minste inschrijver bij de aanbesteding i. d. 20 Mei 1879 v. h. bouwen 


DE  VELtWSCHE  FAMILIE  TULLKKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   33 

kkk. F eter ^ luitenant in statendienst. 
111.  Wilhelmina ^  tr.  Hendrik  Goets %  lector in 
de wis- en krijgskunde aan de Leidsche Aka- 
demie, om die wetenschappen te onderwijzen 
in  de  moedertaal ;  welken post hij  20 Juni 
1701  aanvaardde  met  eene redevoering Tot 
Lof der Wiskunde, f ^^ Leiden 23 Jan. 1730, 
vertaler  van Euclides -, zoon van den secre- 
taris Hendrik Goets bij Willemke Verstegen, 
cc. Arnt, ondertr.  10 Sept. , tr. 1 Oct. 1637 te Arnhem 
Sophia Everwijn Reiniersdr , bij wie: 
loJian, ged. te A. 2 Oct.  1638. 
Johannes. 
Evert. 

dd. Anna   ] 

^.. 7  ƒ    T l^^ö aan de pest. 
ee. \jrijso€ii' ' 

e. Evert j f jong. 

d. Ruiger. 

e. Hillehen , dood in 162t>, ondertr. 23 Nov. , tr. 7 Dec. 
1616 Jan van Yoorst (Yoerst) % leentafelhouder te 
Arnhem, Janszoon uit Nijmegen. 


eener kerk voor de Doopsgezinde gemeente te Meppel. G. C. Ütten, 
luit. ter zee 2e kl. bij het eskader in O. I. , werd 20 Dec. 1879 eervol uit den 
zeedienst ontslagen, terwijl P. L. Otten, eerste kommies Lij de Algemeene 
Rekenkamer te Batavia is. (///. Ct. 20 Febr. 1880). Ook te Rijswijk (Neder- 
betuwe)en te Meppel (Haarl. C^. 20 Mei 1880) treft men den naam Otten aan. 
■ '■ Wapen, zie Armorial., p. 259a. Zie verder Bijlage I; en vgl. De 
Navorscher , XXV, 170, waar een ongelukkige drukfeil voorkomt, 
t. w. « Cats » in plaats van «Goets». 

~ Zie zijne werken in de Nieuwe Uitgaaf. 

3 Wapen, zie Ar mor iel ., p. 1095a (Pays cVUtrechi) , en over Gelder- 
sche leenbanken vgl. Nav. XXIX, 329 — 33. Hij had bij haar: Lijsken 
V- V., Clara v, V., Arnt v. V., Reinder v. V. (-j- 163G aan de pest) 
en Geertruid v. V. Den 19 Maart 1626 hertrouwde hij Claasken 
Coudewijn, weduwe van Warner Strockel uit Deventer. De Registers 
gewagen (bl. 317) van J. A. van Voorst te Didarn in 1760, doch de 
onderlinge verwantschap dezer naamgenooten blijkt niet. Den ram 
echter  voerde  o.  a. C.  C.  van  Yoorst,  -{- 12 Febr. 1879 te  Utrecht 

3 


34  DE  VELUWSCUE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

f. Heesken ^ tr. Juli 1616  te Amsterdam Hans Martens ' , 
zoon van Frangois  M.  uit Antwerpen. 


als weduwe van Herman Ter Haar, in leven koopman te Amsterdam. 
Zij was eene bloedverwant van den Leidschen hoogleeraar en van den 
Amsterdamschen predikant v. Voorst, kleindr v. Dirk Cornelis bij Catharina 
Bonvin. Uit dezen ümiilienaam kan ontstaan zijn De Voorsteward 
(waard), als benaming van een weiland te Ooij. Zoo heette een per- 
ceel lands in Ommerenbroek , waarmede Gerrit ter Yoirst in 1406 
beleend werd, de Vorsterkampen , doch in 16G4 heetten ze de Zutfen- 
sche kampen, gevormd uit den familienaam v. Zutplien (zie Herald. 
Bibl 1879, bl. 160) , welken men nog te Haarlem aantreft {HL Cl 13 Nov. 
1879). Vgl.  Geld. Leenregister (Nijmegen), fo. 155 mihi. 

1 «14 Juli '161G datum testimonium ad Amstelodamenses» ; hare 
ouders stonden als getuigen. Wapen, zie Armorial ^ p. 683 {Utrecht). 
Zij had bij hem : 3 Johannes M. , 2 Geertruid M. (tweemaal ge- 
huwd , met kinderen), 1 Lijsbeth M., gehuwd (kinderloos) met 
Johannes Voulaer (koopman te Amsterdam). Zou dit laatste ook moeten 
luiden: toe Laer? Zie het wapen dezer laatste, zeer oude {Nav.XXlK, 
37) familie in Ilcrahl. Bibl. 1874, bl. 204. — Aan Theodoricus dictus 
Martenzoon en zijnen oudsten zoon verhuurde het kapittel van St. Marie 
te Utrecht in 1335 voor vijf ponden 'sjaars eene hoeve in Tekkoop 
voor hun beider leven (Dodt, Jrc/iief, I, ihb). Aan Hermen Mertens- 
zoon verpachtte datzelfde kapittel in 1339 voor zijn leven ^ly^ morgen 
lands in Kamerijk voor twaalf ponden 'sjaars (ibid., I, 20a). H)idemY, 
156, is sprake van Johan Martensz., schoolmeester te Kampen, om 
wien te behouden de magistraat dezer stad in 1505 aan het kapittel 
van den Dom te Utrecht, waarbij hij zich verbonden had, verzocht 
hem te ontslaan. Jan Marlens, met attestatie van Overrijnland, werd, 
na examinatie in 1GU5 tot den predikdienst te Velzen (cl. Haarlem) 
toegelaten. J. Martens is Juni/Juli 1879 toegelaten als O. I. ambtenaar. 
In 1722 had men te Beuningen het Jan Martensweerdje {Registers., 
bl. 209); te Alphen vindt men de Van Martenskamp en Jan Martens 
als benaming van weilanden, en een perceel bouwland te Wamel heet 
Martensland. Over Hendrik Martens, zijn adelsbrief van den jare 1532, 
zijne voorgangers en nazaten, zie Bijdragen tot de GescJiied. v. 
Overijssel., VI, 60 — 71. Het daar beschreven wapen treft men in het 
Armorial niet aan. Zie nog Nau. XXIX, 323, waarbij men voege, dat 
S. A. Barchman Wuytiers, geb. Martens, op den huize Voorn te Vleuten, 
30 Nov. 1879 van eene dochter beviel, en dat J. Martens Dec. 1879 
benoemd is tot len kommies bij de Algemeene Rekenkamer Ie Batavia. 
Martens vindt men ook te Haarlem {H(. Ct 19 Febr. 1880). Doch de 
onderhnge versvantschap van al deze personen blijkt niet. 


1>E  VELL'AVSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AANVERWANTEN'.   35 

g.  Willem  \ 

h. Eve7't f jong. 

k. Evert    1 

1. Evert ^ overlijdt nadat hij eene tweede reis naar O. Indie 
had gedaan. 

i. Willem^ sedert 1623 dijkmeester van het Arnhemer- 
en Yelperbroek; ook huismeester van St. Nicolaas en 
hopman van A., dood in 1652; 1°. ondertr. 10 Jan., 
tr. 24 Jan. 1619 te A. ^/sA-e» ifoH^f/^ \ f 10 Mei 1636 , 
Jansdr bij Adriana van Harskamp ", waarbij de ouders 
van weerszijden getuigen waren; 2°. ondertr. 4 Dec. 
1636, tr. 14 Jan. 1637 Gijsbertje Noeij , Johansdr 
uit Emmerik (f 21 Aprill642 kinderloos) ; 3° ondertr. 
27 Nov., tr. 14 Dec. 164:2 te A. Maria Hooft ^ (f 26 
Juni 1643 , kinderloos) ; 4". blijkens huwlijksvoor- 
waarden van 1 Febr. 1614 te A. (ondertr. 4 Febr.) 
Mechteld  Fheren'*  (weduwe, dood 24 Mei 1668), die 


1 Wapen: in rood een rechter sclminbalk. van zilver, beladen met 
drie takkebossen van zwart in handvatsels van dezelfde kleur, onder 
elkander, de handvatsels omhoog. 

2 Wapen: in zilver een kruis, waarvan de paal rood, de dwarsbalk 
blauw is. Volgens liet Armoricü, p. 483a, sedert 12 Apr. 1653 barons 
de Bossimé (Brabantsch) , sedert 28 Dec. 1675 barons van Harscamp 
(Hollandsch). — Jacob Harskamp lag met de erfgenamen van Herman 
van Huijsen 27 Jan. 1672 tot 12 Juni 1675 in proces over den eigen- 
dom der havezate Harskamp {Registers, bl. 218). Eene Jacoba Margaretha 
Harscamp (1 bij Zeist 25 Aug. 1827) staat Nav. XXVIII, 436, vermeld. 
Over Cornelius v. Huysen, pred. bij de Doopsgezinden te Emden, 
ervaren godgeleerde (f 25 Jan. 1721, oud 43 jaar) , en zijne geschriften, 
zie de Nieuwe Uitgaaf. 

•^ of Hoofts, dr v. wijlen Jelis Hooft te Keppel. Wapen: in zilver 
een gi'oene kikvorsch in zittende houchng. Deze familienaam komt ook 
Herald. Bibl. 1880, bl. 191, noot 2, voor. 

* Aldus in de twee documenten, waarvan de kopieën nog aanwezig 
zijn. Haar naam wordt ook Fheeren of Ferren en Vehren geschreven. 
Hare moeder en Gerrit Noeij waren getuigen bij haar huwelijk. Haar 
momber (voogd) bij het maagscheid was haar broeder Matthias 
Fheren,  J.  U.  D.  Wapen:  doorsneden  van goud en zwart, met dritj 


36   DE  YELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAUE  AANVERWANTEN. 

als zijne weduwe 5 Febr.  1652 een maagscheid opricht 
tusschen haar en de achtergebleven kinderen. Bij zijne 
eerste vrouw had hij deze tien kinderen : 
aa. Hillel-en,  geb.  23 Febr.  1620, f 19 Maart 1620. 
bb. Arnf, geb.  1621, f 1 Juni 1621. 
cc. Arnolcl,  geb.  5  Mei  1622,  den  16 Maart 1645 
plechtig bevorderd tot artium liberalium magister , 
philosophiae et medicinae doctor; staat mede over 
het maagscheid zijner stiefmoeder M. Fheren in dato 
5 Febr.  1652, en is als ouderling der gemeente op 
de Arnh. synode y. 17—23 Aug. 1659 tegenwoordig. 
Bracht  in  1062  bijeen  het Gildeboek der schip- 
pers  te  A. , behelzende alle ordonnantiën , privi- 
legiën ,  statuten  en  gewoonten ,  aan dat gild en 
de  gildebroeders  door  burgemeesters,  schepenen 
en  raad  der  stad 1629—62 gegeven K Ook ver- 
zamelde  en ordende hij het archief- van zijn ge- 


z^va^te vogeltjes op pooten (kraaien?), rechts omgewend, achter 
elkander op de snijlijn. 

1 Zie Mr. G. v. Hasselt, Kroniek v. Arnhem, bl. 288, die bericht, 
dat vóór dit boek een «niet onbevalliglick geschilderde tytel» prijkte, 
en dat het bij den tijdelijken meester dier voor geen gild erkende 
vereeniging in bewaring was. 

~ voortgezet tot het jaar 1732 door zijn zoon Lirk Tulleken, en 
door zijns broeders zoon Dr. Jan Chrlstoffel Tulleken. Deze Arnold 
Tulleken, den vermaarden kunstschilder Casper Netscher in zijn jonge 
jaren onder zijn opzicht genomen hebbende, wilde hem voor zijn 
rekening naar Italië en Ptome laten reizen, en beval hem te dien einde 
aan een lid der familie Noeij (door Ilonbraken tot «Neny» verbasterd!) 
te Bordeaux aan. Des schilders eensklaps opgekomen huwelijk in 1059 
met Maria, dr v. den werktuigkundige Godin uit Luik, wierp echter 
het plan zijner kunstreizen in duigen. Zie hier vooral de Nieuwe Uit- 
gaaf, op «Netscher». Theodoor Netscher was omstr. 1720 schepen 
van Hulsterambacht {Nav. XIV, 199). De generaal-majoor P. M. 
Netscher, inspecteur v. h. militair onderwijs, werd 21 Mei 4879 
benoemd tot voorzitter der commissie voor het afnemen der examens, 
bedoeld bij art. 10 der wet v. 17 Juli 1809 en bij art. 9 d. wet v. 
30 Mei 1877. F. G. Netscher werd Juni/Juli 1879 toegelaten als O. I. 
ambtenaar.  A.  D.  v.  der Gon Netscher te 's Hage werd 15 Juli 1879 


DE  VELU^'SCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HARE  AAN VERIV ANTEN.   37 

slacht, waarvan bij dit opstel is gebruik gemaakt. 
Huwde r. 7 Nov. 164iT te A. Tohanna Tullehen, 
Rutgersdr bij Christina Poitauw, 2M8 Apr. 1666 
Theodora de Vree \ dr. v. Willem , advokaat en 
burgemeester te A., bij Nalida van Dans% dr v. 
Dirk,  ontvanger-generaal van Yeluwe.  Won, 

bij zijne eerste vrouw: 
aaa. Elsken, ged. te A. 25 Febr. 1649, f jong. 

bij zijne tweede vrouw: 
bbb. Willem, J. U. D., 22 Dec. als schepen van 
A. afgezet, omdat hij van de Nieuwe Plooi 
zijnde, do geweldenarij, door de Arnhemmers 
tegen Wageningen in October gepleegd , had 
helpen bevorderen; tr. Maria ten Nuyl, in 
1739 zijne weduwe ^ 
ccc. Johanna EUsabeth , tr. Antonie Gaymans4, 
advokaat bij het Hof van Geld. , rentmeester 
van  St.  Catharinagasthuis , ook rentmeester 


benoemd tot Uil v. dtMi gemeenteraad aldaar. C. Netscher is thans 
inspecteur der gevangenissen te 's llage {HL Ct 15 Oct. 1879). II. P. 
Nelscher, luit. ter zee 2e kl. werd 1 Dec. 1879 overgeplaatst in de 
rol van Z. M. Avaclitschip te Willemsoord. E. Netscher, sedert Maart 
-1878 lid in den raad van N. I., vroeger Gouverneur v. Sumatra's west- 
kust, j vrijdag 2 Apr. 1880 te Batavia, vader van E. A. C. J. Netscher, 
gehuwd met A. L. van Hasselt, te 's ïlage. Aan de nagedachtenis van 
hem als magistraatspersoon en vvetenscha[>pelijk man bracht de /«uasc/ie 
Ct V. 6 Mei eene welverdiende hulde. 

' Wapen:  in  rood  een  groote  lelie van goud (volg. het Jrmorial , 
p. 100C/>, van ziver). Zie verder hier achter, Bijlage YII, A. 

' Wapen: liggende boomstam, waaruit een (herald.) rechts omgebogen tak, 
bezet met madeliefjes, wast. — .Johan van Dansz en Henrick Brul) waren 
m 1587 raadsvrinden der stad Arnhem (v. m^seM, Roozendaal.h]. 453). 
3 Zie i\[r. J. van Doorninck, Geslachlk. Aanleeh. (1871), bl. 747. 
Wapen: in zilver een (herald, rechts) schuinsstaande aanziende zwarte 
goudgehoornde koeiekop. Over tien te Deventer geboren, sedert 1667 
Nijmeegschen hoogleeraar Samuel Tennulius (Ten Nuyl) , zie de 
N. Uitgaaf. Zie ook .Yai». XIX, 381, 585 (wapen van ^ten Nuyl, 
Raetsheer, Gaymans's moeder»), 
■t Zie hierachter. Bijlage VIII. 


38   DE  VELUW3CIIE  FAMILIE  TüLLEKEN  EX  IIAUE  AANVERWANTEN. 

van het burgerweeshuis , naderhand secretaris 
der  stad  A.,  zoon  van  Gerard  bij  Anna 
Tulleken. 
ddd.  Johan , f jong. 

Gee. Dirk  {Theodonis) ,  advokaat  bij  het  hof v. 
Geld., eerste schepen van A., eerste huismeester 
van St. Petersgasthuis, f 1749. 
dd. Johan,  geb.  22  Mei  1624, nog bij zijns vaders 
leven  dijkmeester  van het Arnhemer- en Velper- 
broek,  staat  5  Febr. 1653 mede over het maag- 
scheid tusschen Mechteld  Fheren en haar kroost; 
ondertr.  Juli,  tr. 14 Aug. 1646 te Nijkerk Mar- 
garetha  van Twiller ^ (Twijler) , dr v. Amelis  (in 
1608 dijkgraaf van Appelreveld , in 1629,36,51, 
52  vermeld  als beheerder der  kerkegoederen  te 
Nijkerk-), die met Jan Jordens, hopman , daarbij 
als getuige stond. Kinderloos. Hij is wellicht degene, 
die 20 Jan. 1678 hertrouwde met zijne volle nicht 


^ Wapen: in zilver zes (3,2,1) roode leliën. 

2 Registers, bl. 30, 75, 81, 159, 104. — Gijsbert van Twiller (3 Sept. 
4605  te  Harderwijk  geh.  m. Aeltjen Yoeth) zie Nav. XXIX, 163, en 
over het zegel van Voeth uit 1590, Herald. Bihl. 1880, bl. 361) werd 
tegenover  de  kerkmeesters  van  Nijkerk 30 Juli 1608 door het hof v. 
Geld.  bij  zijn recht van collatie der vikarie St. Sever.ijn in de kerk te 
Nijkerk gehandhaafd {Registers ,\A. 29). R.v.Tw. maakte met C. Bentinck 
en A. Nijenhuis te Nijkerk, krachtens opdracht van het hof v. Geld. in 
dato  13  Jan.  1624,  eene  keur, volgens welke de aalmoezeniers zich 
voortaan  aldaar  in  het beheer der armenzaken zouden hebben te ge- 
dragen (ibid., bl. 66). Evert v. Tw. was als ouderling te Nijkerk van- 
wege de Harderwijker classis op de Arnh. synode  v. 29 Sept.— 4 Oct. 
1652 tegenwoordig. Gerharda v. Tw., gehuwd met Dr.  Willem Heeck, 
werd 7 Dec. 1663 door het hof v. Geld. veroordeeld om het Yierholter- 
tiend, leenroerig aan de bannerheerlijkheid van Bahr en Lathem,  ten 
behoeve van Tijda van Wijnbergen, weduwe Yerdelft, in te ruimen en 
^ te verlaten (ibid., bl. 196). — Zie het zegel van Dr. Wilhelm Heeck , se- 
* cretaris v. Harderwijk (f 1089), in Herald. Z?i&M880,blz. 357. — Ro- 
drich  Voeth, burgemeester en ouderling te Harderwijk, verscheen op 
de Harderwijker synode van 23—29 Aug. 1043. 


DE  VELVTVSCIIE  FAMTLIE  TULLEKEN  EN  HATIE  AANVERWANTEN,   30 

Freruina  Tulleken ^  dr  v.  Jacob  bij Margaretha 
van RieneD. 

ec. mileken,  geb.   11  J^ov.  1Ö26,  f  6  Oct.  1647 

ongehuwd, 
ff. Hendrik, geb. 6 JsTov. 1628, f 24 Nov.  1628. 

gg. £'m"!^, geb.  1629, f IS Juni 1630. 

hh. Anna, geb. 31 Mei, ged. 12 Juni 1631 te A., 
ondertr. 21 Dec. 1650, tr. 8 Jan. 1651 te A. 
Gerard Gaymans , eersten klerk bij het hof van 
Geld. ^ 
ii. Hester, geb. 25 :\rei, ged. 1 Juni 1034, f 1715, 
ondertr. 9 Juni, tr. 4 Juli 1655 Jacob ^Yolting % 
J. U. D., advokaat bij het hof v. Geld., geb. 
1630, t 1721. 

kk. Elsken, geb. 5 Mei  1636. 
Willon  TiiUcken,  had  bij  zijne vierde  vrouw (Mechteld 
Fhercn) deze vier kinderen : 

11. Xaleken,  geb.  25  Febr. 16 L5, tr. 29 Juni 1664 
te A. Bernard Otters ^ 

nn. Freruina^ geb.  2 Febr.  1649, t jong. 

00. Helena, geb. 1650, f jo^ig- 
mm. Gijshert ^ geb. 10 Juni 1646, dijkmeester van het 
Arnhemer- en Yelperbroek , huismeester van St. 
Catharinagasthuis te A., 1682—96 burgemeester 
dezer stad, 11 Jan. 1699 overleden en deftig be- 
graven. Volgens huwlijksvoorwaarden van 24 Mei 
1668 (van den kant der bruid onderteekend door 
hare ouders, en door Christina Barbara, Casparus 
en Willem Hendrik Ophoff) huwde hij 27 Juni te 
Huessen Aleida Ophoff^ (na 7 Juni met haar met 


' Zie hier achter, Bijlage YIII. 

* Wapen: in zilver een uitgerukte hoorn, beladen met zes appelen, 
alles van natuurlijke kleur, op een grasgrond. Zie verder, Bijlage IX. 

3 bij wien Godert Otter.s, -j- ongehuwd. Wapen: in zilver een groene 
dwarsbalk in den schildvoet, waarop een loopende otter van zwart, die 
iets in den bek draagt. 

4 Wapen: in blauw vijf (2,1,2) zilveren bollen of bezanten. 


40   DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  UARE  AANVERWANTEN. 

attestatie derwaarts te zijn vertrokken {Trouwboek 
V. Arnhem), geb. 1639, f ^ ^o^- ^^^^^ ^^ ^• 
Willem, rentmeester van den keurvorst van Bran- 
denburg (als hertog van Kleef) over H nessen, bij 
Elisabeth van de Graaff * (dr v. Gaspar, kapitein 
in statendienst en kommandant van Ravestein) , 
bij wie deze vijf kinderen: 

aaa. Willem, geb. 7 Juli 1669, advokaat bij het 
hof van Geld. , dijkmeester van het Arnhemer- 
en Yelperbroek , rentmeester van het convent 
van Renkum; 1696 — 1722 burgemeester van 
A., vervolgens vanwege deze stad gecom- 
mitteerd naar de Statenvergadering, f 26/27 
Aug. 17-22 ten huize van zijn neef den drost 
en kommandeur van Bredevoort .de Laltine 
de Duthay tot de Kemnade, en ter plaatse 
begraven. Tr. Juni 1718 Johanna Corne- 
lia  Cuper %  geb.  1687,  f 13 Febr. 1745, 


1 Wapen: in zilver zeven (3,3,1) roode ruiten. 

- Wapen : doorsneden van blauw en rood ; het blauw beladen met drie 
(1,2) vijfpuntige gouden sterren. Bij sommige leden van dit geslacht 
trad in de plaats der snijliju een gouden dwarsbalkje, en waren de sterren 
2 en 1 geplaatst. Over Cuper zie Mr. J. van Doorninck, Geslachtk. 
Aanteek.^ alsmede Bijdragen tot de Geschied, v. Overijssel, door Mr. 
J. J. V. Doorninck en Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Y, 245. Aan Heinric 
Cuper Meeuwsoen deed het kapittel van St. Marie te Utrecht in 1357 
een vierdel lands to Lopik in erfpacht uit voor acht pond zwarten 
jaarlijks (Dodt v. FL, Archief, I, 25a, 20a). Over Willem die Cuper, 
bijgenaamd den rooden Cuper, in 1525, beschuldigd van Luthera- 
nisme, zie ibid., V, 300 vg. Petrus Cuper, burgemeester en ouder- 
ling te Lochem, verscheen op de Zaltbommelsche synode v. 8— 13 Juni 
1636. Cuper (Kuiper) had zijn oorsprong in het kwartier van Leuven 
en was vroeger onder de adellijke geslachten opgenomen, gelijk dan 
ook die adeldom op verzoek van Daniel Frangois Cuypers bij besluit 
des Spaanschen konings is erkend geworden , terwijl de Geldersche 
Kuiper's, gesproten uit hetzeltde geslacht, wegens verandering van 
geloofsleer, zich naar de Noordelijke Provinciën begaven. De in den 
tekst  vermelde  Gijsbert  Cuper,  van  wiens leven en geschriften eene 


DE  YELUW3CUE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN.  41 

dr V. Gijsbert (Willemszoon bij Gerharda 
of Geertruida Goets) , eerst hoogleeraar in do 
oude letteren, daarna tevens burgemeester 
te Deventer, gedurende vele jaren lid der 
Generaliteit , eindelijk gecommitteerde te velde, 
bij Aleida van Suchtelen \ Abrahamsdr bij 
llermanna van der Kruys -. Had bij haar 


uitvoerige beschrijving voorkomt in de Nieuwe Uitgaaf^ werd 14 Sept. 
1G44 te Hemmen geboren; want zijn vader Willem C bekleedde het 
ambt van landschrijver van Overbetuwe (vgl. Geld. Volksalm. 1836, 
bl. 160). Te Nijmegen heeft men nog Cupérus; daar toch overleed 
1 Maart 1880 Mej. A. M. P. Cupérus. Over Guper v. Ilolthuyzen zie 
Nav. XXX, 141. 

1 Mr. J. V. Doorninck, Gcslachtk. Aantcek., bl. 545. De huwlijks- 
voorwaarden van 8 Juni waren van bruidegomskant o. a. onderteekend 
door J. Yerhoeff en J. Goets (als getuigen), van bruidszijde door J. van 
Suchtelen, G. Jordens, xVrnt van Suchtelen, Gerhard van Suchtelen 
en Antonie Bouwer. Het wapen van v. Suchtelen (over het aanzien 
van welk geslacht de Xieuwc Uitgaaf verdient geraadpleegd te worden) 
is in rood vier (2,1,1) zilveren ringen; zie het helmteeken inliet 
Jnnorial, p. 1018rt, juist zooals het in het Groote Gasthuis te Deventer 
op een houten bord geschilderd staat als wapen der provisoren 
Arnold v. S. Azn (1778) en Dr. A. J. v. S. (1793); — dat van 
Jordens, in zilver een liggend rood hert op een grasgrond in den 
schildvoet (doch van den provisor v. h. Groote Gasthuis te Deventer 
in 172 i, dr. Gerhard Jordens, was het schild goud, waarboven een 
helm met 5 traliën, gedekt door een groenroode wrong, waaruit tweo 
herthorens van rood als helmteeken oprezen); — dat van Bouwer, 
in zilver een klimmende roode leeuw , houdende in de voorpooten een 
zilveren schildje, met een gouden passertje beladen [vgl. over dit 
laatste De Navorscher, XXYII , 588, XXVIII, 301 (waar het helm- 
teeken vermeld wordt), 573, XXIX, 274— 76]. — Aan Everhard Bouwer 
betwistte Derk Aerts 27 Juni 1671 vóór het hof v. G. het recht van 
schaapsdrift over het goed de Eeckte {Registers, bl. 216). Zie over 
Bouwer, Mr. J. v. Doorninck, a. w., en iVau. XXIX, 560. In 1698 was 
prof. Joan Bouwer stratebpoeder te Deventer {Bijcb'. tot de Geschied. 
V. Overijssel, V, 202). Te Amsterdam vindt men tegenwoordig Lamaison 
Bouwer en C». (/ƒ. Cl v. 26 Maart 1879). Vgl. over Daniel Bouwer 
geh. m. Anna Christina Hissink de IJaarl. Courant v. 22 Apr. 1879, 
advert.). Te Haarlem vindt men J. Bouwer (///. Ct. 18 Febr. 1880). 
2 Wapen: in blauw drie (2,1) ankerkruisen van zilver. 


4:i   DE  VELUWSCUE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Gijsbert Junior, geb. 1720, f 3 Dec. 1782, 
1750—79 burgemeester der stad Arnhem, 
gecommitteerde ter beneficeering van den 
Nederrijn en den IJssel in 1775 ; tr. Johanna 
Wilhrenninck \ dr v. Gerhard (Johanszoon ^ 
bij Johanna iSToeij) en van Aleida Elisahetli 
Tiülelcen. Hij heeft bij haar: 
aaaa.  Willem Christoffel , geb. 19 Maart 1754 , 

t te Yelp 22  Dec. 1809 ongehuwd, 
bbbb. Aleida  Elisaheth , geb. 25 Sept. 1758, 
f te A. 1S03 ongehuwd, 
cccc. Cornelia Gerhardina, geb. 15 Aug. 1761, 

t te A. 1786 ongehuwd, 
dddd. Gerhard, geb. 7 Aprill764 te A. , Dec. 
1782 bevorderd tot doctor in de rechts- 
geleerdheid op eene Commentatio de 
gradihus cognationis (Harderwijk, 1782, 
in 4°), sedert Jan. 1783 advokaat bij 
het hof V. Geld., 24 Juni 1789 be- 
eedigd als schepen en raad v. A. , in 
1791 burgemeester v. A. , lid der kwar- 
tiersvergadering van Veluwe, gecom- 
mitteerd naar den landdag en in 1792 
naar de Staten-Generaal als lid der Hoog 
Molenden ^i sedert Jan 1.795 ambteloos 


1 Wapen: in zilver een rechterschuinbalk van blauw, beladen met 
drie vijfpuntige zilveren sterren onder elkander, liet helmtecken zie in 
het Armorial, p. 1128. Overigens vgl. Bijlage VI. 

" Johan Wilbrenninck was wederom de zoon van Evert bij Judith 
Mom (wapen, zie Jnnorial, p. 719a), en zijne vrouw Johanna Noeij 
de dr v. Gerhard bij Lucretia van Brienen. 

3 Als lid der regeering van A. bediende hij verschillende commis- 
sien, b. v. in het landgericht van Yeluwe en Veluwenzoom, in don 
dijkstool van Overbetuwe, bij uitzettingen, enz. enz. Eene aanteekening 
in de familiestukken in dato 18 Apr. 1817 luidt: «het is bekend, dat 
de leeden der regeering van A. afwisselende commissiën verkregen in 
de  hooge  landscollegiën, t. w. in de staten- generaal, raad van staten, 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HAUE  AANTEHWANTEN.   43 

in 1810 scholtus des ampts Epe, sedert 
Apr. 1811 maire van Buren, 30 Apr. 
1813 als zoodanig eervol ontslagen, 
wijl dit ambt met den post van griffier 
niet vereenigbaar werd geoordeeld , van 
2 Juli 1813 tot 27 Febr. 1815 kommies- 
griffier, en sedert 28 Febr. 1815 tot 
1822 grifller bij het kantongerecht te 
Geldermalsen \ f 6 Jan. 1833 te Buren. 
Tr. 22 April 1785 te Abkoude Helena 
Johanyia van Kretschmar , f 14 Juli 1831 
te Buren, dr v. Andries bij Anna 
Elisabeth Charlotte Weitzel K Heeft 
bij haar 

Twee dochters , ongehuwd overleden, en 
Charlotte  Johanna,  geb.  te  Wijk-bij- 
Duurstede 27 Febr. 1788. 
bbb. Elisabeth,  geb.  12  Oct.  (o. st.) 1671, f ^3 
Nov. 1675. 


gedeputeerdt:^ staten von Golderlnnd, in de admiraliteiten, Oost- en 
AVest-Indische Compagnieën, in de onderscheidene kameren , Generaliteits 
rekenkamer, enz. Uit welke rouleerende commissiën en inkomsten uit 
de regeering v. A. men berekende, dat ieder lid ten minsten 1200 gl. 
konde profiteeren; ook waren de vooruitzigten voor G. Tulleken, 
indien de totale omkeering van 1795 geen plaats bad gehad, zeer 
gunstig». 

1 Dat de verdiensten van Mr. Gerhard TuUekcn erkend werden, 
bleek ook uit zijn hooger pensioen; want onder de vermelding zijner 
ambten en officiën op een afzonderlijk blad, leest men als uittreksel 
uit de Wet op de Burgerlijke Pensioenen van den souvereinen vorst 
de dato 17 Mei 1814, art. 12: «Van de bepalingen in het tegenwoordig 
besluit vervat, worden uitgezondert zodanige buitengewoone gevallen, 
waarin wij, uithoofde van bijzondere beiueezen diensten of om andere 
redenen, bereids anders geordonneert hebben of alsnog mogten oordeelen 
anders te moeten ordonneeren ». Van zijn vromen zin onder al zijne 
lotwisselingen in de rampspoedsvollo , door hem beleefde tijden, levert 
hierachter Bijlage VI aan het slot, eene proeve. 

2 Zie hierachter, Bijlage X. 


44  DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

ccc. Mechteld, geb. 1 Dec. (o. .st) 1674, f 16 
Sept. 1681. 

eee. Chrisüna Elisaheth^ geb. 19/29 Mei 1G81, f 
Nov. 1690. 

ddd. Jan Christoffel , J. U. D. , geb. 31 Maart 
(o. st.) 1677, advokaat bij het hof v. Geld., 
hopman te A. , rentmeester der conventen van 
Monnikhuizon en Renkura in het Yeluwscho 
kwartier, sedert 1717 lid van den St. Joosten- 
doelen te A. , f 5 Oct. 1746. Tr. 1702 Chrisüna 
Wilhelmina Coefs (dr v. Jacob , advokaat bij 
het Hof, momber v. Geld. , burgemeester van 
A , bij Hendrina Goets) , namens wie hij door 
Dr. Lambert van Eek, ordinaris raad van 
Gelre en Zutfen, burgemeester v. A., stad- 
houder der leenen van de hooge heerlijkheid 
Dorenweerd, vanwege Anton des R. Rijks 
graaf van Aldenburgh , heer van Varel , Knip- 
hausen en Dorenweerd, ridder der Olifants- 
orde enz. enz., 20 Juni 1722 beleend is met 
den „Oorspronck, met sijne heggen, beeken , 
„ olde en nieuwe gerechtigheyt en tobehooreu, 
„ synde een thiendvrij erf en goedt bestaendo 
„volgens denombrement uyt huys , hoff, 
„brinck en omloop, daer nu de vijvers 
„ sijn en ten dele bij Tounis Hendriksz. • gc- 


^ Marlen Ilenricksz en Marten Bruninxz te Utrecht pleegden in 1401 
huisstoornis aldanr (Dodt v. FL, Archief, Y, lib). Marten Ilenricksz 
was in 1578 burger der stad Nijmegen (ibid., I, 242). Mattheus 
Ilenricks, ouderling te Bommel, verscheen op de Harderwijker synode 
V. 14 — IC Juni 1608. Cornelius H. , oud. te Bommel, werd om zijns 
gezichts wille geëxcuseerd wegens afwezigheid van de Zutfensche synode 
in IGIO; insgelijks afwezig van de Nijmeegschc synode v. 7 — 10 Aug. 
1622. Ook in de Registers treft men dezen naam veelvuldig aan, 
inzonderheid op Yeluwe en in Overbetuwe, b. v. Hendrik H. in 1616 
(bl. 50), Jan H. in 1645 (bl. 113), Willem H. in 1645 (bl. 118), 
Jenne  H.  in 1648  (bl.  139),  Gerrit  H.  in  1664  (bl. 197), in 1665 


DE  VELrT\'3CHE  FAMILTE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   45 

„pagt, groot drie hont; een boomgaert groot 
„ twee hont dertigh roeden ; het Kempken , 
„ nu het Beeckstuck , groot ene morgen dartigh 
„roeden, boseh en heyde, nu tot een sterre- 
„ boschje gemaeckt, groot twee morgen vijf 
„hont; boslant, nu bouwlant, genaemt De 
„ Lange Yoor , twee morgen, twee hont, twintig 
„roeden; de watersprongen en beek, groot 
„ één ..morgen, étn hont, negentigh roeden; 
„ den Enck , nu voor een gedeelte Den nieuwen 
„Boomgaert, wordende de rest door Jan 
„ Hendriksz. in pagt beseten , en met sijn ge- 
„ timmer bestaende uyt drie mergen, vijf 
„hont; voorts uyt de heggen enbeecken,om 
„en aen die genoemde parceelen staende en 
„loopende", etc. Bij haar won hij ^qzq negen 
kinderen: 

aaaa. Gijshert, geb. 21 Juni 1 703, f 6 Oct. 1710. 
bbbb. Jacohj geb. IS Juni 1705, f jong. 
cccc. AJcida Llisahcth , geb. 1 Dec. 1706, f 
30 April 1783, tr. dinsdags na Vasten- 
avond 1727 Gerhard Wilbrennink , f 
4 Maart 1741, advokaat bij het Hof, 
directeur vau de betaling der militie 
des Yeluwschen kwartiers (zoon van Jan 
bij Johanna Noeij), weduwnaar van 
Theodora Jacoba Cremer ^, bij wien : 


(bl. 198), Jan fl. iTi 1605 (bl. 200), Jan en Cxijs H. in 1680 (bl. 222), 
Herman II. in 1724 (bl. 272), Evert H. in 1734 (bl. 288), G. II. in 
1758 (bl. 315), Marton H. in 1771 (bl. 330). Over Peter H. te Harder- 
wijk in 1507, zie Nav. XXIX, 103. Zie ook Herald. Bihl. 1879, 
bl. 183. Het wapen komt hoogstwaarschijnlijk Nav. XXIX, 319, noot, voor. 
Wat Bruninxz (Rrnyninck, Bruyninx) of Bruinings betreft, zie //era/cZ. 
Bihl. 1880, bl. 259, 60; Navorscher XXVIII, 557. 

1 Zie eenigen van dezen naam bij Bonman, Geschied, d. voorm. 
Geld. IloogcscJiool. Vgl. ook De Navorscher, XXVI, 341. Wapen: in 
zilver  een  roode  keper  verzeld  van  drie  herald, rechts  omgewende 


40  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Johanna  TF. , geb. 26 Febr.  1732, 
tr. op Dinsdag na Yastenavond 1753 
Gijshertus  Tullelcen  Jr.  (f  3  Dec. 
1782) bovengenoemd, 
dddd. Jacoh^ geb. 1708, f jong. 
eeee. Hendrik Willem, geb. jS"ov. 1709, t jong. 

ffff. Gijshert, geb. 1711, t jong. 
g^gg. Henriette, geb. 6 Aug. 1712, f 30 
Oct. 1737. 
iiii. Jacoha , geb. 1(3 Mei 1715 , f Juli 1716, 
tr. Oct. 1737 Claudius Antonius Hen- 
ricus de Lalane de Duthay \ J. U. D. , 
t Juli 1746, drossaard der heerlijk- 
heden Gendringen en Etten , Oct. 1739 
door den Prins van Oranje aangesteld 
tot schout, richter en dijkgraaf der stad 
Grave en des lands van Kuik,in 1746 
ook burgemeester der stad Doetinchem. 
hhhh. Gijsbert Senior, geb. 10 Jan. 1714, 
sedert Oct. 1740 burgemeester v. A.; 
behoorde als zoodanig 14 Mei 1751 
tot de commissie ter vernieuwing der 
grensscheidingen van de heerlijkheid 
KoozendaaP; was in 1749 heemraad 
van Overbetuwe, sedert 1 760 ontvanger- 
generaal des Yeluwschen kwartiers , 
sedert 1765 dijkgraaf van het Arnhemer- 
en Yelperbroek % sedert 1768 lid van 


zwarte zwijnskoppen, en een schildhoofd van blauw, beladen met 
3 zespuntige zilveren stenen naast elkander. 

1 Wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in blauw drie zilveren kannetjes 
of potjes onder elkander; 2 en 3 gedwarsbalkt van zeven stukken, 
goud en rood. Over alles heen een zilveren hartschild, beladen met 
een appel? boom achter een zwart varken op grasgrond in den schild- 
voet. Zie verder. Bijlage Xl. 

3 Zie Mr. G. v. Hasselt, Roozendaal, bl. 515. 

3 Geld. Volksabn., 1877, bl. 48. 


DE  VELU^^•SC^E  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  47 

St.   Nicolaasbroederschap.  Bij  Maria 

Magdalena  Metelerl:amp\  geb.  1719, 

gehuwd Mei 1741 , f 29 Aprill781 , dr 

V. N. , ritmeester bij het regiment kara- 

biniers  van  den  kolonel Hoeufft van 

Ojen , verwekte hij deze nege^i kinderen : 

cc. Geertruid, geb. IG Jan 1742, tr. Deo. 

1782  Mr.  Gerard  Jan  Bouricius , 

geb.  1745,  t 1 Dec. 1784, sedert 

17G7 secretaris v. A., kinderloos. 

/3. Johan Chrisioffel , geb. 11 Juli 1743, 

t  22 Juli dito. 
7. Johan Everwijn ^ geb. 25 Sept. 1744, 

t 7 Jan. 1745. 
l. Chrisüna Wilhehninaj geb. 22 Nov. 

174G, t 20 Maart 1775. 
t. Ilenriette Jacoha, geb. 6 Nov. 1752, 
tr. 2 Jan. 1773 Willem Hendrik 
de Yries, kapitein in statendienst, 
zoon van Johan Bavius de Yries, 
burgemeester v. Harderwijk ~. 
y,. Frederil-a Amelia Chrisüna^ geb. 4 
Febr.  175G,  f  28 Sept. 1781, tr. 


1 Wopen: in zilver drie groengesteelde gepluimde takken op gras- 
grond in den schildvoet. 

2 Henrietle Jacoha Tulleken had Lij Willem Hendrik de Vries: 
1. eene dochter, geb. 14 Dec. 1773, overleden \Ó3r den doop. 2. Johan 
Bavius de Vr. , geb. G Febr. 1775, f Mei 1778. 3. Gijsbertde Vr., geb. 
1 Mei 1776. 4. Henriette Susanna Wilhelmina de Yr.,geb. 11 Aug. 1777. 
5. Johanna Maria Magdalena de Yr., geb. 21 Nov. 1778, -|- 19 Juli 1857, 
tr. Gerardus Tulleken, die straks volgt. — De Nieuwe Uitgaaf spreekt 
van Jan Cornelis Francois de Yr., geb. te Paramaribo, student te 
Harderwijk, in 1770 aldaar bevorderd tot doktor in de rechtsgeleerd- 
heid, in 1808 secretaris te Harderwijk, en door koning Lodewijk, die 
bij een bezoek te H. bij hem zijn intrek nam, tot curator der Geld. 
Akademie verkozen. A. iv. is ook sprake van Maria Magdalena de Yr., 
dicliteres op het einde d. 18e eeuw, die een lijkzang vervaardigde op 
Rutger Schutte. (t 19 Dec. 1784). 


48   DE  VELUWSCHE  FAMTLTE  TüLLEKEN  EN  IIAKE  AANVERTV ANTEN. 

4 Aug. 1776 Mr. Cornelius Panne- 
koeck' (geb. 1748, f 1832) te Har- 
derwijk. 

ê. Antonius Arnoldus , geb. 6 Apr. 1 ? 58, 
t jong. 

;. Antonia Arnolda , geb. 8 Juni 1759, 
t 25 Apr. 1781. 

ê. JoJian Everwijn, geb. 23 Aug. 1748, 
kommies van 's lands magazijn te 
A., ook ontvanger der verponding 
dezer stad;tr. Febr. 1178 Christina 
Theodora Markt Velse^ dr v. Gerard 
V. , in leven predikant te Geervliet -, 
bij wie  deze acht kinderen: 


1 Volg. Nav. XXIX, 161, overleed F. A. C. Tulleken 3 Oct., en 
werd te A. begraven. Zie over haren man, hare vier kinderen bij 
hem, en zijn tweede huwelijk, Nav. t. a. p. Vgl. nog over het 
geslacht P., welks wapen in het Jrmorial, p. 787^, voorkomt, 
New. XX, 475, XXI, 211, 431, XXYI, 338, en over Dr. Godert P., 
in 1557,75, de Herald. Bibl, 1879, bl. 250, 301, ^vanrbij nog 
kome, dat deze Arnhemsche kanselarijraad 9 Dec. 1558 met G. Pieck 
vanwege het Hof gecommitteerd is tot het in oogenschouw nemen 
van zeker zand, hetwelk vóór de stad Tiel was opgerezen en groote 
schade dreigde te veroorzaken aan de stad en de tegenover liggende 
schaardijken; zie Registers, bl. 358; vgl. ook ibidem, bl. 360. De 
N. Uitgaaf vermeldt Christina Mevis genaamd Pannekoek als gade 
van Wigman v. Wijnbergen, wier zoon Johan v. W. f 1002. Denaam 
Pannekoek bestaat nóg, o. a. te Wageningen. 

~ zoon van Henricus Yelse, pred. te 's Gravenhage (zie zijne schriften 
in de N. Uitgaaf), bij Elisabeth Johanna ten Nuyl Johansdr (Mr. J. 
V. Doorninck, Geslachtk. Aanteek., bl. 649). Hij studeerde te Leiden, 
waar hij 13 Sept. 1734 werd ingeschreven, 19 Sept. 1741 als prop. 
beroepen te Ossendrecht e. a. , 14 Jan. 1742 bevestigd; 24 Mei 1748 
ber., 11 Aug. bev. te Geervliet, 17 Nov. 1774 overleden, oud omtr. 
58 jaar, als weduwe nalatende Cornelia Boellaerd, met kinderen. Velse, 
arts te 's Gravenhage, kwam 5 Aug. 1754 in aanmerking voor het 
lioogleeraararabt der geneeskunde te Harderwijk (Bonman, a. w., II, 
269).  Dr.  Johannes  Velsius  was  in  1612 veldmedicus van het sticht 


DE  VELUWSCtlE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  IIAPvE  AANVERWANTEN.   49 

aot. Maria  Magdalena^ geb. 3 Dec. 

1778, t 2i Juni 1779. 

(^i2. Gerardus,  geb.  7  Sept. 1780, 

burgemeester en notaris teEpe, 

t 2:2 Juli 1858 te Amsterdam, tr. 

12 Juli 1807 zijn volle nicht Jb - 

kanna Maria Mag dalena de Vries \ 

bij wie deze 2eve7i kinderen: 

cixx.  Wühelmina  Henriette  Ja- 

co&rt,geb. 2 Julil809,tl3 

Nov.  1858 te Amsterdam, 

(oio (3. Johanna Everwijna Chris- 

Una Theodora, geb. 5 Juni 

1811, t 18 Nov. 1876. 
yy/. 'Teane Caroline^ geb. 20 Juni 

1812, t 5 April 1861. 
ess. Henriette  Susanna  JFilhel- 

mina,  geb. 28 Oct. 1815. 

y/^//}. Cornelis Henricus Charles 
Marinus, geb. 1818, f 9 
Nov. dito. 

^55. Gerardus Johannes , geb. 
18 Aug. 1813, gehuwd met 
Jeannette Jiiliana Maria 
Arents %  geb.  27  Maart 


(üodt, Archief, V, 2G9). — Dorothée Caroline Marie Lconie Boellaard 
te Maastricht huwde 13 Mei ISSO Cornelis Elisa de Bordes te Amst. Over 
Boellaard zie Nav, XVI^ 310; XVII, 188. 

' Zie bl. 46, noot 1. 

2 Misschien is het haar wapen, hetwelk aan het slot van dit opstel, 
achter het naamregister, bij «Aartsen» beschreven wordt. — Evert 
Arntse, priester bij Onze-Lieve- Vrouwe-altaar in de kerk te Heerde, 
in vereeniging met Gerrit Kockert en Derk van Heerde, zich noemende 
collatoren van dit officium, lag 26 Sept. 1553 vóór het hof v. Geld. 
in proces met Ditmer Daniels, priester bij gezegd altaar, zoowel als 
met den pastoor, den schout, de kerkmeesters en ^e naburen te 
Heerde  {Regi^fers^  bl.  357). Jan Arentsen c. s. hield 18 Oct. 1566 in 

4 


50   DE  VELTJWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

1831 , bij  wie  deze  drie 
kinderen : 

oioiocx. Maria Jeannette Ju- 
liana  Jacoha,  geb. 
25 ï^ov. 1865. 
(313(3(0. Jeannette   Juliana 
Maria^ geb. 27 Aug. 
1869. 
'yyy'y. Eenriette   Susanna 
irUhehnina^  geb. 5 
Apr.  1S72,  t  14 
Febr. 1873. 
Jan ffillem, geb. 20 Maart 
1817,  t  26  Sept. 1866, 
gehuwd met Snsanna Chris- 
tina ten Sokkel , geb. 9 Juni 

1832, bij wie: 
oioc:cx. Karel Mariyius, geb. 

4   Sept.   1863   te 
Amsterdam. 


COC» 


tegemvoordiglieid eener menigte poorters te Haarlem cene samen- 
spraak over de algenoegzaamheid der Heilige Schrift, ter beslissing 
van godgeleerde gescVulpunten, . met Mr. Jan Gerritsen, priester , en 
Mr. Claes, kapellaan der Groote Kerk te Haarlem (Dodt v. Fl., 
Archief, 1, 207). Johannes Arents presideerde de N-oordh. synode te 
Alkmaar v. 13 Maart 1573. Arnd Arntsen te Middelaar stond in 
verstandhonding met de Spanjaarden, als deze 28 Apr. 1582 het huis 
ter plaatse innamen (v. Hasselt, Stukken, IV, 377). Reintge Arnts te 
Harderwijk teekende 7 Febr. 1595 aan met Brand Goossens (De Nav. 
XXVI, 343). Daniel Aerntz en Gijsbert van Mekeren werden 10 Juli 
1678 ten- voordeele van Caesar Otto Hendrik van Voorst, door het hof 
V. Geld. veroordeeld tot schadevergoeding wegens het afkondigen van 
biljetten en het verkoopen van het leengoed de Ulenpas [Registers, 
bl. 221). Adam Arentse was in 1702 rentmeester te Deventer (ibid., 
bl. 245). Derk Arents c. s. trad voor de gemeente te Millingen 14 Juni 
1706 bij het hof v. G. op in een geschil met Derk van Oordt, 
predikant dezer gemeente (ibid., bl. 250). Doch of deze personen allen 
hetzelfde, en wel het straksbedoelde  wapen voerden, is mij onbekend. 


DE VELUWSCnE FAMILIE TÜLLEKEN EN HAKE AANVERAYANTEN. 51 

/S/opp. Hennamis Tlieodo- 
ruSj geb. 15 Sept. 
1865 ibidem. 

yy. Gijshert, geb. 5 Mei 1783, tr. 
jonkvr. Holmberg de Beckfelt, 
t kinderloos. 

5^. Cornelis Hénrimis Charles Ma- 
rimis 5 geb. te Arnhem '31 Dec. 
1785, visiteur der in- en uit- 
gaande rechten aldaar, f to 
Meppel 10 Mei 1865, tr. Cor- 
nelia van Hoey Schilthouwer , 
kinderloos overleden te Meppel. 

£6. Maria Magdalena, geb. 26 Juni 
1788, t jong. 

tX' Susanna_ Sophia JoJianna Cor- 
nelia, geb. 1 Jan. 1790, f 24 
Mei 1790. 

ö^j. Maria Magclaïe?ta, geb. 3 Juli 
1795 te A., t 1 Jan. 1861 te 
Utrecht , tr. Johan AVilhelm 
Trappen, geb. 10 Juni 1797 
te VVevelinckhoven, f 1 Juni 
1849 te A.' 

v,-A' Jan Jfillenijgeh. 1 Maart 1791, 
rijksontvanger, eerst te Barne- 
veld, daarna te Epe, laatst te 
Druten, tr. Juli 1821 te Epe 
'Magdalena EUsaheth Catliarina 
van Convent, geb. te Epe 21 
April 18Ö0, t 28 Juli 1879 te 
Tiel, dr v. Johannes, pred. te 


1 Zie het wapen dezer Vlaamsche familie in het Annorial ., p. 1050rt, 
en verder, hierachter, Bijlage XII. 


52  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Epe ^ ,  bij  Johanna  Frederica 

Geertruida Heydeggers. Had bij 

haar deze 7iegen kinderen : 

ocxx. Jan Everwijn, geb. 4 Oct. 

1822 , ambteloos , eerder te 

Tiel (zie boven, bl. 4, noot 1), 

sedert Mei 1 880 te Utrecht. 

/3/3/3. JohanneSj  geb.  15  Febr. 

1824, t jong. 
yy/. Petrus Johannes Conradus j 
geb.  7  Febr. 1825, han- 
delaar te Soekaradja (resi- 
dentschap Banjoemaas  op 
Java), ongehuwd. 
^^5. Christina Theodora Maria , 
geb. 23 Sept. 1827, onge- 
huwd te Utrecht. 
ff?- Johanna   Frederica  Geer- 
truida, geb. 28 Oct. 1831 
te  Druten ,  ongehuwd  te 
Utrecht. 
ê(}é. Magdalena  Elisaheth  Ca- 
ikarina,  geb.  te  Druten 
23 Sept. 1835, f jong. 
;/;. Jan  Willem , geb. 23 Febr. 
1837 ,   kandidaat-notaris 
te A. 
y^'/l'/j.  Cornelis  Benricus  Charles 
MarinuSj  geb . te Druten 
17 Aug. 1833, t 6 Febr. 
1877  te Utrecht, gehuwd 


* In 1763 te Groningen geboren, Werd hij 25 Apr. 1786 bij de 
classis aldaar proponent, 8 Oct. 1786 her., l Juli 1787 bevestigd te 
Beets; 2 Sept. 1789 ber., 25 Oct. bev. te Haringkarspel c. a.; 12 Aug. 
1795 ber., 18 Oct. bev. te Epe, j; 28 Maart 1805. 


])E  VELU'S^•SCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   53 

in O. Indie in 1863 met The- 
odora Herlager Jans^ bij wie : 
Magdalena Wilhelmina 
Geertruida j gëh. ^iDec. 
1864 te Kalimaas op 
Java, thans te Utrecht. 
êês. Jusfus Lodewijk, geb. 7Nov. 

1829 te Druten, ambte- 
loos te Utrecht , tr. Louise 
Johmina Wilhelmina The- 
shigh ^ j   (geb.   31  Maart 

1830 te Druten, 1 16 Apr. 
1876 te Utrecht), bij wie 
deze vier kinderen : 
xxxx. Jan   Willem ,  geb. 

17 Apr. 1857 te 
Utrecht, student in 
de medicijnen. 

(3(3(3(3. Louise Anne Wilhel- 
mina , geb. 26 Nov. 
1859 te Harmeien. 

y/yy. Leonard JoJian Fre- 

derikj f jong. 

^^^5. Leonard     Justus 

Everivij7i,  geb.  26 

Juni 1870 te Har- 


1 De majoor d. art. P. A. 11. G. Thesingh werd 23 Mei 1879 aan- 
gesteld bij den staf v. dat wapen tot onderdirecteur der art. stapel- 
en constructie-magazijnen. F. A. L. Geraerds Th., echtgenoote v. 
Dr. G. II. V. der Meij Jr. te Amst., schonk 24 Mei 79 de geboorte 
aan eene dochter. Nog te Delft {ffaarl. Ct. 4 Maart. 80). G. W. 
Th. zag zich 11 Juni 79 ter beschikking gesteld van den Gouv.- 
Gener. v. N. I., om te worden benoemd tot 3den stuurman bij de 
Gouvern. marine daar te lande, en werd als zoodanig in Nov. van 
dat jaar geplaatst aan boord van het Gouvernementsstoomschip Sampit te 
Batavia. Johanna Maria van Manen, oudste dr v. Mr. J. E. C. v. M. en 
M. J.  Thesingh,  overleed  te  's Gravenhage 6 April 80, oud 32 jaar. 


54   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  UARE  AANVEllWANTEN. 

melen,  t  1  Maart 

1872 aldaar. 

.  m. Jacób (zoon v.  Arnt bij  Yrecsken Louwen , zie boven , 

bl.   29),   tr.   1^.   te  A.  O  Febr.  1630  Grietje  van 

Eienen S  dr  v.  wijlen  Dirk  v.  R. bij N, N. Goos- 


1 Wapen:  in zwart  een  klimmende ram van zilver. Wij gaven den 
naam, gelijk die in het Trouwboek v. J. geschreven staat. Christophorus 
a Rienen  (Renen), 22 Oct. 1644 door  de Tielsche classis alhier te Eek 
praeparatoir geëxamineerd en als theol. cand. toegelaten, werd in 1648 
pred. te Renoy. Den naam der stad Rhenen spreekt men in de Neder- 
betuwe, misschien ook elders, als «Rienen» uit.  Johan v. Renen was 
in  1310  schepen,  Gheza  v.  R. (•?)  in  1347  burgeres, en Engelbert 
V.  R.  in  1540 burger van Deventer, Willem v. R. in 1409 proost te 
Emmerik. Jan van Renen zag zich doo»; deken en kapittel van St. Jan 
te Utrecht met geestelijk recht te Rome betrokken ter zake van eenige 
in  het  sticht  gelegen veenen, waarover zich de stad U. 31 Juli 1520 
bij  den  Bisschop  beklaagde (ArcJiief v. Dodt,  Vervolg door Jhr. Mr. 
A. M. C. v. Asch V. Wijck , II  (1852), bl. 263. Aan Gerhardus Renen 
werd in 1631 wegons zijn hoogen ouderdom Henricus Spankeranus als 
gewoon  predikant  te  jMiddachten,  Ellekom  en Dieren toegevoegd. — 
Gosen  Dirks  v.  Rhenen  was  in  1620  schepen  van Tiel (Rink, Be- 
schrijving  V.  Tiel,   bl.  314).  Bc  Navorscher XXYI, 382, geeft het 
wapen  vin v. Reenen, welke familie nog te Harmeien bestaat (///. Ct 
1  Maart  1879,  advert.),  alsook  te  's Gravenhage, waar Jhr. Mr. J. 
II.  V.  Reenen  8  Mei  '80  als kapitein der schutterij eervol ontslagen 
werd  en  Jhr.  M.  G.  G.  J.  v.  R.  vice-president  van den Raad van 
State is. Te  Amst. behoorde Mr. Jan Jacobus Henricus v. Reenen (geb. 
ald. 16 Juli 1821) Juni 80 tot de hoogstaangeslagenen voor do belastingen 
in Noordholland. Reeds in 1522 was eene Berta v. Reenen ministersche 
V. St. Agnicten te Oldenzaal {Overijss. Bijdr. YI, 161). Als variant van 
V.  Rienen  zagen wij  in de  familiebescheiden «Rynen» en «Ryenen». 
Gerardus  Reynen,  schoolmeester  te  Aalst,  werd volgens besluit der 
Arnh.  syn.  v. 2 Sept. 1619, door de synodale afgevaardigden aan een 
examen  onderworpen.   Mr.  "Wilhelm  Bertram  Reynen  Jr. ,  adv.  en 
proc.  bij  de rechtbank te Dordrecht , woonachtig te Gorinchem , over- 
leed  34  jaar  oud  4  Apr.  '80  te  Nijmegen  ten 'huize zijner ouders 
W.  B.  Reynen  en  H.  M.  Sneltjes.  Hendrik  Reynen , denkelijk zijn 
broeder,  overleed  te  Nijmegen  14  Mei  '80  ongehuwd, oud 43 jaar. 
Rutgerns a Reynen (Rhenen) onderteekende op de Arnh. syn. v. 2 Sept. 
1619  de  leerregels  van  Dordrecht, nadat hij eerst verklaard had «in 
sommige pointen syn verstant te hooge beswaert te sijn » , doch na oi)hel- 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVER-\VANTEN.   55 

sens *;  2''.  April  16^7  (ondertr.  te  A.  13  Maart) 


dering bekomen te hebben, « acquiesceerde hij met goed conlentement ^\en 
overleed als predikant te Herveld in 1630. Zon liij niet één persoon zijn met 
Rutgerus de Reynen , die in IC07 pred. te Zetten \verd? Rijn Rejnen , prop. 
in de classis van 's Gravenhage, werd 10 Sept. 1756 bevestigd als pred. 
te Ingen (Nederbetuwe) , en vertrok Juli 1758 naar Purmerend. Nav. 
XXIX, 52 gewaagt van cenen v. Rheynen in '1629, — misschien identisch 
met van Rheenen, bijvoorbeeld: Lubbert v. R.wasnrl 580 overste te Utrecht 
.(Dodt V. Fl., a. \v., I, 284), Ilenricus v. R. werd 1 Mei 1661 pred. 
te Jutfaas, -j- ald. April 1705 (vgl. Nieuwe Uitgaaf), ep Judith 
Mai'garetha v. R. zag zich, in vereeniging met Johan Borchard van 
Coeverdcn tot Rhede en Rhaan 11 Febr. 1003 door het hof v. G. 
veroordeeld om het erfgoed Harmelink (o. Bredevooi-t) tenbehoeve 
van Stijnkon "Wessels, weduwe van Abraham "Walijen, op te dragen 
(Registers, bl. 231). — Te Haarlem overleed 17 Mei 1879 C. H. 
AVessels, geb. Ter Ileyden, welk doodbericht onderteekend was door 
TI. Bro.cx. Stephania Gerriëtta Johanna Brocx, wed. Pieter van Andel, 
-j- te Brielle 22 Mei 80, oud 09 jaar, moeder van Uv. II. M. v. A. 
enz. C. Brocx, ambtenaar op wachtgeld te Batavia, is Mei 80 eervol 
uit 's lands dienst ontslagen. — Zie over Wessels Geslaehtk. Aanteek., 
Tijdrekenkundigc Lijst v. h. oud archief v. Oldenzaal, en Bijdr. tot 
de Gesch. v. Overijssel (VI, 173). Dr. J. Wessels Boer is tegenwoordig 
pred. te Vroomshoop (Stem)neii v. WaarJi. en Vrede 1879, bl. 411). 
J. Wessels Jr. woont als rentenier te Wageningen (zie Ilaarl. Ct. v. 
26 Juni 79). Nóg te Tiel (Nieuwe Tielsche Courant 21 Febr. 80). 
Wessel is do naam eener buurschap op Neder-Veluwe tusschen Barne- 
veld en Voorthuizen. 

1 Over Alert Goossens, Utrechtsch burger, aanhanger van bisschop 
Zweder van Culemborg in 1427, zie Barman, Utr. Jaarb., I, 343,44. 
Jacob Gosensen w^as een der stichters van de broederschap in het 
hospitaal van St. ]Martijn te Utrecht in 1472, evenals Aernt Dirc 
Arentsen (Dodt, Archief, I, 187). Over Huberta Goossens zie Herald. 
Bihl, 1878, bl. 327; Evert Gosens was in 1742 geërfd te Garderen 
(Registers, bl. 290,97). Vgl. ook Nav. XXVI, 343; XXIX, 117,317. 
W. E. Goosens, geb. Westerveld, te Haarlem, beviel 27 Mei 1879 
van eene dochter. B. Goossens is 20 Juli 79 tot burgemeester te 
Berg en Terblijt benoemd. J. T. A. Goossens, geb. Veeren, te Amers- 
foort, beviel 5 Nov. 79 van een zoon. A. T. Goossens is thans genees- 
heer te Steenderen (Hl. Ct. 9 Juni 80). Reeds in 1416,21 komen Johan 
Gosenssoen en Johan Maessoen als burgers te Deventer voor. — Over 
Arendssoen, zie Cat. d. Archieven v. h.Gr.enVoorster-Gasth.teVev., 


56  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  II ARE  AANVERWANTEN'. 

Geertje Bluylandt *  Wilderijksdr  (kinderloos). Bij  de 
eerste had hij deze vier kinderen: 

1. Arnoïd, ged. te A. 12 April 1631, tr. 28 Sept. 
1659 Heesken van Wijck'- 'Willemsdr, bij wie: 

a. Jacoh. 

b. Willem. 

3. Frendna {Fruintgen), ged. te A. 29 Apr. 1636, 
huwt 20 Jan. 1678 te A.Johamies TuUeJcen^'^ednw- 
naar  (van Margaretha  van  Twiller) , t kinderloos. 

4. Johannes, in 1662 schutter van St. Joosten Doelen. 

2. Theodorus {Dirk), ged. te A. 17 Nov. 1633 , burger- 
hopman en kerkmeester te A. , tr. 26 Maart 1662 
te A. Christina AYijnen ', bij wie deze i^y/ kinderen : 

a. Margaretha. 

b. Jolianna. 

d. Biifger, houthandelaar, lag als eigenaar van den 
Korten- en Langenkamp onder Elden , 15 Mei 
1721 vóór het hof v. G. in proces met de weduwe 
van Huibert Duijm 4 over het gebruik van een 
uitweg naar den bandijk over zijn  eigen en haar 


no. 151, 53, 58, 82, 88, enz. Johan Arents fungeerde als praeses op 
de Noordholl. syn. te Alkmaar v. 13 Maart 1573. — Westerveld nog 
te Haarlem {Hl.  Ct \1 Juni 80). 

1 Engel Bongers was getuige. Wapen v. BI.: in goud drie (2,1) 
blauwe klokjes met groene steeltjes. Over Jan Bleulandt, sedert 4 Oct. 
1791 hoogleeraar der geneeskunde te Harderwijk, zie Bouman , a. w., 
H, 504,5, enz., en over Bleulandsenk in het ampt v. Barneveld, 
Nav. XXIX, 368. Vgl. ook Nav. XXIX, 591. 

2 Voor wapen wordt opgegeven hetzelfde als dat van Asch v. Wijck , 
zie Armorial, p. 59&, uitgezonderd natuurlijk het gouden rad (v. Asch). 
Het Armorial, t. a. p., geeft als helmteeken van v. A. v. W. een vos ; 
't is echter een eekhorentje. Jhr. Willem v. Wijck , oud. te Ilattem, 
verscheen op de Harderwijker synode v. 23—29 Aug. 1643, Jhr. Johan 
van Wijck, item, op de Nijm. syn. v. 29 Sept.— 4 Oct. 1652. 

3 Wapen, zie boven, bl. 20, noot 3, en vgl. Bijlage V., A. 

4 De naam bestaat nog te Deventer; als ook te 's Gravenhage, waar 
Anna Maria Duym met diploma voor pianoforle 22 Mei 1880 uit de 
Koninkl. Muziekschool eervol ontslaG:pn is. 


■DE  VELUWSf'IIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   57 

land,  vlak  vóór  den  bandijk  gelegen,  welke 
laatste  uitweg hem door haar belet werd, wes- 
halve zij tot schadevergoeding werd veroordeeld K 
Hij t -'^ ^^Gi 1718 ongehuwd, 
e.  Theodorus^ advokaat bij  het hof v. Geld., f 23 

Maart 1711. 
c. Osicald , geb. l()7-2 , t 1') Aug. 1757 , hoofdschout 
en burgemeester van Hattem, meerdere malen 
gedeputeerde des Yeluwschen kwartiers en ge- 
committeerde in de Staten-Generaal; tr. Josina 
Christina Tulleken, geb. 21 Maart 1669, t 29 
Maart 1711, dr v. ^Yillem bij Johanna TEmpe- 
reur (zie boven, bl. 23), en had bij haar deze 
vier kinderen : 

bb. Amlries,  adv.  bij  het  hof v. G. , tr. Maria 
Altetus' (t 16 Fcbr. 1779), bij wie: 
aaa. Elsahe. 

bbb. Josina {Johanna) Christina , tr. 1749 Jan 

Burchard Daendels ' , geb. 1 7 1 8 , in 1 757 

burgemeester, in 1759 verwalter-hoofd- 

schout ' van Hattem (f  H Juli 1785). 

ccc.  Anna Geertruid, f ongehuwd. 

cc.  AhigaU Martha, geb. 1701, f 21 Juni 1779, 

tr. Herman Hendrik Otters 5 (f Sept. 1768), 


1 Registers^ bl. 271. 

2 Deze naam komt al vroeg voor; immers Dodt v. Fl. meldt, a. w., 
I, 13a, uit het Liber Pilosus, dat Altetus in 1228 ipso Petri et Pauli 
(die) door het kapittel van St. Marie te Utrecht beleend werd met 
den hof te Apeldoren voor twaalf malder rogge jaarlijks , voor hem 
en zijne erfgenamen, te verheergewaden met één mark ingeval van 
versterf. 

3 Wapen, zie Annorial, p. 200a, en vgl. verder, Bijlage XIII. 

4 d. i. hoofdschout in tijd van vacature. 

5 Zijn wapen zie boven, bl. 39, n^ol 3, en vgl. ook over dat wapen 
Bijlage XIV. Bij Bonman, a. w., I, 2G5, is sprake van een zestigjarigen 
Pruis Christianus Otterus, in 1C58 aangesteld tot hoogl. der wiskunde te 
Harderwijk,- vermaard door zijne mathematische uitvindingen, j 1CG0. 


58   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVER\V ANTEN. 

adv. bij het hof v. G. , burgemeester v. A., 
zoon van Dirk, boschmeester van Yeliiwe, rent- 
meester van de pastorieën en vicarieën der stad, 
keurmeester van Yeluwe, bij N. N. de Gimmer. 
aa. Dirh Christiaan ^ burgemeester van Elburg, 
tr. 31 Jan. 172 i aldaar Elisabeth Margaretha 
WolfsenS geb. 1703, f 7 Mei 1753, dr v. 
Johan Burchard, burgemeester van Harder- 
wijk, bij wie: 

bbb. OswaU Theodorus , gedoopt te Elburg 
16 Jan. 1727, ritmeester in staten- 
dienst; tr., volgens attest v. 15 Aug. 
1773, te Elburg afgegeven, zijne volle 
nicht Elisabeth Wolfsen , Arnoldusdr., 
weduwe v. Andel (te Rijswijk), f 8 
Febr. 1795 kinderloos, 
aaa. Mr. Johan Burchard, ged. 16 Nov. 1724 
te Elburg, sedert 20 Maart 1749, bij 
afstand zijns vaders, burgemeester van 
stad en schependom ter plaatse, heer 
van Rijswijk (land v. Altena) -. Tr. 
r. Mei 1774 te Nunspeet, volg. attest, 
24 Apr. te E. afgegeven, Johanna 
Charlotte Schrassert (f Apr. 1795), dr 
V. Reinier Otto , secretaris v. E. , bij 
Reiniera van Brienen ^; 2^ in 1795 Catha- 


1 Wapen: in zilver drie (2,1) staande gekuifde blauwe vogels, gebekt en 
gepoot van rood; zie echter iVau. XXIX, 316 (•?); XXX, 140. — Pelgrum 
Wolfsen had 17 Jan. 1704 verschil met Wigman Henrickse over het 
recht van uit- of over-wegen over een perceel weiland in het 01de- 
broek {Registers, bl. 247). Zie overigens omtrent dezen naam Mr. J. 
V. Doorninck, Geslachtk. Aanteek. Over Aleida W., portretschilderes 
(1660), zie de N. Uitgaaf. Zie ook iVay. XXVIII, 368; XXIX, 316— 20, 
21 , 23—25. 

2 Vgl. Geld. Volksalm., 1877, bl. 53. 
^ Zie hier achter. Bijlage I. 


DE  VELUWbCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AA^'VER^VANTE^^   59 

rina Nicoletta Heineken , dr v. Diderik , 

pred. te Doornspijk *. 

Bij  zijne eerste vrouw won hij : 

aaaa. Elisaheth  Reiniera Arnolda , geb. 

Maart 1775, t 26 Juni 1779. 
bbbb. Diderica Elisaheth Theodora , f ala 

kind. 


1 In 1730 geboren te Bremen, studeerde hij eerst te Deventer, 
daarna te Harderwijk, promoveerde aldaar als . A. L. M. en Philos. 
Dr.; aldaar 23 Apr. 1755 proponent, 15 Dec. ber., 21 Maart 1756 
bevestigd te Doornspijk, ■[ G Ang. 1795 te Elburg; prijkte meerdere 
malen op de naamlijst der candidaten voor het hoogleeraararabt der 
godgeleerdheid, der wijsbegeerte, wis- en sterrekunde te Harderwijk; 
Jan. 1758 gehuwd met Theodora Segerina van Lom (-{- 1770), eenige 
dochtei' van Johan Hendrik, hoogleeraar der wijsbegeerte en wiskunde 
te Harderwijk, bij INIaria Susanna Camper; zie H. Bonman, Geschied. 
(I. voonn. Geld. [loof/cschool, II, 140, die, ibid., bl. 237, van deze 
echtverbintenis gewaagt. Dr. Diderik Heineken den geleerden predikant 
van Doornspijk noemende en het gelukkig achtende, dat van Lom's 
aanzienlijk physisch kabinet in dezes schoonzoons handen viel. Hij had 
bij liaar negen kinderen, van welke bij zijn dood nog vijf in leven 
waren, en hertrouwde met Egbcrta Bomer, weduwe van Marie, die 
hem overleefde. Zie over zijn reeds 20 Dec. 1735 als student te Hard. 
ingeschreven , dus veel ouderen broeder Nicolaus Heineken (uit Bremen) , 
171-5 — 75 hoogl. d. wijsbegeerte te Deventer, ibid., II, 199. — Jacobus 
van Lom schreef 20 Jan. 1G23 in het Album Amicorum vanDr. Everhard 
Avercamp {Bijdr. tot de Gesch. v. Overijssel., VI, 258). Theodorus 
van Lom (te Nijmegen, vader van den straksgen. hoogl. Johan Hendrik), 
had 28 Nov. 1722 verschil met Theodorus Becker over het recht van 
uitweg over een perceel weiland, genaamd het Startje onder Beuningen 
(rijk V. Nijmegen); zie Registers., bl. 2G9. Abraham van Lom, als prop. 
10 Oct. 175G bevestigd te Lienden (Nederbetuwe) , vertrok in 1763 naar 
ileusden (Noordbrabant). — Wat Bomer aangaat, een Arnold Beumer 
lag 2 Maart 1703 in proces met Hendrik van Middachten over het 
recht op het grove en smalle tiend, en meer bepaald op het bloedtiend 
uit de Werfsveide onder Angerlo (richterampt Doesburg), behoorende 
aan de kommanderie van St. Jan (Registers, bl. 246). — Becker be- 
staat nóg te Amsterdam, waar C. Becker 28 Apr. 1880 is herbenoemd 
tot bestuurder der Nat. Hypotheekbank , en 29 April herkozen als 
bestuurslid der Vereeniging tot het vormen eoner openbare verzameling 


60   DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Bij zijne tweede vrouw had hij : 
cccc.  Johan Burchard Dirk Christiaan 
Didericus^  geb.  30  Apr.  179S, 
t 7 Juni 98 te Elburg. 
dddd. Mr.  Johan  Burchard y  adv.  te 
Nijmegen, tr. 3 Juni 182 i Amalia 
Wilhelmina Quack (geb. 1804 , f 4 
Apr. 42) , dr v. Johan Adolf, expe- 
diteur te N. , bij Elisabeth Paulina 
van der Waaijen ' , — bij  wie : 
oc. Elisaheth Paulina Nlcoletta, geb. 
2 Aug. 1826, t lOFebr. 1847 
ongehuwd. 
y. Isabella Christiana, geb. 4 Aug. 
1832, tr. Anton Herman Leo- 
nard Nourneij , geb. 6 Maart 
1831 , wijnhandelaar te Keulen, 
zoon van Friedrich Wilhelm, 
wijnh.  te  Keulen ,  bij Agnes 
Zitman '. 
(3. Johan  Burchard  Adolf ^ heer 
van Rijswijk (land v. Altena), 


voor hedendaagsche kunst te Amsterdam. A. G. Becker, klerk bij de 
marine-magazijnen te Batavia, werd April '80 eervol uit '«landsdienst 
ontslagen. Johan Beker, priester te Deventer in 1372, heet in 1384 
Johan Becker (Catal. d. Archieven v. h. Gr. en Voorster-Gasth. te 
Dev.^ n°. 123,24, vgl. met n°. 71,214. Te Drumpt vindt men nóg 
Bekker {Nieuive Tielsehe Courant v. 8 Mei 80). Over Becker zie 
nog Tijdrekenk. Lijst v. h. oud archief v. Oldenzaal, door Mr. J. 
I. V. Doorninck (1874). — Nav. XXIX, 325, staat een Avercamp ver- 
meld. W. Haverkamp is thans pred. te Geervliet. 

1 Men heeft ook C. v. der Waeijen Pielersen te 's Gravenhage 
{Haarl CL v. 29 Apr. 1880). — J. C. W. Quack, eerder pred. te 
Bemmel, is sedert 1876 pred. te Ravestein. 

2 Zij heeft bij hem: Herman Friedrich Wilhelm (geb. 11 Jan. 62), 
Johan Burchard Diderik (geb. 15 Mei 63), Herman Wilhelm Otto 
(geb. 24 Juli 64) en Arnold Titus Marij Nourneij (geb. 21 Oct. 
67, -j- 9 Sept. 71). 


DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN   EN  HARE  AANVERWANTEN.   Gl 

geb. 27 Juni 1828, f 12 Jan. 
1879 te Nijmegen ', als weduwe 
nalatende Geertrukla Wilhel- 
mina Noordmjn (geb. 20 Juni 
1834, dr V Jan Matthijs, 
Medic. Dr. te Nijm., bij Petro- 
nella Hendrika Dronsberg), 
bij wie: 
ace. Johan  Burchard Diderik^ 

geb.  15 Maart 1860. 
(o (o, Petronella Hendrika^ geb. 

29 Dec. 1862. 
yy. Amalia Wühelmina ^ geb. 
18 Juli 1865. 
dd. Willem [Jan, geb. 1703, tot 1755 burge- 
meester V. ïïattem, sedert 1738 leengriffier 
van Gelderland , in welke laatste betrekking 
hij, krachtens landdagsbesluit te Nijmegen 
V. 28 April 1740, eene lijst opstelde „van 
alle sodane Lenen , releverende van de Leen- 
kaemer van het furstendom Gelre en Graef- 
schap Zutphen, als sich onverheft bevinden , 
en nochtans praesuraptive verheft of anders 
daaromtrent tsy van hulde, vernieuwinge 
van belofte van trouw, van wegens meerder- 
jarigheid of dergelijcks, door de vasallen 
hadde behoren gedaan te worden", — welke 
lijst nog voorhanden is in het Gï\ Gelder sch 
Plakl-aatboek , III, 672—87. Den 30 Aug, 
1798 overleden, is hij gehuwd geweest met 
Catharina Jacomina Otters^ Dirksdr bij N. 
N.  de Gimmer , bij wie deze vijf kinderen : 


' Zie advert. Haarl. Courant v. 16 Januari. 2;ljn hoogbejaarde vader 
dankte in de Hl. CA. v. 7 Maart 1879 voor de bij dat overlijden onder- 
vonden deelneming:. 


62   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

aaa.  Jacomina Catharina , f jong. 

bbb. Dirk, f ongehuwd. 

eee.  Maria, geb. 16 Oct. 1739, f ongehuwd. 

ddd. Rutger, is hulder, als Nicola Geertruid 
Smissaert, gehuwd met IJsbrand Kieft 
Balde, uit kracht van erfopvolging en 
als oudste dochter van Eleonora So- 
phia Borre van Amerongeni, 12 Dec. 
1765 met de „ Oude Thiende tot logen" 
beleend , deze tenzelfden dage aan Cor- 
nelia Charlotte Smissaert (f 1774) op- 
draagt. Sedert Maart 1774 leengriffier 
van Gelderland als adjunkt zijns vaders, 
sedert Jan. 1783 burgemeester v. A.; 
tr. 1°. 12 Aug. 1764 Catharina Johanna 
Otters (t Dec. 1771 , kinderloos), dr v. 
Herman Hendrik bij Ahigaïl Martha 
TuUeken, 2^ April 1773 A.F.Pahst^ 
bij wie: 

Wilhelmina  Catharina ,  en nog twee 
dochters. 


* Wolter Borre was in 1375 kameraar van Deventer {Bijdr. tot de 
Geschied, v. Overijssel, YI, 193), een naamgenoot in 1436 schepen 
ibidem {Catalogus d. Arch. v. h. Gr. en Voorster Gasth. ie Dev.., 
n°. 319); in 4401 bekleedde Johan Borre dit ambt (ibid., n°. 139). — 
Michaël (Baldi) Balde, ouderling te Delft, verscheen op de Rotter- 
darasche synode v. 30 Aug. 1605. 

2 Dr. Herman Pabst, keurvorstelijk raad en referendarius, werd 
20 Mei 1648 door het hof v, G. veroordeeld tot vergoeding van 
toegebrachte schade aan Elsabe Margaretha van Baer, weduwe v, 
Godfried Derk van der Schueren, die gesterkt werd bij haar bezit 
van het zesde deel der Mallandsche goederen (o. Doesburg) ; zie 
Registers, bl. 136. Over Johan Christiaan Pabst, referendaris v. 
binnenl, zaken, -|- 12 Juli 1857 te 's Ilage, zie de Nieuwe Uitgaaf. 
A. H. Pabst verwierf 25 April 1879 eervol ontslag als adjunkt-kommies 
bij het departement van justitie en behoorde met echtgen. en drie 
kinderen 28 April 79 tot de passagiers aan boord v. h. stoomschip 
Prins  Y.  Oranje,  zeilklaar  naar  Batavia.  C.  F.  Pabst  werd 24 Mei 


DE VELLWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. G3 

ccc. Mr. Ostvald, geb. 1 Mei 1732, sedert 
1755 burgemeester van Hattem, 
auteur van een geschrift de Inmla 
Deij waarvan de volle titel luidt ^ : 
Commentatio ad Diploma Reinaldl I 
Nassavii , cognomine Beïlicosi , incïi/ti 
Gelriae comitis VIII, de Insida et 
Moyite Bei eet. (then TVeerdt Godts), 
Zwollae, 1774, 4°. ; f te Hattem 29 
Jan. 1795; tr. Mei 1766 Frangoise 
Greven-  (geb.  18  Nov. 1745, dr 


79 in zijn majoorsrang overgeplaatst bij h. reg. gren. en jagers. Te 
Sneek overleed 25 Juni 1879 Odilia Maria Hoogbriiijn (R. Kath.), 
wed. Franciscus Pabst, oud 73 jaar, geadverteerd door hare dr A. 
Pabst, geh. m. J. Brenninkmeijer, en door haren zoon J. F. Pabst. 
P. C. Pabst, luit. ter zee Ie kl. te 's Gravenhage, werd 28 Febr. 80 
begiftigd met de Kon. zilveren medaille, bij Kon. besluit v. 5 Mei 
1877 ingesteld als blijk van waardeering voor zijne belangstelling in 
's Rijks wetenschappelijke verzamelingen door schenkingen betoond. 
Zie over die schenkingen HL Ct 15 Maart 80. 

1 Ygl. Mr. Cr. V. Hasselt, Arnh. Oudh. (1804), II, 120, met 
Catalogus d. Maatschappij v. Ncdcrl. Letterkxmde^ II, 111. De 
Nieuwe Uitgaaf^ \n voce, noemt hem abusievelijk Otto Tulleken. 
Wageningen, bij brief v. 4 Dec. 1312 van Reinald stadsvrijheid en 
voorrechten bekomende., ontving tevens een nieuwen naam, en wel 
dien van Godswaard op de Yeluwe. Die brief is opgenomen onder 
Nijhoffs Oorkonden, I, n». 141 (de opido nostro olim dicto Wage- 
ninge, nunc antem per nos Insula Dei super Yeluam, d. i. aan het 
uiteinde v. Veluwenzoora, appellatum. Omstreeks denzelfden tijd ont- 
ving Zutfen een vernieuwden vrijbrief, en tevens den nieuwen naam 
van de Groole Godswaard. 

- Eene variant luidt: «de Greve», doch dit is een abuis, zie 
Bijlage XV, A. Wapen: doorsneden, 1 gedwarsbalkt van 5 stukken, 
zilver en zwart, in het schildhoofd beladen met 3 vijfpuntige sterren 
van goud naast elkander, 2 van rood, beladen met een keper v. zilver, 
verzeld van 3 vliegende vogels in zilver. Mr. H. B. Greven, 9 Jan. 
1880 eervol ontslagen als lid van het MuntcoUegie, belast met de 
werkzaamheid van secretaris, lid der commissie ter verkrijging van 
een  pensioenfonds  voor oude en gebrekkige werklieden, op te richten 


64   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVEIIWANTEN. 

V. Melchior, burgemeester van Hat- 

tem, bij Johanna Reiniera Brouërius), 

bij wie deze zes kinderen : 

aaaa.  Catharina Jacomina^ geb. 30 

Nov. 17G7, t 1807, gehuwd 

met den luitenant J. Noot \ 

ccec. Johanna  Francoise Ilenriette ^ 

geb.  5 Oct.  1770, f 4 April 

1866, tr. Alidanus Jan Greven 

(geb. 5 Nov. 1768, f vóór 8 

Maart 18-12), zoon van Herman 

Joan [sedert 1744 schepen van 

Zwolle  (wegens  de  Sassen- 

straat) , vervolgens contrarol- 

leur der conv. en lic. aldaar] 

bij  Elisabeth  Catharina Ra- 

vestein -. 

dddd. Daniel, geb.  15  Sept. 1772. 

eeee.  Anna Jacoha^  geb. 28 Nov. 

1775,  t  1811,  geh. m. L. 

W. van der Sluijs l 


door de Vereeniging ter bevordering van Fabriek- en Ilandwerks- 
nijverheid; aanvaardde 4 Febr. 80 het hoogleeraarsambt bij de rechts- 
geleerde faculteit aan de rijksuniversiteit te Leiden met eene rede- 
voering over «Oude en Nieuwe Economie, eene poging tot verzoening». 
Over Brouërius (Brouwer) vgl. de Nieuwe Uitgaaf ^ in voce. F. Brass 
maakte in Haarl. Ct. v. 25 Juni 1879 uit Utr. het overlijden bekend 
V. haren echtgenoot C. Brouërius v. Nidek i. d. 23 Juni te 'sHage, 
oud 5G jaar. 

* Een weiland te Maurik (Nederbetuwe) heet de Nootenweide. J. G. 
Noot werd 20 Apr. 1879 tot burgemeester te Gieten (Drenthe) benoemd. 

2 Mr. J. V. Doorninck,  Geslachtk. Aantcek.] bl. 653,52. 

3 Tot het oprichten van een ^vind-oliemolen op de Molenbelt bij 
Hattem gaf het hof v. G. 1 Nov. 1803 octrooi aan J. D. .van der 
Sluijs {Registers, bl. 410). Zie over dezen naam Mr. J. v. Doorninck, 
a. w. , en de N. Litgaaf. Bij Kon. besluit v. 31 Maart 1879 werd 
ingetrokken en buiten werking gesteld het besluit v. 8 Nov. 78 
betreöende  de  benoeming van  den  student voor den geneeskundigen 


DE  VELUWSCHE  FA:^IILIE  TL'LLEKEX  EN  UARE  AANVERWANTEN.   65 

bbbb. Mr. Willem Jan , geb. 25 Sept. 
176S, tr. Christina Bondam \ 
bij wie : 

;/. Daniel., geb. 1791, f jong. 
;3. Os?m/(?, geb. 1792,  tr. 2 

Dec.  1819  J. A. J. van 

Ylierden -, f kinderloos. 
y. Maria Petronella Fi'an^oise, 

geb.  1795, tr. J. van der 

Sluijs Kok. 

ffft.   Francois  Oswaldj ritmeester 

bij  de  lijfwacht  van Keizer 

Napoleon, f 1842 te Hattem, 

eeh.  m.  Jacoha  Boherta  de 


dienst der landmacht (aits) L. \V. van der Sluijs (te Middelburg, 
geb. te Besoijen) tot officier van gezondh. 3de klasse bij het personeel 
van den geneesk. dienst (///. Courant v. 3 Apr. '79); sedert arts te 
IMaurik (Nederbetuwe) , 4 Juli '"O tot Med. Dr. bevorderd aan de 
Universiteit te Amsterdam op een proefschrift «Onderzoekingen aan 
een Scholiotischen Thorax >^ A. van der Sluijs is thans predikant bij 
de Clnistelijk-Gereformeerden te Sneek (///. Ct. v. 16 Apr. '79). 
W. O. v. der Sluijs Yeer, kap.-kwartierm. , werd Mei '79 bij de 
intend. v. Sumatra's Westkust en onderh. overgeplaatst als administrat. 
V. h. afd.-kleedingraagazijn te Samarang, en W. F. v. d. Sluijs, geh. 
rn. P. G. A. Anemaet kondigde uit Breda 19 Juni '79 het overlijden 
aan van haren schoonzoon, den Isten luit. J. J. G. Schuit, gesneuveld 

6 Mei '79 te Atjoh. 

' Over Pieter en Rutger Bondam, zie Bournan, a. w. , de Nieuwe 
Uitgaaf, en vgl. Mr. J. v, Doorninck, a. w. Mr. Teunis Helmich 
Bondam, adv. te Kampen (geb. 1821), tr. 19 Juni 1854 te Kuik 
Susanna Maria Jelliana Snoeck (geb. 1833), welken echtelieden 23 Nov. 
'60 te Appingadam werd geboren Piéter Christiaan , gedoopt 1 Sept. 
'61 te Kuik. Voor de deelneming, betoond bij het overlijden v. J. J. 
Bondam,  weduwe  B.  Rouffaer,  betuigde de familie in Haart. Ct. v. 

7 Apr. '79 haren dank. 

2 Reiniera Ghristophora Wilhelmina v. Vlierden, weduwe v. Hermanus 
Asman , j 3 Nov. 1879 te Arnhem. Zie ook over dezen naam de K Uitgaaf. 

5 


G6   DE  VELÜU'SCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Freytag *, bij wie deze zeven 

kinderen : 

ci. JoJmmia, geb. 1S04, f 28 
Febr.  1851 ongehuwd. 

y. Jolianna Francoise Ilen- 
riette ^  f 1870 ongehuwd. 

^. Jacoha Fioherta, f 16 Dec. 
1848, geh. m. Oswald Da- 
niel van der Sluijs. 

£. Wilhehnina JoluDina , tr. 
Cornelis Hoflman, (geb. te 
Nijmegen 23 Oct. 180.-3, 
zoon V. Gerard, rijksont- 
vanger te Winterswijk, bij 
Dorothea van Hulst ■ uit 
Nijmegen), rijksontvanger 
te Hattem , t aldaar 7 
Maart 1845, als zijne we- 
duwe nog woonachtig te 
Apeldoren \ 

■/,. Abraham du Pont % f ISSd 
ongehuwd. 

(3. Osicald, t 11 April 1867 
te Winterswijk, geh. m. 
Jacoha  Diderika Johanna 


' Over Johan Jacob de Freytag, sedert 1803 generaal-majoor der 
genie, direc'.eur van het departement van Bataafsch Brabant langs do 
Schelde, -|- Nov. 1805, zie de Nieuwe Uitgaaf. 

2 Over Mr. Samuel v. Hulst te 's Ha ge (1711), Willem Carel v. Hidst 
(17é2) en Willem v. Hulst (f 18C1), zie de Niemec Uitgaaf. 

3 en heeft vier kinderen: Dorothea, geb. 15 Aug. '39, -|- 27 Febr. 
'55, Jacoha Roberta, geb. 22 Juni '41, Geertruida Johanna, geb, 
2 Maart '43, \ 5 Juli '51, en Cornelis Hoiïman, luitenant ter zee 
ie klasse, geb. 2 Maart 1845. 

^ z. v. a. du Pon ? De majoor der infant. P. W. H. du Pon v. h. O.-Indisch 
leger werd Mei 1879 bij het 18e bat. overgeplaatst. 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   67 

van der Sluijs (f 5 Febr. 
1856 aldaar), bij wie deze 
vier kinderen : 
^.x- Jacoba Roherta^ woont 
te  Doesburg als we- 
duwe van E. A. Daen- 
dels, in leven kapitein 
der infanterie, f Apr. 
1873 te Willem iK 
/3p. Anna  Jacoba  Oswal- 
(Una, f 18 Maart 1872, 
gehuwd  geweest met 
Petrus  Theodorus de 
Ridder. 
yy, Frangois Osicaïd, f 21 
Juni 1869 te Batavia 
ongehuwd. 
^5  Oswaldina, geb. 28 Juni 
1845  te Winterswijk, 
geh.  IP)  Sept.  1874 
met straksgenoemden 
Petrus  Theodorus de 
Ridder,  postdirecteur 
te Winterswijk ^ 
f.  Jacoh Ernestus , postdirec- 
teur te Winschoten, geh. 
met Neeltje Hobson (dr v. 
Thomas  bij   Helena   de 
Bock ^) , bij wie deze tien 
kinderen: 
ccx. Frangois Oswaïd, geb. 


* bij wien: Frangoise Jacoba Daendels, geb. 8 Oct. '71 teSamarang. 

* Hun werd 22 Nov. '78 een zoon Oswald Daniel geboren. Wei- 
landen te Beest heeten de hooge Ridderslag en de Riddersteegh , en 
een bouwland onder Tiel de Ridderweide. 

3 Wapen,  zie Armorial, p. 142a (Neerl.)^ met dit onderscheid, dat 


68   DE  VELUWSCHE   FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

2 April 1844, wacht- 
meesterbij het Nederl. 
Indisch leger , f Juli 
1869. 

(3(3 Helena^ geb. 13 Nov. 
1845 te Deventer. 

77. ThotnaSj geb. 13 Sept. 
1847 te Deventer, 
postdirecteur teNoord- 
wijk, geh. m. Titia 
Sarah Stheeman \ bij 
wie: 

oixoi. Jacoh Ernestus. 
(3(3(3. Margaretha Ge- 
ziena. 

ÏB. Jacoha Roherta, geb. 14 
Nov. 1849 teDeventer, 
gehuwd met AYillem 
Frederik Yiëtor, geb. 
12 Juli 1849 te Win- 
schoten [zoon van Mr. 
Berend Haitzema 

Viëtor, notaris te ^\^in- 


het schild niet geschuind is, en de bok achter een boom op een gras- 
grond staat, «De Bock» komt ook Nau. XXX, 237 voor. 

* Zie een paar Steeman's in de Nieuwe Uitgaaf. Mr. A. Stheeman 
werd 18 Febr. 1879 benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Ridder- 
kerk; een andere Mr. Stheeman is substituut-officier te Amsterdam; 
M. Feith, geb. Stheeman, te Rotterdam, beviel 25 Maart 79 van 
een zoon; Titia Post, weduwe S. Stheeman , overleed 8 April 79 te 
Winschoten, oud bijna 94 jaar, kroost achterlatende, o. a. een dochter 
H. S. Stheeman, die 22 April 79 uit Assen het overlijden op 48 April 
aankondigde van haren echtgenoot Mr. J. Oosting (oud 68 jaar), procureur 
bij de Arrond. Rechtbank ter stede {Hl. Ct. v. 19 Mei, adv. Vervolg). 
E. H. Stheeman en H. F. Talma, echtelieden, te Groningen, kondigden 
het overlijden aan hunner oudste dochter Ida Hesse, -[-23 Jan. 80. A. A. 
Feith,  geb.  Stheeman, te Dordrecht, beviel 24 Apr. 80 van een zoon. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  60 

schoten (dood in '77 , 
zoon V. Mr. Jan Fre- 
semannYiëtor, notaris 
te Winschoten , bij 
Jantina Haitzema) , 
en van Anna Elisabeth 
Hesselink ' fVYillem 
Frederiksdr bij Sara 
Helena Hoffman)] , 
kommies der poste- 
rijen ^ 
is. Jacoh Ernestus, 2e lui- 
tenant der infanterie 
bij het Nederl. O. -In- 
disch leger. 


1 L. llesselinck had 16 Nov. 1725 verschil met I. en G. Tenkinck over 
het recht van uitwegen voor de houwlieden op Wibbelstede onder Hesse- 
linkstede, door en over Tenkink-Lande\vheer(7?e^(S^£'>'s,bI. 273,74-). Willem 
Hesselink en Abraham Stumph, kerkmeesters te Aalten, waren in 1755 
eigenaars van de Smit<tedeo.Dinksperlo(ibid.,bl.312). [Johannes Stompius 
(Stumphius), pred, te Puiflik en Leeuwen, verscheen als correspondent 
der Nijmeegsche classis op de Tielsche classis van 16—17 Mei 1707, 
■12—13 Sept. 1712, 12— 13 Apr. 1717,20—21 Apr.1744, 3—4 Mei 1745 
en 25—20 Apr. 1740. Nog te Haarlem , Hl. Ct 22 Jan. 1880. De familienaam 
Hesselink bestaat nog te Groningen (Fll. Ct v. 28 Febr. 79, advert.). 
Dr. Hesselink is 5 Mei 1880 benoemd tot geneesheer-directeur van het 
ziekenhuis te Rotterdam. H. F. Hesselink v. Suchtelen, geboortig uit 
Gorsel bij Zutphen, promoveerde 2 Apr. 79 te Leiden in de rechts- 
wetenschap; zoowel als H. Keppel Hesselink (geb. te Warnsveld),26 Mei 
80 te Utrecht op een dissertatie «De troonopvolging in Nederland». 
Te Heurne (o. Aalten en Dinksperlo) vindt men een «Klein Hesselink» ; 
zie Geldersch Nieuiushlaadie v. 4 Mei 1879. 

2 Zijne zusters waren: Helena Viëtor, geb. 13 Nov. 45 te Deventer, 
en Jacoba Roberta Yiötor, geb. 14 Nov. 49 aldaar. Viëtor bestaat nog 
te Groningen {Hl. Ct. 30 Apr. 79). Eene Burhoven Viëtor zie beneden in 
het Naamregister, in de Biografie van Dr. Junius vermeld. De Haarl. Ct. 
V. 24 Mei 79 gewaagt van eenen C. Dasse Viëtor, geh. m. eene Modderman. 
Mr. J. Fresemann Viëtor, weduwnaar v. A. M. Binhkorst, tr. ib Dec. 
79  te  Zutfen  G.  J.  Binkhorst.  Ds.  Bleske  Viëtor  is  tegenwoordig 


70   DE  VELL'-WSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVER^V ANTEN. 

^f. Os?frt?(Z, ambtenaar bij 
de Staatsspoorwegen. 

y^-,^.  Willem Jan. 

öó. Johanna Franeolse 
HenrieUe. 

u.   Constant August. 

XX. Abraham Dupont Hob- 
son Tidleken. 


B. 


RU TG ER TolUcken (zoon vanRutger, dood 25 Sept. 1579, 
bij Aleyd van den Boogaert, zie boven, bl. 14), denkelijk ge- 
boren in 1537, burgemeester v. A., 28 Juni 1580 aangesteld tot 
lid der rekenkamer van Gelderland , is vermoedelijk degene , 
omtrent wien men op het jaar 1560 leest ^: „Item soe die 
naeburenindieIlliynstraet(teA.)naealdergewoenheytjairlicx 
eens in St. Peterskerck pleegden te teeren, ind dat Nymeegsche 
bier daer dan verdroncken wordt, pleeohden sy dat cyse vrij te 


pfarrer te Bedekaspel, Fresemann Viëtor te Veldhausen in Oostfriesland | 

(Stemmen  voor  Waark. en Vrede, 1879, bl. 418, waar echter «Frie- l 
semann»  staat).  Ds.  Pannenborg  Yiëtor, pred. te Emden , leidde  14 

Dec.  79  Ds.  Middentorff  als  pred. te Emden in, en werd deze door ! 

den  oudsten  leeraar  ter stede,  kirchenrath  N. Viëtor,  kerkelijk be- | 

vestigd. — Zijn Hessel Haitsma en Aggeiis Haitsma [Nieuwe Uitgaaf) \ 

van  denzelfden  stam als de in den tekst genoemde Haitzema's?  Men | 

heeft Haitsma Muiier te Woerden {Hl. Ct. 25 Apr. 79) en te Utrecht i 

{Hl. Ct. 5 Sept. 1879). T. Haitsma M., burgemeester van Grafl is 10 | 

Febr.  80 benoemd  tot  burgemeester  te Lochem.  Mr. J. Haitsma M. j 

werd 23 Oct. 79 eervol ontslagen als lid v. h. collegie v. regenten over | 

de  cellulaire  gevangenis  te  Sneek.  A.  Haitsma  M..  geb. Thoden v. ] 

Velzen, te Oldeboorn, beviel 1 Nov. 79 van een zoon, en G. Haitsma M., | 

geb.  Teding  v.  Berkhout , te Haarlem , 24 Apr. 80 van eene dochter. | 

Men heeft ook alleen a Muiier » , b, v. E. A. B. gravin v. Limburg Styrum, \ 
geb. Muiier te Haarlem (///. Ct. 13 Nov. 79). Mr. T. Muiier te Haarlem 
staat  vermeld als lid der commissie voor de Reunie v. Oud-Studenten 
der Leidsche Hoogeschool i. d. 20 Juni en volg. dagen 18S0. 
' in de Kronijk v. Jnih. v. Mr. G. v. Hasselt, bl. 114. 


DE  VELÜWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAEE  AANVEKWANTEN.   71 

drincken ; soe sy dan in dit jaer solden teeren , ind geen 
Nymeeghsch bier was te bekommen , hebben 's deels nabueren, 
als Butrjer TolUcl'en^ mit noch meere anderen, in dit jaer 
aen (van) ons Heeren ^ verworven , ind Hij hoir toegelaeten, 
dat sy datmaell wijncijse vrij mochten drincken ". — Gehuwd 
met Geertndd Gay mans (zuster van Hilleken, vrouw van 
zijn broeder Evert, zie boven, sub A), had hij deze tien 
kinderen : 

1. Arndt^ vermoedelijk geboren in 1562, sedert 1587 
meermalen burgemeester v. A., sedert 11 Juli 1601 raads- 
heer in den hove van Gelderland - , wien bij ordonnantie 
van het hof S Dec. 151)1 werd uitgekeerd eene som van 
C)'l gl., welke men „ saligen Gaspari Gent , gewesen kercken- 
dienaar binnen A. , wegens sijn stipendium schuldig was" ^ 
Door hem als burgemeester , evenals door Gelder en Danss, 
werd in 15S7 do vrouw van Frederik van Diem verhoord, 
die een bij haar tchuisliggenden Schotschen soldaat, ge- 
hecten Jacqucs % had hooren zeggen, dat hij buiten A. bij 


^ den stadhouder vnn Gelderland, Karel van Brirneu, graaf van 
j\regen. 

' blijkens de gedrukte kaart en lijst der wapens en namen van de 
kanseliers, benevens de gewone en buitengewone raden in het hof v. 
Geld., sedert de oprichting in 1545 door keizer Karel V, — alsmede 
volgens de kaart on lijst der wapens en namen van de raden en reken- 
meesters in Gelderland, sedert de oprichting der kamer van rekening 
in 1558 door koning Philips II, met bijvoeging van het tijdstip waarop 
zij zitting namen; vgl. Nai\ XXI, 212, noot. 

^ Kronijk v. Arnhem^ bl. 241; de schrijver voegt er bij, dat hij 
zulks aanvoert, dewijl van dezen Gaspar Gent zoo weinig bekend is. 

^ Zou die Schotsche soldaat descendenten in deze landstreek gehad 
hebben? Ten minsten, Jaques (sic) en Jean Jacquesz. werden 6 Nov. 
1675 door het hof van G. veroordeeld, omdat zij zonder verlof gevischt 
hadden in de Land wetering, beginnende bij de grens tusschen Over- 
en Nederbetuwe, en eindigende bij de Pottumsche brug, welk water 
Didorik van Eist {sic) en Gaspar van Eek (v, Panthaleon) van de reken- 
kamer in erfpacht ontvangen en gebruikt hadden [Registers ^h\. 218,19). 
In plaats van v. Eist zal gelezen moet'en worden v. d. Els of beter v. Els, 
wier wapen liet Jrmorial , p. 341b, beschrijft , destijds geërfd te Hemmen 


72   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

een korenveld Spaansche vijanden had gezien, die verklaarden 
op de Arnhemsche burgerij te loeren K Met Cornelis van 
Sallandt, Johan van Golsteyn, Wilhelm Huygen en Wichman 
van Wijnbergen naar den Nijmeegschen landdag van 29 
Nov. 1600 afgevaardigd , droeg hij ingevolge lastgeving zijner 
landschap, de belangen voor van Carolus Gallus , den zeventig 
jarigen predikant van Nijbroek, die in 1591 als Leidsch 
hoogleeraar , krachtens opdracht van het Hof en met mach- 
tiging van ridderschap en steden van Gelderland , eene langen 
tijd verduisterde, der abdij van Marien weerd toebehoorende 
proostdij te Haarlem, met bijstand van Hendrik van Brienen 
Senior ^ heer van Sinderen, en anderen, gerechtelijk aan 
Gelderland teruggebracht, doch de tot loon voor zijne moeite 
hem daaruit toegezegde opkomsten nog niet genoten had , 
niettegenstaande het landdagsreces i. d. April 1592 (be- 
krachtigd 5 Aug. 1597) den behoeftigen, maar achting- 
waardigen grijsaard bij het bezit dier opkomsten had ge- 
continueerd l Hij, burgemeester Tulleken, of, gelijk hij zich 


aan den Boelenham, vgl. Herald. Bihl. 1879, bl. 278 , en aan wier verblijf 
in Gelderland wellicht nog benamingen herinneren als de Elsakker 
te Zoelen (aan den Burenschen dijk) en den Elzenkamp , weiland te 
Waardenburg. (Denkelijk sproot uit zoodanigen plaatsnaam wederom 
een familienaam, Elskamp.) Jhr. Diderik v. Els, oud. te Tiel , verscheen 
op de Nijm. synode 19 — 25 Aug. 1658. — Hendrika Jacques huwde 24 
Juni 4879 te Haarlem Hendrikus Jacobus van Deurzen.K. K. H. Jacques, 
3e commies ter algemeene secretarie te Batavia , is Mei 80 eervol uit 
's Lïmds dienst ontslagen. 

^ Deze bizonderheid troffen wij aan in een brief van 9 Juli 1587, 
onder de Brieven^ gewisseld tusschen Nijmegen met hare Spaansche 
bezetting in Arnhem en 1587, uitgegeven door Mr. G. v. Hasselt 
(Arnhem, 1805), bl. 22. 

2 «de altste», ter onderscheiding van zijn neef H. v. Brienen tot 
de Lathmer, zoon van Wolter bij Gerritje v. Wijnbergen ; zie over beide 
de Nieuwe Uitgaaf. 

3 ontleend aan een authentiek afschrift uit het Commissieboek des 
archiefs van het Hof v. G. Zie De Navorscher, XXVHI , 555—62. — 
Johan V. Wijnbergen, burgemeester v. Harderwijk, vertegenwoordigde 
den magistraat dier stad op de synoden te Harderwijk 1 — 5 Aug. 1637 


DE  VELi:T\SCriE  FAMILIE  TL'LLEKEN  EN  HARE  AANVERTVANTEN.   73 

schreef, A. Tullicken , ontving 22 Jan. 1605 de opdracht 
om met behulp der secretarieën, het derde stuk van het 
stadrecht te ontwerpen, t. w. de contractibus , servitutibus, 
ultimis voluntatibus et successionibus ab intestato; hij toch 
had ook de eerste twee stukken saamgesteld K Hij en Johan 
van Arnhem waren (vermoedelijk de oudste) curatoren onder 
het negental, dat vóór 1(3 IS achtereenvolgens door de staten 
van Yeluwe met de zorg voor hunne hoogeschool te Har- 
derwijk - belast is geworden. Dat hij van wege de Yeluwsche 
steden tot curator was aangesteld, blijkt uit eene missive 
van curatoren uit den jare 1600 \ Toen was hij overleden, 
en droegen zij  Dr. Frederik van den Sande ^ tot zijn opvolger 


en 23—20 Aiig. 1013, Nijmegen 20 Sept.— i Oct, 1652, Arnhem 
'10—13 Aug. 1053. 

1 Kronijk v. Arnhem, bl. 257. 

~ Vgl. H. Bovmian, Geschied, d. voorm. Geld. Hoogeschool (1844), 
I, 29. Die hoogeschool, sedert -100(^ Yeluwsche Akademie of kwartier- 
school (Nassau-Yeluwsch Gymnasium), sedert 1048 Geldersche Akademie, 
sproot uit het Gymnasium, in 1372 gesticht, en keerde bij de opheffing, 
in 1812 als Geldersche Hoogeschool, in 1818 als Geldersch Athenaeum, 
daartDe terug. Dit (Nassau-Yeluwsch) Gymnasium is 1 Oct. 1878 op- 
geheven en door een Pi-o-Gymnasium vervangen. — Gelis v. Arnhem 
was in 1380 schepen van Deventer (Cat. d. arch v- h. Groote en Voorster- 
Gasthuis te  Deventer, n». 00, 100). 

3 bewaard door Mr. G. v. Hasselt in zijne StuMen voor de Vaderl. 
Historie, I, 203; vgl. Bonman, a. w., II, 041. 

* tegenwoordig van wege de cl. Arnhem op de Nijmeegsche synode 
V. 22—24 Juni 1002, als raad en momber v. Geld. vanwege het Hof 
op de Arnh. syn. v. 14 — iO Juli 1009 en op de Nijm. syn. v. 19 — 21 
Juni iOll. Met behulp van hem, als momber van Geld., en van Joost 
van Reda (Jodocus Reidaniis) , leengriffier, drong men aan bij het 
Hof, dat dit hooge collegie de kerkmeesters zou aansporen om kerken 
en pastorieën te laten herstellen (acta d. Harderw. syn. v. 12 — 14 Juli 
1003)- Als oorspronkelijk stuk is in het archief v. h. voormalig Hof v. 
G. nog aanwezig de instructie voor hem en zijne naede-gecommitteerden 
wegens Geld. ter vergadering der Staten-Generaal, om te beraadslagen 
aover het beleyt van een Synode Nationael ter beslichting van de 
kerkelicke beroerten ende schueringen ende consequentelick tot ruste, 
welstant  ende  prosperiteyt  van  desen publicquen staet (a°. 1017,18); 


74   DE  VELUWSCFIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVER"\V ANTEN. 

voor. — Gehuwd 10 Juli 1581 met Hilleken Habrechts i , 
had hij deze twee dochters : 

a. Jenneken, geb. 1586, f jong. 

b. Jennehen {Johanna), geb. 1587, ondertr. 10 Jan , tr. 


zie Registers, bl. 380. Hij zag zich 10 Sept. 1615 met Johan Biel, 
syndicus van Nijmegen, vanwege de Geldersche Hansesteden naar 
Lübeck afgevaardigd tot handhaving van het Hanseverbond tegenover 
den koning van Denemarken [Mr. E. D. Rink, Beschrijving v. Tiel, 
Bijl. I (1836), bl. 17]. In Herald. Bihl. 1874, bl. 32, is sprake van 
Henrica van den Sande, dr v. Johan bij Anna Suren, gehuwd met 
Gijsbert van Mekeren, heer van half Meinerswijk , omslr. 1570. 

1 Wapen van Huybertsz of Hubrechts: in zilver twee naast elkander' 
rechtopstaande, van elkander afgewende, ietwat gebogene, gebladerde 
takken, aan eiken waarvan één madeliefje of vergeetmijnietje van 
natuurlijke kleur. Zou dit ook het oorspronkelijk wapen geweest zijn van 
Huybrochtsz, waaruit het bekende geslacht van den Brandeler sproot ; zoodat 
dit laatste zijn wapen van Piggen hebbe overgenomen? Zie nerald. Bibl. 
1880, bl. 179,80. Frans Huybeilsz was in 1643 schepen van Tiel (ife<c?ew, 
1879, bl. 273). Ook te Kuik trof ik den naam Huyberts aan. Zoo lieten Hen- 
drikus H. , schoolmeester te dier plaatse , en Aleida Hacksteen (geh. 9 Febr. 
1686), aldaar doopen : Christiaan (17 Nov. 1686, f jong) , Johanna (30 Nov. 
1687), Christiaan (28 Aug. 1689), Reinier (9 Sept. 1691) , Johannes (11 Oct. 
1693). Als zijne weduwe ondertr. Al. H. 28 Maart, hertr. 12 Apr. 1700 
Lambert v. Woelde (zoon van Israël Lambertszoon v. W.), j. m. uit 
Nijmegen {Doopb. en Trouwt, v. Kuik). Ten overstaan van Christiaan 
Huyberts, Seger Eliae Kluyt, Anna Otten en Geurt v. den Berg, werd Anna 
Beventrop (ondertr. 30 April) 29 Mei 1662 door Ds. Nicolai , te Kuik in den 
echt bevestigd met Cornelis v. Coevenhoven (Couwenhoven? vgl. Herald. 
Bihl. 1879 , bl. 230, en noot) uit 's Gravenhage, M-elke echtelieden 29 Sept. 
1669 een zoon Henricus lieten doopen. Destijds was Paulus Leupenius 
[beroepen 1661, -|- 1679, geh. 30 Juli 1662 met Maria Verhaer,j. d. uit 
Amst., dr v. Berend V., kapitein op den Uitlegger vóórMook (een buitenpost 
van Grave) bij Mijntje Hamsaarde], zoon van Petrus, pred. te Amst., bij 
Sara Becau, pred. te Kuik. Gezegde Anna Beventrop zal een dochter ge- 
weest zijn van Henricus,B., sedert 1620 predikant inhetNederampt v.Kuik, 
als zoodanig vanwege de Nijm. classis op de Nijm. syn. v. 20 Jali — 2 Aug. 
1625 tegenwoordig , en in 1648 naar deszelfs hoofdplaats, het stedeke Kuik 
vertrokken {\ 1654). Maria Verhaer ondertr. 24 Oct. te Schoonhoven, hertr. 
23 Nov. 1687 te Beugen Antonie Verspreet. I. Huibrechts teOudenbosch 
kwam in  1880  voor  op  de lijst der hoogstaangeslagenen voor de Ge- 


•    DE  VELUWSCUE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   75 

11 Febr. 1613 Samuel de Vos ' , uit Veere , zoon van 
Peter (secretaris van Veere). 

2. Hendrik^ t jo^ig- 

3. WilUml-en {WilheJma), tr. 19 Juli 1581 Willem Hnygen -, 
in 1590 burgemeester v. Arnhem, heer van Schoonderlocht 
en Opvoorst, met zijn behuwdbroeder Arnd Tulleken van- 
wege het Veluwsch kwartier afgevaardigd naar den JN'ijmeeg- 
schen landdag v. 29 Xov. 1600 , gecommitteerde ter Staten- 
vergadering, t 1^ ^ug. 1616, zoon van Antonius bij Adel- 
heid Heeck \ 

7. I] ester j f jong. 

8. Evertjen^ tr. 1". Johan Nocij t te Bordeaux , kinderloos, 
2^ Jan Noeij , t kinderloos. 

10. Hester, tr. te Arnhem 1 Sept. 1611 Thomas van 
Bemmel ' Peterszoon, in 1617 en meormaleu regeerend bur- 


deputeerden uil Noordbrabrint. — Wnt nog Nicolai aanbelangt, Joh.Nicolai 
a (uit) Wassenaar (.Tan Claa.ssen) , prod. te Wijdenes, weid tot pred. 
te Amst. bevorderd, hetgeen, volgen.< besluit der Noordh. syn. v. 15 
Sept. 1578, Petrus Sichomius, ])red. te Purmerend, en Bartholdus Nar- 
dcnus, pred. te Hoorn, te Wijdenes moesten bewerkstelligen. 

1 bij wicn twee kinderen, t. w. Peter de Vos, geb. 30 .Jan. 1614, 
en Johannes de Vos, geb. 2 April 1G20. Zie ook eenigen van dezen 
naam ia de Nieuwe Uitgaaf. Wap(.^n : doorsneden; 1. in blauw een 
zilveren dwarsbalk, 2. in zilver twee schningekruiste rozenknoppen , 
gestengeld en gebladerd van natuurlijke kleur, overtopt met een halve 
roos van rood, geknopt van goud, gepunt van groen, voortkomende 
uit de snijlijn. Het helmteeken zie in het Armorial , p. 1095^. 

2 wordt in de familiepapieren afgewisseld met //«yjy/jcns, dat daaruit 
ontstaan zal zijn, hoewel de ware naam was Hui/gen, gelijk het bij Arnd 
Tulleken (dood 1606) aangevoerde afschrift uit het Commissieboek 
leert; vgl. Nav. XXVIII, 560. 't Wapen is hetzelfde het als in hel Armoricü, 
p. 541 , aan de Hollandsche Huyghens (.Jonkheer 24 Nov. 1816) toegekende, 
namelijk: in zilver twee zwarte dwarsbalken. Ook Baron d'Ablaing v. 
Giessenburg, Ridderschap v. Vcluwe, bl. 366,67, noemt hem Huygens. 
Zie verder Bijlage XVI. 

3 Deze familienaam komt reeds eerder voor, zie Nav. XXIX, 114. 
Gerrit Heeck was in 1649 burgemeester van EIburg (Jïegris^er^, bl. 147). 

^ Vgl. boven, bl. 19. 

5 Wapen: in zilver drie (2, 1) zwarte schaakbordtorens (in de familie- 


76   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLIEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

gemeester v. A. , bewindhebber der "VV. Indische Compagnie, 
kinderloos. 

5. Guert (Govert of Gaart, in eene kopie uit het Trouwt. 
V. A. als „Gerarf vermeld); tr. T. te Middelburg 
Siisanna  de  Vos,  dr  v.  Peter %   ^".  in 1616 Antonetta 


bescheiden faiitief als leliën geteekend) ; zie het helmteek en dezer , 22 Sept. 
1823 voor baronnen erkende van BemmeFs in hei Jrmorial ,TpAO%. — 
Diderik  v.  Bemmel  werd  in  1611  met  Gerlach  v. d. Capellen door 
het  Hof V. G.  gecommitteerd tot het in oogenschonw nemen van ceii 
middelzand in den Rijn boven Ravenswaaij , en insgelijks in 1622 met 
Paul Bitter ter bezichtiging der grindplaten in den mond van den Rijn , 
op  de  hoogte  van  het  fort  's Gravenweerd  {Registers , h]. 31S^S3) ; 
misschien één persoon met den als raadsheer vanwege het Hof afgevaar- 
digde  naar  de  Zutfensche  synoden  v. 15 — 18 Aug. 1627, 3—7 Aug. 
1631, op Harderwijker syn. v. 23—29 Aug. 1643 en Arnh. syn. 15— 20 
Sept. 1647. Maakte Diderik v. B. , eerste raad van Gelderland, 26 Juli 
1651  aanspraak  op  het  leenbezit van het huis Andelst, Casijn v. B., 
raad en rekenmeester, zag zich 21 Oct. 1654 in dit leenbezit gesterkt, 
alhoewel   zijne  weduwe  Elisabeth  v.  Wassenaer  in  1667  er  tegen 
Jacob  V.  ]Mekeren  nog  over  procedeeren  moest  {Registers, bl. 158, 
174,  426).  In  het  Archief v.  Dodt  v. Fl. (V, 72) staat Goert v. B. 
op  het jaar 1499 als overste hoofdman van hertog Jan van Kleef ver- 
meld.  Men  heeft  tegenwoordig ook niet-adellijke van Bcmmel's, b. v. 
te  Haarlem,  zie  Haarl.  Ct.  v. 10 April 1879. — Aangaande Bitter, 
later is mij gebleken, dat de tegenwoordige minister van  financiën  in 
Pruisen  niet  Bitter,  maar von Bitter heet, zoodat deze  wellicht niet 
past  in  de  rubriek  van  bl.  18, noot 4. 't Was bij het  bericht  des 
overlijdens  van  diens  broeder  Rudolf  von  Bitter, geheimraad,  pre- 
sident der  « Seehandlung» ,  in dato 20 Mei 1880. De opgaaf der 5/. Ct. 
V. 11 Nov. 1879 was dus onnauwkeurig. Zie nog een Bitter in i\'av. XXIX, 
321. — Hendrik  v.  der  Capellen, heer tot Rijssel, burg. v. Zutfen en 
gedeputeerde ter Generaliteit, vertegenwoordigde den stedelijken magistraat 
op de Zutf. syn. van 6 — 12 Sept. 1654. 

1 Uit dezen Peter de Vos, die in 1617 twee pond Vlaamsch schonk 
voor den opbouw der Herv. kerk te Axel (vgl. Nav. XXIX, 504, 
waar op bl. 596 ook Joris de Vos i. d. 28 Maart 1619 voorkomt, 
item, bl. 611) — in een fraai opschrift in zwart marmer in eene 
kapel tegen den muur in de Groote Kerk te Veere vermeld als 
secretaris dezer stad, nadat hij in 1574 tijdens de Spaansche religie- 
vervolging zijne geboortestad Gent, waar zijn vader Jan de Vos eerste 


DE  YELU-^YSCUE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   77 

Yincents',  dr  v. Elias, burgemeester van Yeere. Had bij 

de eerste : 

b. Sara,  f 27 Mei 1611,  begraven met zerk in het 

familiegraf te Middelburg. 
a. Abraham^ schepen v. Arnhem, in 1639 burgemeester, 
ook ontvanger der conv. en lic, dijkgraaf van het 
Arnhemer- en Yelperbroek , broeder v. St. Nicolaas, 
huismeester van St. Petersgasthuis. Als burgemeester 
en ouderling te A. was hij met Roelof de Ruyter, 
burgemeester en ouderling te AYageningen van wege 
de classis A. op de Nijmeegsche synode v. 17 — 20 
Aug.  1612 tegen^Yoordig, en zag zich met Johannes 


schepen geweest was, had verlaten, ~ sproten, behalve do in den 
tekst genoemde Samuel en Sus?nna, nog: Sara, echtgenoote van 
Johan Biel, gedeputeerde ter statenvergadering, en Ahraham de Vos, 
oi)voIger zijns vaders als secretaris te Yeere, gelijk, volgens Smalle- 
gange, Chronijk v. Zeeland, dit ambt sedert 1574 ruim eene eeuw 
door leden van dit geslacht bediend is geworden. Deze Abraham de 
Vos ^vas gehuwd met Johanna Hunigh, dr v. Nicolaas, schepen en 
raad van Veere, bij Maria Barentsz (blijkens het vers op hare graf- 
zerk, dr V. Jacub I!. , burgemeester v. Veere). De broeders van zijn vader 
Peter Janszoon waren Dr. Adriaan de Vos, 1580—98 tienmaal burge- 
meester van Veere, en Francois de Vos, wiens dr Laurentia in 1G13 
den beneden te noemen Daniël Tulleken huwde. — Op de Geldersche 
synode te Nijmegen v. 7—10 Aug. 1022 klaagde men over de Remon- 
strantsgezindheid van Jan do Vos, schoolmeester te Elburg. Reeds in 
1412 was een Claes de Vos lid der broederschap van het Heilige Kruis- 
gasthuis te Utrecht (Dodt v. Fl., Archief, I, 184). Zie ookiYau. XXX, 
200 (bij V. Belle). xMevr. de wed. de Vos, geb. Wuribain, schonk Mei 
1879 aan het Rijksmuseum te Amsterdam een portret (hoog 33, breed 
171/0 centim., gemerkt: W. Hendriks, 1811) van Jacob de Vos, in 
leven lid d. vierde klasse v, h. Koninkl. Instituut en v. d. Raad v. 
Bestuur d. Koninkl. Akad. v. Beeld. Kunsten. De Vos komt ook te 
Dordrecht voor {Hl. Ct. 13 Mei 80), en Claas Honigh te Zaandam. 

1 Willem Vincentsz, gezworen gouismid te Utrecht, keurde en woog 
in 1578 ten bate van het kapittel van St. Marie aldaar zoowel als der 
Generale Staten, het goud en zilver der Domkerk (Dodt, a. w., I, 251).. 


7S   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN. 

Junius 1 burgemeester van ^yageningen , vanwege die- 
zelfde classis afgevaardigd naar de Harderwijker 
synode van 23—29 Aug. 16io. Vóór hem en Dr. 
Diderik van den Sande , schepenen , dragen Judith 
Dibbets, benevens Johan Dibbets-, burgemeester 
V, A., en Judith Engelen, echtelieden, 22 Febr. 
1647 aan Sophia van Lawick, weduwe kapitein 
Bentinck, in leven raad v. Geld., en erfgenamen, 
hun huis en hof op, staande en gelegen in de Bak- 
kerstraat, bezwaard met een tijns van een daalder 
jaarlijks ten behoeve der kommauderie van St. Jan, 
blijvende ten last der verkoopers ^ Yóór hem en 
Alexander Bentinck, schepenen, dragen Engel Dib- 
bets  en  Judith  Oeteringh ,  echtelieden,  13 Febr. 


1 Hij verscheen ook als ouderling op de Nijni. syn. v. 10 — 13 Sept. 
1G45 (gecontinueerd 13 — 14 Aug. 164G) , en op de Hard. syn. v. 
7 — 12 Aug. 1650. De naam bestaat nóg, o. a. te Tiel , en te Leerdam 
[Hl. Ct. 8 ^lc\ 1880). — De Ruyter komt Nav. XXX, 141 voor. 

~ Zie over deze familie de Nieuwe Uitgaaf. Johan Dibbets, leen- 
griffier en ouderHng te A., was tegenwoordig op de Zutf. syn. v. 
8 — 11 Aug. 1638, alsook Franciscus Dibbets, pred. te A. Deze syno- 
dale afgevaardigde verscheen vanwege de classis A. op de Arnli. syn. 
V. 29 Sept.— 4 Oct. 1652, Zutf. syn. 6—12 Sept. 1654, Harderw. syn. 
23—30 Juli 1656. Op de Arnh. syn. v. 17—23 Aug. 1659 werd hij 
tot inspecteur der classis v. Overveluwe en tot correspondent der Geld, 
syn. naar de ZuidhoU. synode aangesteld. Dirk Dibbets, burgemeester 
v. A. , vertegenwoordigde den stedelijken magistraat op de Arnh, syn. 
V. 15 — 18 Juli 1640. Hendrik Dibbets, de geloofsprediker te Roermond 
in 1572 (zie boven, bl. 23, noot), was in 1582 pred. te Herveld, en 
de Doesburgsche synode v. 28 — 31 Mei 1583 beval hem als pred. te 
Venlo aan, terwijl men te A. bij den prod. Johannes Fontanus, of te 
Nijmegen bij den pred. Jacobus (was dit zijn volle naam?) , zich inlich- 
ting omtrent hem verschaffen kon. Zie Aav. XXVIJ, 270, waar men 
in noot 1 Eenkom in Wankom en Kampen in Kempen verandere. 

3 blijkens door den secretaris Hendrik Goets geschreven acte. — De 
naam v. Lawick bestaat nóg, ofschoon het adellijk geslacht uitgestorven 
schijnt. Mr. H. G. v, Lawick is Mei 1880 tot griffier bij den omgaan- 
<^en  rechter  in  de  1ste  afd.  op  Java  en Madura benoemd. — Over 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEK  EX  IlAPwE  AANVERWANTEN".   "9 

1G51 aan Michiel Ten Bosch en Thijsken van Biesen ' , 
echtelieden , en dezer erfgenamen , een huis en hofstad 
op den hoek der ïurfstraat naast het erf van Dirk 
van Gelder-, jaarlijks hezwaard met 3 goudgl., te 
kwijten met 4 gl. 10 st. ten behoeve der burger weezen, 
item met 21 gl. en IS halve stuivers ten behoeve 
^ van Antonis van Mansfelt, eindelijk met 3 goudgl. 
ad 28 st. het stuk, welk alles met de renten ten 
laste bleef der verkoopcrs \ — Met drie andere 
schepenen en met den burgemeester Everard Ever- 
wijn Sr.', zoo mede met de secretarissen "Willem 
van Harn en Hendrik Goets alsook met de stads- 
boden reed hij  12 Sopt. 1650 met twee wagens en 


Hendrik Eusebius Burchard, Beinard en Willem Bentinck, die in 1619, 
20, 21 in het Album Amicorum van Dr. Everhard Avercamp schreven, 
zie Bijilv. tot de Gcscli. v. Overijssel^ VI, 231, 46,55. Carl Bentinck , 
raadsheer, vertejjenwoordiLidc het Hof te A. op Harderw. syn. 1 — 5 
Aiig. 1637, Zutf. syn. 8—11 Aug. 1638, Arnh. syn. 15—18 Juli 1640, 
Zutf. .^yn. 28 Juli— 2 Au-. 1041, Nijm. syn. 17-20 Aug. 1642, Zutf. 
syn. 28 — 31 Juli •l'i44, Nijm. syn. 10 — 13 Sept. 1645 (gecontinueerd 
13 — 14 Aug. 1646;; evenals Alexander Bentinck, gecommitteerde ter 
Admiraliteit en burgemeester v. A. van wege den magistraat dezer 
stad op de Arnh. syn. v. 15 — 20 Sept. 1647 verscheen. 

' Jacob v. Biesen was 1028—73(77?) boekdrukker te A.; vgl. Dr. 
A. ]\I. Ledehoer, De Boekdrukkers enz. in Noordnedcrland (1872, 
niet in den handel), bl. 108. Vgl. over hem ook Nav. XXIX, 204. 
Johannes a Biesen trad als pred. te Loenen (Geld.) in 1656, te Xanten 
in 1657 in dienst. 

- Deze familienaam bestaat nóg, o. a. te Appeltern, Maurik, Ophemert 
en Opheusden ; zie b. v. hier achter, Bijl. VII, A, aan het slot. 

^ blijkens door den secret. Hendrik Goets geschreven acte. — Te 
Batavia overleed 18 Maart 1880 Jan Pieter v. Mansfelt , hoofdingenieur 
van den Waterstaat, als weduwe achterlatende E. M. v. Riel met 3 kin- 
deren. G. G. V. Mansfelt tr. te Leeuwarden 24 Dec. 79 D. H. E. Suringar. 
Nog te Schoonhoven (Hl. Ct. v. 8 Mei 80) en v. Mansvelt te Kralingen 
(HL Ct. 20 Mei 80). Ook alleen « Mansfeldt » , te ^s Gravenhage (//Z. a. 
15 Mei 1880), waar W. M. 2de luit. bij de normaal schietschool is. 

■i echtger 
vermelden. 


80  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKËN  EN  HARE  AAXVERAVANTEN'. 

eene kar naar „den Broukuelen Poll", boven ter Let \ 
alswanneer dezelve, daar hii vervallen was, in 
tegenwoordigheid van Frederik van Essen, richter 
van Yeluwenzoom , vanwege die van Yelp , van 
den landrentmeester-generaal Zeger van Arnhem en 
Lubbert Torck, drost van AYageningen, als voogden 
der kinderen van wijlen Eobert van Arnhem , heer 
van Roozendaal, vernieuwd en verhoogd is, daar tevens 
bij zijnde Nicolaas Geelkerck-, landmeter , en de 
schatter van Arnhem , beuevens Herman Everts , 
huisman op Yalkenhuizen. Zij stelden bij die gelegen- 
heid ook de grensscheiding tusschen Arnhem en 
Eoozendaal vast l Ondertrouwde 18 Mei, trouwde 
22 Juni 1628 te A. Gerhardina Everunjn, geb. 29 
Aug. , ged. 11 Sept. 1(308, dr v. Reinder (Reinier), 
burgemeester v. A. , bij Enngarcl Tidlel'en (zie boven, 
bl. 27), bij wie deze :zes kinderen: 
aa. Godefr'idus, 

bb. Siiscmna, ged. 1 Aug. 163:2, f jong. 
cc. Eelena^ ged. 10 Aug. 1631:. 


1 buurschap onder en benoorden Roozendaal, aan den straatweg 
op Apeldoren. 

~ Deze familie heeft ook predikanten opgeleverd, t. w. Jacobiis v. 
Geelkerken (kleinzoon v. Jacobus, -|- 7 Oct. 1736 al^ emerit. pred. te 
Haarlem, achterkleinzoon v. Philippus, pred. te Haarlem), geb. te 
Tiel, is 8 Nov. 1745 als prop. beroepen, 13 Febi\ 174G door zijn 
oom Johannes Brouwer (Schelluinen) bevestigd als pred. te Resteren, 
Apr. 1756 geh. m. Geertruid Camerlingh (j Sept. 1764) uit Amster- 
dam (blijkens attestatie v. 18 Mei); j 13 Nov. 1796. Zijn zoon G. v. G., 
pred. te Overlangbroek, werd 20 Dec. 1796 ter plaatse beroepen, doch 
bedankte. Zijne zuster Huberta Elisabeth v. G., j.d., geb. te Tiel, 
woonachtig te Resteren, ondertr. 20 Jan., tr. 11 Febr. 1750 Henricus 
Vossius, pred. te Lienden (Nederbetuwe, j 25 Mei 1750) , hertrouwde 
te Resteren 31 Mei 1751 (ondertr. 3 Mei) Dirk van Eldik, rentmeester 
en dijkschout van het ampt N.B. , j.ra. te Dodewaard. Een Gerard 
v. Eldic was in 1412 reeds burger van Deventer {Catal. cl. Archie- 
ven, no. 171). 

3 Mr. G. v. Hasselt, Roozendaal ^ bl. 475. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  ÊX  HARE  AANVER"\yA^•TEN.   81 

dd. Susanna, ged. 21 Mei 1637; tr. 13 Maart 1659 
te A. Peter van Piijswijk ^ , zoon van Otto , rent- 
meester van het convent van Renkum , bij Hil- 
leken Verstegen, kinderloos. Hij hertrouwde te 
Alkmaar N. N. Day , bij wie hij kroost verwekte. 

ee. Reinder [Reinier]^ ged. 16 Juni 1639 (getuigen 
burgem. Evert Everwijn Sr. - en Ermgard Tul- 
leken, wed. V. Reinier Ever wijn). 

ff. Ermgard Tlelena^ ged. 4 Sept. 1642 [getuigen 
Rutger Huygen , Gerrit Stam ^ en juffer Jo sin a 
(•s/c) , d. i. Josina Brandts, echtgenoote v. 
' Arnold Tulleken]; tr. 28 Febr. 1666 te A. 
Dirk de Vree, kommandant van A., zoon van 
Willem, adv. en burgemeester te A. , bij Nalida 
van Dans. 
6. Joost^ tr. Willemke ter Loo \ bij wie deze zeven kinderen : 

a. Lijshethj f jong. 

b. Josias , tr. Elisabeth van Meurs uit Bommel ,5 bij wie : 


1 Wappn: in rood een zilveren dwarsbalk, in^het schildhoofd verzeld 
van  een  belletje van zilver (vgl. het Armorial). Zie verder Bijlage I. 

-echtgenoot van Ciiristina KeUfken, beneden, Bijlage IV, A.jte vermelden. 

3 Maria Stam tr. Johannes v. Driel, wier zoon Petrus Laurontius 
v. Dr., geb. 2 Aiig. 1782 te Utr., majoor bij h. Ind. leger, in 1818 
togen de muitelingen te Jambi vocht, in 1811 de affaire v. Meester- 
Cornelis bijwoonde, en in 1818 tot kommandant der troepen te Cheribon 
werd bevorderd (JY.  Uitgaaf^ Supplement, bl. 233). 

^ Wapen: zie het Armorial, p. 652rt (Zé/., //o?/.) ; doch in de familie- 
bescheiden  gaat  de punt in het schild van den rechter hovmhoek uit. 

5 Volgens  sommigen  was  haar  geslachtsnaam  « van  Meurs  van 
Bommel», maar dit is abuis, wat ons de navolgende brief kan leeren, 
van  welken  men  niet weet aan wien (der Tulleken's) hij gericht, of 
wanneer hij geschreven is geweest: 
« Mijn Heer en Goede Vrind ! 

«Dese dient om op UE. versoek van de waepens, soo laet ik UE. 
«weete, dat hier te Zalt-Bommel verschijde waapens in de Groote 
«Kerck hange, en ook op de serkke van de kelders daer zij begraeve 
«zijn, ja selfs op de klokke van de groote en klijne tooren, daer de 
«echte waapens op staen van Jonghbloet en van Meurs , hor gemeesiers 


82  DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

aa. Thielman. 
bb. Joost. 
cc. eene dochter. 
dd. eene dochter. 

c. Lijsheth. 

d. Abraham. 

e. Geertruid, tv. Govert Hey brand van Kempen te 
Amsterdam, en zal in 1732 als zijne weduwe nog 
in leven geweest zijn K 

f. Sara, f jong. 

g. 5am. 

4. Rïitger, in 1624 dood, raad en rekenmeester van Gel- 
derland, neemt met Barthold van Gent tot Loenen, Geerlich 
Yan der Capellen , Dr. Gerrit Yoeth - , Evert van Delen tot 


«in haer leeve, en een waepen van Tulke; het moete vrinde geweest 
«zijn, want legge in één kelder, dat van v. Tulke en Jonghbloet. 
«Jk blijf UE. dienstwillige diennaer en vrind 

Wijnant van de Poll, timmerman». 

1 Zie boven, bl. 4. Men zou haar echter als zoodanig eerder voor 
eene kleindochier van Joost houden, tenzij ze bizonder hoog bejaard 
is geweest. Als wapen van v. Kempen wordt opgegeven: in zilver 
eene delta van zwart, waarin een omgekeerde haak of hoek, welke 
met de eindpunten der beenen de basis en de opstaande (herald.) 
rechterzijde raakt. S. v. Kempen, notaris te Abkoude, maakte in 
Eaarl. Courant v, 19 Mei 1879 {Vervolg) het overlijden i. d. 14 Mei 
op 37 Jarigen leettijd zijner eenige dochter Johanna Margaretha Sandrina 
bekend, mede namens zijn eenigen zoon en verdere betrekkingen. 
Henrietto v. Kempen, echtgen. v. F. L. de Vries te Amsterdam, 
schonk 11 Juni 79 het leven aan een zoon. V. Kempen ook nog te 
Voorschoten {Hl Ci 5 Mei '80). Zie reeds in 1408 een Hendrik Hendrikszoon 
V. Kempen vermeld in den Catal. d. Arch.j n^. 158. 

2 Vgl. Nav. XXU, 162. Over Peter Voet, in 1372 kanunnik te 
Deventer, zie Catal cl Archieven, n^. 23, 67; over Johan Voet in 
1441 te Oldenzaal met eigen zegel, Tijdrekenkiindige Lijst, bl. 11. 
Jhr. Jacob Voeth, burgemeester te Harderwijk, was vanwege den 
magistraat dezer stad op de Hard. syn. v. 1 — 5 Aug. 1637. Over Jan 
Voet in 1664 zie Bijdr. tot de Gesch. v. Overijssel, VI, 232. Niet 
slechts het Stichtsche {Armoriaï) , maar ook het Overijsselsche {Nav. 
XXIX, 483) geslacht Voet voerde in rood een zilveren voet. 


BE  VELU"\VSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HABË  AANVERWANTEN.   83 

Laer, vanwege het Arnhemsclie kwartier verschillende gelden 
op, o. a. van Arend Lambertsz., tolbeziender te Orsoy, twee 
duizend guldens , tot afkoop van den overlast, welken zij 
voor de Veluwe duchtten van den graaf van Hohenlo , en 
zijn leger, dat van Keppel opgetrokken was. Hadden zij 
die gelden opgenomen onder belofte ze Kerstmis 1582 te zullen 
teruggeven, zij worden 5 Nov. te Arnhem van deze belofte 
ontheven en schadeloosgehoudeu o. a. door Gijsbert van 
Mekeren, Steven van Delen, Dirk van Oldenbarnevelt, Herman 
van der Heil, door Gerrit Voet Sr. (vanwege de stad 
Harderwijk), Gerrit Greven (vanwege de stad Elburg) , 
Jacob van Estvelt (vanwege de stad "Wageningen) , Jan 
van Lennep (vanwege de stad Hattem) , — die als ridder- 
schappen hunne personen en roerende en onroerende goederen 
daarvoor verbinden \ Tr. 1^. JJ'iUemken van SindereH-, 2". 
Conielia {Margarefha) Parcelis \ Had bij zijne tweede vrouw 
deze vier kinderen : 

b. Willem. 

c. Hester , ondertr. als jonge dochter uit Middelburg 
31 Aug., tr. 16 Sept. 162S Cornelis Gaymans S 
Antoniszoon, gcb. omstr.  IGOO, student' te Leiden, 


1 Mr. G. V. Hasselt, Stukken enz., IV, 430. In het Trouwb. v. 
Arnh. wordt deze Rutger TuUeken ah koopman te Middelburg betiteld, 
doch zijn zoon Rutger gezegd uit Arnhem geboortig geweest te zijn !? ! 

~ Zie het wapen in liet Armoricil., p. dl9b. v. Sinderen komt reeds 
voor in 1402 (Catal. d. Arch., n". 142). 

3 Zou Parcelis hier, één wezen met Porcelis? Cornelius Porcelius, 
als prop. in 1642 te Ommeren in dienst getreden , vertrok tusschen 
Sept. 1648 en April 1649 naar O. -Indien. Volgens Fran^ois Valentijn, 
Oud- en Nieuiv-Oost-lndiën , in 1649 aangekomen, werd hij pred. te 
Batavia, waar hij in 1651 overleed. De Jongh, Naamlijst d. predd. 
V. h. Geld. synode, bl. 391, laat hem reeds in 1645 vertrekken en 
1 Juli 1046 te Batavia aankomen. Mattheus Porcelis, pred. te Hulst, 
April 1652 aldaar gehuwd met Lucretia Galières uit Goes (JYav. XV, 
280), was denkelijk zijn broeder. 

4 Zij wonnen Rutger G. , geh. m. N. N. de la Fontaine, bij wie 
één kind, en Antonius G. , geh. m. N. N. van Dalen, die hem drie 
kinderen schonk. 


84 DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. 

als prop. in 1627 ber. en bev. te Velp (bij A.) c. a.; 
beroepen te A., waarvoor hij wegens lichaamszwakte 
bedankte, als pred. te Yelp op de Harderwijker 
synode v. 1 — 5 Aug. Iö37 tegenwoordig. Hij hertrouwt 
als haar weduwnaar 10 Sept. 1638 te A. Catharina 
Sluysken, dr v. Rijckwijn SI., in leven secretaris 
V. A. (Peter Verstegen en Dirk van Harn getuigen), 
en overlijdt in 1662. 

d. Josias. 

e. Geertruid, tr. Jacob Noeij te Bordeaux ^ (hertrouwd 
31 Juli 1044 met Elisahcth TuUehen^ Evertsdr bij 
Maria Yerware). 

Had bij zijne eerste vrouw één zoon, t. w. 

a. Riitger^ eerste burgemeester van 's Hertogenbosch, 
vermoedelijk degene, die op de jaren 1635, 3S , 
41 — 43, 45, 58 en 63 aldaar als schepen vermeld 
staat , ook serviesmeester aldaar -, en ontvanger van 
's lands gewone middelen te Zaltbommel ; tr. 10 Sept. 
1624 Francina de Leeuw % dr v. Franciscus de L. 


1 bij wieii deze vier kinderen: 1 Jolian N., 4 Jacob N., 3 Susanna N., 
geh. eerst met Peter de Moor (ivindcrloos) , daarna met N. Ras, bij 
wien drie kinderen; 2 Margaretha N., geh. eerst m. Gerhard Bordels, 
koopman te Bordeaux (bij wien Lijsbeth, Geertruid, Susanna en Jacob B.) , 
daarna m. Constantijn Cruypenning. bij wien zij drie kinderen had. — 
H. G. Ras (gade v. L. A. W. Witte Eechout, gepens. majoor, ridder 
d. Miht. Willemsorde) overleed 9 Jan. 1880 te Utrecht. 

~ De servies(servicie) meester had het bestuur van de gelden ter 
inlegering der garnizoenen te velde in de grenssteden. Deze gelden 
werden tijdens de Republiek gevonden uit bijdragen (volgens repartitie) , 
welke de afzonderlijke provinciën en steden betaalden ten behoeve der 
staatstroepen. De door provinciën of steden aangestelde ambtenaar, 
met de betaling dier troepen belast , heette serviesmee.?ter. De post 
was niet onbelangrijk. Zie De Nav., Vil, 31, 185, 239. 

^ Eene variant luidt: «de Leuw» of «de Leuws». Wapen: van 
zilver, doorsneden, 1 zwarte gaande leeuw, 2 drie (2,1) rozen van 
zwart, geknopt van goud. — Martinus Leo, pred. te Goereede, corres- 
pondeerde  vanwege  de  Zholl.  synode  op  de Geldersche te Zutlen v- 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   85 

(Leo, in 15S0 geb. te Bommel, 11 Febr. 1600 in- 

geschr. als stud. te Leiden, in 1601 pred. te Zwijn- 

drechtj t M. in 1607), bij wie deze dertien ^ kinderen: 

aa. Framjois. 

bb. Wilhelm ina, tr. Meinart van Segwaart, meer- 
malen regerend burgemeester van Dordrecht , als 
zoodanig vanwege den magistraat deftig be- 
graven ', 

cc. Aletta (Alida) , f o Jan. 1686, tr. 12 Febr. 
1652 Hendrik Ruysch % secretaris te 's Her- 
togenbosch, Johanszoon bij Clara Beunen 4, f 
25 Aug. 1678. 

dd. Geertruid, tr. 1°. Wilbm Keerweer, kap. der inf. S; 
2o. Hendrik van Hamel, Med. Doet., in 1699 
schepen en raad van 's Hertogenbosch ^ (f 26 Febr. 
1701). Haar tweelingzuster. 


3—10 Sept. 1057. Dr. F. Leo de Leeuw tr. Juni 1880 te Leiden G. B. 
Nuhoiit van der Yeen (doch in de advert. v. dankbetuiging i. d. 17Juni, 
voorkomende in de Hi. et v. 19 .Juni 80 leest men enkel «de Leeuw». 

1 Vermoedelijk is één zoon onvermeld gebleven, namelijk Arnold 
Tulleken ^ in 1005 schepen te 's Hertogenbosch; zie Herald. BibL, 
187G, bl. 299. 

2 Zij had bij hem: Francina v. S. (-{- 1728) en Bartholomeus v. S., 
raad en vroedschap, eerste schepen en ontvanger der verponding te 
Dordrecht,  afgevaardigde  ter admiraliteit op de Maas (f Sept. 1731). 

3 Wapen: in rood een gouden St. Andrieskruis; zie het helmteeken 
in het Armorial, p. 910?>. Volgens De Navorscher, XXVIII, 362,65, 
voerde deze tak Ruysch (Ruisch of Ruys) in zilver een blauwe roos; 
zie verder Bijlage XVII. 

4 Zou dit ook Beugen moeten wezen? Zie Herald. Bibl.., 1876, 
bl. 288, waar men tevens het wapen v. Beugen vinden kan. 

5 bij wien : Cornelis, Francina en Wilhelma Keerweer, alle drie 
ongehuwd overleden, wat opmerkelijk is, omdat de familiepapieren 
aangaande Francina getuigen, dat zij door buitengemeene schoonheid 
uitmuntte. 

6 bij wien: Rutger v. II., kap. in statendienst , en Adriana Lidia 
V. IL. geh. m. Matthias de Vlaming, schepen en raad van 's Hertogen • 


86   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

ee. Eelenaj tr. Jacob Foccanus, IG-iS— 51 , 54, 55, 
61 , 65 schepen van 's Hertogenbosch , raad en 
rentmeester der beden in de Meijerij van 'sHer- 


bosch  (f  9 Sept. 1730), hertr. m. Hendrik v. Lidth de Jeude, luit.- 
kolonel en kap. bij een regiment Schotten in statendienst. Een Gerard 
van  Hamel  was  in  1610  advokaat  te  Utrecht.  Dr.  Gijsbert  v. H., 
ouderling  te  's Hertogenbosch ,  verscheen op de Nijm. syn. v. 22—28 
Aug. 1655. Over v. Hamel te 's Hertogenbosch , zie Eeralcl. Bihl iSlQ , 
bl.  299. Peter v. H. werd Dec.  1707 als schepen van Arnhem afgezet 
{Geld.  Volksalm.  1880,  bl. 111). M. J. v. H. , geb. Goets v. Baggen, 
beviel  12  Sept.  1879  te  Ngawie  van  een  zoon. A. G. v. H. is Oct. 
79  eervol  ontslagen  als  pred.  der  "Waalsche gemeente te Rotterdam 
{Hl  Ct V. 15 Oct.).  Wed. S. v. H., geb. Brunting , kondigde 19 Dec. 
79  uit  ütr.  het  overlijden  aa'n  van  hare tante wed. J. R. Thomas, 
geb.  Brunting.  Madelaine  Marguérite  v.  H., wed. v. Paulus Gornelis 
Ketjen,  f  14  Jan.  80  te  Doesburg.  Over  J.  A.  v. H., geh. m. C. 
Ramaer, zie HL Ct, 21 Jan. '80. Mr. G. A. v. H., rechtsgel. adviseur, 
is  Mei '80 tot secret, d. 1ste afd. v. h. Gereorganiseerd Departement v. 
Oorlog,  en  16  Juni  80  door  den  gemeenteraad  te  Amsterdam tot 
gewoon  hoogl. in het strafrecht, de strafvordering en de wijsbegeerte 
V.  h.  recht bij  de Universiteit aldaar benoemd. Dr. P. F. v. H. Roos 
schreef in  de  Indische  Gids  v.  Mei  '80 een «Geruststellend woord 
omtrent verduurzaamde levensmiddelen in blikjes». J. A. v. H., oudste 
pred.  bij  de  Waalsche  gem.  te Leiden , trad 1 Juli '80 na 45jarigen 
diensttijd af, nadat hij 13 Juni met 1 Joh. 2 v. 28a afscheid gepredikt had. — 
J. Yieming behoorde in 1803 tot de geërfden te Westervoort (J?e{/is2'e>'s , 
bl. 346). L. de Vlaming, 1ste luit. bij de Kon. Milit. Akad., werd 24 Mei 
1879 tot kapitein 2de kl. der infanterie bij den staf aangesteld. Aan de 
ferme  houding  van  de  onder  kommando  van  kap.  de  VI.  uit  het 
garnizoen  te  Nijmegen  uitgetrokken  infanterie  had  men  te danken, 
dat  bij eene ontbranding van ongeveer 140 hectaren van het Dekkers- 
wald  26  Mei  '80  het  Groeske  en  de  bosschen  ten  oosten van den 
grindweg  van Nijmegen naar Groesbeek alstoen niet werden aangetast 
{Hl.  Ct  31  Mei).  Reeds  in  1293  op  St.  Victorsdag  schonk Agnes , 
weduwe  van Werenboldus,  dictus Vlaminck, eene hoeve te Benschop 
en  twee  andere  stukken  lands  aan  het  altaar  St. Crucis voor twee 
derden, aan de vikarie te Heyteren (Heteren?) voor één derde, onder 
bepaling  dat  na  haren  dood  de  collatie  dezer vikarie zou staan bij 
deken  en kapittel van St. Marie te Utrecht {Archief v. Dodt, I, 7a). 
Zie ook eenigen van den naam de VI. in de Nieuwe Uitgaaf. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AANVERWANTEN.   87 

togenbosch ' , zoon van Jacobus , laatst predikant 
te Yught, bij Sara de Witt Jacobsdr (uit het 
beroemde geslacht van dien naam) , kleinzoon 
V. Jolian bij Elisabeth van der Meer. 

gg. Francais^ ritmeester in dienst van den koning 
van Polen. 

ii. SopJiia^ tr. Frangois Jongbloet, controleur der 
conv. en lic. te Bommel -. 

kk. Catliarina. 

11.   Jan. 

mm. Godefroy. 

nn. Catharina^ tr. lo. Jhr. Marcus de Bye ^ van 
Montfoort, kap. in statendienst, 2o. Hendrik 
Peereboom, ritmeester^ (kinderloos). 

hh, Assuerus^ in IGGG en 75 schepen en raad van 


1 Zijn vader Jacob Focanus, laatst pred. te Vught, gaf 1622 in het 
licht « Adonibezech , of de straf d. Tyrannen » , waarvoor Johannes 
Westenbiirgh, later pred. te Dordrecht, een lofdicht schreef (iV. Uit- 
gaaf, letter W, bl. 133). Zie verder hier achter, Bijlage XVIII. 

2 Item, Bijl. XIX. 

^ Het wapen dezer 24 Nov. 1842 voor ridders erkende de Bye's is; 
in goud een beurtehngs gekanteelde zwarte dwarsbalk, verzeld van 
zeven zwarte bijen ( i boven , 3 onder den balk) ; zie verder het 
Armorial, p. 207&. Catharina Tulleken had bij hem: Adriana 
Philippina de B., -j- ongehuwd, en Rutger de B., kap. -luit. d. infant., 
■\ jeugdig. Dr. Arend de Bye, curator der Geld. Hoogeschool (te 
Harderwijk), burgemeester v. Bommel, vertegenwoordigde den magis- 
traat dezer stad op de Z.-Bommelsche synode v. 8 — 13 Juni 1636, en 
verscheen als ouderling op die v. 8—11 Aug. 1638. Zijne oudste dochter 
Anna huwde Mr. Jacob v. den Steen, schepen v. Tiel, insgelijks curator 
(f 26 Jan. 1683 te Tiel). 

i Steesken Peerboem (Pereboem) behoorde tot het huisgezinde (dienst- 
baar personeel) op Pvoozendaal, dat in 1396, 1400,01 van 's Hertogs- 
wege gekleed werd (Mr. G. v. Hasselt, Roozendaal , 1808, bl. 67, 77, 
82). Zie ook Herald. Bihl. 1880, bl. 270. Mr. J. D. Peereboom Voller 
werd Nov. 1879 tot voorzitter van den landraad te Samarang benoemd. 
Nóg te Haarlem {UI. Ct 5 Mei '80). 


88   DE  VELL'WSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

's Hertogenbosch \ tr. Aleicla van Tiinller, bij "wie: 
aaa. Butger ^ schepen en raad van 's Plertogen- 

boach , f kinderloos, 
bbb. Mr. Evert^ schepen, raad en griffier van 
's Hertogenbosch, tr. 1^. Johanna Cornelia 
van 's Gravesande, dr v. Dirk (in 1677, 
88 schepen van 's Hertogenbosch - , raad 
en rentmeester van het koninklijk domein 
der baronie van Kranendonk % controleur 
der conv. en lic.) ; tr. 2°. Judith du Peyrou * 
(geb. 10 Oct. 1680, f 18/19 Jan. 1728), 
weduwe van Mr. Johan Festus van Breugel 
(f 9 Aug. 1719, raad, schepen en pensio- 
naris van 's Bosch) , kinderloos. Had bij 
de eerste : 

aaaa. Aletta   Willieïma^  tr.   1°.  Bartram 
Swaen %  kap.  in  statendienst ,  2*^. 


1 Zie Herald. Bibl, 1876, bl. 299. — Het zegel van Amelis v. 
Twiller (Zwiller) hangt nog aan een huwlijksacte van Jan. 1627, aan- 
wezig in het archief v. h. Groote Gasthuis te Deventer (Cat. d.Arch., 
n°. 1454). 

- Ibidem, bl. 290, waar het wapen van 's Gravesande voorkomt. 

3 De baronie of baanderheerl ijkheid Kranendonk op de grenzen 
van Peelland in N.Brabant, door het huwelijk van prins Willem I 
met Anna van Egmond aan het vorstelijk huis van Oranje vervallen, 
behoorde tot de nalatenschap van prins Willem III, koning van 
Engeland. Van hier dat in den tekst sprake is van « Koninklijk domein ^). 
Bij de verdeeling van Willem's nalatenschap tusschen de huizen van 
Brandenburg en Nassau-Dietz , werd ze het eigendom van laatst- 
genoemd geslacht. Vgl. Bachiene, Beschr. d. Vereen. Neder l..l\\bli. 

■i Zie het wapen in het Armorial, p. 808&, en vgl. over dit ge- 
slacht De Nav. XXVIII, 434, 586—89; XXIX, 527. — Zie over v. 
Breugel, ibid., XXX, 64, 254. 

5 Wapen: in rood drie (2,1) zilveren zwanen, van ter zijde, staande, 
met gesloten vlucht. Andreas Swanius, pred. te Almen, was op de 
Arnhemsche synode v. 14 — 16 Juli 1609. Zie eenigen in de N. Uitgaaf. 
Henrick Swaen was in 1531 provisor v. het Heilige-Geesten-Gasthuis 
te Deventer (Catal. d. Arch., n°. 916). 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.    89 

Melchior  Joost baron van Someren 
van  Ynjenes * ,  vrijheer  van  Stip- 
horst  en  Croy, f 8 Mei 1763 kin- 
derloos, 
ccc.  Margareiha  Aleida^  f  12  Oct.  1716, tr. 
12 Apr. 1700 Frederik Hendrik Schortes % 
geb. 1668, t n Oct. 1741 te Harderwijk, 
majoor en ritm. in statendienst. 
ff.  Ruiger , schepen en raad van 's Hertogenbosch , 
tr. Catharina van Boy de Nicolson , bij wie deze 
acht kinderen : 

bbb. Thomas^ kap. bij de gardes- van prins Hen- 
drik Casimir II van Nassau (stadhouder v. 
Friesland, Groningen en Drenthe, veld- 
maarschalk d. ver. Nederl.), vervolgens 
overste luit. bij de gardes v. Willem III, 
stadhouder der Unie en koning v. Groot- 
Brittanje. 
ccc. Catharina y tr. Hendrik Piper 3, majoor, 
ddd. Francois^ luit., sneuvelt bij de overrompe- 
ling der liniën in den omtrek van Stekene 
(Oost-Ylaanderen) door den generaal Karel 
Willem baron van Sparre ^ in 1702. 


1 Wapen: in zilver drie (2,1) blauwe leliën, met een schildhoofd 
van rood. In het Jrmorial, p. 986b, is het schild goud. Herald. Bibl, 
1876, bl. 253, geeft gansch andere wapens van v. Someren. H. van 
S. v. Vr. was in 1767 gegoed te Hien (Registers, bl. 325). Zie eene v. 
Someren in Nav. XXIX, 481. 

2 in de tamiliepapieren ook «Chortes» geschreven. Zie echter Nav. 
XXVIII, 250, waar zijne vrouw Aletta Tulleken van Twilland (Twiller?) 
heet. Of is soms Twilland eenplaatsnaam? Vgl. verder hier achter, Bijl. XX. 

3 Het wapen zie in Herald. Bibl, 1876, bl. 306. In het Armorial, 
p. 817«, treft men een geheel ander, zeer samengesteld wapen van 
Piper aan. Zie verder , Bijl. XXI. 

■i Onderwijl bemachtigde Coehoorn de vijandelijke verschansingen 
aan de punt van Calloo en eene verschansing op St. Antonishoek; 
zie Bosscha, Neerkmd's Heldendaden te Land, II, 251. 


90  DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVEExTVANTEN. 

eee. Jolian^ ritmeester bij de karabiniers van 
den graaf van Albemarle'S sneuvelt in 
den slag bij Ramillies (23 Mei 1706). 

fff.  Antonetta. 

^g^, Assuerus , vaandrig , sneuvelt in Ierland bij 
de expeditie onder Willem III. Hij zal dus 
in den slag bij de Boyne (12 Juli 1690) 
gebleven zijn. 

hhh. Helena , tr. Abraham Tscharner uit Bern , 
kol. van een regiment Zwitsers in staten- 
dienst *. 

aaa. Butger ^ kol. in statendienst, kommandant 
van het Nederl. garnizoen te Gibraltar, 
na de verovering dezer vesting (Aug. 1704) 
door de Engelschen en Nederlanders , sterft 
aldaar in 17 . ., en ligt buiten de stad bij 
den berg Jupiter begraven. Huwde Oct. 
1700 als majoor in garnizoen te 's Her- 
togenbosch Mechteïd EUsaheth baronesse 
van Laer\ geb. 1677, f 25 Nov. 1759 
te Deventer, dr v. Joan (sedert 1675 
schout te "VYijhe, sedert 1680 heer van 
Wengevelde) bij Johanna Maria van Een- 


1 Arnold Joost baron van Keppel , gunsteling van, Willem III, die 
hem in 1697 tot graaf van Albemarie verhief. 

2 Het wapen zie in het Armorial, p. 1056a; zie verder, Bijl. XXII. 

3 in de Engestraat, zie Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aant., 
bl. 253. Uit het geslacht van Laer tot Hoenlo (bij Deventer) , zie Mr. 
J. V. Doorninck, Geslachtk. Aaiiteek.^ bl. 151. Sommige leden van dit 
geslacht ■ hebben Ligtenberg bezeten. Hendrik Reinier v. Laer, heer 
tot L., gaf in 1679 in 4° te 's Gravenhage bij Herm. Gael eene 
genealogie van zijn geslacht uit. Hendrik van Laer, heer v. L. 
(f 4 Febr. 1721), werd Oct. 1717 benoemd tot curator der Geld. 
hoogeschool te Harderwijk (Bouman, a. w., II, 11). Zijne weduwe 
Johanna Henriette van Keppel lag 17 Nov, 1728 in proces met H. 
Graal en B. Elskamp wegens opstuwing van water, waardoor de beide 


BE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN.  91 

schate »  tot  den Oldenhof. Had bij haar : 
bbbb. Louise Chrisiina , tr. Louis Frangois 
Bosc de la Calmette ^ , kol. der inf. 
en majoor-kommandant v. Deventer 
(dood 28 Juli 1768). 
aaaa. Ruiger^  geb.  1702,  kapitein eener 
kompagnie  gardes van den prins v. 
Oranje,  stadhouder  v.  Gelderland, 
vervolgens  kol.  der  infant.;  tr. te 
Emden  Catharina  Bleker  (in  1775 
nog in leven), bij wie: 
cc. Mr.  Riitger^ geb.  28 Mei 1741, 
gepromoveerd in 1765 te Gronin- 
gen op eene dissertatie Be Lnione 
prolmm^ woont later te Kampen, 
en  is  in  1783  de  opvolger van 
Rudolf Zandberg als schout van 
IJsselmuiden, f (denkelijk) April 
1808; tr. 30 Dec. 1766 te Zwolle 
Anna Alexandrina Catharina baro- 
nesse van Echten tot den Relaer , 
geb.  1741, t 20 Febr. 1801, dr 
V.  Joan Ernst (sedert 18 Maart 
1734 dijkgraaf van Zalland, sedert 


molens, te Gendringen en te Etten , benadeeld werden (Registers, 
bl. 280). Het wapen zie in het Armorial, p. 608&. In een MS. wapen- 
boekje onder de familiepapieren wordt echter als wapen opgegeven: 
in zilver een roode drievoet of schraag. Doch is dit ook weUicht het 
wapen van de Laer? Hendrik de Laer komt in 1697 in de Registers 
(bl. 238) voor. 

1 Wapen, zie Navorscher XXIX, 215, noot. 

2 Het wapen dezer Deengche, uit Frankrijk herkomstige familie, 
zie in het Armorial, p. 159a. In Herald. Bibl., 1876, bl. 307, staat 
echter het wapen eenvoudig aldus beschreven : in goud een dorre 
tak. Zij hadden tot kinderen: Jan Lodewijk B. de la C, geb. 1732, 
i 7 Maart 1806, en Elisabeth Mechteld Helena B. de la C, geb. 15 
Sept. 1733, f 13 Maart 1801  (Mr. J. v. Doorninck, a. w., bl. 691,92). 


92   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAEE  AANYER^VANTEN. 

1738 lid der admiraliteit in het 
Noorderkwartier) bij Anna Catha- 
rina van Dedem \ Hadden twee 
kinderen, jong gestorven. 
(o. OttOj in 1775 nog ongehuwd, te 
Emden met zijne moeder samen- 
wonende. 
9. Daniël (Rutgerszoon bij Geertruid Gaymans), tr. 9 Jan. 

1613  te  Middelburg  Laurentia  de  ¥08"^^ dr v. Frangois , 

bij wie deze vijf kinderen : 

a. Sara^ geb. 4 Aug. 1615, f jong. 

c. Sara, geb. 9 Mei 1620, f 28 Nov. 1625. 

d. Daniël, geb. 29 Jan. 1623, f ^8 Dec. 1631. 

e. Anna, geb. 24 Febr. 1625, f 24 Aug. 1625. 

b. Izaah,  geb.  1  Febr.  1619, tr. Johanna Somer ^ , bij 
wie deze drie kinderen: 


1 Mr. J. V. Doorninck, a. w., bl. 291, 738. 

2 Wapen, zie boven. 

3 of Zomer. Zij was de dr v. Hendrik S. (bij Maria de Vos) , kleindr 
V. Cornelis S., sedert 14 Maart 1591 burgemeester v. Veere, ook 
bewindhebber d. O. Ind. kompagnie, gedeputeerde in de staten v. 
Walcheren, | 22 Aug. 1617, geh. m. Johanna Gheleinsen Knaap, 
dr V. Adriaan, door prins Willem I 15 Jan. 1575 tot een der 24 
eerste raden v. Veere aangesteld, bij Eiisabeth Comans (f 18 Dec. 
1603). Deze Cornelis had tot vader den beroemden' Veerschen burge 
meester Hendrik S. , den vermaarden bevorderaar der Nederl. vrijheid, 
wiens uitmuntende hoedanigheden beschreven zijn in de Redevoering 
V.  Dr.  Josua v. Iperen, pred. te Veere, gehouden bij gelegenheid van 

^het 3 Mei 1772 gevierde tweehonderdjarig jubelfeest der Nederl. 
vrijheid te Veere, voor welke beschrijving twee in de stedelijke griffie 
berustende handschriften, bevattende getuigenissen, door den ridder 
Johan Junius, (namens pr. Willem I) den eersten gouverneur v. Veere, 
25 Mei 1575 afgelegd, de stof geleverd hebben. Wilhelmus Nicolai, 
alias, Willem Claaszoon Soraer, trad met goede attestatie van de kerk 
en professoren van Leiden in 1606 als pred. te Wijdenes en Ooster- 
leek (of Leek, cl. Enkhuizen) in dienst. Wilhelmus Zomerus, pred. 
te Alkmaar, verscheen als correspondent der Noordh. synode op de 
Geldersche te Nijmegen v. 7-10 Aug. 1622 en op die v. 15—18 Aug. 1632. 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   93 

aa.  Laurentia , tr. Jacob van de Weerde K 

cc.  Daniël^ ontvanger-generaal van Zeeland, kiezer te 

Middelburg ' ,  tr. Susanna Diwelaer ^ , bij wie één 

zoon , t. w : 


Zie ook eenigen van dezen naam in de Nieuwe Uitgaaf. Zomer treft men 
nog te Purmerend aan {Haarl Courant v. 28 Febr. 1879). J. G. 
Somer, Med. Dr. te Amsterdam, werd Mei 4880 tot arts bevorderd. — 
Wat Comans betreft, zie over dit geslacht De Navorscher , Alg. Reg. , 
en XXVI, 150; misschien ook n°. 247 enz. van den Catal. d. arch. 
V. h. Gr. en Voorste^'- Gasth. ie Deventer. Jan Coman, burger te 
Utr. , hielp met drie andere burgers in "1388 een minderbroeder des 
nachts uit de gevangenis ontsnappen, en moest tot straf 3000 steens 
geven, den raad vergiffenis vragende (Dodt v. FL, Archief, V,62,63). 
Over Peter Komans, burger te Nijmegen in 1525, zie Herald. Bibl., 
4879, bl. 231. Albert Corneli-szoon Comans was in 1580 ontvanger- 
generaal der nader geun. provinciën (Dodt , a.w., 1,287). Dirk en Ernst 
Comans behoorden onder de aanvoerders der Arnhemsche expeditie tegen 
Wageningen ter bevordering der Nieuwe Plooi in Oct. 1707. De Regis- 
ters op het archief v. h. voorm. hof v. Gelre (bl. 293) gewagen van 
N. Ruger, weduwe Comans, wier zoon in 4738 van Petrus Canisius 
Baerken een bouwhof te Eist (Overbetuwe) kocht. In 162G had men 
te Aalst (Bommelerwaard) de Comans- of St. Catharinenkamp {Regis- 
iers, bl. 69). — Den 22 Dec. 1707 werd Joost Ruger, schepen te 
Arnhem, afgezet als voorstander der N. Plooi {Geld. Volksalm. 1880, 
bl. 111). 

1 of van de Wardt. Wapen: zilver met een blauw schildhoofd. Vol- 
gens het Armorial is deze familie Vlaamsch. Eene hofstede te Beuningen 
(Rijk v. Nijm.) draagt den naam van Warthuizen. Zie verder, Bijlage 
XXIII. In Herald. Rihl. 1876, bl. 197, komt de naam ook als «van 
de Waerde» geschreven voor, zijnde daaronder eene oudadellijke 
Zeeuwsche familie bekend geweest. 

~ De twee burgemeesters en de elf schepenen te Middelburg werden 
jaarlijks op den 31sten Juli vernieuwd, en wel, krachtens een privilegie 
van Karel V, door de raden en kiezers. De wijze, waarop zulks plaats 
had, beschrijft de Tegenwoordige Staat v. Zeeland, 1, 226. 

3 Wapen: in goud eene inhoeking van 41/3 rood stuk, uitgaande 
van een rooden zoom in de herald, linkerzijde v. h. schild. Anders in 
het Armorial, p. 329a, waar de familie Zeeuwsch en Norrnandisch 
heet, en waar men p. 11676 het zeer samengesteld helmteeken aan- 
treft. Zie over Duvelaer Nav. XXVII, 639; XXVIII, 366. 


94   DE  VELUWSCUE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

aaa. Hendrik  Somer T. , burgemeester en raad v. 

Middelburg, bewindhebber der West-Indische 

Compagnie,  tr.  Catharina  Jacoba  Grenier % 

bij wie deze drie kinderen : 

aaaa. Mr. Daniel, geb. 1719, f 1790, in 
1741 te Leiden gepromoveerd op eene 
dissertatie politico-juridica inauguralis , 
qua disquiritur utrimi monopolia reipuhlicae 
utilia sint, burgemeester en raad van 
Middelburg, afgevaardigde van Zeeland 
bij de staten-generaal , heer van Melis- 
en Marienkerke. Als voortreffelijk be- 
gunstiger van ware geleerdheid schonk 
hij in 1779 duizend gl. tot aankoop van 
boeken voor de bibliotheek der Gelder- 
sche hoogeschool te Harderwijk, welke 
gift de bibliothecaris Scheidius gebruikte 
om eenige voorname werke'n aan te koopen 
bij de veiling der aanzienlijke boekerijen 
van den Leidschen hoogleeraar Petrus 
Burman (f 1741, Burmannus secundus) 
en van den oud-griffier van Alphen te 
Leiden. In April 1782 deed hij aan de 
stad Arnhem, met verzoek ze op het 
stadhuis te willen plaatsen, de ver- 
eering eener aanzienlijke verzameling 
van boeken, meest over volkenrecht, 
geschiedkunde en aanverwante weten- 
scbappen , niet alleen door duurzame 
belangrijkheid van inhoud, maar ook 
door fraaiheid der exemplaren en kost- 
baarheid der prachtig vergulde banden 
uitmuntende. De magistraat, die hem 3 


} Wapen, zie het Armorial^ p. 451a, sub. 4*^. 


DE  VELCWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   95 

September voor deze schenking dankte ' , 
bepaalde, dat die boeken in de zooge- 
naamde Gortzekamer op het (oude) stad- 
huis zouden bewaard worden, en liet 
ook in 1783 groote eikenhouten kasten 
voor die boeken timmeren', waarvan ieder 
zijner leden een sleutel ontving. Dit zal 
ten gevolge gehad hebben, dat weldra 
een en ander vermist werd, en een 
besluit moest worden genomen , waarbij 
bepaald werd, dat men voortaan geen 
boeken meer naar huis mocht nemen ^ 
Van hem is nog aanwezig in satijnen band 
eene prachtuitgaaf van een met ouderwet- 
sche letter keurig gedrukt Psalmboekje 
(nieuwe berijming) , in 1776 uitgegeven 
te Middelburg bij Gabriel Clement % 
Hendrik   Sas %  Martinus  van  Seven- 


1 Mr. G. V. Hasselt, Kronijk v. Jmh. , bl. 311. Eene Scheidius 
staat o. a. op den omslag n". 5 v. Nav. XXVI, tegenover bl. 225 
vermeld. Zie ook Nav. XVII, 63, 120, 90. Nog te Arnhem {Hl. Ct 10 
Mei '80). G. A. Sch., ritmr. bij het 4e reg. huzaren, werd 28 Mei '80 
gepensionneerd. 

2 Zie Voorrede van den Catalogus der Ope?ibare Bibliotheek te 
Arnhem, Juni 1858, bl. VI. 

3 Antonie Clement te Middelburg in 1618 staat Nav. XXIX, 606, 
vermeld, Henrica Alida Cl., wed. P. Bondam, in 1829, in Geslachtk. 
Aanteek., bl. 726. De naam leeft te Varik nog voort; ook te Amster- 
dam, M-aar M. C. E. Clement 7 Aug. 1879 C. J. A. Stakman, rijks- 
ontvanger te Hillegom , huwde. Te Poortugaal vindt men v. der Poest 
Clement {Hl. Ct 21 Mei 79) , alsmede te 's Gravenhage {El. Ct 7 Febr. 
'80). P. C. J. Heerma v. Voss, geh. m. J. C. van der Poest Cl., te 
Leur, verloren 4 Jan. '80 een zoontje Sijbrand. Van de Variksche 
familie zijn wellicht afkomstig benamingen als de Clemet , bouwland 
te Zoelen, en het Klementenbosch , elzenpasch te Waardenburg. 

4 Wapen: golvende dwai^sbalk , waarboven eene vijfpuntige ster , en 
waaronder een zwaan m. uitgespreide  vleugels,  herald, links gewend. 


90   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN 

hoven ^ , Jan Dane , Jeroen van de 
Sande, Jan Adriaan de Yin, Johannes 
Jacobus Callenfels A. L.zn. ^ , Willem 
Abrahams en Levinus Moens, alsmede 
te Vlissingen bij Pieter de Paaynaar. 
Zijn devies was dat van Marnix van 
St. Aldegonde : „ Repos ailleurs ". Op 
'4 deze  zijne  zinspreuk,  nu nog die van 

V. Hoogenhouck Tulleken (zie Annorial , 
p. 5266), dichtte de hoogleeraar Jacobus 


Jacob Zasse komt voor in eene acte van getuigenis, afgelegd 7 Dec. 
1469 voor den magistraat v. Utrecht, ten verzoeke en in zake den 
abt V. St. Paulus (Dodt, a. w. , I, 458). Mr. Jan Sas, priester, tot 
het persoonschap en pastoorschap van Echteld, openstaande door den 
dood van Cornelis Steur, in 1574 geroepen (Historie v. 't Utr. Bisdom , 
III, 256), is onder den naam van Johannes Zasius ao. 1598 zonder 
oplegging der handen en a°. 1601 met oplegging der handen, als pred. 
ter plaatse geconfirmeert (Aanteek. uit het Wassenaer-Catwijksch archief) , 
■\- 1607. Lucas Zasius, rector d. school te Woerden, schreef in 1628 
een blijspel, onder den titel: a Borgerlicke Huyshoudingh », Zie ook in 
de N. Uitgaaf eenigen van den naam Sas. Daniel Sas was in 1645 
boschmeester van Veluwe (Registers, bl. 113). Vgl. Mr. J. v. Door- 
ninck, Gesl. Aant., bi. 643. Te Zoelen vindt men een weiland, de 
Sasmaten geheeten. — Over Arnold Willemszoon Steur, uit Antwerpen, 
f 9 Febr. 1669 als missionaris uit de orde der Dominicanen in Neder- 
land,  zie de N. TUgaaf. 

1 Dr. A. M. Ledeboer, De Boekdrukkers , enz. iJi Noordnedcrland 
(1872), bl. 296, bericht ons, dat deze drie uitgevers reeds in 1773 
eene uitgaaf der nieuwe Psalmberijming bezorgden. Bovengenoemd 
boekje, in een rijk met verguld lofwerk versierden koker, is thans 
in het bezit van den heer Jan Everwijn Tulleken te Utrecht. Genoemde 
auteur noemt bl. 313, de Vin (\ 1782) eenvoudig Adriaan, evenals 
de N. Uitgaaf, die ons mededeelt, dat hij «Het boek Jobs en de 
gezalfde Christus» berijmde. Over Martinus Sevenhoven, dichter uit 
de 18de eeuw, en Jan Izaak v. Sevenh., -|- 1841 te Batavia, zie 
de N. Uitgaaf. 

2 G. W. F. G. Callenfels, rijks-ontvanger te Katwijk c. a,, is 7 Jan. '80 als 
?oodani^ te IJsselstein benoemd. Nóg te Middelburg (El, Ct 14 Mei '80). 


DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EX  HA.EE  AANVERWANTEN.   97 

^illemsen ^ ia zijn HertsteMe -, bl. 143: 

't Is zoo, myn' ziel, de rust is elders. 
Geen huis vermaak, geen' ruime kelders, 

Vervuld met aangenamen wyn; 
Geen hoven, vyvers, lustprieelen , 
Geene eer, geen rykdom, geen juvveelen 

Zyn 't bang gemoed ter medicyn. 

't Is elders, ziel, daar gy moet rusten. 
't Is d' eeuwigheid , daar ge u verlusten 

En u in God verliezen moet. 
Daar, in dien liefelijken hemel, 
Is rust van 't ondermaansch gewemel , 

Van zonde en van den helschen gloed. 

O rust, oneindig groot van waarde! 
De zoetste en beste rust op aarde 

Is lout're onrust bij die rust. 
Naar deeze rust wil ik steeds trachten , 
En biddende, in 't geloove wachten; 

Daar vindt myn' ziel haar' vollen lust. 


1 Geb. 22 Juli 1698 te xMiddelburg, 29 Juni 1723 proponent, 21 Aug. 
1724 ber. , 26 Nov. bev. te Heemstede (bij Haarlem), 8 Apr. 1725 
ber., 29 Juli bev. te Vlissingen, 30 Juli 1727 ber., 4 Jan. 1728 bev. 
te Middelburg, werd hij aldaar in 174<3, voor het beroep naar Amster- 
dam bedankende, tot hoogleeraar der godgeleerdheid benoemd, in 1779 
emeritus, j 31 Maart 1780, kinderloos. Huwde 1°. Anna Catharina 
Matthaeus, 2o. Elisabeth Verwout Noiret, f 2 Mei 1734. Onjuist stelt 
van der Aa, dat hij in 1724 pred. te Biervliet is geweest. Hij werd 
toenmaals gelijktijdig te Biervliet en te Heemstede beroepen, doch 
bedankte voor het eerste. Michiel Hendrik Callenfels , boekhandelaar 
te Middelburg, gaf in 1757 zijne « Sions Zielbanketten » uit. De naam 
kwam ook te Deventer voor, waar Berend Willemsen in 1787provisor 
was van het Groote en Voorster Gasthuis. Deze had tot wapen: in 
goud een blauwe aardglobe (met zilveren kruis), gedekt door eene 
rood-witte wrong, met de aardglobe tusschen eene vlucht als helm- 
teeken. Reeds in 1429 was Dirc "Willemssoensen te Deventer geërfd. 

2 De volle titel luidt: « Hertsterkte in Jehovah, of aanmoedigende opwek- 
king tot eene gezette oeffening der godzaligheid» (Middelb., 1775). 

7 


98  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EX  HARE  AAXVERWANTEN. 

Op een stukje satijn is gezegd devies gedrukt op een golvend 
lint, waarboven een doodshoofd. Een en ander is bevestigd 
onder aan een medaillonsgewijs gerangschikt tafereel (naar 
eene teekening van A. Schouman), waarboven men zijn wapen- 
schild ziet , gedekt door eene grafelijke (!) kroon , geplaatst 
achter de fasces consulares. Het tafereel zelf stelt voor het 
wapen (vermoedelijk) zijner gade Anna Jacoba van Santen *, 
die hij in 1742 gehuwd had (kinderloos), door een wit zijden 
koord van het zijne afhangende, — in zwart drie zilveren 


1 Heer Henrich van Zanten was in 1441 priester te Utrecht (Dodt 
V. Fl. , a. w. , V, 205). Dirc v. Santen, Henric Dirc van Santes dochter , 
Glara Cornelia Dirc v. Santes dochteren staan als ingezetenen v. Amers- 
foort vermeld in een verdrag a". 1486 tusschen Utrecht en Amersfoort 
getroffen over renten (ibid. , I, 104). Aan Cornelis Aartszoon Valck, 
boekverkooper, en Pieter van der Sanden (of P. v. Santen), afzetter 
(sHjter), wezen de generale staten 27 Juni 1612 318 gl. toe voor zes 
kaartboeken van Mercator, bestemd voor Frankrijk, ter verdeeling 
onder de hoeren aldaar (Dodt v. Fl., Jrchief, V, 280, vgl. met ibid,, 
bl. 405, het register). Sophia van Santen was de tweede vrouw van 
Jacob van der Dassen (-|- 22 Dec. 1622), weduwnaar van Geertrui 
van Heemskerk. Een andere Jacob v. d. D. was geh. m, Cornelia 
Duyst van Santen, terwijl een derde Jacob v. d. D. de echtgenoot was 
van Alida van Hoogenhouck (zie de Nieuwe Uitgaaf, in vocev, d, D.). 
Over Louw v. S., -|- 10 Apr. 1798, zie ibidem, waar ook sprake is 
van Laurens v. Zanten, van wien in 1699 in het licht kwam «Treur- 
toonecl d. doorluchtige vrouwen», met voorrede van zijn zoon Abraham 
V. Z., mitsgaders van den Rotterdamschen portretschilder Pieter v. Z. 
(f 1813), alsmede vermeld worden eenigen van den naam « Schouman» , 
o. a. Isaak Sch., geb. 29 Mei 1801 te Dordrecht, vermaard portret- 
schilder {Supiüement , bl. 457). W. H. G. v. Santen, rijks-ontvanger 
te Ter Neuzen, werd 9 Apr. 1879 benoemd tot rijks-ontvanger te 
Valburg c. a. Ook heeft men tegenwoordig v. Santen Kolff te Rotter- 
dam {Hl. Ct V. 15 Apr. '79, Vervolg). Dr. J. A. L. v. Santen 
te Arnhem maakte in Hl. Ct v. 28 Mei '79 het overlijden bekend 
zijner echtgen. Johanna Jacoba Aengenent, en is te 's Hertogenbosch 
11 Mei '80 hertrouwd met G. J. W. Sassen. Reeds in 1467 werd een 
Dirk Lambertsz v. Santen te Hasselt als burger ingeschreven {Overijss. 
Bijdr., YI, 172). Zie ook iYay. XXX, 322. Nog te Maasland en Stompwijk 
{Hl. Ct 9 Juni '80). — Schouman treft men te Hoorn aan {Hl Ct 3 Juni '80), 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   99 

kepers onder elkander, met een zilveren sterretje in den 
rechter- en linker-bovenhoek van het schild. Terzijde van 
dit wapen ontwaart men aan den anderen kant van zijn 
wapenschild afhangende eene afbeelding zijner heerlijkheid. 
Het perspektief wordt ingenomen door zijne boekerij achter 
opgeslagen gordijnen. Op den voorgrond is achter eene buste 
Minerva gezeten , de lans in de rechterhand , met de linker 
steunende op de aegis , die den Medusakop zeer duidelijk 
vertoont. De godin der wijsheid staat op eene gedenknaald, 
aan welker voet twee aardglobes, passer, hoek en palet den 
in het omschrift vermelden „Mr. Dan. Tulleken toparcha 
Meliskerk et Mariekerkae civitatis Medioburgens : consul" 
als een gelukkig beoefenaar van aardrijks-, meet- en schilder- 
kunst aanduiden. 

bbbb. Sara Susanna^ geb. 1721, tr. l74<ljVlr. 
David Yerwout Noiret (f 18 Sept. 1769, 
eerst  secretaris, daarna pensionaris ho- 
norair — van  Middelburg  en bewind- 
hebber der O. Indische Compagnie, 
cccc.  Hendrik, geb. 1723, fiskaal der admira- 
liteit van Zeeland, f 1778 aan de kinder- 
ziekte ongehuwd, 
bb. Hendrik , schepen en raad v. Middelburg , tr. Maria 
van  Tlioor * , en had bij haar deze drie kinderen : 
aaa. Izaak^  dood  3  Juni  1767,  baljuw  van  de 
wateren  der  graaflijkheid  van  Zeeland,  en 
kiezer  v.  Middelburg,  bewindhebber der O. 
Indische  Compagnie; tr. 1°. Anna Catharina 
Duvelaer ' , 2". Johanna Levina de Beaufort 2. 


1 Wapen, zie het Armor'iat, p. 1038a. Zij leefden in 1680, zie iVau., 
XXIX, 439. Vgl. ibid. bl. 594, 605; XXX, 107 (twee ondersclieiden 
wapens). 

2 Wapen, zie boven. 

3 Wapen, gevierendeeld: 1 en 4 in blaauw eene zilveren burcht, 
gemetseld van zwart en geopend van blauw, uit welker tinnen eene 
zeemeermin met loshangende haren opkomt, vleeschkleurig, gekleed v. 


100  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

bbb. Pieier j tr. Maria Thresenier ^ ^ bij wie: 

aaaa. Anna Maria. 
ccc.  AmhrosiuSy tr. Geertruid Jacoha Scheijdermjt^ ^ 

bij wie deze twee kinderen: 


goud, in de rechterhand een ovalen blamvachtigen spiegel met gouden 
lijst houdende, terwijl de linkerhand op de heup rust; 2 en 3 in zilver 
een blauw (?) rechtstandig kruis, waarvan de dwarsbalk met drie herald, 
rechtsgewende gouden zwijnskoppen, de boven- en benedenarm elk 
met één zoodanigen zwijnskop is beladen. Anders in Rietstap's Armorial ^ 
p. 98è, Handboek d. Wapenkunde ^ hl. 2G6, Johanna Levina de Beau- 
fort schreef als weduwe Tulleken, uit Middelburg 3 Juni 1767 aan een 
hooggeplaatst persoon te 's Gravenhage, dien wij uit gemis van gegevens 
niet nader kunnen aanduiden, ter aanbeveling bij den jeugdigen prins 
V. Oranje voor eene prebende of iets dergelijks, van de tachtigjarige 
blinde Wolff van Goudenberg, weduwe van den luit.-kolonel van Meu- 
gerssen, die uit Maastricht naar Breda getogen, om aldaar bij eene 
welgestelde zuster te gaan inwonen, deze onlangs verloren, en nog 
bovendien te zorgen had voor eene dochter (met haar vijfjarig kind) , 
ongeveer twaalf jaren vroeger als weduwe hertrouwd met, en sedert 
twee jaar gescheiden van — zekeren van der Vorm (kleinzoon van den 
Nederl. Indischen raad van Baerle), wiens wangedrag hem, na eene 
echtverbintenis van tien jaren, Nov. 1705 naarindie, zijn geboorteland, 
teruggevoerd had. Die innig devote aanbevelingsbrief is een model én 
van schrijftrant én van Fransche dictie. — Zie eenigen, waaronder ook 
O. Indische predikanten van den naam Van der Vorm , in de N. Uitgaaf, 
en hun wapen in het Annorial, p. 1005a. — Wat aanbelangt de herkomst 
van den familienaam van Baerle, wij zagen een Baerle als maalschap en 
de Baerlestraat in 1418 vermeld als gelegen onder Bemmel, doch ook 
erven en goederen, geheeten Groote en Luttijke Baerle (Groot en Lut- 
teke Baerlo of Gr. en Lutticken Baerlle) in het ampt v. Colmschate, 
in de buurschap Lijnloe (Lijndloe) , voormaals tot O. L. Vr, kerspel , 
maar sedert 149-2 en nog in 1611 tot St. Nicolaas kerspel op den Berg 
te Deventer gerekend. Een Johan v. Bairle was in 1519 burger v. 
Deventer, zie Catal. d. arch., n". 751, 1378, 1065, 869. Eene J. W. 
J. A. v. Gesseler te Lintelo, — aldus luidt de geslachtsnaam, • — geh. m. 
eenen J. C. Boelhouwer te Leiden, kondigden het overlijden i. d. 15 
Juni '80 te Doesburg aan, van hunne zuster en behuwdzuster Mejufvr. 
{sic) J. C. H. L. V. G. te Lintelo. 

1 Eene variant heeft «Fresenier». 

l Wapen, zie Armorial, p. 9396. 


DE YELUWSCHE FAMILIE TULLEKEX EN HARE AANVEBW ANTEN. 101 

aaaa. A}ina Maria. 

bbbb. Ambrosüis, schepen en raad v. Middel- 
burg, tr. 1750 Siisanna Margaretha van 
'. HoogenJioiick % dr v. N. v. H. , burge- 

meester  en  raad van  Leiden , bij wie 
deze zes kinderen: 

a. Ambrosiiis Pieter ^ geb. 2 Febr. 1752. 
p. Abraham. Joost ^ geb. Sept. 1753. 
y. Henriette Catharina. 
^.  Susanna^  geb.  14  Apr.  1757, t 9 

Jan. 1796. 
s, Clara Jacoha^ geb. 12 Juni 1760. 
^. Jan van Hoogenhouck ^ geb. 25 Jan. 
1762, t 29 Juli 1851 te 's Graven- 
hagc, vice-admiraal , ridder d. Milit. 
Willemsorde en van den Nederl. 
Leeuw, vereerd met de zilveren 
medaille of penning van den Dog- 
gersbank ^, en na dien slag (5 Aug. 
1781) met al zijne wettige nakome- 
lingen opgenomen in den Nederl. 
adel; tr. 1°. Martha Brander^ 2^ 
4 Juli 1829 Wilhelmina Adrianaharo- 
nesse Melvill v. Carnhée (kinderloos) , 
weduwe van den majoor Chrétien 
Bartin de Telliers '-. Had bij de eerste 
deze acht kinderen : 
ccx. Jbr. Abraham Pieter v. Hoogen- 
houck  T.,  geb.  3 Oct. 1789 te 


1 Wapen, ibid., p. 5266. 

2 Zie over deze medaille, Nav. XXVlIl, 553, n°. 4; XXIX, 18, 
rO. 4, en bl. 201 , n°. 4. Vgl. o. a. Mr. J. v. Lennep, De voornaamste 
geschied, v. Noordnedcrl.^ Mo aid., 1ste stukje, 1849, bl. 97. Volg. de 
Nieuwe Uitgaaf overleed Jan v. H. Tulleken 30 Maart. 

^ Over E. B. de Telliers in 1789, zie Nav. XXIX, 172, noot 2, ^vaar 
« Barbin » staat. 


102  DE  VELUW3CHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

Leiden ,  f  1808   op  Jamaica 
ongehuwd. 

(3(3. Jhr. James v. Hoogenhoiick T., 
geb. 22 Dec. 1790 te Leiden, 
t jong. 

^l. Jhr. William v. Hoogenhoiick T. , 
geb. te Leiden , en aldaar over- 
leden. 

ff. Jkvr. Jacqueline Martha v. H. T., 
geb. bij Zutfen 26 Sept. 1803. 

^•^. Jkvr. Clara OtteUne Nathilde v. 
H. T., geb. bij Zutfen 7 Nov. 
1804, t 12 Nov. 1812 te Leiden. 

è^. Jkvr. Bramina Petronella Char- 
lotte V. H, r., geb. 12 Jan. 1810 te 
Elburg, t 22 Mei 1855 te Kleef. 

yy. Jhr. Jan Alexander v. Hoogen- 
JiOHck T., geb. 12 Sept. 1795 
te Leiden, tr. V. aan de Kaap 
de Goede Hoop Jolianna Gerar- 
dina Cornelia Al ing ; 2». ibidem 
N. N. , en is nog woonachtig te 
Amsterdam , eerder te 's Grave- 
moer. Had bij de eerste: 
ccxcc. Jhr. Jan Gerard v. Hoogen- 

Jiouck T. 
I3j3[3. Jkvr.  Johanna  Frederica 
Louise V. H, T. 

BE. Jhr. Constantijn George v. Hoogen- 
hoiick r., geb. 9 Oct. 1802 te 
Geldersch Roozendaal , luitenant 
ter zee 1ste klasse, in 1815 
kommandant v. h. stoomschip 
Amsterdam, nam in 1816 als 
kommandant v. h. stoomschip de 
Yesuvius  deel  aan  de  eerste 


DE  VELüTVSCHE  FAMILIE  TL'LLEKEN  EN HAKE  AANVERWANTEN.  103 

expeditie  naar  Bali,  en  werd 
gepens.  als kap.-luit., ridder d. 
Milit. Willemsorde 4de kl. , f te 
Breda 17/21 Febr. 1859; tr. 10 
Jan.  1838 zijne nicht Alhertine 
Petronella baronesse Melvill van 
Carnhée ,  vrouwe  van  Op-  en 
Neder Andel (dr v. James John , 
schout bij nacht , kommandant en 
directeur van 's Konings zeemacht 
in  O.  Indië,  waarnemend raad 
v.  Nederl.  Indië, bij Petronella 
Frederica de Roock ') , t 27 Febr. 
1879 te 's Gravenhage - , bij wie : 
XXX. Jkvr. Wühelmina Frederica 
Martha  v. E. T. , geb. 22 
Maart  1839  bij  Utrecht, 
geh.  m. den kapitein-inge- 
nieur  Jhr.  van  der  Gocs 
te 's Gravenhage. 
/S73/3. Jkvr. Elisaheth Maria Anna 
Bramina  v.  H.  T.,  geb. 
12 Dec. 1841 aldaar. 
yyy. Jhr.  AhrttJiam Pieter Con- 
stantijn v. Hoogenhouck T. , 
geb.  3  Dec. 181^3 aldaar, 
t  23 Apr. 1853 te Breda. 


ï Over Adriaan de Roock, een Friesch zeekapitein, die zich in den 
oorlog tegen Engeland 1780-81 bizonder onderscheidde, ïie de Nieuwe 

Uitgaaf. 

■^ Y-1. de Nieuwe Uitgaaf op Melvill, en zie at^ycrf. /7aar^ O. 4 en 11 
Maart^ 1879. Te Drumpt (bij Tiel) heet een perceel bouwland Melvil 
of Melvilsland. Mr. Jan Melvill was 4775-79 ouderling der Waalsche 
gemeente te Brielle, 17G7 lid d. vroedschap, 1774 en later burgemr 
Ildaar (.Nav. XXIX, 230). 


BIJLAGE  I. 

SLUYSKEN * en aanverwanten. 

Heeskeri TuUeken (f 1592 , dr y. Evert bij Hilleken Gay- 


1 Wapen: zie boven, bl. 16, noot 2. Vgl. over dit geslacht A^ay. XIV, 

185;  XV,  88,  en  over  Frederik Sluysken, president v. den Hove v, 

Holland  en Zeeland, en zijn portret uit 1696, Nav. XIV, 215. Zie ook 

Nav. XXVI, 344, 45; XXIX, 323, 24; XXX, 149. Is in den Catalogus 

cl. archieven v. h. Gr. en Voorster Gasthuis te Deventer, n°. 23, siimke 

van  Ghert  Slenseken,  in 1337 richter v. Wijhe; men mag vragen of 

dit  ook  wellicht  moet  zijn  Slenseken  (Sluysken) ?  Johan Sluysken , 

griffier van het Hof van Gelderland, —was hij Everhard's broeder? — 

verschoen  als  ouderling  te A. op de Zallbommelsche synode v. 8—13 

Juni  1636 en op de Nijmeegsche v. 7—10 Aug. 1639. Art. 4 der acta 

V.  laatstgen.  syn.  luidt:  «Op  den  4  en  13 Artic. (der acta van de 

vorige  synode),  sprekende  van allerley krijtende sonden, afgodischen 

conventiculen  der Papisten, prophanatiën der Sabbathen, schatten der 

bruyden  etc,  hebben  D.  D.  Deputati hujus synodi berichtet, sulcks 

aen  't Edel  Hoff geremonstreert te hebben, en heeft die Heer Griffier 

Joh.  Sluysken  tot  openinge  daer  bij  gedaen, dat bij die Ed. Heeren 

Raden  deses Furstendoms Gelre airede was geresolveert dat die Plac- 

caten  diesaengaende  souden  gerenoveert  werden».   Eene  commissie 

voor  Goossen Sluysken, ijzersnijder en graveur aan de Munt, i. d. 28 

Nov.  1588,  is nog aanwezig [Registers , bl. 367). In art. 13 der acta 

van do Harderwijker syn. 14 — 16 Juni 1608 is sprake van Paul Sluysken , 

als  die,  sedert  eenige  jaren  de  collatie bekomen hebbende  van den 

Roomschgezinden Herman graaf van den Berg, de pastoriegoederen te 

Homoet  (Overbetuwe)  gebruikte,  zoodat  die plaats nu niet door eeh 

predikant kon worden bediend, weshalve men het wenschelijk achtte, 

dat het Hof v. G. hem zou gelasten die goederen te verloten, opdat de 

dienst  des  Evangeliums  aldaar  mocht  worden  ingevoerd. Dewijl een 

geschil tusschen hem en Wessel v, Arnhem over het bezit der tienden 

te  Kootwijk,  ter  oorzake van het Twaalfjarig Bestand, onbeslist was 

gebleven, werd hij 27 Juli 1611 door het Hof veroordeeld, die tienden 


DE  VELITTV3CHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HABE  AANVERWANTEN.  105 

mans, zie bl. 16), gehuwd met Willem Sluysken (tl6l5), 

had deze vier kinderen: 

1. Johan SI., f kinderloos. 

3. Everhard SI., burgemeester v. A'.', en als ouderling der 
gemeente aldaar op de Zutfensche synode v. 3 — 6 Sept. 
1034, gedeputeerde v. h. Yeluwscb kwartier, huis- 
meester V. St. Nicolaas , dijkgraaf v. h. Arnhemer- en 
Yelperbroek, ontvanger van den grooten Gelderschen 
tol; tr. 1^ 20 Mei 1612 Catharina van Reidt^, 2°. 
Johanna v. Ommeren, 


aan zijn tegenstander uit te keeren, mits ontvangende de kooppenningen; 
door dezen daarvoor betaald {Registers, bl. 39, 40). Ook in 1620 komt 
hij als amptman der Bergsche goederen op Veluwe voor (ibid.,bl. 58). 
Rutger Sluijsen (Sluijsken?) ^va3 in 1012 tijdelijk bezitter van de 
goederen der vikarie St. Nicolai te Winterswijk (ibid. , bl. 41). Gerhard SI, 
secre'aris te A. , verscheen als ouderling der gem. aldaar op de Nijm. 
syn. V. 26 Juli— 2 Aug. 1625. Over A. J. Sluysken, commissaris van 
de staten-generaal d. Vereen. Neder!, aan de Kaap de Goede Hoop , 
schrijver van een «Verbaal, gehouden sedert het arrivement der En- 
gelsche vloot onder den admiraal S. G. Keith Elphinstone 10 Juni 1705 », 
enz., zie de N. Uitgaaf. 

1 Zij  moet  toen  weduwe van Reinier v. den Sande {j- 1607), raad 
in het Hof v. G., geweest zijn. De Nieuwe Vitgaaf toch vermeldt, dat 
deze  raadsheer Catharina  v. Reidt, dr v. den geschiedschrijver Ever- 
hard, tot vrouw had. Philéus v. Rhede (Rheidt) verscheen als ouderHng 
op de partik. syn. te Nijbroek 11 Sept. 1592. Dr Jodocus Rheidanus zag zich 
door de Harderw. syn. v. 15 Juli 1595 tot procurator en agent bij het 
Hof  V.  G.  aangesteld  ten  behoeve  van  kerk- en schooldienaren, die 
zelven  niet naa'  A. konden opgaan.  In het door mij gebruikte exem- 
plaar  van  de  acta  der  Zutf.  syn.  8 Juni 1596 is echter sprake van 
Jacobus van Riet, die zich bezwaard vond, om langer alleen kerkelijke 
zwarigheden  den  Hove  voor  te  dragen;  men  nam dus op raad der 
cl. A. den (Zutlenschen?) ouderling Johan Flockenius er bijaan,wien 
daarvoor door tusschenkomst der overheid eenig stipendium zou worden 
toegelegd.  Zou  .(Jacobus  v.  Riet»  hier  eene  verschrijving zijn voor 
((Jodocus  Rheidanus»  (Joost  v. Reidt)?  Of is  Jacobus  v. Riet eeu 
bekend  persoon uit die dagen?  In de acta der Harderw. syn. 15 Juli 
1595 staat echter onder de op die syn; aanwezige ouderlingen aangegeven 
» Joost  V.  Rhede  ex  classe  v. Overveluwe». Wij zullen toch wel bij 


106  DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

Bij de eerste had hij deze elf kinderen : 

a. Johan SI. , lid v. St. Joosten Doelen , f kinderloos. 

b. Hester SI. , geb. in 16.., tr. Hendrik S wem i , tol- 
lenaar te Nijmegen, kinderloos. 

c. Naleken SI. 

d. Milleka SI. 

e. Willem SI.,- 1 jeugdig. 

f. Jenneke SL,  geb.  in 16.., tr. 1". Kvert Yogel % 


Joost van Rhede en Jodocus Rheidanus niet aan twee verschillende 
personen hebben te denken. Joost v. Reidt was vanwege de cl. A. 
ook op de Harderw. syn. 10 — 13 Juli 1599 als ouderling tegenwoordig. 
Met behulp van hem (a Reda) , leengriffier van het Hof , en van Fre- 
derik van den Sande, momber v. G., besloot de Hard. syn. v. 12 — 14 
Juli ^1603 bij het Hof er op aan te dringen, dat dit de kerkmeesters 
zou nopen kerken en pastorieën te doen herstellen. Rheydt is een 
Pruisisch dorp, regeeringsdistrikt Dusseldorf. 

1 Vgl. Nav. XXVI, 342 , waar deze familienaam voorkomt te Harderwijk. 

2 Reeds in 1336 staat een Handiken Vogel als schepen te üldenzaal 
bekend. Willem Vogell was in 1458 lid van den magistraat, in 14-83 
raad, Aelbert Vogel in 1493, 95, 97, 99 raad der stad Utrecht {Gr. Utr. 
Plakkaatb.., Hl, 125rt vvg.) Over den heelkundige Ewaldus Vogelius 
in 1595, en over zijn naam- en vakgenoot in 1745, zie de Nieuwe 
Uitgaaf. Over Met Vogels te Tiel en hare godskamers in 1597 , zie Rink, 
Beschrijving v. Tiel, Bijl. II (1847), bl. 39. Johannes Vogehus , pastoor 
der parochie van Heerle, ressorteerende onder Wouw, in het markiezaat 
V. BergenopZoom , liet 19 Maart 1611 den Roomschen eerdienst 
varen, vertrok van daar en vestigde zich te BergenopZoom; weshalve 
de kerkmeesters, heiligegeestmeesters en ingezetenen van Heerle Mei 
1611 besloten een anderen priester en pastoor aan te nemen. Op ernstige 
aanbeveling van magistraat en kerkedienaars te B. legden hem de staten- 
generaal om eenige goede consideratiën , tot zijn onderhoud, nu hij de 
Hervormde religie aangenomen had, voor eens 12 Julij honderd, en 
21 Aug. vijftig gl. toe (Archief v. Dodt v. Fl. , V, 240, 41, 45, 65). 
Over Hendrik Vogellius of Vogel , predikant te Aalst en Poederojen in 
1617, zie Herald. Bibl. 1880, bl. 87. Wegens Remonstrantschgezind- 
heid in 1619 afgezet, werd hij, hersteld zijnde, in 1625 pred. te Buurmalsen, 
-j- 1606 aldaar. Over Hieronimus Vogelius, in 1625 pred. te Hasselt, 
vgl. Overijss. Bijdragen, V, 221; zie zijne schriften in de N. Uitgaaf. 
Als pred. te Enkhuizen correspondeerde hij vanwege de Noordh. synode 
op die te Zutfen 28—31 Juli 1644. Johan Vogel was in 1625, Dr. Steven 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  107 

kinderloos , 2^ iST. Emminga , philos. en medic. doctor, 
richter te IJzendoorn , bij wien drie ongenoemde 
kinderen. 


Vogel in 1640 Schepen van Tiel (Rink, Beschrijving , bl. 314). Over 
den laatste als burgemeester ter plaatse in 1643, zie Herald. Bibl. 
1879, bl. 273. Nicolaas Vogelius werd in 1648 uit Brazilië naar Uden- 
rooy beroepen, vertegenwoordigde op de Arnh. synode 29Sept. — 4 Oct. 
1652 de classis Peel- en Kempenland , van welke hij toen tot inspector 
benoemd werd. Henrica Vogels, weduwe van Engelbert v. Brienen , 
was in 1655 geërfd te Angeren (Registers, bl. 175), en Willem Vogel 
tot der Wildet zag zich 21 Juli 1655 tegenover Albert graaf van den 
Berg door het Hof v. G. gehandhaafd in zijn recht van jacht in 
de heerl. Gendringen (ibid., bl. 176). Otto Vogel tot de Wilt had 
9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht 
tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg (ibid., 
bl. 189); vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 (11 Maart) be- 
klaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn 
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen (ibid., bl. 210). 
P. Vogel behoorde onder de passagiers aan boord van het stoomschip 
Prins V. Oranje, zeilklaar naar Batavia (April 1879). J. J. H. Vogel, 
weduwnaar van A. M. Hagedoorn , huwde 23 Mei 79 te 's Gravenhage 
S. P. G. van den Boogaart, wed. II. Musquetier, en W. J. Vogel te 
Haarlem werd Juli 79 van de 3de tot de 4de kl. der Hoogere Burger- 
school bevorderd. J. R. Heller, Med. Dr. te Klundert, en J. Vogel kon- 
digden aan het overlijden i. d. 29 Dec. 79 hunner dr Anna Maria, oud 
40 jaar. F. W. C. Vogel was lid der comm. te Londen tot inzameling 
van giften voor een standbeeld van graaf Jan v. Nassau ter herden- 
king der Unie v. Utrecht (Hl. Ct 10 Febr. 80). Mr. J. G. Vogel is thans 
kantonrechter te Rotterdam (Hl. Ct .30 Juni 80). J. G. Vogel, land- 
schapschilder te 'sGrav. , lid van den raad van best. der Akad, van 
beeld, kunsten aki. (Hl. Ct 23 Jan. en 16 Maart 80), niet te ver- 
warren met den overl. Dordschen landschapschilder C. J. de Vogel 
(Hl. Ct 3 Mei 80). Een Jan de Vogel huwde Margaretha Sluysken 
(Nav. XV, 88). Zou Vogel en Vogels niet van één stam zijn? M. G. 
Vogels te Haarlem maakte het overlijden bekend i. d. 20 Mei 79 van 
haren echtgenoot Casparus Hendricus Hubertus Wesselingh (Roomsch- 
Kath.) , oud omstr. 55 jaar. Aan de patronymica toch der vrouwelijke 
leden eener familie werd eertijds eene s toegevoegd. Te Dreumel heeft 
men nog de Vrouwvogelskamp, te Leeuwen een weiland de Vogelgoor; 
in de mark en gemeente der buurschap Dijcke, heerl. Borkelo, lag in 
1753 de Vogelpol (Registers, bl. 307). Ten besluite van de opsomming 


108  DE  VELUT7SCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVEIlWANTE>f . 

g. Johan SI. 

h.  Evert SI.,  geb, in 16.., ondertr. 17 Apr. , tr. te 


dezer vogelnamen  vergunne  men  mij de vraag of de plaatsnaam De 
Vogelenzang  [b. v. te Bennebroek  (naam eener herberg bij de kerk) ; 
te  Deest,  gem, Afferden, vgl. Registers, bl. 42); onder Echteld (met 
een brug over de Linge) ; te Weiirt (eene tabakshofstede)] niet uit den 
familienaam «Vogelsang» sproot? Reeds in 1446 zien wij eenen Dirck 
Vogelsanck, als gegoed burger te Deventer vermeld {Cat. cl. arch. enz., 
no. 425a). Lauderus Vogelsang, pred. te Oldenzaal, fungeerde als corres- 
pondent der Overijss. syn. op de Geldersche te Arnh. 43— 16 Juni 1598. 
De  verovering  der  plaats  door  Spinola maakte aan zijn dienst te O. 
in  1605  een  einde  {Overijss. Bijdr., VI, 162). Pelgrorn Vogelsanck, 
oud.  te  Tiel,  verscheen vanwege de cl. Tiel op de Zutf. syn. 28—31 
Aug.  1644;  Rombertus  V.,  in 1649 aangekomen als pred. te Zon en 
Breugel,  vanwege  de  cl.  Peel-  en  Kempenland  op de Nijmeegsche 
syn.  29 Sept.— 4 Oct. 1652; Reinirus V.,  pred. te Goes (Zeeland), in 
1652 te 'sHertogenbosch, op de Arnh. syn. 29 Sept.— 4 Oct. 1652, en 
als  correspondent  der  Geld.  syn.  naar  de Zuidholl. op de Zutf. syn. 
6—12  Sept. 1654. Delias V., toen hij als candidaat t. d. h. d. de tes- 
timonia van zijn kerkelijk examen alsmede het bewijs zijner ontheffing 
van de censuur vanwege de cl. Rhenen en Wijk, 12—13 Apr. 1717 bij 
de  classisverg.  te  Tiel inleverde en bij de classis Tiel voor gerecom- 
mandeerd werd aangenomen,  ontving de heusche vermaning om zich 
voorzichtig en godvruchtig te gedragen; doch als prop. te Leiden woon- 
achtig, werd hij op de Tielsche classisverg. v. 12— 13 Sept. 1718 wegens 
schandelijk levensgedrag ex albo candidatorum geschrapt. Zie ook eenigen 
van dien naam in de N. Uitgaaf, en Nav. XXX, 322. Waarbij kome, dat T. 
Vogelzang, echtgen. en kind te Amst. 7 Juni 1879 onder de passagiers be- 
hoorden  aan  boord  v.  h.  stoomschip Gonrad, zeilklaar naar Batavia. 
A. G. Ph. Vogelsang, apotheker 2e kl. , werd 27 Juni 79 benoemd tot 
apoth.  Ie  kl. bij het personeel v. den geneesk. dienst der landmacht, 
en A. Vogelenzang, kadet, is 2  Juli 79 aangesteld tot 2e luit. bij het 
corps ingenieurs, mineurs en sappeurs. Te Gouda overleed 18 Apr. 80 
A. G. H. V. der Poel, gepens. majoor-titulair der infant., oud 56 jaar, 
eene  weduwe  Vogelensank  nalatende. C. G. Vogelenzang is 1 Mei 80 
aangesteld  tot  2e klerk bij het depart. v. Marine,  en W. L. Vogele- 
sang, «hulponderwijzer,  20  Mei  80  gesteld  ter beschikking van den 
gouv. -generaal v. N. Indie, om tot onderwijzer  3e kl. voor den dienst 
daar te lande te worden benoemd. Men ziet dat in lateren tijd deze naam 
verschillend gespeld is. Zou dit bij sommigen der hieropgegevenen afwezig- 
heid van bloedverwantschap of gansch onderscheiden oorsprong aanduiden? 


DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVER^'ANTEN. 109 

•Arnh.  7 Mei  1652 Oatharina vaii Essen ' , bij wie: 
aa. Everharda SI. 
bb. Oatharina SI. 
i.  Peter SI. 

k. Joost SI., t ongehuwd. 
1.  Paul SI. 
Bij de tweede had hij : 
m. Oatharina SI. 


' Wapen: zie Annorial, p. Sh^lh (Gueldre). Everliard Sluysken, burg. 
te A., liet inde Hardersv. syn. v. 7-12 Aug. 1650 eene klacht indien Jii 
« over het disordentelijck proclaraeeren en trouwen te Zon (en Breugel 
in de cl. v. Peel- en Kempenland) door den pred. aldaar Rombertus Yogel- 
sanck van zijn zoon Evert met Catharina van Essen , tot welke ver- 
bintenis hij zijne toestemming niet gegeven had. Ontving de pred. van 
zijne classis de vermaning om zich voortaan in zoodanige gevallen 
voorzichtiger te gedragen, waarin de Ziitf. syn. v. 6—11 Ang. 1651 
genoegen nam; de echtverbintenis is later te A. wettig gesloten", want 
m het Trouwboek v. A. leest men in marglne: «Also de Bruidt in de 
kraam periculeus krank was, sijn dese met weten en wille van de 
Ed. en Achtb. magistraat op den 7 May 1652 in den Echten staat be- 
vestigt, de bruidt haar kind Everharda in de arm hebbende, Ende dat 
in presentie van de Heeren Burgem. Willem de Vrede (Vree) ende 
Jrent  TuUekoi , ook de officieren van de compagnie van sijn Hoochts 

capitein qq ende de quarliermeester JacobZeys». Over v. Essen 

zie Mr. J. v. Doorninck, Gcslachtk. Janteek.; Registers op het arch. 
V. h. voorm. hof v. G., bl. 57, 103, 41, 80, 87, 202. Hendrik v. E., 
raad en richter v. A. en Veluwenzoom, in 1616 curator der Geld. Akad. 
te Hard., geh. m. Swane Lohse, f 1641, verscheen als raadsheer van- 
wege het Hof op de Hard. sjii. 1—5 Aug. 1637; Frederik v. E., raads- 
heer, op de synoden te Hard. 7—12 Aug. 1650, Arnhem 29 Sept.— 
4 Oct. 1652, Nijmegen 22-28 Aug. 1655 en 18— 25 Aug. 1658 (richter 
V. A. en Veluwenzoom), Arnhem 17—23 Aug. 1659. Hendrik v. E. 
tot Hul en Vanenburg lag 7 Dec. 1660 in proces met Johan v. Bommel 
over een krib bij het eiland de Voorn {Registers ,h\. 187). Over het zegel 
V. Jonker Willem v. E., landdrost in 1695, zie Herald. Bihl. 1880, 
bl. 355; over Joh. Wilh. v. E. in 1728, Nav. XXIX, 172, noot 2. 
Vgl. nog Nav. XXX, 141, 203, 4. Henrik v. E. den olden was reeds 
in 1380 geërfd te Wijhe {Catal. cl arc/L, n°. 65). Men heeft een gehucht 
Essen o. Barneveld in Nederveluwe, bij Deventer o. Diepenveen, in Gro- 
nin^^en o. de gemeente Haren; ook in Pruisen, in Hanover en in Oldenburg. 


110  DE  VELÜTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWAKTEN. 

11. Ambrosius SI., geb. in  IG. ., J. U. D. , tr. Johanna 
Hagen ', bij wie: 
aa. ApoUonia SI. 
bb. Johanna SI. 
2. Naleken SL, tr. Johan Craeyvanger - (zoon v. Reinier 


i Over Johan Hagen (Haesen), schepen v. Deventer in 1434 enz., 
zie Cat. cl. arch., n°. 29G. Henrik Haghen zegelde met Herman van 
IJssehnonde vanwege het land van Vollenhove het in 1512 te Vollen- 
hove tiisschen het Over- en Nedersticht onderling gesloten verdrag 
{Archief v. Dodt, Vervolg door Jhr. v. Asch v. Wijk, II , 34). Mr. Herman 
Hagen, raad des Bisschops v. Utrecht, staat als zoodanig 1508—20 vermeld 
bij Dodt, a. w., V (1849), 266; Vervolg, II (1852), bl. 32, 65, 157, 
228, 57. Hermannus Haghen of Hagen, sedert 1623 pred. te Puiflijk 
in de cl. Nijmegen, vertegenwoordigde die classis op de Nijrn. syn. 
47—20 Aiig. 1642, en correspondeerde van harentwege op de Tielsche 
classisvergad. 12—14 Sept 1653. J. W. Hagen had 24 Juli 1723 ver- 
schil met Jan Drijver over recht v. schaapsdrift onder Lengel, naarde 
Assumsche straat (fie(7isiers, bl. 270). Over Mr. Lubbert Hagen (Roomsch- 
Kath.), enz., in 1731 , zie Tijdrckenk. Lyst v. h. oud archief v. Oldenzaal 
(1874), bl. 41. Zie ook dezen familienaam in de N. Uitgaaf, en vgl. vooral 
Mr. J. V. Doorninck, Geslachtk. Aayit. Ook te Ochten treft men Hagen 
aan {N. Tielsche Courant 23 Apr. 1879, ac^yerL) , zoowel als te Haarlem 
{El. Ct 11 Juni '80). NB. Uit de dubbele redaktie van den naam des 
predikants van Puiflijk blijkt o. i. dat men Hagen en Haghen als 
identiek zal mogen aanmerken. 

- Zie het wapen in het Armorial, p. 278rt. Van Adolf Kreyevenger*s 
nagelaten kinderen was Gerit Bongart in 1485 momber (Mr. G. v. Hasselt, 
Arnh.Oudh., II, 179, 80). Aan Jan Krey vanger te Arnhem werd in 1502 
een huis ter stede overgedragen, gelegen vóór de St. Janspoort naast 
het gewandhuis {Kronijk v. Arnh., 1790, bl. 74). Helena Kempinck, 
weduwe Kraey vanger, lag in 1610 in proces met Ruiger v. Welij over 
tienden te Herveld en andere goederen in Overbetuwe {Registers, 
bl. 425, 26). Henrik Kreyvenger bezat in 1617 de Nobelweerd te Rijswijk 
in Nederbetuwe {Registers, bl. 53). Bernardus Craeyvanger was, vol- 
gens Tideman {De Remonstrantsche Broederschap, bl. 28S,89),Aug. 
1652 de opvolger van Henricus Hollingerus, (sedert 1642) den eersten 
vasten Remonstrantschen predikant te Tiel. Het Tielscbe Resolutieboek 
in dato 27 Apr. 1647 leert echter, dat B. Cr. destijds reeds als zoodanig 
te Tiel dienst deed (Rink, Beschr. v. Tiel, bl. 302; JSav. XXIX, 344). 
Maryken Kreyvangers stond Oct. 1689 als lidmaat te Tiel ingeschreven, 


DE VELUWSCHE FAMILIE TÜLLEKEN EN HAUE AANVERWANTEN, lil 

bij Catharina Engelen i) , lid v. St. Joosten-Doelen , bij 

wien deze zeven kinderen : 

a. Hester Cr., tr. 1". Gerhard van Harn % 2o. Febr. 
1644 Gerlacus Ribbius^, sedert 1637 predikant te 
Arnhem (f 16 Mei 1671], die met zijn ambtgenoot 
Franciscus Dibbets, en met den ouderling Dr. Gijs- 
bert Goets 8 Nov. 1657 bij den magistraat verscheen, 
om dezen te danken voor het besluit v. 18 Oct., dat 
men de Lutherij in de stad niet dulden zou , tevens 
verzoekende om bescherming voor Johannes Hoppius, 
Luthersch  predikant,  die  reeds bij den kerkeraad 


en Louis Crayvanger, in 1G99 schepen van Tiel, werd bij vonnis van 
het Hof v. 5 Dec. 1702 bevoegd verklaard zijn tijd als zoodanig uit te 
dienen (Rink, a. ^v., bl. 107), doch is daarna niet weder aangesteld. 
Onder de geschriften v. Dr. J. P. Heije (f 24 Febr. 1876) komt voor 
een «Bundel, zangwijzen v. J. G. Bastiaans, G. H. Broekhuizen Jr., 
K. A. Craeyvanger en L. van der Wulp», 2e dr., Amst. 1851. Zie ook 
Nav. XXIX, 501. Reinier Cr. (Roomsch-Kath.), genreschilder, overleed 
ruim 07 jaar oud 10 Juni 1880 te Amsterdam, geadverteerd door zijn 
zoon E. C. Craeyvanger. — Wat v. Welij betreft, reeds in 1456 ^vas 
een Willem van Welij schepen te Deventer. H. D. v. Welij , verificateur 
Ie kl. bij de in- en uitvoerrechten en accijnsen te Cheribon, werd 
April 1879 eervol uit 's lands dienst ontslagen. Zie dien naam ook 
vermeld in Herald. Bibl, 1879, bl. 183. Nóg te 'sGravenhage {lil. Ct 
26 Mei 80). 

1 Wapen: in rood een verkort kruis v. zilver, verzeld van drie dito 
ruiten; vgl. het Jrmorial, p. 3446: crois pattée (kruis met breed 
uitloopende armen). Men Aveet, dat «Engelen» een dorp is in de 
prov. Noordbrabant, distr. 's Hertogenbosch , op de grenzen v. den 
Bommeler\vaard. 

2 Wapen: in rood een geschakeerde dwarsbalk v. zilver en zwart 
van drie rijen. Over dit oud en deftig geslacht, bij name over Mr. 
Willem Johan van Harn (qeb. te Arnhem 7 Aug. 1783, f 1 Jan 1858 
te Vianen, één zoon nalatende), zie de Nieuwe Uitgaaf. Ook te L'ienden 
in Nederbetuwe bestaat deze familienaam nog, schoon in hoogsteen- 
voudigen stand. Een v. Harnen treft men aan in den Catalogus cl. 
archieven , n^. 134. 

2 Wapen: drie (2, 1) ribben? of degens? 


112   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

belydenis der Gereform.  religie gedaan had , en tot 

deze kerkgemeenschap wilde overgaan \ 
Bij den eersten had zij : 

aa. Josina v. H, 

bb. Gerhardina  v. H. 
Bij den tweeden: 

cc. Hermannus R. , geb. 20 Sept. 1645, f 15 Dec. 
1693 als pred. te Deventer, geh. m. Gerdina 
Pennekamp (in 1712 nog in leven). 

dd. Johan R., geb. 16 Febr. 1647, f 6 Juni 1686 
als lakenkooper te A., geh. m. 1°. 19 Febr. 166S 
Hester van Ugchelen % f 7 Febr. 1684), 2M6 
Nov. 1684 Wilhelmina Bongarts, die hem over- 
leefde. 

ee. Willem R., geb. 29 Maart 1651, f 1716 als 
pred. te Lunteren. 

b. Reinder Cr., f kinderloos. 

c. Johan Cr. , item. 

d. Engelbert Cr., tr. Geertrnid Engelen, kinderloos. 

e. Willem Cr., burgerhopman, broeder van St. Ni- 
colaas , rentmeester v, A._, tr. Christina van de Wardt, 
bij wie deze acht kinderen : 

aa. Jan Cr., f jong. 
cc. Reinder Cr., item. 
dd. Peter Cr. , K 


1 Mr. G. V. Hasselt, Geldersch Maandwerk, 4807, II, 158, 59. — 
De naam Hoppe bestaat zoowei als Hop. Hermanus Johannes Hoppe, 
geb. te Amst, 27- Febr. 1811 en ald. woonachtig, stond Juni 80 op de 
lijst der hoogstaangeslagenen in Noordholland. Mr. Th. J. Hoppe, 
kantonregter te Druten, werd 12 Mei 80 herkozen als lid der prov. 
staten van Geld. Van Hop is sprake in iVau. XV, 254, 348; XVI, 28, 185. 

~ Dibbolt V. Ugchelen, boven, bl. 14, noot 3, vermeld, verscheen 
ook als ouderling op de Harder w. syn. 1—5 Aug. 1637. Hij \va.>5 toen 
burgemeester v. A. 

2 Volg. anderen heette hij Engel Cr. Een Engel Kreyvenger was in 
1638 rentmeester van den Dorenweerd {Rer/isters, bl. 89). 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EM  HAUE  AANVERWANTEN.  113 

ee.  Gerard Cr.. ,  vaandrig , gesneuveld vóór  Grave. 
ff.   Lijsbeth Cr., f jong. 
g^. Naleken  Cr.,  kloosterlinge '. 
hh. Lijsbeth Cr., getr. m. Everdingen van der Niepoort 
bb. Willem  Cr.,  tr. Maria van Ommen  % bij wie 
deze zeven kinderen : 
aaa. Willem Cr. 
ddd. Wilhelmina  Cr.,  tr. Leonard Hesselt van 

Dinter^ 
eee.  Maria Cr. ,  tr. George Lodewijk Mosburger 4. 
fff.   Geertrui d Cr. 
ggg. Johanna Cr. 

bbb. Christina Cr., ir. Willem van Harn, bij wien : 
aaaa. Mr. Johan v. H., in 1725 burge- 
meester V. A. , in 1742 ordinaris raad 
in den hove provinciaal, f 1763; 
tr. Wilhelmina Op ten Noort ^ , dr 
V. Engelbert bij Erlandina Nilant, 
t 23 Nov. 1777. 
bbbb. Willem v. H., f 29 Mei 1751, tr. 
Aleida Scheers, bij wie: 
cc. Willem v. H., f ongehuwd. 


' Dit is opmerkelijk, omdat in 1G47 een lid harer familie Remon- 
strantsch predikant wa.s. De bl. 110, noot, aan het slot, genoemde 
gènreschilder behoorde dus gewis tot de familie. 

~ Volgens anderen: Van Ommeren. Van Ommen of Ummen komt 
reeds in 1319 te Deventer voor, waar Gerard v. U. scholasticus der 
kerk was, en Joh. Ummen was in 1418 secretaris v. Dev., zie Cat. d. 
arch. n°. 12, 148, 194, 216a enz. Het wapen v. Ommen is te vinden 
in het Armorial^ p. 772&. 

^ Zie het wapen in het Jrmoriai^ beschreven p. 5075, afgebeeld op 
de tweede plaat vóór dat werk, sub n°. 70. 

•* Zie eene alliantie dezer familie genoemd in Herald. Bibl. 1874, 
bl. 204, waar ook het wapen van Toe Laer voorkomt. 

ó Zie het wapen in het Armorial.^ p. 7596. 

8 


114  ÜE  VELUWSCIIR   FAMELIC  TULLEKEN  KN  IIAUK  AANVERWANTEN. 

(3. Reinder v, H. 

7. Mr. Johan v H. , tr. in 1782 N. 
N. Oester , Jan Hendriksdr bij 
G. Wijnen. 

cccc. Clara v. H. , tr. A. S. Greven, bur- 
gemeester V. Kampen, die in 1748 
als haar man vermeld staat en 1 Oct. 
1788 kinderloos overlijdt als mon- 
stercommissaris \ 
ccc.  Gijsbert Cr., tr. Johanna Maria Brouwers -, 

bij wie: 

aaaa. Mr. Gijsbert Cr., in 1749 wegens 
Zijne Hoogheid rentmeester der ge- 
beneficeerde goederen en ontvanger 
der annaten "^ te Utrecht, tr. Marga- 
retha Bongart + , bij wie: 


1 Vgl. Mr. J. V. Dooriiinck, Geslachtk. Aanteek.^ bl. C45. Zie over 
de funcliën van een monstercommissaris, Herald. BibL, 1879, 
bl. 133, noot 2. 

~ Deze familienaam bestaat nóg, zie Nieuwe Tielsche Courant 
V. 22 Maart 1879. Zie ook Nav. XVI, 185. Mr. H. J. Brouwers werd 
Juni 1S79 in het kie.sdistrict Boxmeer tot lid der 2e Kamer gekozen. 
J. A. H. Jung tr. 24 Juni 1879 te Haarlem J. M. Brouwers. 

^ Maakten de annaten oorspronkelijk het bedrag uit van het aan de 
Pauselijke schatkist verschuldigde aandeel der inkomsten van geestelijke 
ambten; de prins-erfstadhouder trok uit de bij de Hervorming verbeurd 
verklaarde goederen jaargelden of annaten. In een Stichtschen almanak 
van 1757 treft men onder de rentmeesters ter begeving van H. K. H. 
als gouvernante en voogdesse van Z. H. den erfstadhouder, op het jaar 
1749 Mr. G. Craeyvanger aan. 

■* Als wapen wordt opgegeven de zwaan v. h. Armorial, p. 152&. 
Hiervan wordt in de familiestukken onderscheiden Bongardt , dat, 
volgens deze, voert in zilver een samengesteld huismerk, bestaande 
uit een omgewende doorkruiste Vier, rustende op de vereenigde 
letters H B , alles van zwart. Aan Egbert dictus Bongaert en zijn 
broeder Henrik dictus Duvel verpachtte het kapittel v. St. Marie 
te Utrecht in 1343 het land op der VVaver (Dodt v. Fl., a. w.,I,14«). 


DK  VELUWSCiïE  FAMILIE  TULLEK.EN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   115 

CC. Johanna Maria Cr., t 20 Maart 
1770, tr. Sept. 1 768 F.P. v.Ewijck, 
bij wien één zoon 

/3. Frans Cornelis Cr. 

y. Willem Cr. 

^.  Gualterus Petrus Cr. ,  t 4 Dec. 


Van Herman Boegerlt (Böngaft?) . zijn barbier-, kocht hertog Karel in 
15'13 meerdere gronden, gelegen l)ij het spijko!' Hulkestein (o. Arnhem) , 
hetwelk zijn werkmeestcr Chia^ van Mokolenliorcli beboKvei'kte. Laat.'^t- 
genoenide werd gednrende 's llertogs leven voor dit werk niet ten 
volle voldaan (Mr. G. v. Hasselt, Arnh. Oudh., III, 214). [Weleer 
stond er eene huizinge van den naam Mekelenbuig te Utrecht, even- 
als hier te Eek ook een, in 1878 nienw opgebouwd armenhuis onder 
dezen naam bestaat. Aangaande dat Utrechtsche leest men in het Archief 
V. Dodt V. Fl., V (184G), bl. 372: «den 8 Nov lolO bij de gecom- 
mitteerden des raefs (der stad Utrecht) rappor gedaen synde, dat sy 
waren overcomen met Aert Henriksz., hoedenmaker, wonende in den 
Rooden Haan bij de Gaertbrugge, dat hy ende syn erfgenamen sal 
behouden ais syn eigen goet het cluysken vóór syne huysinge voorsz., 
ende op de werff wtgaande, van outs genaemt Mickelenburch , hetwelck 
deser stadt in eigendom competeerde, mits jaerlicks wtkerende 3 £ 
10 Sc. etc.»]. R.einier Bongart, predikant te Heieren en Randwijk , zag 
tegenover zich Johan Albrecht v. Schellart, heer tot Dorenweerd , door 
het Hof V. G. 19 Dec. 1608 gehandhaafd als coUator van Onze Lieve 
Vrouwe vicarie en de daartoe behoorende goederen te Heteren {Registers^ 
bl. 208), terwijl datzelfde Hof 20 Juli 1078 de wijze regelde, waarop 
hij en M:u'garelha van Brenck, weduwe Noorman (Gerhardus Normannus, 
loco senioris op de Zutfensche syn. v.3— 7 Aug. 1631 tegenwoordig), zouden 
vereffenen wat zij uit de inkomsten der pastoriegoederen van Heteren en 
Randwijk van elkander te vorderen hadden (ibid. , bl. 221). Is wellicht 
één persooü met Regnerus Bongart, wien D. J. A. de Ridder tot Rijne- 
stein en Andelst, krachtens vonnis v. h. Hof i. d. 25 Oct. 1701, de 
schade moest vergoeden, hem in zijn recht op de visscherij in den 
strang onder Wadenoijen toegebracht (ibid., bl. 245). In 1517 had men 
op Veluwe een. Bongaardsgoed (Herald. Bibl, 1874, bl. 23). [De 
Noirman was in 1442 reeds de benaming van een blok landerijen 
in het gericht v. Appeltern (v. Hasselt, Geld. Maandwerk^ \801 ^ 
1,133)]. 


116 UE VELUWSCHE FAMILIE ÏULLEKEN ]:N HARE AANVERWANTEN. 

177G,  tr. Margaretha Bruinings '. 
£.  Maria Louise Cr. 
f.  Catharina Louise Cr. , tr. Joachim 
Dirk Cluysenaer, bij wien : 
oicc. Johanna GerardaTheodoraCl. 
(3[3, Gijsbert Cl. 
^. Everard Cr., tr. Mei 1776 M.C. 

W. B. Hannes -. 
ê.  Christiaan  Engeibert Cr. ,  kerk- 
meester  der  Oosterkerk te Am- 
sterdam, t 22 Mei 1773. 
;.  Geertruid Margaretha Cr. 
K. Gijsberta Cr. 
A. Elias Cr. 
f.  Catharina  Cr.,  tr. Johan Engelen, ontvanger der 
verponding  te  A. ,  tolschrijver  van  den  grooten 
Gelderschen tol , bij wien : 
aa. Engel E. ^ 


' Is Bruinings één mot Bruining? I. G. Bruining, pred. te Vreeswijk, 
bedankte 21 Juni 1880 voor het beroep naar Eethen, en M. H. A. 
Bruining, 2e luit. d. infant, is Juni 80 bij het 7e bat. op Weltevreden 
geplaatst. 

~ Te Zwolle overleed 29 Nov. 1879 Dina de Jong, douairière Jhr. 
Mr. J. W. V. Thije Hannes van Empel en Meerwijk , oud raadsheer 
in het 31 Dec. 1875 opgeheven prov. geregtshot v. Overijssel, waarvan 
Mr. J. I. van Doorninck, archivaris v. Overijssel te Zwolle , in de Proü. 
Overijss. en Zwolsche Ct. v. 28 Dec. in eenarchaeologiich artikel de uitvaart 
vierde. De naam des overleden edelmans, reeds vroeg in de Oorkonden 
V, Mr. J. A. Nijhoif voorkomende, kan, wat het eerste gedeelte be- 
treft, ontleend zijn aan de buurschap Thije in het kerspel Raalte 
(Overijssel) , waar Wicher v. Ramelo in 1310 een huis had (Cat. d. 
arch., n°. 10). Haar dood werd geadverteerd door J. E. Ninaber , 
douair. Jhr. J. F. v. Thije Hannes v. Empel en Meerwijk. 

3 Pieeds op de Geld. synode te Bommel 17 Juli 1607 verscheen een 
Engel Engelen, als ouderling der gemeente te A.; deze zal de persoon 
zijn, die de in een oorspronkelijk perkamenten brief van den jare 1611 
vervatte, in het archief v. h. voorm. Hof v. G. (zie Registers, bl.377) 
nog  aanwezige  Dijkrechten  v.  Arkemehen  o.  Nijkerk  en Putten op 


DE  VELXiWSCUE  FAMILIE  lULLEKEN  EN  HAKE  AANVER-VVANTEN.   117 

bb. Johan E. 
cc.  Otto E. 
dd. Sophia E. 
g. Lucretia  Cr.,  tr.  Gijsbert van Brienon ■ ,  zoon v. 


Veluwe, teekende. Johan E. was in 1520 heemraad en gerichti^man v. 
Arnhemer- en Velperbrock [Amh.  Oudh., III, 187). Een naamgenoot 
van hem bekleedde in 1588 het burgemeesterambt te A. (ibid. , bl. 35). 
Dirk  E.  werd  4  Oct. 152.3 aangesteld tot muntmeester te Nijmegen. 
Hendrik  E.  ging  als  kerkmeester  te  A. in 1541 in vereeniging met 
zijne  ambtgenooten  een  verdrag  aan  met  Mr. Johan  Noster, om te 
dier  stede  het  groote orgel in de Moederkerk of St. Eusebiuskerk te 
maken (v. Hasselt, Kronijk v. A., bl. 96). In 1547 was hij nog in die 
functie {Amh. Oudh., III, 220).  Hendrik E. werd 31 Maart 1570 uit 
stad  en  ampt  v.  Gelder  gebannen  {Stukken, II, 7—9). Herman E. 
verscheen met Dr. Gerhard Yoeth, raadsheer, vanwege de cl  A. op de 
Amh. synode 13—16 Juni 1598. Een naamgenoot van dezen kreeg als 
nieuw aangesteld timmerman 11  Sept. 1613, bij het afbreken van het 
Bussenhuis,  van de Kamer v. Rekening hoop op eene andere wonino- 
{Amh. Oudh., IV, 208). Otto E., Med. Dr. te Wageningen, verscheen 
als  ouderling  dezer  gemeente op de Harderw. syn. 7—12 Aug. 1650. 
Bij  deze  synode  braclit  Johannes ab Engelen, drie jaren vroeger ex 
Papatu  overgekomen,  destijds schoolmeester te Doesburg, in, dat hij 
door  do  classis v. Zutfen wel na vooi afgaande «beproevinge» tot den 
schooldienst  was  bevorderd,  doch  dat hij bevordering tot den kerk- 
dienst wenschte, om, gelijk hij in Papatu de leugen had vóórgesproken, 
nu  do  christelijke waarheid publice te kunnen voordragen {sic). Men 
oordeelde  nochtans,  dat hij zich vooralsnog behoorde te vergenoegen 
met zijn tegenwoordigen dienst, «tot denwelcken  hij gratieuselijck ge- 
hulpen  was».  Dr.  Engelbert  v. E. stelde in 1700 een handschrift op 
over de Groote of St. Laurentiuskerk te Rotterdam , waaruit S. Muller Fz. 
de stof putte voor zijn opstel: «Nog iets over de Groote efSt. Lauren- 
tiuskerk  te  Rotterdam»,  vervat  in  de  Kunstbode v. 27 Sept. 1879. 
Jan  E.,  stadhouder, staat in 1772 als schepen der hooge heerlijkheid 
Dieden vermeld.  Of echter deze allen tot ééne familie behooren, blijkt 
niet. — Een Johan Noster bloeide in het midden der 16e eeuw als stempel- 
snijder te A. Is hij met den straksgenoemde één persoon? — Voeth bestaat 
nog te Doesburg {Hl. Ct 19 Febr. 80, advert.). 

1 Peter van Brienen bekleedde in 1446, 50 te Nijmegen het schepen- 
ambt {Inventaris v. h. oud archief v. h. oud burg er gasthuis te 
Nijmegen door Mr. J. M. v. Pabst v. Bingerden, bl. 21, 23). Arent v. 
Br. was in 1516 holtrichter in den omtrek  v. Harderwijk (iVau. XXIX, 


118  DE  VELUNYSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Reinder bij Hilleken Everwijn, burgemeester v. A. , 
rentmeester v. h. St. Walburgsconvent aldaar, broeder 
van St. Nicolaas, tollenaar van den grooten Gel- 
derschen tol, sedert 1652 schutter v. St. Joosten 
Doelen; had 7 Oct. 1663 verschil met Johan Albrecht 
V. Schellart, heer van den Dorenweerd, over het 
tiendtrekken uit Wamelsenk onder Heelsum, doch 
werd 15 Nov. 1666 door het hof v. G. in het ongelijk 
gesteld \ Zij had bij hem deze vier kinderen : 
aa. Naleken v. Br. , tr. Johan Spoltman K 


214). llenrik v. Br. had  11 Juni 15G3 vóór  het Hof v. G. met Johan 
Pannekoeck verschil over een uitweg van het erf en goed Klein Eykerijs 
o. Putten  {Registers, bh 5, 6), Misschien één persoon met den reken- 
meester V. G., die in vereeniging  met den raadsheer Gerlach van der 
Capellen in 1597, 98 met de gedeputeerden des lands v. Utrecht onder- 
handelingen trof betrekkelijk de gerichten vnn Driel en Lienden (Neder- 
betuwe;  Registers,  bl.  370).  Hij  werd naar de Arnh. synode v. 10 — 
12 Juni 1000 afgevaardigd.  Evertje v. Br. huwde  8 Febr. 15G8 Johan 
V. Echten tot Echten  (Johanszoon bij N. Sloet) , van^vege de staten v. 
Drenthe  afgevaardigd  tot  het  sluiten  der  Unie v. Utrecht  (j 1002). 
Arend v. Br. was in 1584 geërfd aan do Praast (bij Arnhem , Registers , 
bl. 15). Als burgemeester v. Wageningen en ouderling dezer gemeente 
verscheen  Gijsbert  v.  Br.  op de Harderwijker synode v. 12 — 14 Juli 
1603  en  op  do  Zutfensche  synode  v.  3 — 7  Aug.  1631.  Jan  v. Br., 
vermeld 1630, tr. Gijsberta Biesman (wa}>en, 3 besanten, m. zinspeling 
op haar naam) , beleend 1636 mot tienden in den Eikhor^t o. ^Yichen, her- 
S  trouwd met Peter Noot (samen vermeld 1642 — 78), 1686 dood. Peter v. Bi', 
oefende met Alard v. Harderwijk  in 1665 de voogdijschap uit over de 
minderjarige  kinderen  v.  wijlen Reinier v. Stepraedt. Zij hadden als 
zoodanig destijds 4 Nov. verschil met Bernai'd Torck,  heer tot Aalst, 
over het leenbezit v. den Busselschen weerd en over de inkomsten der 
goederen van de vicarie St. Catharina in de kerk  te Aalst (Registers, 
bl. 201). -— Uit het Harderwijker zegel van den jare 1597, voorkomende 
in Herald. Bibl. 1880,  bl. 359, leert men het helmteeken kennen van 
Pannekoeck,  welke familie nog te 'Wageningen (///. Ct v. 8 Aug. 79), 
en  te  Renkum  (ibid. ,  15  Mei  80)  in  de  combinatie  u Pannekoeck 
Nenyz » voorkomt. 

1 Registers, bl. 195, 202. 

2 Wapen:  in  goud  twee  schuingekruiste  speeren ,  met de punten 
omlaag. 


DE  VELl'-WSCHF.  FAMTLTK  TLI.EKKKN  KN  HARE  AANVEinVANTEN.  1 l9 

CC V. Br. 

dd. Reinder v. Br., gesneuveld, 
bb. Helena v. Br., tr. Reinder Op ten Noort \ bij 
wien één zoon, t. w. 


1 Gadert Op ten Noerde \vas 2G Maart 14G8 getuige, als Gijsbert 
Sas.se, die tegen recht den tol te Lobede voorbijgevaren ^vas en alzoo 
tegen Catharina van Kleef, hertogin v. Gelre, misdreven had, beloofde 
zich wegens de boete, hem opgelegd, niet op haar, noch op den hertog 
V. G. te zullen wreken (Nijhoff, Oorkonden, IV, n°. 464). Adriaan 
Thijssen, 30 April 1522 hertog Karel v. G. schrijvende over de uit- 
rusting, de bemanning en het proviandeeren van schepen, meldde 
daarin, dat liij den hertog verzocht had Johan op ten üert tot helper 
te mogen hebben, doch totnogtoe niets van hom te hebben bespeurd 
(ibid., VI, 2, n^ 1108). Deze Johan op ten Oert , hopman, lag in 
1527, tijdens de geschillen van hertog Karel met Hendrik v. Beijeren, 
bisschop v. Utrecht, met Geldersche manschappen te Rijswijk 8 dagen, 
te Beest, Brakel en Honswijk telkens 14 dagen (ibid., bl. 8<S2, noot). 
Eene opteekening zijner manschappen van de hand van Bruyn v. der 
Schueren, amptman v. Tieler- en Bommelerwaard, is nog aanwezig. 
«Op ten Noort» is volgens dezen laatsten schrijftrant z. v. a. « Op den 
Hoek», zie Nav. XXVIII, 4G3 ; maar vergelijk daarentegen ook So.v. 
XXIX, 37. Engelbertus (Op ten Noort), consul Arnhemensis, staat 
geboekt in de acta der Doesburger syn. v. 28—31 Mei 1583, als die 
zou helpen zorgen, dat de geestelijke goederen tot kerkelijke doeleinden 
en pios usus werden besteed. Willem Op ten Noort, in 1605 stad- 
houder V. h. landdrostampt te Zutfen, komt in 1608, 13 voor als 
administrateur der Burensche tienden o. Doesburg. Met Jlir. Herman 
v. Wijnbergen bevond zich Dr. Engelbert Op ten Noort vanwege den 
Zutfenschen magistraat op de syn. te Z. 22—30 Juli 162:^ en met Dr. 
Willem Valck, burgemeester te Z., op de syn. te Z. 3—7 Aug. 10.31. 
Zie ook over hem Nav. XXIX, IKJ. Johan O.., burgemeester v. Baten- 
burg, was 1 Maart 1004 hulder van Isabella Justina gravin van en tot 
Hornes, bij dezer beleening met de heerlijkheid B. Als hij 17 April 
1706 dood was, stelde zij Dr. Engelbert O. tot haren hulder aan. 
Misschien is deze laatste één persoon met Engelbert O., in 1709 ver- 
winhebber der havezate Paiischengo>d (Registers, bl. 252), die 11 Juli 
1732 en 2 Juni 1733 to samen met G. J. v. Rhemen v. Rhemenshuizen 
c. s. in proces lag met Jan Geurts over het gebruik van een uitweg, 
schietende van den Zutfenschen weg, dwars voorbij het huis den 
Engelenburg en verder rechtuit (ibid., bl. 285). Over .^Ir. E. J. O., 
f te A. 22 Juli 1862 als procureur-generaal bij het gerechtshof v. Geld., 


120  DE  YELÜWSCHE  FA^IILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

aaa. Gijsbert Op ten Noort, advokaat bij het hof 
V. G., substituut-momber v. Gelre en Zutfen, 
secretaris v. h. Yeluwsch kwartier, raad- 
secretaris v. Arnhem ; tr. Helena Hendrika 
V. Eek % dr V. Arnold^ raadsheer bij het 
hof V. G., bij "wie deze acid kinderen: 
aaaa. Reinder Jan O.,  geb. 2 Mei 1715, 

advokaat bij h. hof v. G. ; secretaris 

V  Arnhem, f Aug. 1767 ongehuwd, 
bbbb. Anna Catharina.0., geb. 28 Juli 1716, 

t  1772,  tr.  Reinder  v.  Brienen, 

Johanszoon bij Johanna Elisabeth de 

Beijer (zie beneden), 
cccc   Helena "Wijnanda O.,  geb. 12 Oct. 

1717,  t  Sept.  1778,  tr.  Antonie 

Pieter Lemker v. Breda, ontvanger 

der domeinen v. Kampen, 
dddd. Engelberta AYilhelma O., geb. 12 Deo. 

1718. 
eeee.  Arnolda Mechlina Reiniera O. , geb. 

17 Dec.  1719. 
ffff.   Johanna  Roelanda  O.,  ^qï). 1721, 

t 1723. 
%^^^. Arnold O. ,  advokaat bij het hof v. 

G., geb. 5 Maart 1724, f Aug. 1760 

ongehuwd, 
hhhh. Geertruid Lucretia O., geb. Mei 1726. 


zie de N. Uitgaaf. Den 30 Apr. 79 huwden te 's Hertogenbosch L. O. 
en L. J. Bondam {Hl. Ct 3 Mei, ac/yer^; vgl. ibid., 30 Jan. 80, affi'er^). 
F. S. O. te Ede werd Maart 80 tot gemeentesecretaris te Yianen 
benoemd. 

1 Als wapen wordt in de familiepapieren opgegeven dat der v. Eck's 
V. Panthaleon, doch dit is abuis. Zij was geene Panthaleon. Over deze 
patricische, doch niet-adellijke familie van Eek, zie Nav. XYII, 61; 
Mr. E. D. Rink, Beschr. v. Tiel, passim, benevens eenen der laatste 
jaargangen v. h. Nobiliaire d. Pays-Bas. 


DE  VELL'WSCHF.  FAMILIE  ITLLEKEN  EN  HARE  AA^^VEKWANTEN.  1^1 

ee. Johan v. Br., in 1704 extraordinaris raad v. 
Gelre en Zutfen, burgemeester v. A., mede be- 
trokken in de geschillen , waardoor Gelderland 
sedert den dood des stadhouders Willem III 
geschokt werd, bekend onder den naam Tan 
de Gelder sche Plooijerij. Als zoodanig was 
hij , voorstander der Oude Plooi , een der voor- 
naamste tegenstanders van Dirk Reinder v. 
Bassenn ' en Dr. Willem Adriaan Bouwens in 
het schepenambt, f 30 Juni 1715; tr. Johanna 
Elisabeth de Beijer ^ , bij wie : 


1 Zie over hem Herald. Bibl, 1876, bl. 320, 21 ; Geld. Volksalm. 
1880, bl. 102—113, in welk belangrijk opstel v. Mr. J. \V. Staat.s Evers 
te A. Johan v. Brienen niet voorkomt. 

- Hendrick die Beijer zegelde voor h. kwartier v. Nijmegen mede den 
vorbondbrief V. 17 Apr. 143G (Nijhoff, Oork., IV, n°. 158). Aan Evert 
de B., zijn kamerdienaar, zeido hertog Karel 1 Fehr. 1507 het tolambt 
te Tiel toe (ibid., YI, 1, n°. 594). Den 5 Apr. 1526 begiftigde de 
hei-tog hem levenslang m. h. lollenaarsambt v. d. Lobithschen tol te 
Nijmegen (ibid., YI, 2, nO. 1378). Albert de B. werd 5 Nov. 1515 
door den hertog aangesteld tot rentmeester zijner heerl. Heeshuisen bij 
Neèr-Elten (ibid., n". 775). Zie ook ibid., YI, 1, n". 148; YI, 2, 
n°. 1484. Francisciis Beijer, in 1524 notarius cuiiae te Utrecht , en Hen- 
ricus Beijer, in 1525 kanunnik v. St. Marie ibidem, staan vermeld bij 
Dodt v. Fl. , a. w., 1,0, 44. .lohannes Beijerus, onderling te Nijmegen, 
verscheen op de Zutf. syn. v. 26—27 Mei 1601 , Mr. Johan de Beijer, 
secretaris te Nijmegen, als onderling dezer gemoente O}) de Arnh. syn. 
V. 2 Sejit. 1619, en Ilugo Beijerus, pred. te 's Gravenhage, vanwege 
de Zuidhollandsche synode op de Harderwijker synode v. 2—4 Aiig. 
1626. Laatstgenoemde, — in 1605 als prop. beroepen te Hillegersberg, in 
1617 te Schiedam, in 1619 te Utrecht bij leening in dienst, in dit jaar 
te 's Gravenhage beroepen, 12 Mei aldaar bevestigd, — was een der 
drie predikanten, die aan Oldenbarneveld den ti'oost van den gods- 
dienst moesten bieden, behoorde in 1618 en 19 tot de commissie, ge- 
kozen tut het afzetten van Rernonstrantsche predikanten , was vanwege 
de Z.holl. synode op de Harderwijker synode v. 2 — 4 Aug. 1626 
tegenwoordig, en overleed te ".< Hage in 1631. Jacob de Beijer, burge- 
meester, en Johan de B. , raadslid v. Nijmegen, van de Nieuwe Plooi, 
maakten zich uit de voeten om alarm te maken tijdens den aanslag van 


12'2   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAEE  AANVERWANTEN. 

aaa. Gijsbert v. Br.,  geb. 29 Oct. 1694, f 29 
Mei 1721. 

bbb. Janv. Br., tr. JohannaSamuellinaNeomagus 
gezegd Geldhouwer', bij wie: 


de voorstanders der onde regenten op 7 Ang. 1705 met het oogmerk 
om ter plaatse deze weder op het kussen te brengen (Mr. A. Brants, Bij- 
drage tot de geschied, d. Geld. Plooi] er ij en., 1874, bl. 174). Over 
Johanna Boeckhoudt , weduwe van Johan de B. , in leven burgemeester 
van Nijm., en haren verbijsterden zoon Cornelius Justinus de B. in 
1725, zie Gr. Geld. Plakkaatboek , III, 413. Aan J. de B., burg. v. 
Nijm., wees het Hof v. G. 25 Maart 1758 het hui.s te Bemmel, den 
Kinkelenburg toe {Registers, bl. 314). Zie over dit huis, Geld. Volks- 
alm. 1877, bl. 143. Maria Elisabeth Geertruida de B., geh. m. Johan 
Diderik v. der Brugghen te Nijm. , had tot dr Elisabeth Cornelia 
v. d. Br., 16 Jan. 1828 geh. m. Jhr. Coenraad Diderik Pontiaen v. 
Singendonck. Anna Maria, dr v, J. W. Cramerns te iVmst. bij Anna 
Maria de B. , geb. 18 Dec. 1879, overleed 1 Maart 80. S. W. v. Marken, 
geb. de B., te Amst., beviel 24 Maart 80 van een zoon. Onder de 
uiterwaarden in den Prinswillemspolder o. Echteld vindt men een 
« Beijerswaard )), doch dit kan ook afkomen van de daar gevestigde 
landbouwersfamilie Beijer. — Adriaan Bouwcns, schepen v. Tiel , 
verscheen als oud. dezer gemeente op de Zutf. syn. 3 — 6 Sept. 1634. — 
G. A. V. d. Brugghen, pred. te Boxmeer, huwde 19 Mei 80 teBarmen 
S. W. Ch. M. van Rappard. — A. R. J. Cramerus is 11 Mei 80 herkozen 
als commissaris der stoomvaart-maatschappij Nederland te Amsterdam. — 
Zie het wapenzegel van Arend v. Boecholt, secretaris van Deventer, in 
Herald. Bibl. 1880, bl. 353. Van zijne vrouv/ Salom^e is in 1431 sprake 
in (at. d. ArcJi. , no. 283; van Engele, wed. v. Bernt v. B. te Dev. in 
1437, ibid. n". 329; zie ook n«. 950 (1538), no. 1144 (1574). xVai'. XXX, 
141, komt v. Boekholt te Dev., en ibid., bl. 201, v. Bocholtz voor. 
Wilh. V. Boeckholt, j. m. uit Grave, ondertr. 31 Dec. 1607 te Kuik, 
tr. 15 Jan. 68 op attest, te Beers Elisabeth Bloemen, j.d. uit Kuik; met 
Dirk V. B. , oom des bruidegoms, en Godard Bloemen , vader der bruid, 
als getuigen. 

1 In de familiepapieren staat « Geldhaver >^ , misschien in plaats v. 
« Geldhauer ». Wapen van Geldhouwer, zie Ar,riorial. p. 416/^. Vermoe- 
delijk nazaat van Gerardus Novioraagus (Geldenhauer) , in 1482/3 geb. 
te Nijmegen, eerst vriend v. Erasmus, die hem later oproermaker schold 
omdat hij Hervormingsgezind was geworden; noLC in 1512 tot secretaris 
en bieciitvader v. Ulips v. Bourgondie aangesteld, aan den dienst van 
wien als bisschop v. Utrecht, hij tot diens dood (1.524) vei'bondeu bleet ; 


DE  VELI:'V^'SCHE  FAMILIE  Tl'LLEKEN  KN  HAKE  AANVERWANTEN.   123 

aaaa.  Jeannette Elisabeth v. Br. , f 1774, 
tr.  Everhard von "Wachendorff, se- 
cretaris V. h. gericht der stad Utrecht, 
ccc.  Jacob  Reinder  v. Br., kapitein, f 1730, 

tr. N. N. Kocx \ 

ddd. Reiniera  Johanna  v. Br., geb. 1700, tr. 

Reinier Otto Schrassert, schout v. Doorn- 

spijk", secretaris v. Elburg, bij wie: 

aaaa. Johanna CharlotteSchr. (f April 1795) 

tr. Mei  17 74  Mr.  Johan Burchard 

TiüWken  (Dirk Christiaanszoon  bij 


in ;15?.5 door liet Duitsche hiii.< to Utr. naar Tiel gezonden, om er den. 
predikdienst ^vaal• te nemen, wat hem belet ^verd toen hij den Tiele- 
naren d.^ nieuwe leer verkondjfrde; week alstoen naar Duitschland uit, 
T 10 Jan. 1.542 als hoogleeraar der tjeschied. en godgeleerdh. te Marburg. 
Men heeft nogNcomagus te Rotterdam {EL Ct 14 Jan. 80) en te Breda 
(ibid. , l.") Mei 80), waar men ook aantreft Neomagus v. Pellecom {advert. 
ibid. 2S April  1879,  t'crvohj). 

1 Eén met Cocx? Deze naam komt nog te Rotterdam voor {Hl. Ct 
3 Junij 80). — Over v. Wachendorff zie A'ai'. II, 37G; III ,3G5. Identiek 
met Wachtendorp? Over C'trneliiis Wachtendorp, als prop. 1637 te 
Resteren, sedert 1039 pred. t<^ Lienden (Nederbetiiwe) , dood 8 Sept. 
1679, geh. m. Christina van  Kdel, zie No.v. XXV, 40-1 ; XXVI, 480— 82. 

- Deze familienaam komt reeds vroeg voor. Want Johan Schrassert 
zegelde voor het kwartier v. Arnhem mede den verbondbrief v. 1436 
(NijhofV, Oorkonden, IV, n^. 158, bl. 138). Heer Dirk van der Horst, 
richter v. Veluwe. nam iii 1477 Arnt Schrassert, tlienanr van den 
jongen heer v. Kgmoiul. ;ievangen en pijnigde hem, vvien men builen 
zijne schade uit de gevangenis wenschte ontslagen te zien (v. Hasselt, 
Roozendaal , hl. 379). Herman Sclir. ontving 25 Jan. 1495, wegens 
een doodslag aan Johan v. Dompseler gepleegd, en het slichten van 
roof en brand op de Veluwe en in het sticht v. Utr. (Nijhoff, Oork., 
VI, 1, n*^. 121), kwijtschelding van hertog Karel v. G., die hem ter 
zake eener schuld van 360 enkelgl. 13 Apr. 150-1 den Duysttiend o. 
Nijkerk verpandde (ibid., WK 333). Mot hol oog op de benaming 
«Duysttiend)) zij hier lierinnord dal men boven, bl. 98, den geslachts- 
naam .xDnyst v. Santen)) aantreft. Van het zegel v Coop Schr. uil 
den jare 1554 is Nav. XXIX, 214 .sprake. Den 31 Mei 1597 sloot het 
Hof V.  G.  eene overeenkomst tusschen  Herman v. der Heil en de fa- 


124   DE  VELUWSCHK  FAMIIJK  TULLKKEN  EN  ilAHE  AAN'VKllWANTEN. 

Elizabeth Margaretha Wolfsen), bur- 
gemeester v.Elburg (zie boven, bl. 58). 
bbbb. Mr. Joan Schr., gedoopt te Elburg, 
t 11 Oct. 1794, tr. Gerharda Johanna 


milie Schrassert beti-effende twisten over bizondere aangelogenheden, 
welke reeds sedert jaren door hunne voorouders gevoerd waren (JRt'- 
gisfcrs, bl. 22). Coop Schr. [Nav. XXIX, 41), ouderling te Putten, 
zag zich door de Hard. syn. 27 Juli— 2 Aug. 1G21 met Godeschalcus 
Altius, pred. te A. , en Jhr. Herman v. Wijnbergen naar Elburg afge- 
vaardigd om ten overstaan des kerkeraads aldaar eene verzoening te 
bewerken tusschen Claas en Gerrit Feith (vgl. de N. Uitgaaf o. h. w. Feith, 
alsmede Nav. XX VII, 419). De Nijm. syn. 7—10 Aug. 1622 vernam 
mede uit zijn mond, dat die verzoening gesticht was. Over Clementia 
Schr. in 1644, zie Nav. XXYI, 508, en over Schr.— v. Heerde, Nav. 
XVI, 21. Johan Schr., burgem. v. Hard., als oud. dezer gem. op de 
Zutf. syn. v. 6—12 Sept. 1654, vertegenwoordigde den magistraat v. H. 
op de Hard. synode v. 7- 12 Aug. 1650, tegelijk met Otto Schr. Sr.' 
(Nav. XXVI, 338), ook burgemeester v. II., welke laatste op Hard. 
syn. 23—29 Aug. 1643, en met Jan v. Opgelder, oud. te Hattem, op 
Nijm. syn. 19—22 Sept, 1649 verscheen. Otto\s weduwe Geertruida 
Voetli {iVav. XXIX, 163) was in 16.59 geërfd te Arkemehen o. Nijkerk 
(Registers, bl. 184). Nav. XXI, 211 gewaagt van Anna (| 1667, 
begr. te Megen bij de Minoriten), dr v. Dirk v. Huessen bij N. N. Schr. 
(Ilendriksdr bij Margriet v. Smalevelt). Otto Schr. Jr. was in 1706 
inwoner v. Hattem (Fxegisters, bl. 250). Nicolaas Schr. in 1750 staat 
Nav. XXIX, 325 vermeld. Zie een drietal leden genoemd bij Bouraan, 
Gesch. der Geld. H oog e school , en vgl. lYaü. XXIX, 41 , 42, 45, alsmede 
Mr. J. v. Doorninck, Geslachth. Aanteek., en de A'. Uitgaaf. In het 
archief v. h. voorm. Hof v. G. zijn nog memoriën, consideratiën en 
adviezen voorhanden van J. Schr, uit den jare 1752 over de nieuw 
ontworpen kanselarij-ordonnantie, of instructie voor de raden v. h. Hof 
V. G. (Registers, bl. 402). Ten huize harer zuster, douair. baronesse 
v. Styrum te Haarlem overleed 16 Mei 1879 freule Clara Carolina 
Sandberg, gade v. H. J. P. Schr. Bert te BergénopZoom. — OverJcrhan 
V. der Horst, man des herlogs v. G. 1374, Goosen Volraetszoon v. d. 
H. 1432 (Volraet toen dood), Kenneken v. der Horst 1434, allen ge- 
goed te Twello, zie Calal. d. arch., no. 53, 286, 301. .Alatthijs Claesen 
V. d. H., oud. te Rotterdam, verscheen op de Zuidh. syn. te Delft 
14—24 Aug. 1607; terwijl in de Nijm. syn. v. 17 Juni 1606 ter sprake 
kwam het publiek en dubbel overspel te 's Gravenweert gedurende 
eenige jaren bedreven door Joost v. d. H. on Aeltjei. Rabbelmans, beide 


DE  VELUW3CHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   125 

Westenberg ^ (f Nov. 1S14-), bij wie: 
X. Reiniera Johanna Schr. , te A., tr. 
Juni 1791 te Brummen Albert 
Sandberg (Rudolfszoonbij Johanna 
Maria Hanselaar) , geb. 1 Dec. 
1768 te Z^yolle, f 6 Maart 1843 
aldaar 2. 
eee.  Lucretia  Gijsberta  v.  Br.,  geb.  1704, f 

1766 ongehuwd, 
fff.   Reinier  v.  Br.,  burgemeester  v. A., geb. 
1705, t 1754, tr. Anna Catharina Op ten 


te Deventer. Dr. Johan en Antonie v. d. H. bekleedden in 1707 liet 
burgemeestersambt (Oude Plooi) te Wageningen (Ge?rf. Fo^A-sa^m. 1880, 
bl. 106, 7). Zie ook iVav. XVII, GO (bij v. Heorde) Herald. Bibl.iSSO , 
bl. 339, 40. C. V. d. H., geb. Lagerwey, beviel Apr. 80 van eene dr 
{m. Ct 4 Mei), A. W. v. d. II. v. Lil huwde Mei 80 C. A. Molenaar te 
IJsselmonde, weduwnaai- v. A. W. C. Knijff. Een v. d. H. is geërfd te 
Eist (Overbetuwe) , en te Ommeren (zie A'. Ticlschc Ct v. 5 en 16 Juni 
80). Te Brummen vindt men v. P. v. d. Horst {Hl. Cf v. 9 Juni 80). — 
Het zegel v. Peter v. Egmond (zie boven , bl. 10) van den jare 1461 
is ook nog bijna gaaf aanwezig in het archief v. h. Groote Gasthuis te 
Deventer {Cal. d. Arch., n^ 549). Aldaar staat ook vermeld Jhr. Bartho- 
lomeus V. Egmondt in 1613 (n°. 1388). — Het rekwest van Peter v. Hues- 
sen, ingediend bij de Geld. syn. te Hard. v. 27 Juli— 2 Aug. 1621, 
werd naar de Harderw. classis verwezen. — Over den graveur B. Smal- 
le velt, zie de N. Uitgaaf. 

1 Bern. Westenberg, sedert 1624 pred. te Neede , was op de synoden 
te Zutfen 8—11 Aug. 1638 en te Nijmegen 7—10 Aug. 1039 tegen- 
woordig. Zie over zijn geslacht, Mr. J. v. Doorninck , Geslachtk. Aanteek., 
en vooral Nav. XIV, 24; XV, 85, 146, 278, 379 , alsook de i\. Uitgaaf. 
Een door H. Th. Westenberg aan het Leidsche studentencorps opgedragen 
feestmarsch werd 25 Juni 1880 te Leiden bij gelegenheid der Reunie 
V. oud-studenten opgevoerd. 

~ Zie Mr. J. v. Doorninck, a. w., bl. 738, 39. Zijn vader Rudolf S. 
was lid V. h. Wetgevend Lichaam, ridder v. de Kon. Orde d. Unie, 
7 12 Mei 1808. Jhr. Mr. J. A. Sandberg was 9 Juli 1879 gedurende 
50 jaren lid der gedeput. staten v. Overijssel, en ontving toen het 
eereteeken van Grootoöicier v. de Eikenkroon. 


126   DE  VELUWSCtlE  FAMILIE  TULLEKEN'  EN  HARE  AANVEKWA NTEN. 

Noort,  Gijsbertsdr  bij  Helena  ïïendrika 

V. Eek, t  1'^'^2,  bij  wie: 

aaaa. Helena Hendrika v, Br., t 14 Sept. 

1770  ongehuwd, 
bbbb. Johanna  Elisabetli  v. Br., f  1'^^2 

ongehuwd, 
cccc.  Johan v. Br. 
dddd. ^Yillem  Bermer  v. Br. 
eeee.  Engelbert Willem v. Br., t Juli 1760. 
ggg. Nalida Helena v, Br., geb.  1708, f 1760 

ongehuwd, 
hhh. Geertruid  v   Br.,  geb.  1711,  tr. Gerrit 

Goossen Wiging 
iii.   Arnolda  v.  Br.,  geb. 171o, t 1754, tr. 
Reinder Christoffel AVillem de Wolff (van 
Westerrode), burgemeester v.  Harderwijk, 
die 6 Juli  1755 te Ilierden hertr. Johanna 
Aleida Wolfsen i. 
4. Hilleken  Sluijsken,  dood 1 Jan. 1626 , tr. 1609, blijkens 
huwlijksvoorwaarden  v.  14  Februari,  Hendrik Ver- 
stegen, secretaris v. A. en der staten v.  h. Veluwsch 
kwartier, schutter v. St. Joosten Doelen (zoon van den 
secretaris  Peter  V. - bij Christina v. Schriek) ,  die 1 
Jan. 1626 te A. een maagscheid  opricht tusschen zich 
en zijne acht destijds allen nog onmondige kinderen 3. 


1 Vgl. Aai). XXIX, 325, noot i. 

2 Deze was het, die op verzoek van zijn zwager, den vermaarden 
Arnhemschen predikant Johannes Fontanns, in 1609 diens financieele 
belangen den Arnhemschen landdag voordroeg (v. Hasselt, Geldersch 
Maandwerk, 1807, I, 41—44). üe huwlijksvoorwaarden van zijn zoon 
Hendrik met Hilleken SI. werden onderteekend, van bruidegomswege 
door dezen en zijn vader, zoowel als door Peter v. Dilsen en Johan 
v. Schriek; van bruidszijde door haar zelve, door haren vader Willem SI., 
haren broeder Evert SI., Johan Craeyvanger, Arnd v. Brienen, Jnid 
Tulleken, alsmede Reinier Everwijn Gijsbertszoon. 

3 Bij dat maagscheid waren van Hendrik V. de bloedvrinden , magen en 
gescheidsl uiden: zijn broeder Peter V. {m^u v. Nalida Kelffken), Johan 


DE  VELUWSCUh:  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AXNVEllWANTEN.   1'27 

Hij hertrouwde Agneta Aelts K 
Bij de eerste had hij : 

a  Heesken Y., f ongehuwd. 

b. Peterken Y., tr. Evert Tidleken , t 10 Nov.  1661, 
Johanszoon  bij  Judith  Serris  (zie boven,  bl. 31) 


Holter en Jacob Keiip; van de onmondige kinderen: Evert SI., Reinder 
Everwijn Gijsbertszoon, Anul en RuU/cr TvJleken (de beide laatsten 
der kinderen ooms en bloedmombers). — Als wapen van Keiip zagen wij 
irrhet wapenboekje aangegeven: St. Andrieskruis, verzeld van vier vijf- 
puntige sterren. 

- eene  bloedverwante  van  den  Arnhemer  predikant  Godeschalcus 
Altius,  over wien en wiens geschriften zie de .V. Uitgaaf^ Sv.pplem., 
bl.' -15.  Vgl.  Nav.  XXVI,  340 (ouders); XXIX, 316 (wapen), 18,19. 
Waarbij kome,  dat deze Arnhemer pred. als voorzitter der Geld. syn. 
2—4  Aug.  1G26  te  Harderwijk  eene  Latijnsclie  missive voorlas der 
noodlijdende   predikanten   in   de   Overpalz,   zijnde   meer   dan  200 
lnumer   uit  den  dien^rt  ontzet  en  uit  hunne  woningen  verdreven ; 
welke  missive  gericht  was  aan  de  predikanten en den kerkeraad te 
A. ,  om eenigen onderstand  te  verzoeken;  weshalve  tot  het houden 
eener  collecte in de verschillende kwartieren van Geld. besloten werd. 
Dirk  Aeltst  (Aelts?)  v.  Harderwijk  was  1588  essayeur  d.  munt v. 
Gelre  en  Zutt'en  {Registers,  bl.  3G7).  Zie  nog ISav. XXX, 140. Te 
Amsterdam vindt men nog Altius en 0°. {Hl. Ct 29 Mei '80). Misschien 
herinnert  de  Aalsakker  (pasch  te Ophemert) en den Aalshorst (land- 
goed  te Dalfsen, zie Hl. Ct 31  Maart 1879, l^ervolg) aan deze familie. 
Alhoewel,  een  Gerard  v. Aalst was in 1613 schepen v. Tiel; Joh. v. 
y\elst  (Aelstius),  in  1643  op  'i fort Isabella en de andere forten bij 
'.s Hertogenbosch  als pred. in dienst getreden, vroeg op de Hard. syn. 
23 — 29  Aug.  1643  subsidie  voor  den  opbouw eener nieuwe kerk in 
dat  fort,  verscheen  v. wege de cl. 's Hertogenbosch op de Nijm. syn. 
10—13  Sept.  1645  (gecont.  13—14 Aug. 1646), werd 1648 beroepen 
r.aar  de  Groote  Schans  en  forten  te  Oorschot, en was als pred. te 
Oorschot op  de  Nijm.  syn.  29 Sept.— 4 Oct. 1652, in 1653 inspector 
der  cl.  v.  Peel-  en  Kempenland; Joh. Aelstius Jr. , pred. te Obdam, 
kwam 1648  te  Boxtel,  1653  te  BergenopZoora,  Leonardus  Alslius, 
pred. te Lith en Lithoyen, vertegenwoordigde op de Geld. syn. te Zutfen 
V.   3—10  Sept.  1657  de  cl.  v.  's Hertogenbosch.   Zie  Nav.  XXX, 
271,72.  S. C. J. V. Aalst, f 3 Juli 1879 te 's Gravenhage, oud 73 jaar, 
eene  weduwe  Ilagedoorn  achterlatende; en H. L. v. Aalst is Mei '80 
tot  3e kommies  bij den dienst der staatsspoorwegen op Java benoemd. 


1'28   DE  VELUWSCtïE  FAMILIE  TULLEKEN"  EN  HARE  AANVERAVANTEN. 

h. Jenneke Y., tr Everhard Greven , luitenant , daarna 
kapitein in statendienst, kinderloos. 

i. Margriet Y., tr. 1656 Willem Muys, burgemeester 
V. Wageningen, vervolgens rentmeester en burger- 
hopman van A. , sedert 1657 schutter v. St. Joosten 
Doelen, kinderloos. 

e. Christina Y. , tr. N, Singendonck ' te Nijmegen , 
bij  wien : 

aa. Christina v. S. ,tr. Johan  Tulleken, Evertszoon 
bij Peterken Yerstegen. ^^ 

f. Ermgard Y. , f jong. 

g. Naleken Y. , tr. Dr. Lambertsz (of Lamers) , licent- 
schrijver, richter en tollenaar bij het tolhuis, bij 
wien vier kinderen , waarvan drie kinderloos over- 
leden, en één, t. w. vaandrig Hendrik (of Dirk) 
L. in Brabant huwde en kinderen naliet. 

c.  ITilleken  Y. ,  tr.  Otto  v  Rijswijck -, rentmeester 


1 Zie het wapen, aangeduid in het Armorial, p. 9796; beschreven 
in het Handb. d. Wapenkunde, 1)1. 131, voorgesteld op plaat II, 
sub. n*^. 49. Pontiaen Snigendonck, burgemeester v. Nijmegen, ver- 
scheen vanwege den Nijmeegschen magistraat op de Geld. syn. te 
Nijmegen v. 26 Juli— 2 Aug. 1625; Johan Singendonck, secret, en 
oud. te Nijm., op die te Zutfen 28 Juli — 2 Aug. 1641. Singendonck, 
secretaris v. Nijmegen, aangebleven regent tijdens de Plooijerij , doch 
geen.szins eensgezind met die der Nieuwe Plooi, las ambtshalve den 
oud-burgemeester Dr. W. Roukens 8 Aug. 1705 zijn vonnis van ont- 
hoofding voor, hetwelk door den burgemeester Peter Verstegen (van 
de Nieuwe Plooi) doorgedreven, en nog dienzelfden avond op het 
binnenhot van het stadhuis voltrokken werd (Mr. A. Brants, a. w. , 
bl. 175—180). Zie ook de N. Uitgaaf. — E. J. Roukens, ritmeester 
der kav. in N. Indie, adjudant v. d. Gouv. -Generaal , staat vermeld 
in El. Cl 20 Febr. 80; F. C. W. Roukens, geb. v. der Does de 
Bye te Haarlem, beviel 30 April 80 van eene dr; Henriëtte 
Wilhelmina Roukens te Nijm. huwde 10 Juni 80 Willem Anton Walter 
te Amsterdam. 

- Wapen, zie boven. Hubert v. Rijswick deed 1 Apr. 1429 met 
anderen een onderhandsche overdracht aan het oud-burgergasthuis 
te  Nijmegen  (Inventaris  u,  h.  arclxiej  v. h.  oud biu\j cv gas thuis te 


DE  VELÜW3CHE  F.UIILIE  TL'LLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   129 

T. h. convent v. Renkum op de Yeluwe, sedert 1638 

schutter v. St. Joosten Doelen, bij wien: 

cc.  Peter v. R. , tr. Susanna TuUeken , Abraliamsdr 

,  bij Gerhardina Everwijn. 
dd. Hilleken v. R. 
ee. Johan v. R. 
ff.   Cornelia v. R. 
gg. Christina v. R. 
aa. Gerlach v. R , burgerhopman, sedert 1655 schutter 

Y.  St. Joosten Doelen,  tr. N. N. Junius ', bij 

wie vijf kinderen, waarvan de oudste twee Dirk 

heetten, 
bb. Jannekc v. R., tr. Goswijn v. Lobijth, bij wien 

aaa. Hendrik v. L. 

bbb. Helena v. L. 
d. Willemke  V. ',  tr. Hendrik Coets ,  secretaris van 
A. %  sedert  1651  schutter v. St. Joosten Doelen, 
bij wien: 


Nijmegen door Mr. J. M. v. Pabst v. Bingerden , bl. 13). Uit Nav. 
XXYIII, 478, behoort Rein v. Rijswick vermoedelijk hier te huis. 
Gerhard v. Rijsswijck en Karel v, Gelder, schepenen v. Nijmegen, 
schreven 26 Juni 1578 uit laatstgenoemde plaats aan den magistraat 
V. Arnhem, dat zij den steur, door den magisti-aat v. Zwolle naar 
dien v. Arnhem, en door dezen naar dien v. Nijmegen gezonden, den 
stadhouder graaf Jan v. Nassau hadden aangeboden , en verzochten om 
de vijf pasteien voor den stadhouder, dewijl deze in vijf of zes dagen 
niet te A. zou kunnen komen, en ze alzoo licht zouden kunnen be- 
derven (v. Hasselt, Stukken, III, 351,62). 

1 Jacob Junius was in 1648 uit kracht van pandschap heer v. Groes- 
beek {Registers, bl. 138). Zou het wapen dezer Juniussen niet Nav. 
XXVI, 624, vermeld staan? 

2 Zij en hare zusters, Ermgard uitgezonderd, worden opgenoemd in 
het maagscheid v. 1 Jan. 1626, tusschen haar en haren vader opgericht. 

3 In de familiebescheiden komen afschriften voor van twee door 
hem opgemaakte schepenakten, boven vermeld. Een broeder van hem 
was wellicht Gijsbertus Coetsius, als prop. in 1637 beroepen te Hien 
en Dodewaard, 16 Aug. 1640 bevestigd te Eek en Wiel, 13 Sept. 1648 
bev. als de eerste (volg. de Jongh) predikant te Hilvarenbeek,Dussen en 

9 


430  DE  VELUWSCHÊ  FAMILIE  TÜLLEKEX  EN  H\RE  AANVERWANTEN. 

aa. Hilleke Goets, f ongehuwd, 
bb. Dr. Ameldonk C. , moet, krachtens vonnis v. h. 
hof  V. G. i. d. 16 Juli 1687, het tiend onder 
Scherpenzeel , als behoorende aan de landschap , 
verlaten, behoudens zijn recht op den toegewezen 
pandpenning K 
cc. Hendrina C. , tv. Jacob Goets , advokaat bij het 
hof,  momber v. G-. , eerst burgerhopman, ver- 
volgens burgemeester V. A., sedert 1702 schutter 
V. St. Joosten Doelen (f 1720), bij wien: 
aaa. Wilhelmina G. 
bbb. Hendrik G. 
ccc.  Gijsbert C.   ~ 

ddd. Ghristina Wilhelma G. , tr. Dr. fan Chris- 
ioffel Tuilehen , geb. 2 Apr. 1677 , Gijsberts- 
zoon bij Aleida Ophoff. 
dd. Hendrik G., lector der meetkunde aan de Leidsche 
Akademie,  tr.  Wühelmina  Tullelcen^ Evertsdr 
bij Peterke Verstegen, bij wie: 
aaa. Ameldonk G. , militair , sedert 1727 inspec- 
teur der vestingwerken rondom Arnhem, 
bbb. Wilhelma G. 
ccc.  Jacoba Helena G. 
Hertrouwde  Hendrik  Verstegen, als weduwnaar v. Hil- 


Riel, \ aldaar 1657. Johannes Coitsius, geb. en (sedert 15 Sept. 1605) 
pred. — te Nijmegen, 7 JuH 1607 op de prov. synode te Bommel, 8 Apr. 
1618 geschorst als Remonstrantsgezinde, toekende de akte v. stilstand, 
wenschte, volg. ai-t. 41 van de acta der Arnh. syn. v. 22 — 25 Juni 
1624 bij monde van Gerardus Livius, wederom beroepbaar gesteld te 
worden, doch beantwoordde niet' aan de uitnoodiging der synode om 
voor haar te verschijnen, -j- 1626 als pred. te Ciilemborg. Op de klok 
te Appeltern (jNIaas-Waai) prijkt de naam van Johannes Coetsius, pred. 
aldaar (en te Altforsl), waar hij 1 Apr. 1643 als prop. in dienst trad, 
en bleef tot zijn dood in 1671. — Livius treft men nog te Maas- 
bommel aan. 

1 Registers, bl. 226. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN'  EN  HARE  AANVERWANTEN,   131 

leken Sluijsken, met Agneta Aelts (volg. anderen, Ermgard 

V. Ommeren) ; hij had bij haar : 

k. Dr. Peter Yerstegen , secretaris v. A. en der staten 
V. Yeluwe , is denkelijk de rentmeester, die 26 Juli 
1648, tegenover Johan v. Leeuwen met den gevol- 
machtigde V. graaf Albert van den Berg, door het 
Hof gesterkt werd in zijn recht om binnen den af- 
gepaalden baard van zijn rijswaard „ hout te sticken " 
of het „gestickte" af te houwen^. Sedert 1652 
schutter van St. Joosten-Doelen, was hij 19 Sept. 
168S bulder van Maurits \Yijnand Iconius de Folckers, 
amptman te Wevelinkhoven , ten aanzien van den 
Schenkhof te Resteren, en had vrouw en kinderen, 
doch geen nakroost. 
1. Catharina (volg. and,, Christina) Verstegen 2, f on- 
gehuwd (volg. and., geh. m. Calaber, kinderloos). 


1 Ibidem, bl. 138. 

2 Op de partikuhere Arnh. syu. v. 25—29 Sept. 1593 verscheen 
Gerardus Verstegen, pred. te Garderen. Samuel V., omstr. 1G02 geb. 
te Buren, 21 Sept. 1G23 ingeschreven als student te Leiden, 1627 als 
prop. ber. te Didam, in 1629 te Warnsveld, f aldaar 1637. Zijne 
weduwe hertrouwde 4 Febr. 1638 Gosewinus Brantius, pred. te 
Warnsveld {Xav. XXIX, 116, noot). Zijn broeder Philippus V., pred. 
te Nunspeet, werd in de Arnh. synode v. 20 — 24 Aug 1633 aan- 
gesteld tot inspector der cl. v. Harderwijk (vgl. Nav. XXVII, 417) en 
fungeerde als scriba op de Zutlensche synode v. 3 — 6 Sept. 1634. De 
Generaliteit legde aan Gerrit V., als uitvinder van een middel om 
met een stuk geschut dikwijls achter elkaar te schieten, 26 Maart 
1612 vier en twintig gl. toe boven de 24 gl. , reeds bij hem ontvangen 
(Dodt V Fl., Archief, V, 257). Jan V. moest, krachtens vonnis v. h. 
hof i. d. 7 Febr. 1646, het leengoed Lengel onder Berg, leenroerig 
aan den heer v. Boetselaer, aan Christiaan Lemminck, scholtis to 
Zeddam, ten behoeve van dien leenheer overdragen {Registers ,bl.l23). 
Gerard V. vertrok uit Holland in 1647 als pred. naar Harderwijk , en 
had onder zich eenige synodale stukken betrekkelijk Zuidholland, 
welke  de  Geld.  syn.  te Arnhem v. 15 — 20 Sept. 1647 zou zien terug 


132  DE  VELUWSCHE  EAMlLlE  TüLLEKEN  EN  HAKE  AAMVERW AKTEN. 
BIJLAGE  II. 

Heesken {Hester) TulleUn, dr v. Rutger, geb. 1563, f 
1636) bij Christina Poitauw (zie boven, bl. 17), tr. Jacob 
Muijs, wijnhandelaar, bij  wien deze vier kinderen: 

2. Evert M., ged. 30 Maart 1631 te A. (getuigen Rutger 
Tulleken, Steven Muijs en vrouw Ever [sic). 

4. Reinder M., ged. te Arnhem 15 Jan. 1636, f jong. 

te brengen in handen van Ds. Altena of van hare afgevaardigden. 
Peter V. verscheen als onderhng te Arnhem up de Zutfensche synoden 
V. 28 Juli— 2 Aug. 1641 en 6—11 Aug. 1651. Misschien behoort hier 
ook te huis Gosuinus Vers'eege v. Aai;. XXIX, 490. De naam bestaat 
nog te Venlo {Tielsche CL v. 28 Dec. 1879). Over Bernard Joost V., 
burgemeester v. Zutfen, 9 Juni 1729 aangesteld tot curator der 
Geld. Akademie te Harderwijk, zie Bouman, II, 222 vg. , en over 
zijn lateren naamgenoot (i 2 Sept. 1796) de N. Uitgaaf. C. M. J. 
Farée, weduwe v. G. Verstegen, was in 1793 eigenares van Over- 
dijnink; aldus in de Registers, bl. 342. Men zou echter kunnen vragen, 
of hier niet een drukfout schuilt, en aan Tarée gedacht moet worden. 
Een Antonis Tarree (Tarée), bijvoorbeeld, pred. te Heemstede, werd 
in 1724 pred. te Tiel en vertrok in 1731 naar Woerden (Rink, Beschr. 
V. Tiel, bl. 320). J. M. M. Verstegen te Geldermalsen, geërfd te 
Enspijk, is gehuwd met M. Breij (adv. der X Tielsche Ct. 2 Apr. 
1879) en G. J. A. Verstegen, Ie luit.-adj. bij de grenadiers en jagers, 
werd 24 Mei 70 tot kap. 2e kl. bevorderd. Ook te Deil vindt men 
Verstegen, geh. m. v. Everdingen (///. Ct. 17 Juli 79). Doch wie is 
de Verstegen, die het curit-use plaatwerk .'Theatrum crudelitatis 
haerelicorum» .schreef? Vgl. Nav. XXVI, 8. 

1 Zie over dezen naam Nav. XXVIII, 93, 198; XXIX, 46—48; 
XXX, 150; waarbij kome, dat Monsieur Muijs 20 Sept. 1577 van- 
wege de stad Utrecht twee kwarten schenkelwijn ontving (Dodt v. 
Fl., a. w., III, 1843, bl. 250; vgl. over « schenkel wijn » Nav. XXIX, 
112). Aan Willem M. werd in 1594, omdat hij alle drye der stadt 
(Arnhem) richtsweerden (slagzwaarden) rnyt scheven ende oirtisers 
weder opgerust had, vnd aen Mr. Jorrien, scherprichter, omdat hij 
die op ende alfgedragen hadt , toegelegd iii cC- ^ Sc. (Mr. G. v. Hasselt, 
Jrnh. Ouclh., II, 156,57). Mr. Adriaan Romen, chirurgijn, door den 
prins V. Oranje gelast zich in allerijl naar Ostende te begeven en 
aldaar  dienst  te  doen, verzocht der stad Utrecht, mr. Ilenrick Muijs 


DE  VELÜWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   133 

1. Dr. Jacob M., burgemeester v. Hattem , tr. r 1660 Jo- 
hanna Greven , 2^. 1670 Gesina van Heerde. Had bij 
de eerste : 

a. Hester M. , tr. Jan v. Ommen , secret, bij het richter- 
ampt V. Nijbroek. 

b. ^Yillem (of Gijsbertus) M. , omstr. 1666 geb. te A. , 
student te Leiden, als prof. in 1G94 ber. en bev. 
te Nijbroek, f aldaar 1713, tr. Aleida ten Brink ', 
kinderloos. 

3. AYillem M., burgemeester v. \yageningen, later rent- 
meester V. A.j serviQsmeester en burgerbopman aldaar, 


tegen 24 gl. per maand te mogen medenemen; welk verzoek 26 Maart 
1602 werd toegestaan (Dodt, a. w. , lY, 105). Muijs, mr. timmerman 
te Delft, moest, bij besluit der Generaliteit v. 12 Maart 1602, een 
molen onderzoeken, over den aankoop van welken men met den 
uitvinder Rekelsma in onderbandeling was (ibid.). Het is echter onzeker 
of de eerste en de beide laatsten wel tot de familie der Geldersche 
Muysen behoord hebben. Tot deze mag gewis niet gerekend worden 
de in 1577 afgebeelde burgemeester v. Schiedam Anthony M. {Nav. 
XXX, 92). Hij toch behoorde tot het geslacht Muys v. Holy, dat (zie 
Armorial) een gansch verschillend wapen voerde, zonder dat wij het 
wagen te beslissen of de Geldersche en de Zuidh. Muysen oorspronke- 
lijk uit éénen stam gesproten zijn. Nav. YI , 261 pleit er tegen. Geen 
wonder derhalve, dat onze Friesche numisrnaat in Nav. XXX, 234, 
betuigt %eeA\ zijner Anthoni's gevonden te hebben onder onze Gelders- 
mannen, onder wie misschien te tellen is Abriham Muijs, gewezen 
diaken te Yenlo, die een kantoor had te Arnhem, waar in 1640 gelden 
gestort zijn, behoorende aan de Herv. gem. te Roermond, doch, toen 
deze gemeente verliep, wegens het vertrek van den predikant beschik- 
baar geworden, terwijl een ander deel van het geld dier kerkgemeente 
onder Haes te Dordrecht geplaatst werd. Reeds in 1439 staat een 
Herman Muijs als gerichtsman te Raalte vermeld in den Catal.d. Arch.., 
no. 360. Te Lienden (Nederbetuwe) heet een bouwland de Muiskamp. 
1 Zie over dezen familienaam Mr. J. v. Doorninck, Gcsl. Aant. 
Een Herbord de Brinco (ten Biincke) was 1334 klerk en keizerlijk 
notarius te Deventer {Cat. d. Arch.., nO. 19). De naam ten Br. staat 
vermeld op de plooi van een document v. 26 Febr. 1493, behelzende 
een verdrag van bisschop David v. Bourgondie en de staten v. Utr. 
met Frederik v. IJsselstein (Dodt, Archief, I, 1838, bl. 307. Süvester 


134   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÖLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

sedert 1657 schutter v. St. Joosten-Doelen, tr. 1°. 1656 
Margriet Verstegen , Hendriksdr bij Elilleken Sluijsken, 
welke echtelieden elkander 1 Mei 1665 levenslang 
tochten aan een Wiltforstergoed * te Delen op de Yeluwe, 
terwijl zij 22 Aiig. 1667 hare besloten dispositie appro- 
beeren laat. Als haar kinderlooze weduwnaar hertrouwt 
hij 18 Aug. 1677 te A. Barta ten Kuyl % weduwe 
V. Mr. Hendrik Nilant , in leven scholtus v. Colm- 
schate (bij Deventer), bij wie o. a. 

a. Margaretha M. , f ongehuwd. 

b. Hester Sibilla M. , tr. Albert Johan v. Lidth de Jeude^, 
1702 — 49 secretaris v. Tiel en Zandwijk, f 14 Juni 


Aemilius ten Brinck was omstr. 1750 leQngriffier v. Overijssel (Tijd- 
rekenk. Lijst v. h. oud arch. v. Oldenzaal, no. 121a, zonder jaar en 
dagteekening). M. A. A. , zoowel als H. T. M. A. en J. H. F. ten 
Brink te Amst. dankten 5 Apr. 1879 bij advertentie voor de deel- 
neming, hun betoond wegens het overlijden v. Mejiifvr. Angela 
Theresia Gerarda ten Brink. Nog te Goor {Hl. Ct. 6 Maart 80, 
advert.) en te Amst. (ten Brink en Co.)- — Hiervan te onderscheiden 
Brink, voorkomende o. a. bij Mr. J. v. Doorninck, a. w. , bl. 754; en 
in Nav. XXIX, 322, waar bl. 319, noot, het wapen is aangeduid. Jhr. 
Ernst Brinck, burgera. en oud. te Hard., was op de Hard. syn. v. 1 — 5 
Aug. 1637. R. Brink, pred. te Peins en Zweins {Hl. Ct 19 Juli 79), 
is thans (80) pred. te Oosterwierum. Aan G. Brink werd, evenals aan 
T. N. M. Hillen, 12 Juni 80 te Amst. het diploma overhandigd wegens 
voldoend afgelegd examen in de natuurwetenschappen. 

1 Zie over Wiltforstergoederen , een brief uit het einde der 18e eeuw 
in Geld. Volksalm. 1879, bl. 61 — 65, medegedeeld door A.. baron 
Schimmelpenninck v. d. Oije v. Nijenbeek. 

2 Vgl. Nav. XXVI, 486; XXX, 271. 

3 Vgl over hem Mr. E. D. Rink, Beschr. v. Tiel, bl. 102, 106, en 
over zijn vader de Nieuwe Uitgaaf. Deze echtelieden lieten 28 Sept. 
1713 te Tiel eene dochter doopen, met name Mach teld Aletta, geheven 
door juffer Johanna Maria v. L. de Jeude. Cornelis v. L. de Jeude, in 
1698 schepen, in 1721 burgemeester v. Tiel, zag zich 17 Jan. 1721 
tegenover Eiber van 's Gravenweert en Grietje v. Eek, ten aanzien van 
de tiendplichtigheid v. een boomgaard, welke hij beweerde dat onder 
zijne groote tienden te Kerk- en Kapel-Avezaat behoorde, in het onge- 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  135 

1759, weduwnaar v. Aletta Bitter, zoon v. Johan 
Albertszoon. Zij kwam, als zijne echtgenoote Juli 
1711 met attestatie uit A. te Tiel, kinderloos. 

c. Maria M. , 29 Mei 1761 nog in leven, (^ Juni 1765 
dood, ongehuwd. 

d. Jacoba M. , t ongehuwd. 

e. Barta M. , tr. 1723 Wilhelmus Snabelius i , destijds 
predikant te Hattem, bij wien onderscheidene kinderen, 
waarvan twee tot volwassen leeftijd kwamen, t. w. 
aa. Barta Erlandina Sn., geb.  1725, f lente 1773, 

tr.  Aug.  1763 Arnold Goris 2,  ordinaris raad v. 
Gelre en Zutfen,  f 9 Mei 1777, kinderloos, 


lijk gesteld {Rccjisters , bl. 265). — Over Jan v. 's Gravenweert , dichter 
en letterkundige, -j- 29 Maart 1870 te Oosterbeek, zie Supplement der 
N. Uitgaaf, bl. 254, 55. 

^ zoon V. Dr. Hieronymus Guilielmus Sn. (geb. 29 Aug. 1656 te Bremen , 
als eenigen zoon v. Wilhelmus Sn., pred. bij een der hoofdkerken v. 
Bremen, bij Anna Geertruida Zepper). Den 2 Mei 1692 te Deventer ge- 
boren, studeerde hij eerst vijfjaar te Brem 'in, vooral onder zijn oom, 
den hoogl. Albertus Schumacher, daarna twee jaar te Utrecht; ont- 
hield zich eenigen tijd te 's Gravenhage bij Henricus Velse, pred. aldaar, 
Aviens echtgenoote E. J. ten Nuyl eene nicht van hem was; werd 
11 Jan. 1718 te Amsterdam proponent, 27 Oct. 1718 ber., 8 Jan. 1719 
bev. op het fort St. Andries; 27 Febr. 1721 ber., 27 Apr. bev. te 
Hattem; 2 Juli 1727 ber., 24 Aug. bev. te Kampen; 2 Nov. 1728 ber., 
19 Dec. bev. te Amsterdam, -[- 6 Mei 1732. Hij huwde de dochter der 
zuster zijner moeder, die hem overleefde. Een gouden ovaalronde pen- 
ning, thans het eigendom v. Mr. W. J. L Umbgrove te Zutfen, ver- 
toont het portret v. Wilh. Snabelius, pred. te Bremen, uit den jare 
1642, en bevat op de keerzijde zijn wapen: in blauw een kraanvogel 
V, zilver, gebekt en gepoot v. rood, op een grasgrond. — Schumacher 
nóg te Waardenburg (Hl. Ct. 11 Dec 1879). — Sarauel Velsius, als 
prop. 12 Sept. 1611 te Bergharen en Hernen, 26 Apr. 1615 te Wichen 
en Leur, krachtens sententie der Nat. Syn. 13 Aug. 1619 door de 
Nijm. syn. geschorst, door de Arnh. syn. 2 Sept. 1619 afgezet, is in 
1625, hersteld zijnde, beroepen te Aarlanderveen, waar hij in 1650 
overleed. 

2 Zie het wapen in het Armorlal, p. 4386. — Bij het huis v. Dr. 
Goris te Doesburg wachtte Gerrit van WuUen Johan 'Frederik v. Pal- 


136   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

bb. Sibilla Sn., geb. 1728, tr. Aug. 1753 Jan Umb- 
grove, commies-generaal te Arnhem, zoon v. 
Gerhard, burgemeester v. A., bij Lucretia Judith 
Wilbrenninck. Haar overlijden als zijne weduwe 
wordt door haren zoon GerbardU. 25 Febr. 1797 


lant, heer v. Keppel en Voorst, dien hij op 'sheeren straten voor een 
schelen schendhond gescholden en opgevorderd had om den hoed voor 
hem af te nemen, met een vimrroer op om hem «voort te helpen». 
Het Hof verbande G. v. Wullen 15 Juli 1643 uit de graafschap {Re- 
gisiers, hl. 105). Datzelfde Hof veroordeelde 8 Dec. 1662 Nicolaas 
Goris tot schadevergoeding, omdat hij het land van Dirk v. Bronck- 
horst, heer van Weerdenburg, geprikt en zijne vischstellingen in de. 
Waal omvergeworpen had (ibid. , hl. 190 , 91). Het Resolutieboek der stad 
Zaltbommel, aanvangende 27 Dec. 1711, behelst deze aanteekening: 
«Martis 10 May 1712. De here Goris en qrs. (kwartiers) man Quekel 
hebben ter vergaderinge gerapporteert, dat met den Commis Gerit 
Hout (Hoet) , in voldoeninge van het schoorsteenstuck , door denselve 
geschildert, waren geaccordeert, in volgende wijse, namentlick, dat 
hij Commis daarvoor versogt wederom te mogen hebben sodane quan- 
titeyt van torf, als HaarEd. Aghtb. voorheens aan den Commis dezer 
stadt gewoon waren jaerlix te geven, of anders eene summa van sestigh 
gulden». Voor dit schilderwerk, voorstellende de figuren van Justitie 
en Policie in een zusterlijk verbond, en nog als omlijste schilderij aan- 
wezig in de raadzaal van het gemeentehuis ter stede, besloot de ma- 
gistraat 60 gl. uit te keeren. Zie eenigen van den naam Goris, die 
te Herwen nog voortleeft, bij Bonman, a. w., en in de Nieuwe Uit- 
gaaf. — Gerrit v. Wullen beschuldigde Gerrit v. Beverfeurde dat deze 
hem als den schrijver had aangegeven van een valsch en oproerig 
briefje aan Herman graaf v. den Berg; dat hij daarop gevangen genomen 
en smadelijk bejegend was. Het Hof, na den beklaagde herhaalde malen 
vruchteloos gedagvaard te hebben, veroordeelde hem 22 Febr. 1591 
contumacem en in de kosten en schade, welke hij G. v, W. veroorzaakt 
had {Registers, bl. 19). Mr. P. v. Wullen dichtte in 1777 een treur- 
zang op den dood v. E. V. Visch, echtgenoote v. prof. Abdias Velingius. 
Reeds in 1429 was een Johan v. Wullen richter in het Nijbrcrek. 
Van het kerspel Wullen is sprake als Hermen Giginck 4 Nov. 1472 
beleend werd met het goed Stevening in de buurschap Noordwijk 
onder dat kerspel, waarbij Herman v. Wijhe en Roelof v. Bever- 
voorde tegenwoordig waren {Tijdrekenkundig Register op het oud 
prov. archief V. Overijssel, IV, 2i7, vgl. bl. 384. 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEÜKN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   137 

uit A. in  de Haarl. Courant bekend gemaakt '. 
f.  3ohanna M. 

NB. Deze zes gezusters Muijs worden 15 Juli 1700 als 
erfgenamen met het Wiltforstergoed te Delen beleend door 
haren hulder Johan^ten Nuyl. Deze 1 Febr. 1727 dood zijnde, 
wordt de Tielsche secretaris Albert Johan v. Lidth de Jeude 
hulder. Hij en zijne echtgenoote laten op dit tijdstip appro- 
beeren het contract, 18 Mei 1720 opgericht tusschen Engel- 
bert Op ten Xoort en Erlandina Nilant, echtelieden, aan 
wie Johanna Muijs haar recht moet hebben overgedragen , 
en de andere vijf zusters Muijs, waarbij zijde nalatenschap 
hunner ouders onder elkander in zes (sic) gelijke deelen ver- 
deelen. Maria Muijs, krachtens geapprobeerd maagscheid 
10 Nov. 1740 beleend door Mr. Johan van Ham, haren 
hulder, stelt na den dood van dezen 29 Mei 1764 Arnold 
Goris tot hulder aan , en na haar overlijden ziet zich krachtens 
geapprobeerd maagscheid Gerrit Jan Opgelder voor zich en 
namens zijne \touw Barta Op ten Noort l) Juni 1765 met 
het goed te Delen beleend -. 

Men vergelijke hierbij het belangrijk artikel van Mr. W. 
J. L. Urabgrove te Zutfen in Navorscher XXX, 13(3 — 40. 


1 Mr. J. V. Döorninck, GcslacJük. Aanteek., bl. 670, noomt hare 
moeder Barta Johanna Muijs, wat door het Leenregister, naar het 
schijnt, weersproken wordt. Zie ook Bijlage VI. 

- uit het Geld. Leenregister, afd. Veluwe, R 45. Men bespeurt 
nu, dat de Xav. XXVIII, 93, 94 mpens Dr. Johan v. Harn uitge- 
sproken gissing ongegrond is. Ook komt t. a. p. , regel 6 v. boven , 
een ongelukkige drukfeil voor in a hunne » kinderen, waarvoor gelezen 
moet worden zijne kinderen, t. w. de kinderen v. Willem Muijs bij 
Parta ten Nuyl. — Gerardus Opgelder staat op het jaar 1655 vermeld 
als aangekomen pred. in Nederveluwe, doch waar ter plaatse, is in 
het exemplaar van synodale acfen, dat ik raadplegen konde, ver- 
zwegen. Jan V. Opgelder als ouderling te Hat tem op de Zaltbommel- 
sche  synode  v. 8 — 13 Juni 1636 verschenen, is reeds eerder vermeld. 


138   DE  VELrAVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 


BIJLAGE  III. 

KEMPEREUR VAN OPPIJCK (bl. 23). 
Antonius Caesar^ (=r Imperator of l'Empereur) v. Oppijck, 
heer v. Malaret % die om den godsdienst uit Brabant ver- 
dreven, naar Bremen toog, was gehuwd met Sara van der 
Meulen (Muelen), Jansdr bij Elisabeth Segers, en had bij 
deze drie zoons , t. w. : 

2. Johannes l'Empereur, geb. 1595, in 1619 als prop. 
ber. te Leiderdorp, in 1621 te Brielle, 6 Aug. lt)29 
bevestigd als pred. te 's Gravenhage, f aldaar 22 Aug. 
1637; tr. Abigaïl Thysius, dr v. Antonius, hoog- 
leeraar der godgeleerdheid te Leiden , bij Johanna de 
Raet , bij wie : 

a. Sara l'E., f ongehuwd. 

b. Antonia FE., tr. Paulus Andreas van der Meulen, 
ordinaris raad in den hove v. Holland, bij wien : 
aa. Johan v. d. M. 

bb. Elisabeth v. d. M. 
e. Johanna  l'E.,  f 1718, tr. 1658  Willem Tulleken, 

Arnoldszoon bij Josina Brandts. 
d. Constantijn l'E. 
1. Constantijn l'E., geb. Juli 1591 te Bremen, 7 Oct. 
1619 aangesteld tot hoogleeraar der godgeleerd- 
heid te Harderwijk, in 1627 hoogleeraar der Hebr. 
taal, en vervolgens der godgeleerdheid, te Leiden, 
t  1648;  tr.  N. N. Thysius, dr v. Frangois, broeder 


1 Bij sommige leden van dit geslacht bleef de naam bewaard, zoo 
namelijk Matthias Cesarius, die 1647 als predikant te Ruurlo overleed, 
van dezelfde familie was. 

2 Volg. Nav. XXX, 269, heer v. Havines, 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   130 

van  den  Leidschen  hoogleeraav Antonius', en had: 


1 Een derde broeder had tot zoon Dr. Johannes Thysius, Oct. 1653, 
op nauwiijks dertigjarigen leeftijd te Leiden als hoogleeraar der Avel- 
sprekendheid aangesteld; hij vermaakte zijne aanzienlijke boekverzarne- 
ling aan de hoogeschool, onder voorwaarde dat ze in een afzonderlijk 
gebouw zou bewaard worden. In 1654 werd een huis op den hoek der Groen- 
hazengracht aangekocht, waar men nog heden ten dage deze bibliotheek 
aantreft; zie Siegenbeek , Leidsche Hoogeschool, II , 17 , en vgl. de iV. Uit- 
gaaf. Over de Thysiussen zie Bouman, a. w., die ook vooral verdient ge- 
raadpleegd te worden nopens Constantijn TEmpereur (als ouderling der 
Harderwijker gemeente op de Hard. synode v. "2—4 Aug. 1626 tegen- 
woordig, en — ) volgens laatstgen. schrijver 19 Mei 1622 in den echt 
verbonden met "Weintgen de Witt, jonge dochter te Amsterdam. Een 
boek uit zijne verzameling kocht de stad Utrecht voor hare bibliotheek 
in 1648 op de auctie zijner boekerij voor 18 gl. 15 st. aan (Dodt v. 
Fl., a. w., III, 1843, bl. 307). Omtrent prof. Dr. A. Thysius Sr. nog 
dit: als ouderling der gemeente te Harderwijk verontschuldigde hij 
zich bij brief over zijne afwezigheid van de Nijmeegsche synode v. 
22—24 Juni 1602; verscheen op de Harderwijker synode v. 12 — 14 
Juli 1603, op de Bommelsche synode v. 7 Juli (o. st.) 1607 en Nij- 
meegsche syn. V. 19 — 21 Juni 1619. Had de Fransche algemeene synode 
door de Noordholl. afgevaardigden bij de Arnhemsche synode v 26 — 2S 
Juli 1604 verslag ingezonden betreffende eenige leerstukken van Johannes 
Piscator, die, volgens hen, in het stuk der bekeering, des geloofs en 
der rechtvaardigmaking van de orthodoxe leer afweek, en zouden 
Johannes Fontanus en Wilhelmus Baudartius, pred. te Zutfen, zijne 
schriften onderzoeken, hetgeen ook goedgevonden werd op de partikuliere 
synode te Alkmaar v. 14—17 Juni 1605: blijkens de acta der Zutfensche 
synode v. 18—20 Juni 1605 had Piscator beloofd a durioribus phrasibus 
et a communi sententia alienis zich te onthouden , en bleef aan Dr. Thysius 
in vereeniging met de Noord- en Zuidholl. afgevaardigden het onder- 
zoek van diens schriften opgedragen. Blijkens de acta d. Nijmeegsche 
synode v. 17 Juni 1606 had Thysius omtrent de strijdredenen en ge- 
schriften V. Joh. Piscator een christelijk en geleerd judicium uitgebracht, 
waarmede deze synode zich vergenoegde. Als de Nijmeegsche synode 
V. 19—21 Juni 1611 Wilh. Baudartius verzocht een traktaat te mogen 
samenstellen nopens het rechte gebruik der geestelijke goederen, en dat in 
het licht te geven, verklaarde deze op de Hard. synode v 30 Juni — 3 Juli 
1612 liever hiervan ontlast te zijn; doch nu voegde men hem den 
als ouderling ook aldaar aanwezigen Dr. Thysius toe, teneinde het 
met  dezen  uittegeven, nadat het- door de synodale afgevaardigden zou 


140   DE  VELUWSCHE  EAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAP^E  AANVERWANTEN. 

a. Sara l'E. ^ , gehuwd met Marck (Marcus) du Tour 
de la Pommeraede , f 1672, edelman aan het hof 
Vo prins Frederik Hendrik , na diens dood kamerheer 


gevisiteerd zijn. In de Arnh. syn. v. 15 Juni— 28 Juli 1618 verklaarden 
zij het wel begonnen, maar niet voltooid te hebben om redenen, bij 
de synode aannemelijk, en bleven bij voortduring met die taak belast. 
Kwam in deze synode de zaak voor der schorsing door den Nijmeegschen 
magistraat in dato 8 Apr. 1618 der drie Nijmeegsche Remonstrants- 
gezinde predikanten, Henricus Cochlaeus of Lepflerus, Johannes Coitsius 
en Gerhardus Livius: deze gaven te kennen, dat zij hunne zaak door 
deze synode wenschten behandeld te zien alleen op voorwaarde, dat 
Thysius, Arnoldi, Baudartius , Gellius de Bouraa en de leden der 
classis Tiel geen deel namen aan de debatten. Laatstgenoemden stonden 
derhalve voor beslist contraremonstrantsch te beek. 

1 Volgens eene Ms. geneal. du Tour was Sara l'E., echtgenoote v. 
Marck du Tour, de dochter van Constantijn, heer v. Stavenisse, 
Malaret en Assonville, bij Catharina Uitenlemmingen v. Keinoogen,en 
liet zij drie zoons en drie dochters na, huwde hare oudste dochter 
Justine Gatharine du Tour te Leiden Gauthier (Wouter) v. Lanschot, 
geb. 6 Juli 1632, veertigraad en hootdofficier v. Leiden, ■{ 3 Juli 1717, 
stierf haar derde kind Constantijn du Tour vroegtijdig, en trad haar vijfde 
kind David Constantijn du Tour, heer van Avenues (Havines) en Malaret, 
in den echt met Albertine Tamminga, dr v. Jhr. Onno bij Wilhelmine 
Henimeraa, veertien kinderen nalatende; terwijl De J^avorscher, III, 
Bijblad, bl. CXXXIa; XXX, 269, gewaagt van David du Tour, die 31 Aug. 
1618 zich te Leiden verbond met Justiaa v. der Muelen (Molen of Meulen), 
dr V. Andries (geboortig uit Breraen, destijds overleden, wien de stad 
Antwerpen in 1581 een verguld zilveren schaal vereerde, evenals aan 
Jan Godin, Nav. XXX, 235) bij Susanna (de Basentin dit de) Malapert. 
Justina's oudste broeder Andries v. d. M. komt in 4628 voor als gehuwd 
met Mechteld Catharina v. Santen. In de door mij gebruikte familie- 
bescheiden daarentegen worden aan Sara l'E. en Marck du Tour slechts 
twee kinderen toegekend , t. w. Modaure Hemmana (sic) du Tour, geh. 
met v. Lanschot, en Constantijn du Tour. Wij vreezen, dat hier ver- 
warring heerscht, doch geven wat wij, en zooveel als wij vonden. 
Is het geslacht du Tour uit Frankrijk herkomstig, vóór en na de herroe- 
ping van het edict v. Nantes (1685) om den godsdienst naar Neder- 
land uitgeweken, en bevinden zich, behalve in ons vaderland, nog 
Roomsch gebleven takken in Frankrijk en Italië; als het eigendommelijk, 
nu nog gebezigd wapen der familie is mij door een harer leden opge- 
geven;  in blauw een zilveren burcht  met 3 zespuntige sterren in het 


DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERW.WTEN,   141 

V. prins Willem II, en na den dood van dezen, raad 
in het hof v. Brabant; door de Staten-Generaal be- 
noemd tot buitengewoon gezant bij het Russische 
hof, bedankte hij voor deze laatste waardigheid. 
Zij overleefde haren echtgenoot. 
8. Alexander  l'E ,  tr,  Egmana  van der Nieburgh (uit 

Noordholland). 
Willem  Tulleken's  schoonvader  Johannes  l'E.  is in de 
Kloosterkerk te 's Gravenhage begraven, waar bezijden den 
predikstoel in den noordermuur dit opschrift prijkte : 

rERPETY^E  MEMORLE 

NOBILIS YIRI 

D.  JOHANNIS  L'EMPEREVR  AB  OPPYCK, 

qvi 
post sfudia in BeJgii Foe>lercdi Academiis 


schildhoofd en een wassenaar in den schildvoet; zoodat hai ArmoriaJ, 
p. 104G6 (Frise), te veel schijnt te geven, niet alleen door zijne 
kwartileering, maar ook door den g-rijpvogel als aan du Tour bizonder 
geëigend te vermelden. Mr. \V. M. baron du Tour van Bellinchave 
werd Juni 1879 in het kiesdistrict Utrecht tot lid der Tweede Kamer 
verkozen. — Wat Tarnminga betreft, Onno Tamminga was een der 
overgrootvaders van moedei'szijde van Jhr. Onno Zwier en Willem v. Haren 
(Nav. XVI, 29). Anna Tamminga schonk als echtgenoote van Derk 
Coenders v. Helpen te Groningen 8 Aug. 1564 het leven aan Dr. Abel 
Conders ab ïlelpen, die 17 Mei 1619 in hot Album Amicorum v. Dr. 
Everhard Avercamp schreef. Zie zijn levensbericht in Bijdr. iot de 
Gesch. V. Overijssel, VI, 223. Zie ook xVay. XVII, 125, en vooral 
XIX, 585, waar Tamminga het tweede kwartier van moederszijde, 
du Tour het derde kwartier van vaderskant is op het \vapenbord in 
de kerk te Bergen-op-Zoom van Jan Carel Duco graaf v. Aumale, 
die 9 Deo. 1791 op 23jarigen leeftijd overleed. Aan D. Tamminga te 
Arast. werd Juni 1879 bij onderhandsche aanbesteding voor / 55,000 
opgedragen het bouwen van veertig arbeiderswoningen te IJmuiden 
voor rekening van den heer de Hertoghe Huber v. Manen. Ook was 
D. L. Tamminga aannemer v. h. nieuw gebouwde hotel te IJmuiden, 
genaamd «de Willem Barents » , welke inrichting 26 Apr. 1879 voor- 
loopig werd opengesteld bij het vertrek v. h. stoomschip de Prins v. 
Oranje, en 3 Mei definitief geopend is. 


14-2   DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EX  HARE  AAXVERWAXTEX, 

feliciter exculta ^ 

et inde 

qvlnqvennalem per Gennaniam , Helveti nn , 

Italiam Galliasqve peregrinationem^ 

qi'vm s. ministefio ^ 

cvi solivs reJigionis et Christo inservimdi zelo 

sese devoverafj 

Leijderdorpii Uennivm ,  Brielae odennwm , 

et annos totidem Hagae Comitis 

singularl pietate ^ p)^'^^^^^'^^^^'- ^^9^^^ facvndia 

perfvnctvs esset, 

livlvs vitae 

et agrestls , et civicae et avlicae pertaesvs , 

semperqve ^  rehus  etiam  secundi^, 

ad coelestem adspirans patriam^ 

tandera 

fidvciae in Devm plenvs , 

eo commigravit , 

relido svi in piorvm animis desiderio ard^ntissimo , 

A' C\0\OCXXXVII, XXII Aug. 

aetatis svae XLiii. 

Yxor ABIGAIL THYSIA, 

rev. theologi d. Antonii Thijsii filia 

lihericive p. c.^ 


BIJLAGE  lY. 


BRAïs'TSE:^" en  aanverwanten  (bl.  24). 

Arnold Antonie Tulleken (f 1716) tr. Beatrix Maria Brantsen, 
geb. 6 Juli 1673, f2 Febr. 1716. Hare afstamming was 
aldus : 


^ poni curaverunt. Vgl. J. de Rieraer, Beschynjving v.'s Gravenhage\ 
I, 382,83, alwaar men op bl. 336 zijn beroepingsbrief leest. 


DE  VELCWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   1-13 

Hendrik Brantsen (Everts van Delen), had tot zoon 
Brant' Hendriksz  van Delen, geh. m. Cornelia ter Dern- 
horst, bij wie : 

2. Gerrit Brantsen. 

3. Herman Br. 

4. Marijtje Br. 

1. Hendrik Br., f 10 Sept. 1604, tr. Catharina Munters -, 
bij wie: 

b. BrantBr. , tr. Catharina Jordaen (Jordens), bij wie : 
aa. Stijntje Br. 
bb. Marijke Br. 
cc.  Willem Br. 


1 Daar wij Gosw. Brantius (zie boven, bl. 23, noot ) ook als Gosw. 
Brantsen zagen aangeduid, ware hij beter hier geplaatst geweest. 
Johannes Brantius, Duesburgensis, werd op de Arnh. classisvergad. 
V. 20—21 Aug. 4579 voorgedragen, en op de Hard. syn. v. 31 Mei 
4580 aanbevolen als rector voor het Nassau-Veluwsch gymnasium te 
H. De weduwe Brantz (uit Hard.) in 4520 te Deventer en Egbert 
Brantz in 4529 te Twello staan als gegoede ingezetenen aldaar ver- 
meld in Catal. d. Arch., n". 874rt , 900. Zie ook Nav. XXIX, 446, 
noot. Dr. Brantzius, pred. te Doesburg, had in vereeniging met den 
momber, 18 Oct. 4GG9 vóór het Hof verschil met Jan Egbers over 
tiendrecht uit een weiland, omtrent Middachten gelegen {Registers, 
bl. 214). Sibrandus Brantius, theol. sfud., is 29—30 Apr. 4672 door 
de Tielsche classis praeparatoir te Tiel geëxamineerd. Over N. Brantius, 
pred. te Bredevoort, dood 2 Sept. 4728, zie Herald. Bibl. 4874, 
bl. 35. De Registers gewagen nog (bl. 305) van W. Brants , die 24 
Sept. 4754 eene overeenkomst trof met F. J. Haack , waarbij de laatste 
door koop eigenaar werd van den korenmolen in de buurschap Suyck 
o. Epe. J. M. Brants huwde te Vorden 2 Juni 4880 J. H. Cordes, 
pred. aldaar. Een weiland o. Altforst heet Bransenkamp. — Haeck 
komt in 1398 als geërfd te Deventer voor (Cat. d. Arch., n». 428j. 
J. Haak, stud. in de wis- en natuurkunde, legde 3 Mei 80 het theore- 
tisch apothekers-examen af bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Universiteit te Amst. VV. J. Haack v. der Goes, kapit. d. infant, in 
Ned. Indie, zag zich Mei 80 eervol uit 's lands dienst 'ontslagen. 

2 Over Bele Munters, burgeres v. Deventer, dood in 4428, zie Cat. 
d. Jrch., no 264. In de thans verschenen afleveringen van dat werk 
komt de naam (Munter) nog in 4538 (n». 955). misschien later, voor. 


\U  DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN. 

c. Luitje Br., tr. Adolf Jordaen ' (Jordens) , bij wien: 
aa. Willemke Jordaen (Jordens), gehuwd m. Beernt 
Jempen , heeft : 

bbb. Marijtje Beernts , geh. m. Leonard Keimer. 
aaa. Adolf Beernts,  nu  Sandijk-,  tr.  N. N. 
Engelen, bij wie: 
aaaa Sandijk. 


1 Arnold Jordaen gezegd Kampers verscheen op de Nijm. syn v. 
29 Sept.— 4 Oct. 1652 ook vanwege den Nijraeegschen magistraat. 
J. E. J. Jordaan is 15 Juni 80 als kantonrechter-plaatsvervanger te 
Hoorn eervol ontslagen, en E. W, Jordaan, geb. Dikkers, te Haaks- 
bergen, beviel 14 Juni 80 van eene dr. 

2 Beernt Sandijck werd Dec. 1707 door de gecommitteerden der 
gilden en der burgerij tegelijk met zes andere Arnh. schepenen afgezet , 
dewijl zij de Nieuwe Plooi te Wageningen gewelddadig hadden willen 
doordrijven {Geld. Volksalm. 1880, bl. 111). Johan Sandijk was een 
van de aanvoerders der Arnhemmers tegen Wageningen (ibid. , bl. 106). 
Bernardus Sandijk, prop. o. de cl. v. Overveluwe, 6 Sept. 1765 ber. 
te IJzendoorn, Juli 1775 vertr. naar Vrouwenpolder, was gehuwd 
met Sophia v. Ebbenhorst, en overleed aldaar 21 Nov. 1775. Een v. 
Sandick, rijksontv. te Gemert, is 11 Mei 80 in die betrekking naar 
Balk overgeplaatst. Vóór eenige jaren woonde te Ingen iemand van 
den naam v. Sandijk, die den bijnaam had van Lap; van hier, dat 
men een bouwland aldaar op de grens van Eek, de Lapakkers heeft 
geheeten. Op een los blad papier troffen wij aan Allarda Hugonia 
V. Sandick (echtgenoote v. Jan Munnicx) , die met haren broeder 
Johan V. Sandick (geb. Dec. 1700, j- 20 Aug. 1738 en begr. te Wijk- 
bij-Duurstede als regeerend burgemeester en deken v. h. kapittel v. 
St. Jan ter plaatse) tot kwartieren had: Sandick, Schagen, Ploos 
v. Amstel, Hollant (al de wapens in blanco). Zij waren kinderen van 
Jacob V. S. bij Agnes Ploos v. A., welke laatste 16 Juli 1710 te Wijk- 
bij-Duurstede overleed en aldaar begraven is met deze kwartieren: 

Ploos V. A Ploos V. A Hollant Leeuwen 

Pater Ouwen Ruysch Elderen 

Als wapen van Pater komt daarbij voor: in goud drie roode hamers 
of roskammen, terwijl de andere kwartierwapens in blanco zijn ge- 
laten. De grootvader van moederskant van deze Agnes was Jhr. 
Berend v. Hollant, burgemeester v. Wijk-bij-Duurstede, deken v. h. 
kapittel v. St. Jan aldaar, geb. 1590, f 26 Juni 1663, en ter plaatse 
begraven met deze kwartieren: 


DK  VELUWSCHE  FA:MILIE  TüLLEKEN  EN  IIAKE  A.\NVERWA>.'TEN.   145 

bbbb. Lambert Sandijk, tr.NalekeEraants ', 
bij wie: 


Ilollant DarthuYsen Leeuwen Pliortier 

Renesse v. Wulven  Zuylen v. Anholt    Hnttem Wijck 

Al de kwartierwnpens in blanco, belialvc Zuylen v. Anholt (in rood 

3 zilveren zuilen) en Ilattem (in goud oen roode schaar). Berend v. 
Hollant had tot gade Hugonia Ruyscli, geb. 1588, -|- 9 Jan. 1654 te 
Wijk-bij-Duurstede, en aldaar begraven met deze kwartieren (al de 
wapens in blanco) : 

Ruysch Pieck Elderen Willich 

Brakell Boecop Grootvelt Hees — ; 

zijnde  Hugonia  de dochter geweest van Hugo Ruysch bij Elisabeth 
V.  Brakell,  dr  v.  Cornelis  v. Br. tot Kermestein (Lienden in Neder- 
betuwe), sedert 19 Maart 1520 scliout v. Lienden en de Marsch (Nijhoft\ 
Oorkonden^ VI, 2, n^ 999), bij Margriet v. Boecop Udo'sdr. — 
S. W. V. Ebbenhorst Tengbergen, geb. Gerlings, te Eindhoven, beviel 

4 Mei 1880 van eene dochter. — Dirk Monnik was in 1310 schepen 
V. Deventer {Cat. d. Arch.^ n'^. 10). Wilhelm Monicx, ouderling te 
Haarlem, tegenwoordig op de partik. N. holl. syn. te Amst. v. 12 — 18 
Juni 1G07, keurde met Johannes Adriani, pred. te Hauwert, de rekening 
der synodale afgevaardigden goed. Jhr. Meunickz te Middelburg gaf in 
1G17 3V2 P- VI. voor den opbouw eener Hervormde kerk te Axel. 
Pieter Munnics, geh. m. Anna v. der Meulen (Muelen), staat iVay. 
XXX, 270 vermeld. Het wapen, dat sprekend is (biddende monnik), 
zie in Nav. XXV, 25G; dus nog al onderscheiden van het wapen van 
Monniks {Armorial)^ dat trouwens spreekt in denzelfden trant. Pieter 
V. Elderen was in 15G5 een der verbonden edelen, en Jnr. Adriaan 
v, E. tol den Tinakker (o. Wichen) staat vermeld op een nóg gebruikt 
wordenden zilveren nachtmaalsbeker, welken zijne weduwe Mechteld 
Gatharina v. Neukirchen gen. Nijvenheym in 1696 aan de kerk te Wichen 
schonk {Nav. XXX, 382). — Jhr. Gerrit Pater ondertr. 14 Mei 1760 te Kleef 
en huwde verv. Albertine Elisabeth v. Neuk. gen. Nijv. (van den 
huize Wiel). Men heeft ook niet-adellijken van dezen naam, b. v, 
den advokaat Johan Pater, die 1626—27 tot nieuw burger te Utr. 
werd aangenomen (Dodt, Archief^ V, 377), en Lukas Pater moet 
omstr. 1770—75 in dichttrant een luimigen brief gericht hebben aan 
Aagje Deken; zie over hem de N. Uitgaaf. Pater nóg te Nunspeet , 
zie Hl. Ct V. 2 Aug. 1879. — Jhr. Willem van Zuylen v. Nievelt en 
Arensberghe vertegenwoordigde de Staten v. Holland op de Zholl. 
syn. te Gouda 28 Aug. 1601. 

1 De  A'.  Uitgaaf  vermeldt A. Emmans, die «Weegschaal d. heilig- 

10 


146   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKKX  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

ci. Geertruid S. , tr. "Willem Hendrik 

de Greve ^ 
jS. Hendrina S. , tr.  Willem Tos "-. 
y. Johanna  S.,   tr.  Bartholomeus 
Bosboom, 
a. Johan Br.,  als ouderling der gemeente te A. op de 
Harderwijker synode v. 30 Juni en 1—3 Juli 1612 
versckenen, tr. Fredorijn van Dans % bij wie deze 

zes kinderen: 

1. Catharina Br. , geb. 23 Apr. 1601 , f 7 Jan. 1625. 

3. Naleken Br., geb. 13 Dec. 1610, f 20 I^^ov. 1627. 

4. Stijntje Br. 

5. Marijke Br. 

6. W^illem Br. 

2. Dr. Hendrik Br., geb. 22 Nov. 1605 , burgemeester 


doms); schreef (z. jaartal). Over Balthasar Emants, -j- 1871 te 's Graven- 
hage als rechter in de arrond. rechtbank en lid der prov. staten aldaar, 
die zich met rechts- en geschiedkundige onderzoekingen onledig hield, 
zie ibid., Supplem., bl. 237. JMarccllus Emants gaf in 79 een dicht- 
stuk «Lilith» uit, hetwelk in De Gids v. Dec. 79 fameus gerecenseerd 
is. In het Februari-nummer 80 v. Nederland schreef hij «Irvang 
Turgenjew» in prosa. 

1 Wapen: gebladerde tak, waaraan drie rozen. In het JrmoriaJ , 
p. 4516, wordt een meer uitvoerig wapen opgegeven. Zie verder 
hier achter, Bijlage XV, A. 

- Yos komt reeSs in 1417 te Deventer voor (Cat. d. Arch.. n°. 208, 
315), waar een Dirk Vos in 1429, 32, 34 provisor was v. h. Heilige- 
Geesten-Gasthuis (ibid., n°. 266, 87). Hij en Willem Vos stonden er 
in 1429 als goede lieden bekend (ibid., n°. 270). Het Vosje (weil. 
Maurik), de Vossenkampen (weil. Varik) , de Vossenpasch (bouwl. 
Ingen), de Vossenwaard (aan den Geld. IJssel o. Kampen), de Jan 
Vossenvvaard (weil. Afferden) , Saar v. Baltus Vos (weil. Horsse) , 
enz. enz., wijzen op een familienaam Vos. Misschien ook de Aarden- 
vossen, weil. te Dreumel, en Vossen, gehucht o. Garderen. Hoewel, 
dit laatste ligt in het voormalig vossen-land. 

3 Francina v. Dans w^as de gade van Johan Dibbets (j 3 Dec. 1626 
als prcd. te Dordrecht), zoon van Hendrik (in de kiste) bij Catharina 
Brandts. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN.   147 

V. A. en sedert 13 Oct. 1637 momber v. Geld, ' 


t  19  Jan.  1640;  tr. Beatrix yan den Sande % 
bij  wie de volgende drie kinderen: 

a. Fredonjn Br., geb. 30 April 1632, f 25 Juni 1 63a. 
c.  Fredonjn Br., geb. 23 Dec.  1634. 

b. Johan Br., geb. 3 Dec. 1633, sedert 1670 
burgemeester v. A. , f 9 Maart 1709, tr. 15 
Nov. 1663 zijne volle nicht Beatrix Kelffken, 
geb. 24 Juni 1637, t 21 Febr. 1725, dr v. 
Willem bij Elisabeth v. den Sande. Had bij haar: 

2. Elisabeth Br., geb. 18 Nov. 1668, f 12 Mei 
1749, tr. Febr. 1725 Constantijn TiiUeke7i , 
weduwnaar v. Reinira Eygel ^. 


1 Zie  zijne  instructie  nis  momber  afgedrukt  in  De  Navorscher^ 
XXYI, 002— 605. 

- Aan Mabilia v. d. Sande en haren man Lubbertus diclus Vos ver- 
liuurde het kapittel van St. Marie te Utrecht in 1334 die Praxedis 
virg. levenslang voor 9 solidi 's jaars eene area sita in Trajecto loco 
super campum dicto (üodt, a. w. , I, '15a, vgl. bl. 53 v. h. register 
op de Beschrijving v. h. Liber Pilosus). Mr. Gherijt v. d. Sande was 
in 1419 chirurgijn te Utrecht (ibid., V, 189). Johanna v. Cattenburgh , 
weduwe v. Jan v. d. Sande, tr. 4 Jan. 158G te Tiel Adriaan v. Leeuwen. 
Aleid V. Doornick, weduwe v. Dr. Pieinier v. d. S., was in 1598 
geërfd te Zoelen (Geld. Leenregister) . Anna v. d. S., geh. m. Arend 
V. Woldenburg [Herald. Bihl. 1874, bl. 31), leefde vermoedelijk omstr. 
1600. Ibidem, bl. 33, komt nog eene v. d. Sande voor, geh. m. v. 
Berrevelt. (De Borrevelden is een pasch te Buurmalsen , doch dit kan 
ook uit den familienaam « Borre » spruiten). Otto van den Sande was 
in 1653 geërfd te Doornenburg in Overbetuwe {Registers^ bl. 167). 
Zijn naamgenoot komt 23 Maart 1583 voor als echtgenoot van Mechteld 
van den Busch (Mr. J. v. Doorninck, Geslachth. Janteek., bl. 7). Over 
de kloeke houding van den kapitein v. d. S. en zijne kompagnie 
25 Apr. 1879 in Atjeh (Djeroek en kampong Tjot-Bada-Tjoit) zie 
Haarl. Cour. v. 27 Juni. Of deze allen van éénen stamrae zijn, durf 
ik niet beslissen. — Zie nog eenen v. Berrefelt genoemd in N'av. XXX, 202. 

3 In Limburg ligt een dorpje Eygelshoven, ten noorden van Kerken- 
raede, arr. Hasselt, in het Aardr. Wdbk. v. v. Wijk Rz. bij vergissing 
in Luxemburg geplaatst, welke vergissing in het Supplement hersteld 
is. Een Eygel zal dus den naam aan dit dorpje gegeven hebben, en 
is derhalve deze familie zeer oud. 


'WS   DE  VRLUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HAEE  AANVEEWANTEN. 

3. Beatrix Maria Br., geb. 6 Juli 1673, f 2 
Febr. 1716, tr. Arnoïd Antonie Tulleken ^ 
bij wien : 

a. Johanna Beatrix Tulleken, geb. 12 Jan. 
1716, tr. Mr. Everhard Jacob Brantsen. 

1. Hendrik Br., geb 27 Juli 1065, burge- 
meester V. A. bij afstand zijns vaders in 
1705, t 9 Nov. 1742; vanwege den magi- 
straat V. A. Juli 1724 lid der commissie tot 
visitatie van de limietsehejding der heerl. 
Roozendaal'; tr. 1698 Naleken Everwijn, 
geb. 1660, t 17 Nov. 1737 , dr v. Willem, 
ontvanger der conv. en lic. te A., bij 
Johanna Kelffken. Heeft bij haar deze vier 
zoons: 

b. Willem Reinier Br., geb. 11 Maart 1701, 
burgemeester v. A. bij afstand zijns vaders 
in 1735, ordinaris raad v. Gelre en 
Zutfen in 1737. 

a. Johan Br., geb. 19Nov. 1699, advokaat 
bij het hof v. Geld., sedert Maart 1724 
ontvanger-generaal v. h. Yeluwsch kwar- 
tier, t 24 Nov. 1774. Tr. 1^ 25 Oct. 
1729 Hester Henriette de Yree , geb. Apr. 
1712, t ^ Maart 1742, Gerhardsdr bij 
Abigail Agatha v. Sandijck; 2\ April 1747 
Anna Elisabeth Schimmelpenninck , dou- 
airière Dithmar v. Wijnbergen tot de beide 
Pollen, geb. 10 Bec. 1705, f 1 Maart 
1774 (kinderloos), dr v. Allard , land- 
rentmeester van de domeinen der graaf- 
schap Zutfen, bij Albertine Geertruid 
Becker ~. 


' Zie Mr. G. v. Hasselt, Roozendaal, bl. 502. 

2 ((Becker», en niet ((Beker» moet men schrijven; om welke reden 
Mr.  J.  v. Doorninck, a. w., bl. 28i, waarschijnlijk «Bekker» schreef. 


DE  YELrWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWA^'TEN.   449 

Hij had bij de eerste : 

bb. Dr. Gerhard Br. ' , geb. 10 Jan. 1735, 
adv. bij het hof v. Geld., sedert 6 
Mei 1760 burgemeester v. A., in 1764 
ordinaris gedeputeerde ter statenver- 
gadering, in 1768 raad in het jaeht- 
gericht v. Yeluwe, in 1779 raad en 
generaalmeester van de munten der 
Vereen. Nederl.^ in 178E als minister 
plenipotentiaris naar het Fransche 
hof gezonden, om nevens den gezant 
Matthijs Lestevenon vanBerckenrode 
de vredesonderhandelingen van Fon- 
taineblcau bij te wonen; sedert 1787 
uit Frankrijk teruggekeerd , met Dr. 
Ocker Repelaer-, lid v. d. Oudraad 
der stad Dordrecht, in 1704 in ge- 
zantschap afgevaardigd, eerst naar 
's lïertogeubosch , vervolgens naar 
Parijs, tot aanknooping van vredes- 
onderhandelingen met het Fransche 


Zie eene Becker in Her. Bibl. 1874, hl. 134. In 1009 had men het 
ccBeckerkempke» {Registers, hl. ^241). « Bekker » vindt men nog te 
Drumpt (N. Tielsrhc Ct. v. 8 Mei 80). « Beker )> komt tiouwens ook voor, 
h. V. Riitger Beecker, die 18 Fehr. 1G08 tot schadevergoeding werd 
veroordeeld wegens het dempen dev gracht van den Ki-anenkamp 
(te Olst). De «Kromme Bekei-» ^vas in 1700 de benaming van een 
tochtsloot te Twello (Registers, hl. 244). «Beker» als familienaam 
bestaat nóg te Rotterdam, alsmede te Amst.; want W. F. H. Beker 
aldaar ontving i\Iei 80 een diploma als onderwijzeres in de Fransche 
taal. Over Beker en Becker te Oldenzaal en te Deventer, zie Tijdrekenk. 
lijst V. }i. oud arcJi. v.  Old. 

1 Hij was dns niet een^zoon van Hendrik Willem, wat de Xicuwe 
Uitgaaf gist. 

~' Over Ocker Repelaer v. Di'iel , geb. 1759 !e Dordrecht, f 26 Oct. 
1832, zie de N. Uitgaaf, als ook over Jonas Andries Repelaer, geb. 
1733 ibid., kunstliefhebber en dichter, -\- 11 Febr. 1800. Vgl. Herald. 
Bihl. 80, bl. 192, 93, 98. 


150   DE  VELUWSCriE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

staatsbewind, in 1801 in het Nederl. 
Staatsbewind lid der commissie voor 
Binnenl. Zaken, in 1803 met Bicker 
en van der Goes naar Brussel afge- 
vaardigd,  om Bonaparte als consul 
V. Frankrijk te begroeten , vervolgens 
weder extraordinair envoyé en min. 
plenipotent. te Parijs , en in 1806 een 
der vijf afgevaardigden tot de onder- 
handeling om Lodewijk Napoleon tot 
koning van Holland te verheffen, 
cc.  "Wilhelma Elisabeth Br. , geb. 29 Oct. 
1736,  tr.  11 Mei 1756 Maurits Dirk 
V.  Löben  Sels ,  burgemeester  van 
Lochem in 1758, van Zutfen in 1778, 
zoon  V.  Ernst ^ [sedert Sept.  1726 
student te Harderwijk, 4 Juli 1727 
bevorderd tot J. U. D. , burgemeester 
V.  Zutfen,  en sedert 30 Oct. 1767 
curator der Akademie te Harderwijk, 
heer y. Spaansweerd (o. Brummen), 
afgevaardigde  naar de Generaliteit] 
bij Petronella Cunera Op ten Noort. 
Zij overlijdt ettelijke dagen na haar 


' Als andere kinderen van dezen Ernst worden opgegeven: Johan 
Reinier Arnold en Paul Peter v. L. S. , welke laatste overleed als 
adelborst ter zee, mitsgaders twee jonggestorven zonen. Over Loben 
(Loeben) v. Spaensweert als kwartier op een Hardei'wijker grafzerk 
uit 1771, zie Nav. XXVI, 343, en over den generaal-majoor Ernst 
V. L. S., -j- 27 Dec. 1863 te Ellekom , vgl. Suppl. d. N. Uitgaaf. 
H. J. V. Löben Sels, geb. v. Andringa de Kempenaer, schonk 6 Juni 
1879 te Meppen (Hannover) de geboorte aan een zoon , en Mr. D. J, 
E. V. L. S., oud secretaris der stad Zutfen, overleed te dezer stede 
25 Aug. 79; terwijl Adèle Virginie v. L. S., geb. de Fremery, 30 Sept. 
79 te Oakland in Californie van een zoon beviel , en Wilhelmina 
Catharina v. L. S., gade van ^\■. J. Swaving, 29 Jan. 80 te Zutfen, 
oud 70 jaar, overleed. 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN.   151 

huwelijk (26 Mei), en hij hertrouwt 
14 Jan. 1760 bij de ^Yalegem. t. Z. 
Jacoba Cornelia van der Muelen, dr 
V. Jan Andre, commies generaal d. 
conv. en lic. te Z., bij Charlotte de 
Geer. Heeft bij deze tweede vrouw: 
aaa. Pieter v. L. S., geb. 15 Nov. 1 760. 
bbb. Wilhelmina Carolina Petronella 

V. L. S., geb. 7 Oct. 1761. 
ccc.  Charlotte v. L. S., geb. 28 Oct. 

1702. 
ddd. Johan André v. L. S. , geb. 31 

Maart 1764. 
eee.  Everdina Maria v. L. S., geb. 

4 Oct.  1765. 
fff.   Jan Carel Constantijn Gabriel 

V.  L. S.,  geb.  7 April 1768, 

t 5 Juni 176(S. 
ggg. Maurits Jan v. L. S. , geb. 29 

Apr. 1770. 
hhh  Johan  Carel  Jacob  v. L. S. , 

geb. 21 Nov. 1775. 
dd. Dirk AYillem Abraham Br., geb. 4 
Febr. (zondag), ged. 11 Febr. 1740, 
sedert 26 Juli 1766 subst. griffier bij 
het hof V. Geld., tr. 1 Juli 1766 
zijne volle nicht Gerhardina Abigail 
Agatha Brantsen , dr v. Hendrik 
Willem bij Johanna Elisabeth de 
Yree, bij wie: 
bbb. Henriette  Wilhelma Br., geb. 

21 Sept. 1769, f 7 Dec. 1773. 
ccc.  Wilhelmina Nalida Reinira Br., 

geb. 25 Dec. 1770. 
eee.  Hendrik  Willem Br. , geb. 15 
Dec. 1773. 


152   DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

fff. Nalida Sophia Johanna Br., geb. 
14 Juli 1775. 

ggg. Dirk ^^'illem Br., geb. 25 Jan. 
1778. 

aaa. Johan Br., geb. Zaturdag 5 
Maart, ged. Donderdag 10 Maart 
1768 , tr. Maria Leopoldina 
Catharina van Hasselt^ bij wie; 


1 Van Willem v. Hasselt tot Let werden in 1477 drie malder, een 
schepel rogge en een gouden rijdergulden gebeurd, als behoorende tot 
de domeingoederen van het burggraafschap v. Roozendaal (v. Hasselt, 
Roozendaal , bl. 382). Jan v. H. zag zich 30 Nov. 1630 door het hof 
V. G. veroordeeld om het huis Hassent c. a. , dat hij zich willekeurig 
had toegeëigend, aan Adolf v. Mevert in te ruimen {J^egisters ,h\.lQ). 
Aert V. H., schepen en oudeiling v. Tiel , verscheen ah zoodanig op 
de Arnh. synode v. 21—24 Aug. 1633. Johan v. H.. geb. te Zutfen 
in 1668, zoon v. Johan bij Helena v. Munster (zie over hen iVay. XXX, 
141), ordinaris raad v. h. Hof en eerste burgemeester v. Zutfen, j te 
Arnhem 24 Jan. 1739; tr. 1^ te Zutfen 13 Juli 1699 Catharina Engelen , 
20. ibidem 31 Juli 17Ü7 Margaretha v. Essen. Zie Mtv. XXIX, 490. 
J. C. Copes V. H. bekleedde in 1745 het ambt v. richter der heerl. 
Roozendaal (Mr. G. v. H., Roozendaal, bl. 541). Zie voorts de Nieuwe 
t/i7^afl/\ waar wij ook lezen van den bekenden in deze bladzijden dikwerf 
aangehaalden Gelderschen schrijver Mr. Gerard v. H. (zoon v. Mr. 
Johan Jacob, adv, bij het Hof en auditeur militair te Arnhem, bij 
Maria Elisabeth Bouricius), -|- 16 Dec. 1825, geh. te Herwijnen 17 Dec. 
1781 met Adriana Maria Johanna van den Steen; van Mr. Jacob 
Copes v. H., geh. ra. Margaretha Jacoba Homoet, in 1772 landschrijver 
V. Nederbetuwe en Lingeschrijver bij den stoel der Groote Land- 
wetering (van Zoelen tot Hemmen; vgl. Tielsche Comptoir- en Schrijf- 
almanak op dat jaar) , wier zoon Coenraad Jacob Gerbrand Copes 
V. H. 17 Mei 1777 te Tiel werd geboren; van Mr. Barthold v. H., 
geh. ra. Bernardina Antonia Rasch , wier zoon Johan Coenraad 24 
Juni 1797 te Doesburg het levenslicht zag; terwijl een oudere Mr. 
Barthold v. H. in 1732 voorkomt als echtgenoot v. Maria Theodora 
V. Essen. Zie Herald. Bibl. 1880, bl. 349. C. W. v. H. te Arnhem 
•\- Apr. 1879, eene. weduwe v. Ommeren nalatende, die 6 Mei voor 
dë bij dat overlijden ondervonden deelneming dankt {adv. lU Ct 
V   9  Mei).  Te  Haarlem  overleed  4  Oct.  79,  oud  94 jaar, Cornelia 


DE  YELÜ\VSCnE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIARE  AANVER^VANTEN.   153 

aaaa. N. N.  Br., geb. 1:2 Nov. 

1808, t jong. 
bbbb. GerhardinaDidericaWil- 

helmina Agatha Br. , geb. 

vrijdag 13 Mei 1814. 
cccc.  Joban Conrad Louis An- 

tonie Br. , geb. vrijdag 23 

Juni 1815. 
dddd. eene  zaterdag  22  Juni 

1816 doodgeboren dochter, 
ddd. Gerhard Br., geb. 2 Aug. 1772, 


Elisabeth Anna de Lange, ^vcd v. Mr. C. J. G. Copes v. II., komman- 
deur d. Orde v. d. N. L., oud lid v. den raad v. state (geadverteerd 
door hun zoon .1. \V. Copes v. lï., oud kolonel d. kav.). Zie ook 
lil. Ct V. 27 blaart 80, advcrt. Hunne verzameling van schilderijen door 
oude meesters en etsen (naar Frans Hals, enz.) is 19—20 Apr. 80 
in de c( Brakke Grond» te Amst. verkocht (H/. D v. 12 Maart). Barthold 
Theodoor Wilhelm v. 11., gepens. luit. ter zee 2de kl., overleed, 
33 jaar oud, 18 Febr. 80 te 's Gravenhage, zoon v. wijlen B. v. H. 
en B. V. Hamel, broeder v. M. E., J. A. K. en M. A. v. H. Aan 
\V. v. H., luit. ter zee 1ste kl., assistent-directeur d. afd. Zeevaart 
v. h. Kon. Nederl. Meteor. Instituut, schonk zijne gade E. D. v. 
Haersolte te Utrecht 19 Mei 80 een zoon. G. R. J. A. v. H., oud 
rijksontv., broeder v. A. F. C. v. H., overleed 4 Mei 80 te Arnhem. 
Wed. C. v. Hoogstraten, geb. Copes v. H., te Utr. staat in HL Ct 
24 Mei 80 vermeld; terwijl Mr. J. F. B. v, H. in de jaarvergad. der 
M. V. Weldadigheid 1 Juni 80 te Amst. benoemd werd tot lid d. 
commissie tot opneming van de balans dier Maatschappij. Het hoofdbe- 
stuur der M^i. voor Landbouw en kruidknnde in de prov. Utrecht bracht 
16 Juni 80 een bezoek aan het landgoed Wittenstein van den heer v. 
Ha.s£elt o. Kampen. Een v. Hasselt is chef der Sumatra-expeditie, 
waarvan sprake was in de Algem. Vergad. van het Aardr. Gen., geh. 
te 's Gravenhage 26 Juni '80 onder het voorzitterschap van prof. P. J. 
Veth. Mr. N. v. H. is notaris te Groningen (HL Ct 16 Juli 80), B.Th. 
W. V. H. controleur Ie kl. te Batavia (dito 29 Juli), en Dr. A. W.M. 
V. H., 24 Juli 80 te Zutphen ondervoorzitterschap v. Mr. A. Brantuit 
A. tot bestuurslid der Nederl. Entomologische Vereeniging gekozen.— 
Mense Copes was in 1397 geërfd te Deventer. 


154 DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HAKE AANVERWANTEN. 

tr.  Andrea  Helena  Mossel % 

bij wie: 

aaaa. Dirk Willem Gerhard 
Johan Hendrik Br. , geb. 
donderdag 26 Maart 1801. 

bbbb. Jacob Pieter Johan Theo- 
door Br. , geb. donderdag 
14 Juli KS03. 

cccc. Johanna Maria Catharina 
Leopoldina Br. , geb. 
woensdag 230ct. 1805, tr. 
teA.26 0ct. 1826 Jhr.Mr. 
CornelisBacker(zoonY.Mr. 
J. "W. J. B. , advokaat te 
Groningen, bij Josina Pe- 
tronella Sichterman), geb. 
20 NoY. 1798, in 1830 
verheven in den adelstand, 
lid V. verschillende orden, 
sedert 1 I^ov. 1850 com- 


1 De familienaam beslaat nóg, b. v. te Hardinxveld {Hl. C^^v. 29Jiili 
79), mitsgaders te Geldersch Hengelo {advert. Hl. Ct V. 22 Maart en 
15 April 79), waar C. II. S. H. Mossel Mei 80 den notaris H. W. 
Alberti huwde. H. Mossel, 2de luit. infant, hier te Lande, is 20 Maart 

79 tot kap. bij de dienstd. schutterij te Deventer, en G. W. Mossel, 
2de luit. V. h. corps, 24 Mei 79 tot len luit. bij het Instructie-bataljon 
te Kampen benoemd. Maria Hendrika Elisabeth Davijt, echtgen. v. H. 
Mossel, \ te 's Gravenh. 2 Juli 79, oud 29 jaar. J. A. Mossel, geb. 
Martens, te Batavia, beviel 5 Jan. 80 van een zoon, J. F. Mossel 
werd 2 Maart 80 als voorzitter der Algem. Rekenkamer in N. Indie 
eervol  ontslagen,  en  J.  C. P. Mossel, tijdel. gedet. 1ste luit. inf. Mei 

80 bij den staf van dat wapen in de 1ste muit. afd. op Java geplaatst. 
Mossel is de naam van een Veluwsch gehucht, tusschen Otterloo en 
Ede. — Henrik Martens was in 1584 burger te Ootmarsum {Tijdr. 
Lijst V. h. arch. v. Oldenzaal., bl. 25). Johan M., oud. te 's Hertogen- 
bosch, vertegenwoordigde zijne classis op de Zutfensche Synode v. 3 — 10 
Sept, 1657. L. E. M. is Juni 1880 tot voorzitter der residentie Madioen 
benoemd. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   155 

missaris  des konings  in 
Overijssel ,  onder wiens 
bestuur in 1858 het O ver- 
ij sselsche kanaal voltooid 
werd, t 30 Juni 1862 '. 
aa. Nalida  (Naleke) Johanna Br. , geb. 
6 Nov. 1730, tr. 9 Sept. 1750 Willem 
Engelen, ged. 15 Deo. 1709, sedert 
1736  ordinaris  raad  in het hof v. 
Geld., in 1772 eersten raad en stad- 
houder der leenen, zoon v. Willem, 
secret,  v.  Nijmegen,  bij Christina 
Verstegen , en heeft : 
ccc.  Jan Hendrik Engelen , geb. 25 

Juni 1759. 
aaa. Willem E., geb. 13 Apr. 1754 
sedert Juni 1781 landschrijver 
des rijks v. Nijmegen ; tr. Juni 
1782 te Utrecht ClaraLaurentia 
Elisabeth van Dam ^, dr v. Jacob, 
lid der vroedschap te Utrecht , 
bij N. N. Buijck \ 


1 Volgens Het'cdd. Bibl. 1874, bl. 128, i 1864. Zie de uitvoerige 
schets van zijn verdienstelijk leven en nuttige geschriften in het Sup- 
plement op de Nieuivc Uitgaaf^ bl 43—46, alsmede «Levensschets v. 
Jhr. Mr. C. Backer », door Mr. J. v. Doorninck , arch. v. Overijssel, 
geplaatst  in  de Handel, d. Maatschappij v. Nederl. Letterk. v. 1866. 

~ Men vindt de Van Daraakkers , pasch te Lienden (Nederbetuwe) , 
doch naar welke familie dus vernoemd, is mij onbekend. Margrieta 
v. Dam, j.d. te Eek (wier wapen vermoedelijk in Herald. Bibl. 1879, 
bl. 166, voorkomt), ondertrouwde 11 Oct. 1732, en had ter plaatse 
12 Oct. hare eerste proklamatie, met Adriaan v. Gulik, weduwnaar 
v. Maria v. Rekaan, ontvanger der conv. en lic. te Ravestein. [Adriana 
V. Gulik, j.d. te Ingen, huwde te Eek 7 Mei 1724 Johannes v. Brenk 
te Lienden]. 

3 Over Joost B. , geb. in 1506, en Hendrik B., in 1595, zie de 
Niexuve Uitgaaf. 


150   DE  VELUWSCUE  FAMILIE  TLLLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

bbb. Hester Henriette E., geb. 3 Febr. 

1756,  tr.  8 Nov. 1779 Jacob 

Nicolaas van Eek, geb. 1752, 

in 1 7 74 secretaris v. Tiel , sedert 

Dec.  1777 burgemeester v. A., 

t  1833 (zoon V. Otto,  sedert 

1749  secretaris  v.  Tiel,   bij 

Cornelia Maria van den Steen 

(geh. 31 Juli 1 750), — bij wien : 

aaaa. Cornelia Maria Frangoise 

v.Eck,geb.28Sept. 1780. 

bbbb. Sophia Johanna v. Eek, 

geb. 31 Dec. 1783. 

e. Hendrik Willem Br. , geb. 23 Maart 1 70 1, 

secret, v. A. 1732 — 51 , van het kwartier 

V. Yeluwe 11 Mei 1740, ook secretaris 

der gedeputeerde staten van dit kwartier 

sedert  23  Dec.  1751,  w^aarbij hij den 

grond  legde  tot  een beter beheer der 

geldmiddelen  v.  Yeluwe, ze opheffende 

uit het diep verval, waarin ze in 1748 

verkeerden, f 29 ïn'"ov. 1789; tr. 13 Apr. 

1734  Johanna Elisabeth de Yree, geb. 

25  Aug.  1713,  t -i Oct.  1769, dr v. 

Gerhard bij  Abigaïl Agatha v. Sandijck, 

en heeft bij haar : 

bb. Hendrik Gerhard Br., geb. 28 Mei 

1737, t 26 Aug. 1733. 
cc. Dirk Willem Br., geb. 19, ged. 22 
Sept. 1740, secretaris v. A.- Aug. 
1767, van de gedeputeerde staten 
des Yeluwschen kwartiers nevens zijn 
vader Maart 1778. 
dd. Gerhardina Abigaïl Agatha Br., geb. 
21 Jan. 1744; tr. 1 Juli 17G6 haar 
vollen  neef Dirk Willem Abraham 


DE  YELLWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN.   157 

Brantsen, Johanszoon bij Hester Hen- 

riette de Vree. 

ee.  Hester Henriette Br.,  geb. 13Auo- 

1745. ''' 

ff.   Willem Reinier Br., geb. eJuni 1751, 

t jong. 
aa. Henriette Beatrix Br., geb. 27 Auo-. 
173.3,  t  4  Juni  1815;  tr.  7  Deo. 
175G te Yelp Gerhard David Op ten 
Noort,  geb. 2lJuni 1730, t 29No\r. 
ISll   te  Zutfen ,  burgemeester  v. 
Groenlo in 17(33, v. Zutfen in 1 767, 
zoon V. Joost Jan , oud burgemeester 
V. Zutfen en scholtus binnen en buiten 
Lochem,  bij  Geertruid Margaretha 
Daendels, weduwe W. A. Eekhout. 
d  Mr. Everhard Jacob Br., geb.  12 Febr. 
170S,  griffier bij h. hof v. Geld., f 19 
Sept.  1764,  tr. 29 JSTov.  1735 Johanna 
Beatrix Tulleken (dr v, Arnold  Antonie 
bij Beatrix Maria Brantsen) , en heeft bij 
haar deze elf kinderen : 
aa. Nalida Susanna Br. , geb. donderdag 
4 Oct.  1736, tr. 16 Juni 17S2Fran° 
gois Willem van den Steen, geb. 14 
Maart 1735 ,  subst. griffier bij h. Hof 
Y. G. in 1761, griffier in 1764, we- 
duwnaar V. Sara Margaretha v. Eek , 
zoon  V.  Jacob  Nicolaas ,  heer  v. 
Ommeren  en  Wayestein ,  raad en 
rekenmeester  v.  Geld. , schepen en 
raad v. Tiel, curator der Akademie 
te Harderwijk, bij Maria Frangoise 
V. Eek V. Panthaleon. 
bb. Beatrix Maria Br , geb. 30 Aug. 1 738 
t Juli 1809. 


158   DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

CC. Hendrik Br., geb. zondag 23, ged. 
27 Aug. 1739, sedert 23Apr.l763 
burgemeester v. A. , Dec. 1782 beem- 
raad v. Overbetuwe namens dezelfde 
stad. 

dd. Arnold Antonie Br., geb. 27 Oct. 
1740, t 16 Maart 1741, begr. 18 
Maart op het koor der Groote Kerk 
te A. 

ee.  Elisabeth  Br.,  geb. donderdag 

ged. 24 Febr. 1743; tr. 21 Mei 1771 
Mr. Gijsbert van Hasselt, geb. 12 
Maart 1737, drost der booge heerl. 
eu stede v, Borkulo, in 1767 stad- 
houder V. h. houtvestersambt ^ der 
graafschap Zutfen , Sept. 1778 bur- 
gemeester V. Lochem , 17 Dec. 1782 
burgemeester v. Zutfen, zoon v. Johan 
Otto , secretaris der staten en gede- 
puteerden der graafschap Zutfen, bij 
Theodora  Margaretha van Munster ^ 


' de persoon, die bij afwezigheid of krankte des houtvesters, diens 
betrekking waarvan , evenals de stadhouder des ampts v. Maas — Waal, 
VN-aarover vgl. Mr. E. D. Pdnk,  Beschrijving v. Ticl,^ bl. 72. 

2 Vgl. Nav. XXX, 142. Zie over dit geslacht Mr. J. v. Doorninck, 
Geslachtk. Aanteeh. en Nav. XXVIII , 557. Een Johan v. Munster 
woonde in 1392 in de Gr. Overstraat te Deventer (Cat. d. Jrch., 
n°. 101). Otto V. M., conrector te Dordrecht, werd 22 Maart 1720 als 
rector te Deventer beroepen {Bij dr. tot de Gesch. v. Overijssel^ VI, 
170. De wed. Bresser, geb. v. M., te Nijmegen, dankte 17 April 
1879, mede namens haren zoon, voor de deelneming bij het over- 
lijden haars echtgenoots Gustaaf Adolf Bresser ondervonden. — De 
Ronde Bresser X Huber te Kampen dankten in ^q Raarl. Ct v. 10 
Juli 1879 voor de deelneming, bij hun huwelijk betoond. D, de Ronde Br., 
Ie luit., werd Juni 80 benoemd tot lid der commissie tot het afnemen 
van examen aan de onderofficieren v. h. leger voor een der hoofdcur- 
sussen. — Huber, ook te Amsterdam en te  Wichmond. 


DE  VELUWSCIIE  Fa:MILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   '159 

(geh. 10 Oct. 1728 bij de Wale 
gem. te Z.). 

ff. Willem Keinier J3r. , geb. woensdag 
7, ged. 8 0ct. 1744<,t30Sept. 1747, 
begr. 2 Oct. op het koor der Groote 
Kerk. 

gg. Johanna Br., geb. zondag 9 Juli 1747, 
t 21  Aug. 1753. 

hh. Johan Br., geb. donderdag 21,ged. 
24 Aug. 1740, ingezetene v. Nij- 
megen sedert 14 Nov. 1770, provisor 
V. h. Oud burger gasthuis ter stede 
Juni 1777, schepen des Rijks v. Nijm. 
Juni 1781. 

kk. Willem Reinier Br. , geb. zondag 3, 
ged. 7 Dec. 1752, bij afstand van 
zijn neef Dirk Willem Brantsen 
23 Apr. 1778 secretaris v. A. 

11. Everhard Jacob Br. , geb. donder- 
dag 16, ged. 19 Oct. 1755, f 11 
Maart 1819. 

ii. Arnolda Wilhelma Br., geb. woens- 
dag 28, ged. 29 Juli 1751; tr. 2 
Aug. 1774 Johan Andreas Cunaeus, 
geb. 28 Febr. 1743, veertigman in 
de vroedschap v. Leiden 31 Dec. 
1770, schepen 26 Juli 1775, zoon 
V. Mr. Petrus Cunaeus, raad en 
burgemeester aldaar, bij Maria Isa- 
bella Yelters ^ 


1 Zie Bijlage IV, B. 


■160   DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIATIE  AANVERWANTEN. 
BIJLAGE  JY,  A. 

KELFFKEN ^  en  aanverwanten. 

Clais Kalffken, grootschipper te Nijmegen, tocht 1486 
zijne vrouw Johanna. 

Johan Kalffken, merclner (koopman) te N. , krachtens 
sententie v. Alva uit Brussel 13,7 Jan. 1568 wegens 
heuling met de rebellen uit den lande gebannen, met 
verbeurdverklaring van goederen. Yermoedelijk de Johan 
K. senior, in stads schepenboeken vermeld 1563, die als 
kastelein te Nijmegen daarna met den graaf v. Barlaimont 
op familiaren voet stond". Gehuwd met Hilla, die 1568 als 


1 Wapen: in zilver drie rechterschuinbali<en v. zwart (evenals de 
Nijmeegsclie familiën de Beijer en v. Heiikelom), het schild gedekt 
met een aanzienden helm rnet drie gaten, voorzien van een zilverzvvarf e 
wrong, waarop als lielmteeken twee toege^.vende vleugels van zilver, 
elke beladen met de drie, bijkans vertikaal geplaatste balken v. h. 
schild. De familie Kelffken woonde oudtijds te Keizersweerd en te 
Nijmegen, in welke stad ze tot het midden der -18e eeuw gevestigd 
bleef en steeds in de regeering was. In het stedelijk Schepenbock 
staan nog opgegeven: Johan K. Jr., '1531, j 1557, geh. m. Syna v. 
Geisteren (als wed. veimeld 1557), wier dochter Elisabeth K. ook in 
1557 vermeld wordt; Arnold K., wiens zoon Johan K., 1554—68 ver- 
meld, huwde 1°. Anna (vermeld 1554), 2o. Gertrudis (vermeld 1563), 
en wiens kleinzoon , 1569 vermeld, in dit jaar zijne vrouw Elizabeth 
Noet (Noot?) tochtte; Dieric K., vermeld 1568,69, die ook de persoon 
zou kunnen wezen , die het hout ten behoeve van de kamers voor het 
Valkenhof verkocht; Marijtgen , vermeld 1556, geh. m. Jan v. Berck. 
Is deze haar eerste man geweest, en Gijsbert Spruijt haar tweede? De 
afkomst en verwantschap dezer personen blijkt niet, evenmin als van 
Johan Kleefken (Kelffken?), in 1592 als pred. in dienst gevonden te 
Heerde, alstoen afgezet (Boekzaal voor de Geleerde Wereld, Apv\\il20, 
bl. 488). Is deze niet één persoon met Johannes Kleft^en (Kelft^ken?), pas- 
toor te Wilp, op last van kanselier en raden v. G. 8 Juni 1596 bij gelegenheid 
der synode te Zutten, derwaarts ontboden om zich aan een kerkelijk 
examen te onderwerpen, doch weggebleven;? Jacoba Elisabeth Lemaire 
had tot moeder Wilhelmina Arentse, wier moeder eene Juliana Elisabeth 
Kelffken is geweest.  Zie een Arentsen  in Xav. XXX, 272. 

2 Overijss. Bijdr.^ YI, 305. 


DE  VELLWSCHE  FAMILIE  TULLFKEN  EN  IIAP.E  AANVER^VANTEN,   161 

zijne weduwe bekend staat, en bij wie bij deze zes kinde- 
ren had : 

a. Gerrit  K. ,  grootscbipper te N. , tr. Anna v. Berck K 
Zij komen nog 1572 voor. Had bij haar: 

aa. Derick K. , vermeld nog in 1584, geh. m. Regina 
(Reiniera) Vermoeien, getocht 1563 en nog 1569 
voorkomende. Misschien één met Dierick K., burger 
te N., van wien, blijkens rekening van Jacob 
Garbrantz, rentmr. in het kwartier v. N. en der 
domeinen onder Middelaar, v. 24 Sept. 1569 — 
23 Sept. 1570, 27 dennen planken gekocht werden , 
ten prijze van zes str. falueert (geldig) hot stuk, 
bedragende luidens zijne kwitantie en attestatie 
des richters Boetbergen, viii o^ ii p. Deze planken 
(boerden) moesten dienen voor de „ affgemaeckte 
(afgeplankte) Caemers bouen by die Saletten" 
aan het Yalkenhof te N.  - 

bb. Johan K., vermeld 1581—86. 

b. Peter  K. ,  vermeld  15G3 — 68,  tr.  Christina Reper, 
die noor 1572 voorkomt. 


^ Nicolaas v, Berck en Geraivl v. Renesse , leden der generaliteit v. wege 
Utr. , schreven 30 Mei 1601 uit 's Gravenhage aan hunne lastgevers de 
staten 'slands v, Utr., dat Jan van Wees solliciteerde naar de opdracht 
tot de ontvangst der conti'ibufiën v. Yeluwe en het Sticht, «'t welck » — 
voegden zij er Lij, — «ons dunckt niet wel te quadreeren met ons 
dessein». {Archief v. Dodt, IV, 289). In een brief, door eerstgen. aan 
GiHis V. Ledenbeig te Utr., secretaris d. staten v. Utr., 3 Sept. 1606 
uit 's Hage geschreven, leest men: «Die heere Brienen heeft mede 
last omme tot Thiell te doen maecken eenige valbruggen, die wallen 
ende bohvercken te repareren, cnde die plaetse jegens entreprinse 
(tegen overval) te voirsien» (ibid., Y, 1846, bl. 123). Maria v. Berck 
(R. Kath.), huisvrouw v. P. T. Dubbers, f te Tiel 28 Mei 1S79, oud 
78 jaar. 

2 Mr. G. v. Hasselt, Bijdr. voor den Burg v. Nijmer/cn (ISOb) ,h\Ai. 
Yan den straks volgenden Jan K., rentmeester der stad, kocht men 
voor hetzelfde oogmerk vijftig dennen planken, tegen denzelfden prijs, 
facit  xiii o^, ii /3, vi §, d. i. 13 pond, 2 st., O penn. Zie a. w. bl.43. 

U 


162   DE  YELL-TVSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  IIAKE  AANVERWANTEN. 

c. Cornelis K. , vermeld 1563—68. 

d. Elisabeth K., tv. Cornelis Gijsberts. Zij komen 1568 voor. 

e. ChristinaK., tr. Wilhelm van Middeler. Item 1563—68. 

f. Metta K., item 1563— 6S. 

Jacob K., als grootschipper te N. in 1535 bekend, heeft 
deze twee kinderen : 

2. Maria K., f l^SS, tr. Gijsbert Spruyt. 

1. Jan K., burgemeester v. jN". , afgevaardigde naar de 
Unie V. Utr. 1579, Dec. 1581 door baanderheeren , ridder- 
schappen en staten v. G. met verscheiden edelen naar Ant- 
werpen afgevaardigd tot Frans hertog v. Anjou, om dezen 
de heerschappij dezer landen op te dragen. Uit Antw. 
schreef hij aan het Hof v. G. over het schot, door Jan 
Jauregui gelost op prins Willem I \ Overleden 12 Sept. 
1608. Tr. 1^ Behj v. den Bergh -, f 28 Nov. 1562 (dr v. 
Wigman, burgem. , schepen en raad v. N., heemraad des 
rijks v. N., vermeld 1531— 6o, bij Lijsbeth Kanis ^) , bij wie 
drie kinderen, die straks volgen; 2\ Naleken v. Buyl ^ 
(t 23 Juli 1598), bij wie deze drie: 


1 Mr. G. V. H., GcJd. Maandicerk, II, 403. Zie ten aanzien van 
het vorige, Stukhen v. d. Yaderl. Hist., I, no. 105; IV, bl. 79, 81,82. 

2 Wapen: lelie, verzeld van vier blokjes. Onze rijksarchivaris Mr. L. 
Ph. C. v. den Bergh behoort tot ckzen stam. 

3 Otto's dr bij Lamberta v. Ilellonw. Wapen: Cbastillon met den 
windhond; derhalve, gedeeld: 1 zilver, doorsneden ,Avaarvan de boven- 
helft beladen met een loopenden hond van zwart op de snijlijn, den 
kop naar de deellijn gewend, onder een barensteel van drie hangers, 
de benedenhelft beladen met drie palen van vair; 2 zilver, beladen 
met een rechterschuinbalk v. zwart, waarop drie leliën v. zilver onder 
elkander. Volgens Ferwerda spruit Kanis uit het geslacht v. Isendoorn. 
Zie over Kanis, Mr. L. Ph. C. v. den Bergh in Nijhoff's Bijdragen v. 
Faderl. Gesch. en Oudh., nieuwe reeks, IV, st. 2, bl. 147 — 71. Vgl. 
Nav. XVII , 88. 

■i Het wapen zie in het Armorial, p. 207a. Claes v. B. huwde 29 
Mei 1609 Truitje, tweede dr v. Roemer Visscher. Hij was substituut- 
schout V. Amsterdam, dood in 1658. Zijn broeder Willem bekleedde 
later dezelfde betrekking {Nav. XXIX, 561). OverdeNijm. burgers Jan 
Buyl en Peter Komans, zie Herald. Bihl. 79, bl. 231. 


DE  VELL-TTSCIIE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  IIABE  AANYER'^VANTEN.   i63 

d. Metje (Mechteld) K. 

e. Arnt  (Arnold) K. , 1614^16 schepen en raad, 20—22 
•   richter,  1622 burg. v. K, f 18 Febr. 1639. Tr. Febr. 

1599 Aaltje y. Herwaerden, f 1 Febr. 1644, Willemsdr bij- 
Aaltje Tonman. Zijne afstammelingen volgen beneden. 

f. Jan K. (Calffken), rentmeester d. stad 'N., f 1617; 
tr. Mei 1603 Wijndel v. Rijswijk, weduwe, eerst van 
Henrick v. Eek, daarna van Jan de Haert, secretaris 
der stad j^. 

Elisabeth K. , weduwe, f 1659, hertrouwt Juli 1609 
Adriaan Baccart ' , majoor-kommandant der stad Nijmegen , 
t 1654, bij wien: 

a. Johan Baccart, ged. 5 Apr.' 1610, tr. Dec. 1636 
Christina v. Dueren ^ , bij wie : 

aa. Elisabeth B. , f 1693, tr. 1°. Christoffel v. Brienen , 
2°. Oct./Nov. 1679 Johan nes Leeuwen (Lewe), 
vermoedelijk omstr. 1650 te Wesel geboren , student 
te Leiden, denkelijk reeds vóór 1678 in dienst te 
Huessen, sedert 18 Sept. 1678 te Beek en Groes- 
beek, f aldaar 1705. Hij hertrouwt en wint 
kinderen. 

bb. Cunera B. , tr. 1666 Johan Verstegen, in 1675 
raad en schepen v. K, f 1718, zoon v. Peter 
bij Naleken KelfFken. 

b. Maria Baccart, ged. 5 Apr. 1614 , tr. Maart/Apr. 1641 
Christiaan  Loefs ^,  Med.  Dr.,  raad  der  stad  K, 

1 Wapen, Jrmorial, p. 716. 

2 voerde vermoedelijk: in rood drie (2, 1) omgekeerde degens v. 
zilver met gevest v. goud als boven. Reeds in 1381 leest men van een 
Helmich v. Duere, die aan Berent Ockenbroken eec «zlagh» op het 
kerkhof bij den Loehues te Heten (kwartier Salland, in Overijssel) 
verkocht. 

3 Wapen, Armorial, p. 649a. Hendrik Loef, schout te Tuil, gaf 
aan de Arnh. syn. v. 22—25 Juni 1624 over « seeckere remonstrantie mot 
eenige bijgaende stucken» tegen Johannes de Roij, predikant aldaar, 
wien de Nijm. syn. v. 27—29 Juli 1625, met het oog op de wanver- 
houding te Tuil. naar Opijnen of elders verplaatst wilde zien. 


164   DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Janszoon bij Anneke v. Walderaat. Heeft bij hem: 

aa. Jan  Loefs,  geb. Febr./^aart 1642  j 

bb. "Willem L., geb. l^ebr. 16^3 

dd. Frederik L., geb. 26 Febr. 1651 ' •'^'^^• 

ee.  Adriaan L., geb. 2 Nov. 1654 ] 

cc.  Elisabeth L. , geb. 14 Febr. 1648, f ^0 Juli 1693; 

tr.  r. 16 Febr. 1673 Peter Romburgh S Jacobs- 

zoon  bij   letje  (Ida)  van   den  Heuvel,   f  ^ 

Apr.  1688,  2°.  11  Juni 1689 Christoffel v. den 

Bergh,  weduwnaar  van  Sara  Crusius % schepen 

en raad v. N. 

Heeft bij den eersten: 

aaa. Jacob K, ged. 21 Sept., f 17 Oct. 1673. 

bbb. Christiaan  R.,  ged   21  Jan.  1675 ,  f  22 
Mei 1676. 

ccc.  Maria R. , ged. 27 Juli, f 27 Sept. 1677. 

ddd. Ida R., ged. 16 Nov. 1678, tr. Simon Brouwer % 


1 De N. Uitgaaf maakt melding v. een landschapschilder Romborgh, 
buiten zijne geboorteplaats Nijmegen weinig bekend, die zich na eene 
reis door Italië op eene buitenplaats te Neerbosch vestigde en nog in het 
eerste vierde deel d. 18e eeuw leefde. 

2 Nav. XVII, 59, waar minder juist «Crucius» staat. — Izaak v. 
den Heuvel diende het vaderland op het einde van den Successieoorlog, 
werd 15 Oct. 1708 ordinaris-ingenieur, en bij het beleg v. AireinlTlO 
doodgeschoten. Aan zijn naamgenoot, ordinair landmeter v. Gelre en 
Zutfen, te Arnhem, werd 28 Juli 1724 opgedragen eene kaart te maken 
van de grenzen v. Roozendaal (v. Hasselt, Roozendaal ^ bl. 500). Gerrit 
V. d. Heuvel, ouderl. te Tiel, verscheen op de Tielsche classis v. 10— 11 
Apr. 1758. In de Hl. Ct v. 6 Mei 1879 is sprake v. VV. v. d. Heuvel, 
geb. te Breda , tot dusver chef de musique v. h. 7e reg. huzaren in 
Ierland, thans benoemd tot chef de musique van de lijfgarde der koningin 
van Engeland. 

3 Laurens en Henrick Brouwer staan vermeld in eene missive v. 
Frederik v. Baden, bisschop v. Utrecht, 28 Nov. 1503 aan de vijf 
kapittels v. Utrecht geschreven, in antwoord op eene door de stad 
Kampen tegen hem ingebrachte klacht (Dodt v. Fl., Archief , V, 138). 
Lambertus Brouwer, geb. 1646, 4 Juni 1673 door Samuel ScherphofF, 
pred. te Tiel, peremptoir geëxamineerd, 22 Juni (o. st.) 1673 als prop. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   165 

geb. 1675 , onder de Nij.meegsche classis, zijnde 
19 Apr. 1697 bij de classis Tiel voor gerecom- 
mandeerd aangenomen, als prop. 30 Oct. 1701 
ber. te Velp en Roozendaal, in 1746 emeritus, 
t 9 Juni 1756 te Nijmegen, Simonszoon bij 
Margaretha Yonck K Heeft kinderen. 

eee. Jacobus Christiaan R., geb. 19 Juni, f 8 
Aug. 1682. 

fff.  Maria  R,,  geb.  25  Juli  1685,  tr v. 

Suchtelen. 

Heeft bij den tweeden: 

ggg. Een zoon, geb. 24 N'ov. 1691, f ongedoopt. 

hhh. Catharina Elisabeth v. d. B., geb. 24Dec.l692. 
Jan Kelffken (f 1608), had bij zijne eerste vrouw (Belij 
of Elisabeth v. d. Bergh , f 1562) deze drie kinderen; 


te Hien en Dodewaard bevestigd door gezegden S. Scherphoff, 8 Sept. 
4673 tot lid der classis aangenomen, is 11 Aug. 1675 te Rhenen ge- 
huwd met Elisabeth Soet, te Dodewaard 29 Sept. 1697 hertrouwd 
(door Nicolaus Gijssen, s. s. theol. cand.) met Elisabeth Huising- 
velt, wed. V. Peter Bouth, in leven majoor der stad Tiel en luit. 
te paard bij b. reg v. gen. majoor v. Iterson, op de Tielscbe classis 
v. 8 — 9 Sept. 1721 wegens ouderdom verschoond van classicale com- 
missiën , -j- 26 Aug. 1723. Zijn zoon Johannes B , geb. in 1680, 11 -14 Apr. 
1701 praepar. geëxamineerd, in 1706 pred. te Vuren en Dalem, van 
waar hij nog in hetzelfde jaar naar Schelluinen vertrok, -j- ald. 18Jan. 
1748, verzocht op de Tielscbe classis v. 12 — 13 Apr. 1723 namens zijn 
vader, dat dezes dienst voorloopig door de Tielscbe classis mocht worden 
waargenomen, betgeen werd toegestaan. Servatius Rr. , geb. 1678, 
tegelijk met zijn broeder Johannes praep. geëxamineerd, werd in 1707 
legerpredikant, in 1709 pred. te Zetten en Andelst, f ald. 30Nov.l753. 
J. J. Brouwer te 's Hage dankt in de Haavl. Ct v. 10 ,Tuli 1879 voor 
de deelneming, betoond bij het overlijden zijns eenigen broeders 
E. H. Br., inleven oud-bibliothecaris der Mil. Akad. te Breda. — Zieden 
naam Soet vermeld in Nav. XVII, 320 (bij «honderdjarigen»). Het 
wapen was een gevederde pijl. Zoel bestaat nog te Ophemert. 

1 Joban Vonck was landschrijver van den lande v. Knik ; zijne weduwe 
Christina Elisabeth Vermehr huwde 29 Nov. 1744 te Kuik Lambertus 
Johannes Brouwer, j. m. van Zetten. ^laria Vonck huwde op Overhagen 
(voormalig kasteeltje bij Kuik) 17 Jan. 1746 Zacharias Christiaan Stüte. 


160   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  E\  IIAKE  AANVERWANTEN. 

1. Niesken K, ,   1 ^    . 

2. Wigman K.,  ) '    ^ 

3. Jacob K., tr. Febr. 1583 Christina v. Berck, bij wie: 

a. Hendrik K., tr. Oct. 1609 Teuntgen Trance ^ (uit 
Gouda) , bij wie : 

aa. Anna K., ged. 23 Oct. 1612. 
bb. Frans K. , ged. 15 Mei 1614. 
cc.  Keinier K. , ged. 15 Mei 1616. 
dd. Hester K., ged. 9 Maart 1621. 

b. Dr. Johan K., in 1608 raad, in 1612 burgemeester 
Y. N. (tot 1625?), in 1617 ordinarisraad in h. hof v. 
G., als ouderling der gemeente op de Zutfensche 
synode v. 1610, 20 Juli 1619 op aanschrijving der 
staten-generaal als raadsheer naar Tiel en Bommel 
gezonden,  om  te  vernemen  of  de  Remonstrantsche 


A'etta V., j. d. van Doornik, ondertrouwde 5 Jan. 1750 te Steenbergen 
Sebastiaan Anemaet te Zwaluwe (N. Brabant) , weduwnaar van Margriet 
Anemaet. Geertruida Catharina V., geb. te Nijmegen, ondertrouwde 
26 Mei 1753 Jan Maurits Karel van den Sande, geb. te Burik , luit. 
bij het regiment v. d. luit.-generaal de Lely in statendienit, beide 
woonachtig te Kuik, en met attest, vertrokken naar Beugen (dus daar 
getrouwd). Zij hertrouwt 5 Mei 1761 Gornelis Weijer Vermeer, raad 
en secretaris v. Nijmegen. Helena Petronella Y. tr. 23 Juli 1754 te 
Kuik Johan Vermeer, geb. te 's Hertogenbosch. Agneta Leonora Hen- 
riette V. tr. te Kuik 14 Juli 1761 Wilhelmus Elsnerus, pred. teOver- 
en Neder-Asselt. J. Vonk, cand., is Juli 1880 beroepen te Nieuwer- 
kerk. Te Driel (Bommelerwaard) vindt men een Vonkekamp. Over 
Vonck V. Lijnden zie Geld. Volksalm. 1880, bl. 26, noot 2, waarbij 
kome, dat Dirk Vonck en Geertrui v. Brakell (Corneüsdr tot Kermestein 
bij Margriet ten Boecop) , echtelieden, in 1580 land kochten onder 
Oudewaard (in Nederbetuwe). — L. A. H. Anemaet, 2e hiit. bij het 6e 
reg. infant., werd Juni 1880 benoemd tot leeraar bij den cursus bij het 
Tnstr.bat. te Kampen. Mevr. Volcke, geb. Anemaet, te Oude Tonge, 
beviel 29 Juni 80 v. eene dr. 

1 Over David Francius (in de Nieuwe ü/^f/aa/'Frantzius geheelen, en 
van Francius onderscheiden), pred. te Echten in 1647, zie Bijdragen tot de 
geschied, v. Overijssel, \, 231. Over Petrus Francius , in 1674 hoogleeraar 
d. geschied, en welsprekendheid te Amsterdam, zie iV. Uitgaaf. 


DE  VELrWSCHE  FAMILIE  TLLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  1G7 

predikanten de akte van stilstand wel opvolgden, 
terwijl de raadsheer Martinus Gregorii met dit doel 
naar Mjoiegen ging. Den 7 Mei 1621 zwoer hij op 
den landdag te A. met vele anderen Albertus v. 
Oostenrijk en de Spaansche infante Isabella af, be- 
lovende  de  Geref.  relisrie  te zullen handhaven ^ Als 

o 

raadsheer vanwege het hof met Martinus Gregorii 
(Goris) op de synoden te Xijmegen v. 7 — 10 Aug. 
1622 en 23—26 Juli 1628, met Jhr. Carel Bentinck 
op die te Nijmegen 15 — IS Aug. 1632 en te Arnhem 
20 — 24 Aug. 1633 tegenwoordig, als zoodanig ver- 
schenen op de synoden te Z. bommel 8 — 13 Juni 1636 
(met Dr. Johan Glimmer, raadsheer). Harderwijk 23—29 
Aug. 1643, Zutfen 2S— 31 Juli 1641, 10—13 Sept. 
1645 (gecont. 13 — 16 Aug. 1646), Arnhem 15 — 20 Sept. 
1647, Zutfen 13 — 16 Sept. 164S , Harderwijk 7— 12 
Aug, 1650, in 1652 eerste raad en stadhouder der 
leenen v. Geld , f 15 Juni 1652 te A. Tr. P. Sept. 
1609 te Deventer Susanna Dorre, dr v. Johan, burge- 
meester V. Deventer (geb. ald. 1547 , zoon v. Hendrik, 
burgem. v. Dev. , bij Geertruid v. Duren), bij Judith 
V.  Bronckhorst ~ ;  2°.  in  1631  Clara v. Bronckhorst 


' Zie Mr. G. v. Hasselt, Gjhl. Maandnjerk , II, 420; I, 524. Men 
vindt beuftelings Martinus Goris en M. Gregorii geschreven. — C. C. 
Arriëns, geb. Gregory te Amsterdam, beviel 30 April 1879 van eene 
dochter (advert. tlacirl Ct. v. 5 Mei). De viceadmiraal Gregory behoorde 
onder de gasten op het gaki-bal ten Hove 3 Mei 1879, naar aanleiding 
der blijde inkomst van Konir.g Willem III met HÜ. tweede gemalin 
Emma prinees v. Waldeck — Pyrmont binnen 's Gravenhage. J. L. G. 
Gregory werd O Juni 79 aangesteld tot 2e kleik bij het depart. v. 
marine, en J. G. Gregory, geb. Iloefhamer, te Elburg, beviel 18 Juni 79 
van een zoon. — Mr. N. B. H. F. Arriëns is Juni '80 benoemd tot 
voorzitter der Landraden te Kcdiri en Berbek. 

~ In 1418 woonde reeds eene Griete Bronckhorst in de Polstraat 
te Deventer. Over Mr. Johan Bronckhorst (opvolger van Johannes 
Reidanus 1543—50), bijgenaamd Noviomagus, als uit Nijmegen ge- 
boortig,  licentiaat,  sedert 1550 rector der school te Deventer, ijverig 


108  J)E  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKKN  E\  HAKE  AANVERWANTEN. 

dr  V.  Everhard,  burgemeester  v.  Dev. ,  vervolgens 

hoogl.  d.  rechtsgeleerdheid  te  Leiden,  bij Adelijtha 

V.  Middelburg. 

Heeft bij de tweede: 

gg. Everhard K. , in 1675 burgemeester v. A., f 1680; 


aanhanger van Gaspar Koolhaas (Nav. XXVII, 220), in 15G7 van zijn 
ambt ontzet eti als balling te Keulen 1570 overleden, zie Bijdr. tot 
de Gesch. v. Overijssel, VI, 198, 211, 12, 13. Willem v. Br. was 1592 
waldgraaf v. h. Nederiijksch Wald (Registers, bl. 3G7). Ot v. Br. 
komt voor in een stuk v. IGOö (N'av. XXIX, 323). Tegenover Johan v. 
Br. zag zich de momber v. G. door hel Hof 16 Jan. '1C36 gesterkt bij 
het bezit van een middelzand of aanwas in de Waal. Henrik v. Br. 
werd tegenover Arend v. Zeiler gesterkt bij zijn recht op de vruchten' 
der vikarie St. Antonii in de kerk te Angeren ten behoeve van zijn 
zoon (ibid., bl. 78, 112). Wilh. v. Br., als schooldienaar te Ravestcin, 
door pred. en kerkeraad aldaar afgezet, verzocht der Nijm. syn. v. 
19—22 Sept. 16-49 in zijn dienst hersteld te mogen worden; doch de 
Geld. synode verwees die zaak ten principale naar de cl. v. 'sHerto- 
genbosch, en ontbood bovendien den pred. mitsgaders eene commissie 
uit den keikeraad v. R., om de zaak in vrede te schikken. Antonius 
V. Br. verzocht 12—14 Sept. -1659 bij de Tielsche classis voor gere- 
commandeerd te worden aangenomen, te dezer zake een brief van 
aanbeveling vertoonende vanwege de predikanten teRhenen; declassis- 
predikanten wenschten echter dat hij zijn verzoek in classe ordinaria zou 
voordragen. Als hij dit nu in de vergadering v. 1 0— 11 Sept. 1660 deed, 
ontving hij ten antwoord, dat zijne testimonia vitae et doctrinae «seer 
loffelick» waren, doch dat eerst op seeckere geruclitën, in die plaetze 
tot Opheusden ondersocht sou worden of hij oock door onbehoorlicke 
middelen » gepoogd had , zich aldaar in te dringen , en als hij geene onwet- 
tige middelen gebezigd had, zou men hem voor gerecommandeerd aan- 
nemen. Hij diende vervolgens testimonia in vanwege Wilhelmus Mas, 
rector te Rhenen, en werd alsprop. 27 Jan. 1661 bevestigd te Opheusden, 
in 1678 te W'amel en Dreumel, verscheen als zoodanig op de Tielsche 
classis van 26—27 Apr. en 16—18 Sept. 1680, vertrok in dit jaar nog 
naar Giessen Nieuwkerk, en overleed in 1706. Theodorus v. Br., pred. 
te Doil en Enspijk, verscheen als correspondent der Z. Bomraelsche 
classis op do Tielsche classis v. 2—3 Mei 1718, 15—16 Apr. 1720, 
10—11 Mei 1734 en 12—13 Sept. 1746. Door Gerard v. Br., emeritus 
pred. van Vierlingsbeek, woonachtig te Kuik (f 20 Sept. 1860, oud 
73 jaar) is 25 Oct. 1859 te Kuik het huwelijk ingezegend van Gerarda 


DE  VELUWSCHE  FAIMILTE  TULLEKEX  EN  HIRE  A.VNVERWAXTEN.    160 

tr. 1660 Clara Mechteld Roelincki, f HNov. 
1679, dr V. Herman tot Vechter waard , griffier v. 
Overijssel, bij Mechteld Ripperda % bij wie: 


Arnolda v. Br. met Karel Wouter Jan Rink , apotheker te Yeghcl. Antonie 
V. Br., geneesheer te Elspeet, j 16 Jan. 1880 te Nunspeet , oud 45 
jaar, broeder van E. J. v. Br. Zie eenigen van den naam Br. bij Bonman, 
a. w., en Mr. J. v. Doorninck, a. w. Het wapen treft men wellicht 
aan in Herald. Dibl. 1879, bl. 385, vgl. met het Jrmorial, p. 1166/). 
Ook alleen « Bronkhorst ^ b. v. te Haarlem (Hl. Ct 16 Juni 80). — 
Rink bloeit nog te Tiel. 

' Zie over Dorre, Middelburg en Roelinck de Geslachtk'. Aanteek. 
v. Mr. J. V. Doorninck. De naam M. komt reeds 1451 te Deventer 
voor, en R. bestaat nog te Meppel (Hl. Ct 23 Febr. 1879, advcrt.; 
7 Juni 80), gelijk Dorre te Breda (///.  Ct 24 Juni 80). 

- Hille Ripperda, geh. m. Wibbolt Ewsum, hoer v. Nieuwenoord, 
had tot dr Heyma v. E., die in 1580 voorkomt als geh. m. Jacob 
V, Delen. Ten behoeve v.  Adolf v. R. tot Reysen doet  Hendiik v. Eek 

19 Sept. 1620, tegen eene uitkeering van 20 000 daalders, afstand van 
het huis Yorden c. a., leenroerig aan Keppel (Registers ., bl.59). Peter 
Vincent R. tot Vorden heeft 17 Dec. 1036 verschil m. Hendrik v. 
Westerholt tot Hackfort over het collatierecht der pastorie te Yorden 
(ibid., bl. 83). Anna v. Eerde, weduwe Ripperda, tot Vorden en 
Beurse, lag 2 Mei 16't5 in proces met George Ernst graaf v. Limburg 
en Bronckhorst over vischkorven in het vlotbed der Vordensche molen- 
beek (ibid., b!. 114). Jacob v. R., zoon v. Joachim bij Otte van den 
Clooster, heer tot Fermsum, weduwnaar (hertrouwd met Heijma 
Christina v. Delen, dr v. Hector bij Anna Elisabeth v. Leerbach) , was 
in 16i8 buurrichter v. Harskamp op Veluwe (ibid., bl. 136). Over 
Judith R., weduwe Geerlich v. der Capellen tot den Dam, in 1650, 
zie Registers, bl. 153. Over Joan en Willem R. in 1650, zie Overijss. 
Bijdr., VI, 208. Ook in 1652 komt Willem R. tot Ruyschenbergh 
(Registers, bl. R')0), Maurits Herman R. tot Vorden in 16t>2 (ibid., 
bl. 190), W. H. C. Ripperda tot Verwolde in 1706 (ibid., bl. 249) 
en A. :M. D. v. Lintelo, weduwe M. C. G. W. v. Ripperda in 1768 
(ibid., bl. 326) voor. Van den geslachtsnaam Ripperda heeft men zelfs 
een voornaara « Ripperdina » gevormd, waarvan in N'av. XXX, 321, 
noot, een voorbeeld voorkomt. — Aan Johanna Margaretha v. Ewsum, 

20 vr. V. Albert (Eykelenberg gezegd) Hoottman (j- 1652) en dezes 
wapen, herinneren Overijss. Bijdr. VI, 241 (vgl. Nav. A'II, 53, 115), 
waar de eikels 2,1 geplaatst zijn, evenals Nav. VI, 255, n°, 404; dus 
niet  als   «mal  ordonné »  (Armorial ,  p.  526a)  kunnen  aangemerkt 


170   DE  YELUTi'SCHE   FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAE.E  AANVERWANTEN. 

aaa. Johan K. , f  H^^l. 
bbb.  Herman K. , f 1682. 

Heeft bij de eerste : 

bb. Judith K., ged. 27 Dec.  1614, f  1093 te A. 

cc. Anna K. , ged.  11  Febr.  1617, 

ee.  Jacob K. , f Oct. 1664 te A. 

aa. Christina K. , ged. 26 Jan. 1613, t 27Meil673; 
tr. 1°. Johan Everwijn, in 1626 subst. momber v. 
Geld., in 1630 burgemeester v. A., f 10 Juni 1637, 
Jacobszoon bij Naleken Engelen ; 2o. Dr. Everhard 
Everwijn Sr., weduwnaar v. Sara Santen, zoon v. 
Reinier ; kleinzoon v.  Evert % bij ïTaleken Craey- 


worden. Ewsum zal in het begin der 15e eeiuv uit Tamminga gesproten' 
zijn (yav. YIII, 115). — Hendrik v. d. Capellen, heer tot Rij^sel, 
burgemeester v. Z. en gedeputeerde ter Generaliteit , vei'tegenwoordigde 
den magistraat dier stad cp de Zutf. syn. 6—12 Sept. -1654, en Jhr. 
Evert  V.  Lintelo  tot  de  Marsch,  raadsheer,  het  Ilof  v.  G.  op  de ,' 

Zutf. syn. 8—6 Sept. 1634. i 

1 Deze Evert Ever\vijns werd met Josua Lagus door de Arnhemsche i 

synode v. 2 Mei 1581 als ouderling afgevaardigd naar de nationale 
synode te Middelburg. Wat Josua, — v. dej' Aa, Woordenboek ^noemi j 

hem  Josias,  —  Lagus betreft, hij was eerst te tieidelberg in school- ; 

dienst,  sedert  15  Maart  1579  {Overijss.  Bijdv.  VI, 212) rector der i 

latijnsche  school  te  Deventer,  27  Apr.  '1580  als zoodanig ontslagen. ; 

Hemaangaande  leest  men  (ook  als  citaat  v. Dr. Acquoy in zijn Jcm i 

i'.  Venrciy,  bl. 291) in de acta d. Zutf. syn. v. 1580:  «Ist den consis- | 

torio tho Aernhem opgeleght, aen den stadtholder , cantzler vnd rhaede \ 

the  suppliceeren,  om  Josuam  Lagum in den furstendomb Geiler tho | 

behaltenn vnd seines dienstes in kirchen oder schnlen toe gebruycken 
vnd soo'.angh van den kirchenguteren vnder halden werde, totdat 
hie irgentz toe einen officio beroepen werde». Hij bleef dus vooreerst 
te A. In de acta der Arnh. synode v. 2 Mei 1581 is sprake v. Johannes 
Eil, deugdelijk schoolmeester te Rhenen , Josua Lagus en Johannes 
a Niechen, geëxamineerd en wèl bevonden, doch verplicht op de eerst- 
volgende synode eene korte predikatie te doen en attest in te dienen 
vanwege de kerk te Rhenen. [Johannes a Nycken (vulgo Fabricius), 
pred. te Doesburg, verscheen op de Arnh. synode v. 11 — 14 Nov. 
1579. Johannes Nijckke (vulgo Fabricius), pastor in Oosterwolde, 
Ludölphus Pieck, pastor in Epe , ende Timannus  Elberti,proponens in 


DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN.   171 

yanger. In 1637 burgemeester v. A , als zoodanig 
vanwege den stedelijken magistraat op de Arnh. 
syn. V. 15—18 Juli 1610, in dit jaar momber v. 
G. ' , en als ouderling der gem. vanwege de cl. v. 
A. op de !N"ijm. syn. 10-13Sept. 1645 (voortgezet 
13 — 14 Aug. 1646), leverde hij bij de Arnh. 
syn. V. 15 — :20Sept. 1647 kwitantie in van degelden, 
in de stad en cl. v. A. ten behoeve der „bedruckte 
Ieren" gecollecteerd ten bedrage van 2756 gl. 2 st., 
waarvoor hij „ op het hoochste van den E. synodo 
is bedanckt". Overleden 5 Jan. 1658. 
Zij heeft bij den eersten : 

aaa. Jacob Everwijn,  in 1658 burgemeester v. A. , 
in 1662 auditeur der Rekenkamer",  f 1707. 
Zij heeft bij den tweeden: 

bbb. Johanna Everwijn , fïl . ; tr. lo. haren vollen 
neef Reinier Engelen, f 1678, in 1675 bur- 
gemeester V. A. , zoon V. Otto , griffier bij het 
hof V. Geld., bij Lucretia Everwijn; 2\ Peter 
Verstegen, in 1675 burgemeester v. A.,zoon 
T. Peter bij Naleken Kelffken. 


't Oude Broeck (Paliis Vetus, Oldebroek), die welcke in den examinibiis 
absentes waren, syn in de.-en synodo (te Nijbroek a° 1592) eerst com- 
pareert en hebben die beschrevene articulen approbeert ende aengenomen ; 
die andere, wek^ke sich voorlieen absenteert , sijn oock hier absentes 
gewesen, en ouermits niet i'aetsaem gevonden (is) ^ dat (men) voorsz. 
pastoren ad consilia et deUberationes synodi sonde toeh\ten, sijn 
diescluige met ernstehjcker vermaninghe, door den raetsheern Voeth 
geschiet, dimitteert en na hays gesonden worden, en alsoo heeft (is) 
men procedeert in den actis r^] . 

1 In 1G54 was hij dit nog; zie Herald. Bibl. i819 ,h\. 300:, Registers , 
bh 274. Ook in Mr. G. v. H., RoozenrlaaL bl. 475, staat hij op het 
jaar 1650 als schepen v. A. vermeld. 

- Zie over dit ambt, boven, bl. 18, noot 4. Hij was mogelijk de Jacob 
E., schepen v. A., die met G. Evervvijn en Gerhard Casijn v. der Heil, 
schepenen v. A. , 17 Juni 1672 den eed ter bevestiging van de capitu- 
latie der stad met Lodewijk XIV onderteekende; zie Mr. G. v. H., 
Kroniek v. A., bl. 295. 


\1^   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

ccc. Catharina E., t 17 • • 

ddd. Reinier E,, f 17 . . 

eee. Wijnand E., f 12 Oct. 1700. 

fff.  Susanna Nalida E., f 1 Apr. 1733, tr. Gijsbert 

Cloeck , weduwnaar. 
ggg. Nalida E., f 1724, tr.  Dirk de Yree, f 1743, 
in  1722  burgemeester v. A. , zoon v. Dirk, 
commandant v. A., bij Ermgard Helena Ttilleken, 
dd. Johanna  K. ,  f 1701, tr.  Willem Everwijn, ont- 
vanger der conv. en lic. te A. , f 11 Sept. 1673, zoon 
V.  Reinier  Evertszoon  bij  ISTaleken Craeyvanger. 
Heeft bij hem : 

aaa.- Wilhelmina E., f 31 Mei 1737. 
bbb. Susanna. E , f 10 Juni 1733. 
ccc.  Nalida  E.,  geb.  1660, f 17 Nov. 1737; tr. 
1698 Hendrik Brantsen, geb. 27 Juli 1665, 
in 1705 burgemeester v. A., f 9 ^N'ov. 1742, 
zoon v. Johan , burgemeester v. A. , bij Beatrix 
Kelffken. 
ff.  Geertruid  K.,  t 168.,  tr. Willem Everwijn Jr., 
heer tot Santbrinck, bewindhebber der O. Indische 
Compagnie, vermoedelijk degene, die voor honderd 
rijksdaalders een hoeve lands kocht in het Rheder- 
bosch,  welke  koop 3 Sept.  1660 door het hof v. 
G. werd goedgekeurd i; f 25 Maart 1667, zoon v. 
Willem , bewindhebber d, O. I. Comp., bij Johanna 
Sautijn 2. Heeft bij hem : 


1 Registers, bl. 391. 

2 Tegenwoordig bestant de combinatie Santijn Kluit en Sautijn 
Hasselaer (j 14 Mei 1879 te Utrecht, oud 48 jaar, de weduwe H. N. 
Sautijn Hasselaer, geb. Millard, zie Haarl. Ct v. 20 Mei). De A'. Uit- 
gaaf, letter S., bl. '147. noot, geeft een eenigzins ander wapen van 
Sautain(-tyn) , dan het Armorial, t. w. een rood schild, gedekt door 
een zilveren helm; helmteeken: twee vleugels van rood, getralied v. 
zilver, tusschen welke een halve (?) maan v. goud — er bijvoegende, 
dat  dit wapen in 1487 door hertog Philips v. Bourgondie aan Jacques 


DE  VELU^SCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN.   173 

aaa. Johanna E., tr. Frederik Coyet, koopman te 
Amsterdam, bij wien twee of drie jonggestorven 
kinderen. 

IDeze drie gezusters 
het Hof V. G over 
schending door 
Coenrad v. Mnnster 
c. s. van haar recht 
op het veer aan de 
gisters, hl. 234). 


S.jutain en zijne gade Elisabeth v. Portugal gesclionken werd, gelijk 
blijkt uit een authentiek geschrift van P. A. de Launay, wapenheraut 
T. Brabant, 1. d. 23 Sept. 1019. Zie eenige leden van dit geslacht in 
^^ ^- f-' — Een Hooft H asselaer is tegenwoordig burgem. v. Punne- 
rende (Er.arl. Courant v. 24 Mei 1879, Tcrvolg). Jhr. H. P. F. Hooft, 
kimerhefr des konings in buitengewonen dienst, wcixl 13 Mei 80 
t'fnoeind tot administrateur v. h. Kroondomein. 

1 Wapen: in blauw drie (2,1) gouden valken. Johan Yalck te Tiel 
vö-srd 44 Oct. 15C8 namens Aha ingedaagd (Rink, Beschr. v. Tiel, 
II. 57, noot 2). Reinerus Yalck verscheen met Michael Kerckius van- 
Tjrege de Overijsselsche synode op de Geld. synode te Zutfen 8 Juni 
1-596. Dr. Wilh. Valck, oud. te Zutfen, verscheen als burgem, v. Z. 
cp de Zaü\ synoden v. 3—6 Sept. 1G34, 8-11 Aug. 1638, 28 Juli— 
2 A-g. 4641, als oud. te Z. op de syn. te Z.bommel 8 -13 Juni 1636 
ei te Arj.hem 29 Sept.— 4 Oct. 1652. Zie ook eenigen in de A'. Uitgaaf., 
en v.zl. y.iv. XXX, 202. Mr. F. C. Valck huwde te Arnhem 27 Maart 
4'?79 douiir. baronesse Nahuys Wouters. Zie ook Mr. J. v. Doorninck, 
G^.slachtk, Janteek. Het Armorial geeft echter van Valk en Valck 
g^nsch uiteenloopende wapens op. Vormen de genoemden dus wel 
2^e ééne en dezelfde familie? Men heeft ook v. Kempe Valk, b.v. G. 
V. K- ^.. leeraar aan de hoogere burgerschool te Winterswijk, April 
1^79 benoemd tot lid der commissie ter afneming der eind-examens 
Taor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus in de prov. 
Gelderland , en J. Valk, Mei 80 aangesteld tot hoofdonderwijzer aan 
de öpenb. lagere school te Kendal (resid. Samarang). De Valk is een 
gehucht Uisschen Barneveld en Otterloo, De Valkenkamp een weiland 
te Riimp?, de Valksche weide een bouwland te Alphen, de Valken 
een weibnd te Deigharen (Maas-Waal). Te Amst. vindt men eene 
Lierbrouwerij de Valk. 


174'   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAEE  AANTER V\'AKTEN. 

Arnold KelfFken , burgemeester v. N. \ f 1639, won bij 
Alida V. Herwaerden (f 1044) deze acJit kinderen: 

c. Sibilla K. 

d. Aaltje K. 

e. Maria K. , tr. J ani 1 (548 Cornelis van Oijen - , weduwnaar 
te Tiel. 

f. Dr. Johan K., ged. 3 Sept. 1609, in 1637 subst. 
momber, 23 Dec. 1659 momber v. Geld. ^^ amptman 
V. Bahr en Lathem, f 1667. 

g. Arnold K. , ged. 14 Jan. 1612, koopman te Amsterdam, 
f 1679 te Nijmegen. 

h. Jacob K., ged. 2 Juli 1616. 

b. Dr. "Willem K. , secretaris en gerichtsschrij ver der stad, 
in 1636 provisor y. h. Burgerweeshuis te — N. , als oud. 


1 Dr. Jacob Glimmer te Nijmegen schreef 27 Maart 1627 aan Arnt 
de Bye, oud-burgemeester v. Zallbommel, dat, toen de Remonstranten 
te N. het hootd opstaken, Arnold K., burgemeester ter plaatse, ver- 
klaarde, deze geenszins te willen aantasten en verontrusten, vermits 
hij te Nijmegen tehuis behoorende, aldaar dacht te blijven wonen, 
en, een huis vol kinderen hebbende, den haat der burgerij niet op 
zich wilde laden. Zie Mr. G. v. Hasselt, Geld. Maandwerk (1807), 
I, 520. Volgens Arkstee, -Nijmegen, enz., bl. 248, was Arnold K. 
in 1620 richter v. Nijmegen. Hij werd door het Hof v. Geld. 3 Oct. 
1621 met Diderik v. Bemmel gecommitteerd om de Kerkel. Historiën 
V. Willem Baudartius te doorzien en na te gaan of ze zouden mogen 
gedrukt worden. Zij rieden zulks 20 Febr. 1022 af, doch heten Baud. 
vrij, die zijn werk April 1625 gedrukt zag en er 16 exempl. van als 
dedicatie aan de leden van het Hof en van de Rekenkamer aanbood, 
waarvoor hem 60 pond werd vereerd. 

~ Zie over dezen naam de Nieuive Uitgaaf, alsmede de Navorscher , 
XXVin, 41, enz., waarbij men voegen kan, dat de t. a. p. vermelde 
Louis Antonie v. Oijen in 1775 zijn recht staande hield op het veer 
over de Maas, van ouds geheeten het Schimmelpennincksveer {Regis- 
ters, bl. 335). 

3 Ygl. Nav. XXVI, 605. Zijn voorganger was Dr. Lambert van Eek, 
zijn opvolger Dr. Gijsbert Op ten Noort sedert 15 Aug. 1007. Bij Mr. 
E. D. Rink, a. w.. Bijl. I (1836), bl. 20, moest dus Johan Kelffken 
als subst. momber betiteld geworden zijn. 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   175 

dezer gem. op de s\ noden te Zutfen (met Joban de Jonge, 
schultis d. stad Gravc) 6—11 Aug. 1651 , te Harderwijk 
23—29 Aug. 16 13 , 23-30 Juli 1 656 (met Jacob Casem- 
broot,  burgem. d. stad Grave). Tr. Febr. 1631 te A. 
Elisabeth van den Sande, dr v. Dr. Karel % secretaris, 
daarna auditeur der Rekenkamer v. Geld., vervolgens 
burgemeester v. A. , bij Godefrida van Wijngaarden -. 
Heeft bij haar deze zeven kinderen: 
aa. jS'aleken K. , tr. Johan van de Wall '. 
bb. Karel K. , ged.  16 Juli 1633, f jong. 
dd. Beatrix K. , ged.  24 Juni 1637, f 21 Febr. 1725; 
tr. 15 iS"ov. 16G3 haren vollen neef Johan Brantsen, 
geb.  3  Deo.  1033, burgemeester v. A. in 1670, 
t 9 Maart 1709 , zoon v. Dr. Hendrik, burgemeester 
v. A. en momber v. Geld , bij Beatrix van den Sande. 
ce. Alida K. , ged. o Febr.  1()39, f jong. 
ff.  Godefrida K. , ged. 14 Mei 1640, f 1718, tr. Mei 


1 In li(3t archief v. Il voorm. Hof v. Gelre is nog een verhaal aan- 
^vezig van de zonderhnge lotgevallen, krijgs- en zeegevaren , welke 
hem als secretaris der rekenkamer, zoowel als den rentmeester Willem 
Bentinck bejegend zijn op hunne reis over Utrecht en Amsterdam en 
verder over zee naar Harderwijk, EIburg, Hattem en Kampen en terug, 
tot het ontvangen der tijnsen, paclit[)enningen en heerenguldens (zie 
Registers op 4 Dec. 1587 bl. 3G0) , in Geld. ^oUaalm.iSlA hlib7~Q7 
uitgegeven door Mr. J. Gerdes Oosterbeek onder den titel: «Een reis 
met hindernissen». Ook bevat gezegd archief cene commissie voor hem 
als auditeur der rekenkamer en bewaarder der charters, papieren, 
registers en rekeningen v. Gelre en Zutfen in dato 18 Juni 1599 (Re- 
gisters, bl. 373). Hij verscheen vanwege den magistraat v. A. op de 
Arnh. syn. v. 28 Juli 1630. 

~ Een Bernardus Wijngaarden werd in 1637 pred. te Deventer, 
in 1641 te Leiden, -{- 1G82. Zie zijne geschriften in de iV.  uitgaaf. 

3 Zie over dezen naam en het wapen, Nav. XXVI, 345, 46, 507; 
XXVIII, 436—38; XXIX, 117; Herald. Bihlioih. 1874, bl. 23; 1879, 
bl. 260, alsmede de A'. Uitgaaf. Een Aernt v. den Walle was 1416 
leenman v. Willem heer v. Bronckhorst en te Borclo. Op den huize 
Wallstein te Groot Zundert huwdó24 Juli 1879 G. N. Tyleman J. A. G. F. 
\. d. Wall. 


4 70  DE  VELIJWSCHE  FAMILIE  ÏULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

J672 Jolian v. Rijswijk, kap. d. infant., bij wieu: 
aaa. Helena v. R. , tr. Izaak de la Fontaine, met 

wien zij naar O. Indie ging. 
bbb. Willem v. R. , cornet. 
gg. AYillemina  K. , ged.  10 Dec.  1613, tr. Engelbert 
Beeckman », als prop. April 1656 beroepen tot gar- 
nizoenspred.  op  het  Genneperhuis; 4 Nov  1656 
ber., 1 Apr. 1657 bevestigd als pred te IN'ijmegen, 
als zoodanig correspondent der Nijmeegsche classis 
op de Tielsche classis v. 8—9 Sept. 1662, 11— 12 
Sept. 1671, 18—19 April 1681 ; in 1703 emeritus, 
t 8 Sept, 1708; bij wien: 
aaa. Peter B. , ged.  6 Jan. 1669, secretaris v. N., 

t 17.. 
bbb. Willem Dirk B. , ged. 16 Mei 1675, f Jo°g- 
ccc. Wilhelma  Elisabetli  B. ,  ged. 17 Juli 1683, 
tr.  voor  haar eersten man Paulus v. Assen- 
delft ~. 


1 Johannes Beeckman, zoon v. Gerard bij Agnes Steuning, pred. te 
Lobith (dat in 1750 nog tot Kleefsland behoorde) , vertrok in 1627 
naar Maurik (Nederbetnwe) , verscheen als zoodanig op de Zutf. syn. 
V. 15—18 Aiig. ; en overleed 13 Sept. '1635 ongehuwd te Maurik, waar 
hij in de kerk begraven ligt; zie zijn grafschrift in ^av. XXVI, 64; 
hij Avas echter te Maurik zeker de vijfde predikant, zoo er geen meerdere 
hem zijn voorgegaan. Dirk B. was in 1671 richter te Groesbeek {Registers^ 
bl. 217). Henricus Franciscus 13. werd als prop. op last der domein- 
raden als vertegenwoordigers van den heer en de raden der plaats, 
21 Juni 1716 te Kuik bevestigd door Petrus de Leeuw v. Coolwijk, 
pred. te Weurt; ondertr. 2 Juli te Kleet, trouwde 17 Juli 1718 op het 
Tolhuis (op de grenzen, zoo dicht mogelijk bij Kleef, maar toch op 
Hollandsch grondgebied) Christina Hegh, j. d. te Kleef, terwijl het 
huwelijk door Ds. de Bruyn werd ingezegend. Ygl. ook Aau. XXI,433. 
In Nav. XXIX, 89 is sprake v. notaris Beeckman in den Haag, i. d. 
13 Aug. 1658. Te Kuik overleed 6 Mei 1880, oud 75 jaar,D. G. Braspot, 
man van J. M. P. de Leeuw v. Coolwijk, geadvert. door hun zoon 
A. Braspot te Zutfen. Zie over de Leeuw v. C. en hun wapen, Aau, 
XYI, '184. 

2 Zie  over  dezen naam JSav. XXIX, 59, en noot 1. Barbara v. A., 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN.  177 

CC. Johan K., ged. 30 Oct. 1634, secretaris v. N. 1663, 
raad en schepen 1671, f 1689; tr  Aug. 1676 te 
Huessen Cornelia v. Herwaerden Stevensdr , bij wie : 
aaa. Arnold K. * , ged.  18 Apr. 1679, raad der stad 
N.  in  1716,  burgemeester  in  1729, f Juni 
1745.  Op  het  stadhuis  te N. ziet men zijn 
wapen  met  naamcijfer  (1729), in steen uit- 
gehouwen. 


weduwe, hertromvt Juni 1050 Peter v. der Ilell, j. ra., zoon v. Gerhard, 
rentmeester van Twente, hij diens eerste vrouw Barbara v. Beresteyn 
(Mr. J. V. Doorninck, a. w., bl. 473). Zie I^av. XXVIII, 54, 200,467; 
XXIX, 49, alsmede Herald. Bihl. 1870, bl. IG, waar sprake is vaneen 
21 Aug. IGGS uitgestorven stam, wiens wapen, blijkens \\q\. Armorial ^ 
p. 61a, alleen door brisnre van de andere, niet als maison éteinte aan- 
geduide ' familie verschilt. V. Assendelft de Coningh treft men nog te 
Rotterdam {Hl. Ct 14,15 Mei en 17 Juni 80) aan, en F. G. J. Gollard, 
geb. Blom v. Assendelft, te Pontianak (westerafd. v. Borneo), beviel 3 
Apr. 80 V. eene dr. — Aan P. L. A. Gollard is Juni 80 als kap. der 
infant, een tweejarig verlof naar Europa toegestaan wegens 12jarigen 
onafgebroken dienst in N, Indië. ■ — AVij vonden nog in de familie- 
papieren vermeld: Ghristoffel Du Four, üec. 1630 geh. ra. Aerntje 
(Adriana) v. der Merck uit Gorinchem , die Apr. 1634 met Cornelis 
Beeckman hertrouwde. Is. v. der Merck één m. v. der Merckt of Merct? 
Zoo ja, zie dan Nav. VI, 191, 352, waar men ook het wapen aantreft. 
Zie ook eenige leden in de Xieuive Uitgaaf , en ibidem, over Pierre Du 
Four, j 17 Nov. 1594 te Bergen op Zoom. Doch men kan .ook v. der 
Marck in aanmerking nemen. A. A. v. der Mark, 2e luit. d. infant, te 
Batavia, is Mei 1880 bij het 14e bat. geplaatst, en H. v. d. Mark, Ie apoth. 
d. zeemacht, 23 Mei 80 tot apotheker Ie kl. benoemd. Zie eene v. der 
Marck in Nav. XVII, Cla. Over v. d. M. Bouwen in 1813, zieMr. J. v. D., 
Gesl Aant., bl. 760. Zie ook een paar leden in Nav. XXX, 201 , 2. 

1 Hij zal het laatste mansoir van zijn geslacht geweest zijn. Het leeft 
evenwel nog te Utrecht voort in meer eenvoudigen staat (zeilmaker, 
sigarenmaker, timmerman, slijter). Zekere Jan Arnold K. maakte zich 
tijdens de omwenteling v. 1813 verdienstelijk ; zie de Nieuwe Uitc;aaf. 
J. Konijnenburg zegt in zqn Nationaal Gedcnkb.d. Nederl. Unie v.iSiS, 
bl. 464. .:(Ook afzonderlijke personen kweten zich, uit eigenbeweging, 
van hun vaderlandschen pligt (in het verjagen der Franschen). Het 
was de Heer Jan Arn. K. , die in dit opzigt eene onderscheidende lof- 
vermelding verdient». Vermoedelijke afstammeling van Cornelis Kelfkens, 

13 


178  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HMIE  AANVERWANTEN. 

bbb. Steven AYillem K., ged. 3 Mei 1681. 
a. Naleken K., tr. 6 Aug. 1630 Peter Verstegen , burger- 
hopman en rentmeester v. A., t 1662, zoon v. Peter , 
secret,  v. A., bij Christina v. Scbriek. Heeft bij hem 
deze drie kinderen: 

bb. Alida  Y. ,  tr.  Reinier  Engelen,  in  1675 burge- 
meester V. A., t 1678, zoon v. Otto , griffier bij 
het Hof V. Geld., bijlLucretia Everwijn, bij wien: 
aaa. Naleken  E. ( 
bbb. Peter E.    j ^ J^^^' 
cc.  Johan  Y. , t I'^IS, in 1675 raad en schepen der 
stad  N.,  tr.  1666 Cunera Baccart, Johansdr bij 
Christina v. Dueren. Bij wie: 
aaa. Peter Y., ged. 3 Oct. 1667, raad der stadN. 
sedert Jan. 1703, die, van de Nieuwe Plooi 
zijnde,  als  burgemeester  ter plaatse 8 Aug. 
1705  een groot aandeel had aan de onrecht- 
vaardige  terechtstelling  van  den oud-burge- 
meester  Dr.  ^Y. Roukens % f 3 Jan. 1746; 
tr. Wijnanda v. Eek, f 1708, dr v. Arnold , 
raadsheer  in  het  hof v.  Gr.,  bij  Anna ten 
Behm , en heeft : 

aaaa. Jan Y., ged. 9 Sept. 1707, f jong. 
bbb. Christina Y. , ged. 22 Sept. 1671  j 
ccc.  Adriaan Y. , ged. 3 Juni 1673     t jong. 
eee.  Wilhelm Y. , ged. 12 Mei 1676  1 
ddd. Christina  Y.,  ged.  27  Mei  1674,  f  1728; 


wien voor zes lantaarnpalen, in verschillende \vljken der stad Utrecht 
geplaatst, blijkens kameraarsrekening, 24 gl. werden te goed gedaan, 
en die voor materiaal en arbeidsloon aan de Jacobitoren of kerk in 
1669 negentig gl. ontving [Arc/iie/-v. Dodt v. Fl., III (1843), bl. 318, 19]. 
In het midden der 17e eeuw, misschien eerder, was dus reeds een 
tak dezer familie te Utr. gevestigd. 

1 Mr. A. Brants deelde in zijn Akadenaisch proefschrift. Bijdrage tot 
de Gesch. d. Geld. Plooijerijen (Leiden, 1874), bl. 177, 180, deze 
schandelijke terechtstelling breedvoerig en oordeelkundig mede.   , 


. „„ ..^  ^-...x^^xx.   JLi.i.ciM^.N  X..N  rtAKJi;  AANVERWANTEN.  l/'J 

tr.  Juli  1698  Willem  Engelen,  secret, der 
stad  N.  in'^?03, rentmeester aldaar van de 
domeinen der landschap in 1711 , had S 'Nov. 
1712 in vereeniging met Jan Bonnet vóór het 
hof V. G. verschil met den predikant en kerke- 
raad te Heteren over het aanstellen van een 
koster en schoolmeester ter plaatse i, f 1715, 
zoon  V.  Engelbert,  burgemeester  v.  A. en 
griffier bij h. Hof, bij Sophia Engelen. Heeft 
bij hem deze zeven kinderen : 
aaaa. Engelbert E. , ged. 14 Jan. 1700, f 1727. 
bbbb. Johan E., ged. 25 Febr. 1701 , in 1727 
secret.,  in  174S  raad  en schepen, in 
1757 burgemeester v. N. 
cecc.  Otto Reinier E., ged. 6 Jan. 1704. 
dddd. "Willem  E.,  ged.  15 Dec. 1709, tr. 9 
Sept.  1750  Nalida Johanna Brantsen, 
ged.  6 Nov.  1730,  dr  v. Johan, ont- 
vanger-generaal des Veluwschen kwar- 
tiers, bij Hester Henriette de Vree. 
eeee.  Cunera E., ged. 25 Febr,  1711. 
ffff.   Arnold  E.,  ged.  27 Apr. 1712, hout- 
vester V. h. kwartier v. N., in 1763 ont- 
vanger der  middelen  y. h. Nijmeegsch 
comptoir ; tr. Henrica Helena Catharina 
V. Essen , dr v. Johan , griffier bij  het 
hof  V.  G. ,  burgemeester  v. Groenlo, 
bij Roelanda v. Eek. 
gggg, Hendrik E., ged. 28 Junij 1715, secret, 
d.  stad  N. in 1749, gerichtsschrijver , 
alsmede  waldschrijver  des  Nederrijk- 
schen Walds in 1765. 
aa. Peter  Y. ,  in  1675  burgemeester  v.  A. ,  tr.  V. 
Sophia Cruyner, dr v. Goswin, secret,  v. Hattem, 


' Registers^ bl. 25G. 


i80  DE  VELUWSCHE  Ï-AMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

bij  Geertruid Engelen; 2^ Johanna Everwijn. Bij 
de eerste had hij : 
bbb. Dr. Goosen V., f ongehuwd, 
aaa. Naleken  (Nalida)  V.,  tr, '1". Dr. Joost Op 
ten  Noort,   in  1690  leengriffier  v.  Geld., 
f  1691,  zoon  V.  Dr.  Johan,  burgemeester 
V. A. en leengriffier , bij Geertruid v. Brienen ; 
2°.  Dr. Johan Op ten Noort, secret, van de 
gedeputeerden  der  graafschap  Zutfen,  zoon 
V. Gijsbert, burgemeester v. Z. en secret, der 
gedeputeerden, bij Wilhelmina Wentholt \ 
Bij den eersten had zij : 

aaaa. Geertruid Sophia, f 2 Juli 1756 kinder- 
loos; tr. Mei 1709 Johan Beeldsnijder 
Steenbergen, burgemeester v. Kampen, 
gecommitteerd in de Staten-Generaal , 
geb. 1674, t 17 Nov. 1751, weduw- 
naar V. Geertruid Sophia Cruyner (met 
wie hij 23 Juni 1702 gehuwd was), 
zoon V. Antonie B. St. ^ bij Margaretha 


1 Deze had, als weduwe v. G. Op ten Noort, 2 Juni 1725 vóór het 
Hof V. Geld. verschil met Christiaan Karel v. Lintelo tot de Ehze over 
het recht v. uitwegen over een weiland, de Schipkamp geheeten, enz. 
{Registers, hl. 273). 

2 Zie het wapen in het Jrmorial, p. 1036, en 100-1& sub 4°, vgl. 
met Navorscher XXIX, 42, noot 1 (zegel v. Robert v. St. a°. 1637). 
Vgl. Mr. J. V. Doorninck, Geslachtk. Aanteek., hl. 575, 76. — Aan 
Henricus v. Steenberghen, proost v. Zutfen, schonk het kapittel v. St. 
Marie te Utr., wegens diensten, daaraan bewezen, in 1369 een kano- 
nikaat, met uitzicht op eene prebende. Denzelfde werd in 1370 wegens 
zijne diensten, bij hertog Eduard voor het kapittel bewezen, eene jaar- 
lijksche pensie v. 50 pond toegelegd, totdat hij werkelijk eene prebende 
bekomen zou hebben (Dodt, a. w., I, 256). In 1384 was hij proost v. 
Oudmunster, en werd hem eene jaarlijksche lijfrente v. 32 goudgl. toe- 
gelegd (ibid. , bl. 30a). Zie ook over hem Mr. J. A.Nijhoff, Oor/concZen, 
II, III. Johan V. St. tot Nijenbeek timmerde in 1597 te Nijm. zonder 
octrooi of vergunning der landschap, een nieuwen watermolen {Registers, 
bl. 371), Aan Willem van St. moest, krachtens vonnis v. h. hof v. Geld, 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE  AANVEKWANTExV.  181 

Maria  v.  Breda ^  (hertrouwd met , en 
als  weduwe  achtergelaten  door  den 
griffier C. H. Lemker). 
Bij den tweeden : 
bbbb. Joost Jan O , in 1729 burgemeester v. Z., 


i. d,  23  Jan.  1605,  Goosen v. Varick  zijn recht op een tiend in het 
ampt  van  Apeldoren,  buurscliap  Beekbergen,  afstaan (ibid., bl. 25). 
n.(erman?  zie  Registers  'm  dato 27 Mei '1G37, bl. 87) v. St. was in 
1611 eigenaar van de Baeckerweert en van Duystervoorde (o. Twello); 
ibid., bl. 40. Peter van St. (uit Veknve,  waar zijn voorzaat en naam- 
genoot reeds in 1399 voorkomt, Cat d. arch., n». 133) schreef 11 Febr. 
1620  in  het  Album  Amicorum v. Dr. Everhard Averkamp {Overijss. 
Bijdr.,  VI,  252).  Aan  Wijer  v.  St. wees het hof v. G. 4 Juni 1636 
het  uitsluitend recht v. vissclierij toe in de grift te Haefkamp (Registers ^ 
bl. 80). Ditzelfde recht werd hem, naar aanleiding eener 27 Mei 1637 
tegen Jacob v. Erckelens aangevangen procedure, 12 Mei 1638 voorloopig 
toegewezen  (ibid., bl. 87). Den 15 Febr. 1640 verklaarde het hof hem 
en de zijnen bevoegd tot het leggen eener waterleiding uit het Vossen- 
broek in de Nieuwe Wetering (ibid., bl. 94, 95). Peter v, St. , geh. m. 
Johanna  v.  Voorst tot Schoonderbeek, komt in 1637 voor als heer v. 
Duystervoorde  (ibid., bl. 87).  Over zijn voorganger en naamgenoot in 
1356  enz.,  zie  Nijhoff,  Oorkonden,  II,  III;  zie  ook  IV, V en VI. 
Johan V. St. tot Nijenbeek bezat in 1648 eene konijnenwarande in den 
Halmert  (ibid.,  bl. 136). Hij werd 7 Febr. 1663 gehandhaafd bij zijn 
oud recht en genot v, waterleiding der Loener- of Voorsterbeek (ibid., 
bl. 191).  Overigens  zie vooral Mr. J. v. Doorninck, a. w.  Te Gent in 
Overbetuwe  had  men  in  1805  de  Steenbergsche tienden (Registers, 
bl.  346,  47).  [Over  Erckelens,  zie  Gr.  G. Plakkaatb.  en NijhofTs 
Oorkonden,  alsmede  Navorscher  XXVI,  343  (waar  ook  het wapen 
voorkomt),  344.  J. A.  R. Erkelens, apotheker Ie kl. bij het departe- 
ment V. oorlog in Ned. Indie, werd Jan. 1879 op nonactiviteit gesteld, 
doch Oct. 79 overgeplaatst bij het hospitaal te Samarang. G. Erkelens, 
matroos  der  koopvaardij,  op Terschelling, is opgenomen als matroos 
onder de bemanning der Willem Barentsz voor den eerstvolgenden tocht 
(ül Ct V. 12 Mei 1879). B. Erkelens werd Juni/Juli 79 toegelaten als 
O. I.  ambtenaar  en  Dec. 79 tot ambtenaar bij den burgerlijken dienst 
te  Batavia  aangesteld.  Evenals  F.  G.  Netscher en T. M. v. Hasselt, 
ook  ambtenaren  voor den burgerl. dienst, is hij Juni 80 ter beschik- 
king  gesteld  van  den  directeur  v. Binnenlandsch Bestuur , ten einde 
te  worden  werkzaam  gesteld  bij  het  binnenl.  bestuur op of buiten 
1 Zie noot 1 der volg. bladzijde. 


182  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

scholtus binnen en buiten Lochem , f 4 

Sept.  1768; tr. V. Geertruid Margriet 

Daendels (geb. 1696, f 1759, weduwe 

V. AYijer Antonie Eeckhout , ontvanger 

V.  Mastenbroek) ,  dr  v.  Gerrit David 

bij  Aleida Maria Lemker i ; 2". in 1760 

Seina  Jordens, geb.  1706, t 26 Febr. 

1782 kinderloos, Hendriksdr bij Elisa- 

beth Mechteld Roelinck -. Bij de eerste 

heeft hij onder anderen : 

a. Gerhard  David  O.,  geb.  21  Juni 

1730, t 29 Nov. 1811 te Z. ; tr. te 

Velp 7  Dec. 1756 Henriette Beatrix 

Brantsen % f 4 Juni 1815. 


Java en Madura. Erkelens nog aan de Steeg {HL CMS Aiig. 79) en 
te Bloemendaal (Hl. Cl 10 Juni 80). J. H. v. Erckelens te Arnhem 
kondigde het overlijden aldaar i. d. 12 Apr. 80 zijner moeder (geb, 
Yoermans) aan. Doch de verwantschap blijkt niet. Een weiland te 
Altfort zag ik onlangs aangeduid als cc Het land afkomstig van Erkelens 
en Brans (Brants). — Wat v. Hasselt nog betreft: Johan Henri v. H., 
zoon V, Arend, pred. te Hillegom, bij Sara Maria v. Blommestein, 
26 Nov. 1780 bevestigd te Hien en Dodewaard, vertrok 1782 naar 
Middelburg. Zie echter nopens hem vooral de noot bij v. Hasselt in 
het Register, hierachter. C. Ph. v. H. te Zutfen huwde 10 Juni 80 C. M. E. 
V. Löben Sels, len luit. d. art.; terwijl Copes v. H. te Haarlem voor- 
zitter is der commissie van toezicht over de gemeentelijke Gymnastiek-, 
Scherm- en Dansschool {Hl. Ct. \Q> Juni 80). — Ten aanzien van Brants: 
C. S. V. Dijk, geb. Brants, te Arnhem, beviel 11 Juni 80 vaneen zoon. 
' Het overlijden van Pieter Jacobus v. Breda, gepens. O. I. hoofdambte- 
naar, i. d. 13 Juni 1879 te Oudewater, oud 77 jaar , werd door zijne weduwe 
Staats , alsmede door zijne behuwdkinderen , den Heer en Mevr. J. A. Vries- 
man, geb. Kerkhoff, bekend gemaakt. [Dr. D. A. KerkhoÜMs tegenwoordig 
leeraar aan de hoogere burgerschool te Alkmaar {Hl. Ct. 7 Mei 80)]. 

1 Mr. J. V. Doorninck , a. w., bl. 577, 78. 

2 Ibid., bl. 517, 628, 29, en verder aldaar de bladwijzer. — L. A. W. 
Witte Eechout, gepens. majoor, ridder d. M. W. O., te Utr., kondigde 
het overlijden aan zijner gade H. G. Ras i. d. 9 Jan. 1880. 

3 Zie over hunne kinderen, ibid., bl. 728, 29, waar echter Nalida 
Geertruid  Margaretha  Op  ten  Noort abusievelijk als Gerhard David's 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   183 

(o. Jan  Gijsbert  Reinier  O.,  geb.  8 

Jan.  1732,  f  10  Apr. 1787, geh. 

m. Elisabeth Theodora Sibilla Went- 

holt (t 1818). 

y. Jan  O.,  geb.  20 Oct. 1738, f 27 

Jan. 1806 te Z. ' 
^.  Nalida O., geb. 10 Apr. 1737, f 1 
Febr. 1754. 
cccc.  Gijsbert O. 
dddd. Wilhelma O. 

eeee. Johanna Reinicra O., tr. 29 Juni 1727 
bij de Wale gemeente te Z. Barthold 
' V. Diemen Opgelder -, secret, der stad Z. 
ffff. Petronella Cunera 0. 3, f Dec. 1771, 
tr. 29 Aug. 172S bij de Wale gem. 
te Z. Ernst v. Löben Sels, in 1736 
burgemeester v. Z., t Juli 1777, zoon 
V. Maurits , kap. ter zee. 


BIJLAGE ly , B. 

CVNAEÜS (YAX DER CUN). / 

Jacob Adriaan Cunaeus Joanszoon , geb. 7 , ged. 8 Febr. 
1664, — P. Sterthemius , rekenmeester v. Zeeland, en Elisa- 


vierde kind vermeld staat. Zij was het oudste^ als geb. 9 Nov. 1757 
(vgl. Nav. XXYIII, 252). Mr. J. P. J. T. Brantsen van Rhederoord, bur- 
gemeester V. Rlieden, lid der prov. staten v. Geld. , overleed ongehuwd, 
oud 75 jaar, 29 Maart 1880 op zijn kistverblijf, nadat Jan. 80 door 
een voormaligen, door hem beweldadigden klerk zijner secvetarie met 
een revolver een aanslag op zijn leven was gedaan. 

1 Ibid., bl. 727, 43. 

~ Over v. Diemen, zie Navorscher, Algem.Reg. Ook A^au. XXX, 142. 

' S. H. Metelerkamp, geb. Op ten Noort, te Veenendaal, beviel 
14 Mei 80 van een zoon, terwijl Anna Elisabeth M. 9 Mei 80 onge- 
huwd te Terborgh overleed. Een Metelerkamp is thans lid v. den 
gemeenteraad te Amst. {Hl. Ct 11 Juni 80). 


'184  DE  VELUWSCnE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

beth Calandrini ' , echtgenoote van Joan Kien - , gecommit- 
teerden  raad  enz.  ter  admiraliteit  v.  Zeeland, benevens 
Adriana Cunaeus, doopgetuigen, — raadsheer in  den raad 
en  het  leenhof  v.  Brabant  en v,  h.  land v. Overmaas, 
t 29 Maart 1727, tr. 28 Sept. 1698 te Leerdam Elisabeth 
iMettina ' Saagman Joansdr , geb. Zondag 18 , ged. Woensdag 
21 Febr. 1672, t 19 Aug. 1719, bij wie deze 7ie(/en kinderen: 
1. Joan  C,  geb.  Vrijd. 19  Febr.  1700,  ged.  21 Febr. 
door  den  hoogl. Johannes v. der Marck in de Hoog- 
landsche kerk te Leiden , waarbij als getuigen stonden 
in  plaats  van  zijn  grootvader  Joan  Saagman,  ver- 
tegenwoordigend  drossaard  en  rentmeester v. koning 
Willem  III over het graafschap Leerdam enz., Coen- 
raad Euysch, oud burgemeester v. Leiden, gecommit- 
teerde  raad  der staten v. Holland en AYestfriesland , 
benevens  Mr.  Pieter Cunaeus Joanszoon , veertigraad 
V.  Leiden,  Sara  van  de  Kapelle,  weduwe  v. Dirk 
Y.  Peene ^,  en  Maria  Cunaeus ,  gade  v. den voorn. 
Coenr. Ruysch. Zaterdag 23 Maart 1715 overleden. 


1 Over den predikant Caesar Galendrijn in 1619, zie Nav. XXIX, 222. 
Mogelijk kornt een Calandrini Nav. XXX, 269 voor, als geh. in de 
faVnilie v. der Muelen. 

2 Zie een lid dezer familie vermeld in Nav. XXIX, 117. 

3 vernoemd Elisabeth naar Elisabeth Bacx, hare grootmoeder v. 
moederszijde, Mettina, naar Mettina Feyts, hare grootmoeder v. vaders- 
kant. Doopgetuigen waren haar grootvader Julius Saagman, voor zich 
zelven en zijne vrouw N. N. Osinga, in plaats v. hare tante juffer Barta 
Saagman, alsmede dezelfde Julius Saagman, in plaats v. haren oom, 
den kapitein Andreas van der Meulen (dood 5 Apr. '1712, Ahigail 
Martha TuUeken als weduwe achterlatende). 

4 Zie een paar leden opgenoemd in de N. Uitgaaf van het Biogr. Wdhk. 
d. Nederig dat tot het artikel «Coehoorn» werd voortgezet door Abraham 
Jacob van der Aa (j 21 Maart 1857) , zoon v. mr. Pierre Jean Baptiste 
bij Francina Adriana Bertha v. Peene. — Het wapen v. Mr. Jan Hiero- 
nymus v. der Marck staat ook Nav. XXYIII , zoo beschreven; vgl. 
ibidem, bl. 54. Was Mr. Pieter Cunaeus Joanszoon, de veertigraad 
V, Leiden, niet de schrijver der Epistolae, op dien naam uitgegeven 
door. Petrus Burman, te Leiden, 1725, 8vo? 


DE  VELUTVSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN.   185 

2. Paul Constantijn C. , geb. Dond. 18 , ged. Zond. 21 Aug. 
1701 door David Knibbe * in de Hoogl. Kerk te L. , 
waarbij als getuigen stonden Mr. Pieter Cunaeus voorn., 
in plaats v. Paul André v. der Meulen , raadsheer in 
het hof V. Zuidholland, en Mr. Rippert van de Yelde *, 
kapitein bij de schutterij te L. (man v. Susanna Elisa- 
beth Cunaeus Joansdr), voor zich zelven, benevens 
Maria Cunaeus voorn. , in pi. v. Anna Constantia 
Sterthemius, gade v. Mr. Iman Cau, raadsheer in 
hetzelfde hof. Overleden Vrijd.  16 Mei 1721. 

3. Susanna Elisabeth ^ C, geb. Dond. 18 Jan. 1703, te 
dienzeltden dage gedoopt door Ds. Fabricius ^ in de 
Hoogl. kerk, waarbij als getuigen stonden Dr. Jan 
André Cunaeus Joanszoon , kapitein der schutterij te 
L. , en Barta Saagmau , tante v. Elisabeth Mettina 
Saagman , vervangen door Maria Cunaeus voorn. Overl. 
19 Apr. 1703. 

4. Susanna Elisabeth C. , geb. Vrijd. 2 Mei 1704, ged. 
Zond. 4  Mei  door Ds. Amya '" in de Groote Kerk te 


1 Over D. Knibbo, vader en zoon, zie de N. Uitgaaf. Frederica Kn., 
Davidsdr. ^vas geh. m. Willem Jacob Grommée , wier zoon Willem 
David 20 Maart 1825 als pred. te Voorhout overleed. Zie de laatsten 
gescnriften in de N. Uitgaaf. 

" Wapen: drie visschen onder elkander in ietwat schuinsche richting, 
met de koppen naar boven, gewend naar de heraldieke linkerzijde v. h. 
schild. Zie verschelde personen van den naam v. d. Velde in de 
N. Uitgaaf. 

3 vernoemd « Susanna » naar hare beide grootmoeders, en « Elisabeth » 
naar de grootmoeder v. Elisabeth Mettina Saagman. 

4 Een voorzaat v. hem, vermoedelijk zijn grootvader Henriciis Fabri- 
cius, in 1612 pred. te Gorsel, in 1618 te Zutfen, als zoodanig op de 
Arnh. s^n. v. 2 Sept. I&i9, werd in 1621 pred. te Leiden en verscheen 
vanwege de Zuidholl. synode als correspondent op de Nijm. sjTiode v. 
26 Juli — 2 Aug. 1625. Fabricius toch was één met Fabritius. Zie 
dezen laatsten naam Nav. XXX, 156 vermeld, en verschillende wapens 
medegedeeld in het Armorial. 

5 Men vindt te Amst. nog de combinatie Amya Esser (Notaris). 


186   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVEUW ANTEN. 

's Gravenhage , waarbij o. a. als getuigen Joan Saag- 
man, rentmeester. Zij (f 22 Mei 1766) huwde 31 Juli 
1725 Mr. Frangois Louis v. Wevort v. Ossenbergh, 
gecommitteerde wegens de stad Goes in de graaflijk- 
heidsrekenkamer v. Zeeland, f 8 Sept. 1752. 

6. Maria C, geb. Maand. 16 Jan.,ged. Woensd. 18 Jan. 
1708 in de Groote Kerk te 's Hage door Ds. van der 
Yliet ^ , door Susanna Elisabeth Cunaeus , vrouw v. 
Mr. Rippert van de Yelde, veertigraad te Leiden, 
ten doop geheven. Overl. 16 Aug. 1710. 

7. Coenraad C, geb. Dinsd. 20 Mei 1710, ged. 21 Mei 
in de Groote Kerk te 's Hage door Ds. Bosch, 
met Mr. Coenraad Ruysch, eersten burgemeester v. 
Leiden, en zijne gade Maria C. als getuigen. Als 
cornet in statendienst 26 Nov. 1736 te Middelburg 
overleden. 

9. Jacob Adriaan C, geb. Zaterd. 9 Juni 1714, door 
Ds. V. Trojen in de Gr. Kerk te 's Hage gedoopt, 
en door Maria Cunaeus geheven, waarbij zijn oudste 
broeder Joan Cunaeus als peter stond. Woensd. 10 
Apr. 1715 overleden. 

8. Andreas C. , geb. Dinsd. 5 Apr. 1712, ged. 6 April 
in de Gr. Kerk te 's Hage door Ds. Grommée, 
over welken doop stonden Coenraad Ruysch, gecom- 
mitteerde raad der staten v. Holland en Westfries - 
land, en Maria Cunaeus, in plaats v. Ahiga'il Martha 
Tullehen^ weduwe v. Andreas van der Meulen. Tr. 
l^ 13 Juni 1735 Agneta Jacoba van den Bergh 
[dr. V. Mr. Johan, raad en (meermalen) burge- 
meester v. Leiden , baljuw en dijkgraaf v. Rijnland] , 
f 21 Juni 1754. kinderloos; 2°. 27 Mei 1755 Anna 
Christina v. Dam (f 21 Mei 1785). In 1743 secret. 
V.  Zoeterwoude en  kerkmeester  der  hoofdkerken  te 


1 Zie eenigen van dezen naam in de N. Uitgaaf. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HIEE  AANVERWANTEN.   187 

Leiden,  overleed  hij   12   N"ov.  1788 als secret, der 
rekenkamer v. L. 
5. Mr. Petrus C. , geb. Dinsd. 13 Apr. 1706, ged. Woensd. 
14  April  te  's ïïage  door  Ds. Am3a, geheven door 
Maria  Cunaeus.  Hij  was  kapitein  der  schutterij te 
Leiden en terzelfder tijd een der vijf bestuurders van 
de beurs v. Hallet te dier stede, uit welke door hem 
en  zijne  vier  ambtgenooten , op zijn voorstel , 8 Juli 
1737 een subsidie v. 150 gl. jaarlijks aan den Afrikaan- 
schen moor Jacobus Elisa Johannes Capitein werd toege- 
legd \ Als raad en oud-burgemeester v. Leiden, en in 
1750  lid  V.  h.  collegie  v.  gecommitteerde raden te 
'sHage,  overl.  Yrijd. 8, begr. 13 Apr. 1763; 5 Jan. 
1730  te  Middelburg door Ds. Izaak Schorer ^ in den 
echt  bevestigd  met  Maria  Isabella Velters, f Zond. 
13  Juli 1766  te Middelburg (dr v. Adriaan,  wegens 
Zeeland  ordinaris  gedeputeerde ter Generaliteit , f 3 
Maart  1728,  bij  Hillegonda Catharina Schorer, f 2 
Juli 1747), bij wie deze tien kinderen: 
a. Elisabeth Johanna C.,geb. ^Yoensd. 14 Febr. 1731, 
ged. Yrijd. 16 Febr. door Zacharias Jacobus Streso * 
in  de Pieterskerk te Leiden, waarbij o. a. getuige 
was Mr. Johan Assuerus Schorer , ontvanger-generaal 
V. Zeeland (echtgenoot v. Johanna Maria v. de Putte , 
oom  V.  moederszijde  v, M. J. Yelters) , vertegen- 


1 De Navorscher, V, Bijblad, bl. Ixxia. 

2 Zie over hem de Nieuwe Uitgaaf. Overl. Maart 4879 Jhr. Mr. G. L. 
Schorer, in leven president d. arrondissements-rechtbank te Haarlem 
(Hl. Cl V. 9 April), als weduwe achterlatende eene v. der Lek de 
Clercq (ibid. v. 29 Mei). Jhr J. M. Radermacher Schorer te Utrecht 
maakte het overlijden bekend i. d. 1 Juni 79 zijner echtgen. A. J. Croes. 
Jhr. Mr. J. W. M. Schorer, burgemeester v. Middelburg, is sedert Dec. 
1879 commissaris des Konings in N. Holland {HL Ct 15 Dec), en Jhr. 
J. H. Schorer te Berlijh, lid v. den Raad v. h. Museum v. Kunst- 
nijverheid, die 8 Mei 80 te Haarlem zijne eerste vergadering hield. 
Zie nog Herald. Bihl. 1880, bl. 210, noot 3. 

3 Zie over hem de N. Uitgaaf. 


188   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

woordigd door Nehemia Vegelin v. Claerbergen > , 
raadsheer in den raad en leenhof v. Brabant en 
V. h. land v. Overmaas. Overl. 9 Deo. 1737. 

c. Jacob Adriaan C, geb. Dond. 10 Jan. 1737, ged. 
Zond. 13 Jan. in de Hooglandsche kerk te L. 
Overl. 27 Nov. 1737. 

d. Jacob Adriaan C, geb. Woensd. 25 Pebr. 1739, 
ged. 27 Febr., waarbij o. a. als getuige stond Mr. 
Johan Theodoor Yelters, dijkgraaf en kwartier- 
schout V. Maasland (Meijerij v. 's Hertogenbosch) , 
oom V. M. J. Velters v. vaderskant , vertegenwoor- 
digd door Mr. Andreas Cunaeus. Overl. 30 Mei 1739. 

g. Een zoon, 26 Jan. 1747 dood geboren. 

h. Petrus Jacobus C. , geb. 3 Aug. 1748, ged. 4 Aug. 

in de Hoogl. kerk door prof. v. den Honert ^ , overl. 

27 Dec. 1751. 
i.  Jacoba Johanna C. , geb. 23 Febr. 1750 , ged. 1 Maart 

in de Kloosterkerk te 's Hage door Justus Henricus 

V.  Hoogenhouck,  emeritus  predikant  v.  Scheve- 

ningen ^ 


1 Zie ibidem eenigen van dezen naam. 

2 H. Bonman, Gesch. d. Geld. Hoogeschool, II, 118, ge^vaagt van 
T.(aco) H.(ajo) v. den Honert (f 23 Febr. 1740) en van (zijn zoon) 
J.(ohannes) v. d. H. , hoogleeraren te Leiden. De laatstgenoemde (f 1758) 
wordt boven bedoeld. Een van 'Honert, burgemeester te Amerongen, 
fungeerde als luit. bij de eerewacht tijdens de inhuldiging van Godard 
baron v. Reede-Ginkel , den eersten graaf v. Athlone, als heer v. Ame- 
rongen 21 Maart 1692. Zie daarover o. a. Geld. Volksalm. 1874, bl. 54—76. 
M. C. M. V. d. H. en haar echtgenoot H. J. Suerhoff, te Gorinchem, 
maakten het overl. bekend van hun éénjarig dochtertje Anna Cornelia 
Maria i. d. 5 Juli 1879. J. v. d. H., 2e luit., is 8 Mei 80 tot len luit. 
der dienstd. schutterij te Amst. benoemd. 

3 Deze had destijds een hoogen leeftijd bereikt, als zijnde orastr. 1666 
geboren, studeerde te Leiden, werd als prop. 1692 te Rossum beroepen 
en bevestigd, vertrok 1698 naar Scheveningen , werd aldaar Maart 1732 
emeritus, -}- 1762. Het bericht in de N. Uitgaaf, dat hij in 1762 als 
pred. te Scheveningen overleed, is dus niet juist. Lees: emerit. pred. 
Hij zal te 's Gravenhage zijn laatsten levenstijd hebben doorgebracht, en 


DE VELUWSCHE FAMILIE TüLLEKEN EN HAUE AANVERWANTEN. 189 

k. Nicolaas Johan C. , geb. 15 Pebr. 1751, ged. 
Woensdagavond 17 Febr. in de. Pieterskerk te L. 
door Ds. Gualterus Zoutmaat , waarbij getuigen 
waren Mr. Nicolaas v. de Yelde (raad, in 1740 
regeerend burgemeester), in dato oud-burgemeester 
V. Leiden en ordinaris gedeputeerde ter Generali- 
teit, volle neef zijns vaders, en Maria Petronella 
de Beaufort^ (gade v. Mr. Johan Schorer, fiscaal 
van den raad v. Vlaanderen en adjunkt-ontvanger- 
generaal v. Zeeland, vollen neef zijner moeder), 
vertegenwoordigd door zijne zuster Hillegonda Fran- 
Qoise Cunaeus. Overleden 1 Maart 1751. 

e. Maria Elisabeth C. , geb. Dond. 25 Febr. 1740, ged. 
28 Febr. in de Hoogl. kerk te L. , f 28 Jan. 1775, 
Zond. 21 Juni 1761 door Ds. Dagevos % pred. te 
Oegstgeest , aldaar in den echt bevestigd met Mr. 
Johan Pompe van Meerdervoort, secretaris der hooge 
'heerl. Oegstgeest en Poelgeest, zoon v. Mr. Jacob, 
in leven artilleriemeester v. Leiden, bij Lydia 
Catharina v. der Dussen. 


was de zoon v. Gijsbert v. H., beroemd advokaat voor den hove v. 
Holland, bij Abigaïl v. Brakel, kleinzoon v. Joost, secretaris v. h. hof 
V. Holland, bij Helena Postume, achterkleinzoon v. Cornelis (Gijsberts- 
zoon bij Maria van der Schrieck), commissaris d. algem. stateu en af- 
gezant aan Frederik v. Bohème in 4621, die den briel v. adeldom, door 
keizer Sigismund aan zijn voorvader Engelbrecht Wermbrechts v. H. 
gegeven, wederom bevestigde. Zie ook Nav. XVI, 29 (bij v. Dongen). 
Eene D.. M. v. der Schrieck huwde 20 Jan. 1880 te BergenopZoom 
W. A. P. F. L. van Exter. Ook nog te Rotterdam {Hl. Ct il Yehr. 80). 

1 Mevr. de Beaufort, geb. v. Eeghen, op den huize de Treek te 
Leusden, beviel 5 Juni 1880 van een zoon. Godin de B. te Utr. is 
thans bestuurslid v. h. comité tot oprichting van een standbeeld voor 
Graaf Jan v. Nassau, in 1579 hoofd der Unie v. Utrecht. {HL Ct. 16 
Juni 80, Vervolg). 

2 Deze familienaam bestaat nog te Zutfen, waar J. P. van 't Haaff, 
geb. Dagevos, 10 April 1879 van een zoon beviel, en te Dordrecht, 
waar Anna Adriana Dagevos 20 Jan 80, oud 61 jnar, overleed. 


190  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HA.RE  AANVERWANTEN. 

b. Hillegonda Frangoise C. , geb. Yrijd. 26 Juni 1733, 
ged. 28 Juni in de Hoogl. kerk te L. , f 31 Maart 
17S2, in de Pieterskerk te L. door Ds. Petrus 
Couwenbergh  du  Bois ^  8  Juni 1756 in den echt 


1 zoon V. Gerrit dn Bois, pred. , laatst te Schiedam. Het Armorial, 
p. 2776, geeft een geslacht Conwenburch de Belois aan, met zeer 
samengesteld wapen, terwijl dat van du Bois zeer eenvondig is, t. w. 
in zilver roodgetongde leeuw v. zwart. Nav. XVI, 350, van Yincent 
V. G. V. Blois gewagende, verklaart, dat de wapens der beide familiën 
V. G. en V. G. v. BI. veel verschillen. — Overigens, zonder te beslissen 
of het in deze rubriek past, sta hier als kleine bijdrage tot kenschetsing 
van den kerkehjken toestand hier te lande in de tijden na de Refor- 
matie het navolgende. Gillis van Gouwenberg, ouderhng te Mechelen, 
had, — dus sprak men in de Z.holl. synode te Gouda' v. 28 Aug: 
IGOl, — volgens bericht der classis v. Gorinchem, èn tijdens Levinus 
van den Borre èn naderhand tijdens Johannes Episcopius, te Geertrui- 
denberg het brood des Heeren genuttigd en werd derhalve voor een 
lidmaat der gemeente v. G. aangezien; doch hij stelde zich zeer onchris- 
telijk in leer en leven aan, en ging in zijn onordentlijk prediken met 
de bijgeloovige plechtigheden des Pausdoms voort, zich uitgevende voor 
een wettig predikant ; weshalve men de vrouwe van Sonsfeki (wie was 
zij?), op wier gebied hij zich meest onthield, bidden zou hem te weeren. 
Was hij te Heusden gebannen, de kerk van Geertruidenberg zou, ingeval 
hij weigerachtig bleef van zijn onordentlijken dienst en onchristelijk 
leven af te staan, met de excommunicatie tegen hem voortvaren. De 
Schiedamsche synode v. 27—31 Aug. 1G02 belastte de kerk v. Geertr. 
werkelijk met de uitbanning van zijn persoon, hetgeen ook te Heusden 
openlijk van den predikstoel moest worden afgekondigd. In de Rotter- 
damsche syn. v. 30 Aug. 1605 verhaalde men , dat hij zich te Zuilichem 
(Bommelerwaard) had ingedrongen; de broeders in Gelderland hadden 
dus te letten op dien « geëxcommimiceerden landlooper» (sio), dat hij 
daar geen schade deed aan de zaak van het Protestantisme, evenals 
die van Dordrecht moesten acht geven op een «verloopen monnik» 
(sic) Johannes Goswinus, die zonder wettige roeping in de Zwaluwe 
kwam prediken. De Bommelsche syn. v. 7 Juli 1607 gelastte hem, zich 
met de kerk te verzoenen, en zich van allen kerkdienst te onthouden , 
totdat hij wettig geëxamineerd, beroepen en bevestigd zou zijn. In de 
Zulf. syn. ao 1610 vernam men, dat hij groot berouw had over zijne 
zonde en hardnekkigheid, en verlangde zich met de Z. holl. kerk te 
verzoenen.  Hij  mocht  echter  niet tot den kerkdienst treden alvorens 


DE VELUWSCHE FAMILIE TÜLLEKEN EN HARE AAN VER-R- ANTEN. 191 

bevestigd met Jacob v. der Meer * , heer v. Hooge- 
veen, veertigraad v. Leiden, baljuw d. hooge heer- 
lijkheid V. Oegstgeest, zoon v. Mr. Jacob, heer v. 
Hoogeveen , in zijn leven raad en oud burgemeester 
V. L. , bij Geertruid Helena v. Assendelft. Heeft 
bij hem deze drie kinderen : 

aa. Jacob v. d. M., geb. Zond. 17 Apr. 1757, ged. 
20 Apr. in de Pieterskerk door Ds. H. Caen, — 
getuige o. a. Mr. Cornelis Speelman , baronet , 
heer v. Heeswijk en Dinter, veertigraad v. Leiden , 
zijn oom. 
bb. Pieter Adriaan v. d. M., geb. "NToensd. 19 Dec. 
1759, ged. 23 Dec. ibidem door Ds. Johannes 
de Jongh, f ^' Febr. 1780 te Batavia, 
cc. Elisabeth  Cornelia v.  d. M. ,  geb. AVoensd. 23 


hij van de Bominelsche classis vergunning verwierf. In de Arnb. syn. 
15 Juni — 28 Juli 1618 klaagde men dat te Zailichern een « verloopen 
paap» (Gillis van C.) den schooldienst waarnam en tevens den doop 
bediende. In 1624 had Zuilichem nog geen wettig predikant; want de 
Arnh. syn. v. 22 — 24 Juni van dat jaar zag de noodzakelijkheid in, 
om bij het Hof v. Geld. redres te verzoeken van de omstandigheid, 
dat de heer van Zuilichem , een proponent tegen kerkenorde beroepen 
hebbende, als de classis v. Bommel bezwaar maakte dezen te erkennen, 
en dus zelve de gemeente als in tijd van vacature bleef bedienen, zulks 
te verhinderen zocht door de kerk gesloten te houden, met verbod aan 
den schoolmeester om de klok te luiden. Te R.osmalen vindt men Kou- 
wenberg {Tielsche Ct. 18 Juni 80). — Baronesse P. Behr, geb. du 
Bois d'Andrimont, overleed 27 Mei 1880 te Maastricht , kroost nalatende. 
F. Pu J. Dubois, ontvanger der registr. en dom. te Boxmeer, was lid 
der staatscommissie tot afneming van het examen voor het Notarisambt 
i. d. 1 Juli 80 en volg. dagen. Zie over du Bois iYav. XVII, 31 (wapen), 
286 , 374 ; XXVIII , 429 ; XXIX , 633. Is Dubois van du Bois onderscheiden ? 
C. C. A. baron Du Bois de Ferrières, een Nederlander, geb. te Tiel , 
is bij de laatste verkiezing lid van liet Engelsche parlement geworden 
voor het distrikt Cheltenham ; kleinzoon van G. M. J. baron Du Bois, 
generaal in Nederl. dienst (iV.  Tielsche Ct. 9 Juni 80). 

1 Over v. der Meer zie Nav. XVI, 28^4; XXVI, 45, enz. Nog (1880) 
V. der Meer v. Kuffeler, o. a. te Tiel en te Rhenen. 


i92  DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAUE  AANVERWANTEK. 

Dec.  1761,  ged.  26  Dec.  ibidem  door  prof. 
Bernhardinus de Moor. 
f.  Joan Andreas C. , geb. Dond.  28 Febr. 1743, ged. 
3 Maart  door  Ds. Zacharias Jacobus Streso in de 
Hoogl. kerk te L. ; tr. 2 Aug. 1774 Arnolda Wilhelma 
Brantsen  (dr  v.  Mr. Everhard Jacob bij Johanna 
Beatrix TidWken) , bij  wie : 
aa. Petrus C. , geb. 28 Apr.  17.77. 
bb. Everhard Hendrik Jacob C, geb. 10 Jan. 1779. 
C. Cunaeus is thans voorzitter  der Maatschappij  Arti et 
Amicitiae, welke koninklijke subsidiën verleent aan kweekelin- 
gen voor de schilderkunst {Haarl. C v. 11 Febr. 1879) , als 
zoodanig de „ pensionnaires v. Z. M. " getiteld, Te Arnhem 
overleed 31 Aug. 1879 Anne Angélique Wijchgel van Schild- 
wolde, weduwe van D/ W. Gael Cunoeus (sfc), oud ruim 50 
jaar , als kinderen nalatende E. ïï. J. en eene H. L. H. E. 
Gael Cunoeus (sic), te A. , Juni 80 geh. m. J. W. A. E. Frowein. 
Eene A. A. Cunaeus te Leiderdorp huwde 4 Maart 80 W. 
C. V. Heyningen (v. Leimuiden). Stukken van den vermaarden 
schilder C. Cunaeus , behoorende tot de verzameling van E. 
Koster, in 80 eervol ontslagen conservator v. h. rijksmuseum 
in het Paviljoen te Haarlem,  zijn nog onlangs publiek ge- 
veild (Hl. Ct 13 Maart). 


Bijlage V, A. 


WIJNEN ^ en  aanverwanten. 

Lijsbeth Tulleken (bl. 27), Rutgersdr bij Christina Poitauw, 
geb. 28 Maart 1608, geh. m. Os wald Wijnen, had bij dezen 
de navolgende vijf kinderen : 

1. Christina \Y., geb. 1642, tr. 26 Maart 1662 TtofZon^s 
{Dirk) Tulleken te Arnhem. 


1 Leden dezer familie hebben ook te Kuik gewoond; zie Bijlage V, B, 
Ook Nav. XXVr, 427, komt een lid voor. 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   193 

4. Anna W. , geb. :20 Aug. IGIS , tr. Gerhardus Harlaeus, 
Med. Dr. 

5. Everhard W.,  geb.  3 Jan. 1051, f 20 Juni 1651. 

3. Dr. Richard (Rijkwijn) ^Y., geb. 3 Maart 1645, rent- 
meester Y. h. domkapittel te Utrecht * , tr. Wilhelmina 
Harscamp, bij  wie: 

a. Christina Margaretha ^Y. , geb. 1670, f 1754, geh. 
m. Mr. Cornelis Philip v. Lidth de Jeude, in 1716 
schepen v. Tiel ". 

2. Rutger ^V. , geb. S Jan. 1043, t 1680, burgemeester 
en rentmeester te Hattem, gedeputeerde des Yeluwschen 
kwartiers ; tr. Maria v. Heerde , dr v. Dirk , burge- 
meester en hopman te Hattem, die 18 Jan. 1656 in 
vereen, m. den momber tegenover Jan Maassen en 
Adolf Weiner v. Pallant , drost v. Huessen , voorloopig 
gesterkt werd in het recht op het novale tiend onder 
Oldebroek ^ Had bij haar deze zes kinderen: 


1 Zie belangrijke hizonderheden bij Bonman, a. w., il, 22, enz. 

- Mr. E. D. Rink, Beschr. v. TicJ, bl. 31G. Zijn zoon was de ibid. 
genoemde Mr. 'vVillcm Albert , 1740 schepen v. Tiel, 175G ontvanger 
der conv. en lic.  (vermeld tot 1777). 

3 Zie Pierjistcrs, bl. 170, 77. — Peregrinus v. Heerde (de Heerd), 
pastor te Vaassen, en Joan Wtsclilag, pastor in Doernspijk, alsook-de 
anderen, die bij gelegenheid van hun examen het 2e en 12e artikel voor- 
waardelijk onderteekenden, verklaarden op de partik. synode te Nijbroek 
a° 1502, laatstgen. artikel eenvoudig aan te nemen, doch wenschten 
zich op art. 2 nog te bedenken. Uit de acta d. Arnh. synode v. 10 — 12 
Juni 1600 bleek, dat Peregrinus weigeren bleef het Avondmaal te gebruiken 
en den catechismus te onderteekenen; mitsdien zette men hem, op 
verzoek der Harderwijker classis af. Hieraan werd echter geen gevolg 
gegeven, waarschijnlijk door den invloed van het Roomschgezind ge- 
slacht V. Isendoorn, dat op den Cannenburg zetelde. Toch oordeelde 
de Harderwijker synode v. 12—14 Juli 1603, dat hij, trouwens met 
behoud v. alimentatie als oud pastoor, ontslagen moest worden. Op de 
Arnh. synode v. 26 — 28 Juli 1604 vond men goed hem eindelijk te 
«constringeren, dat hij met ons (de Gereformeerden) eenpaerigh inde 
leer ende ceremoniën sy, ende daervan binnen een maent tijts blijck 
doe,  ofte dat bij van sijnen dienst, als lange genoegh een spotter ge- 

13 


194  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HAUE  AANVEKWANTEN. 

f.  Y7illem Hendrik W. , geb. 1676, f ongehuwd. 

e. Dirk Gerrit W., geb. 1 Juni 1673 te Hattem , 
apotheker te A., t 25 Oct. 1756 aldaar; tr. Johanna 
Stephania Schutte ^ (geb. te A. 1674, t ald. 15 Febr. 
1702), bij wie deze ry/ kinderen : 


weest  sijnde,  afgesettet  werde».  Een jaar later, t. w. op de Zutfen- 
sche  synode  v.  18—20  Juni  1605  slaakte  men  soortgelijke  klacht, 
namelijk»,' dat Per. ab Heirdt eenmael ten langen laetsten geconstrin- 
geert  worde  tot  conformiteyt  der  leeringhe, ceremoniën ende orde- 
ninghe  der  reformeerder  kercke, ofte geheellijck door authoriteyt des 
Hoves van allen kerckelijcken dienst gercmovcerd werde». Joan Wtschlag 
trad  nochtans  eerder uit  zijn dienst; want in de partik. Arnhemsche 
syn  V.  25—29  Sept.  1593  had  zitting  AYesselus  Gronigen, pred. te 
Dorspijck. — Dirk v. Heerde was in 1553 collator van het priesterlijk 
officium bij O. L. V. altaar in de kerk te Heerde {Registers, bl. 357). 
Het  hof  V. Geld. bevestigde 15 Mei 1622 een vergelijk tnsschen Dirk 
V.  H.  en  de  kerkmeesters  van  Heerde,  krachtens welk de eerstge- 
noemde hebben en houden zou het hem door erfenis toegekomen recht 
v. collatie eens derden deels v. O. L. Yr. Yicarie in de kerk te Heerde, 
en de kerkmeesters ten behoeve van den kerkedienst dat der twee andere 
deelen  (ibid.,  bl.  63,  64).  Dirk v. H., ouderling te Hattem, was op 
de  Bommelsche  synode  v. 7 Juli (o. st.) 1607 tegenwoordig, item op 
de  Arnh. syn. v. 14—16 Juli  1609, en dewijl hij op deze synode niet 
bleef,  werd  hij  voor den overigen tijd der zitting door Johannes Ur- 
banus, pred. te Hattem, vervangen. — J. J. v. Heerde is thans pred. te 
Breukelen  (zie  Hl.  Ct 14 Maart 1879). — Gerrit v. H., vervaardiger 
der  eerste  snelpers in Nederland, als zoodanig met lof vermeld in de 
Amst.  Courant  (zie  Hl.  Ct  v.  10 Mei 79), overleed te Amst. 9 Mei 
1879, oud 72 jaar (bekend gemaakt in Hl. CM4 Mei door G. v. H. Jr.), 
en  werd  14  Mei  op  de  Oosterbegraafplaats  buiten die stad bijgezet. 
Nav. YH, 28b wordt v. H.  tot den ouden Yeluwschen adel gerekend, 
afkomstig  van  de  aloude  Saksische  hoofden,  in de marken van dat 
kwartier  gevestigd.  Ygl.  ook Nav. XYI, 20, waar men zoekt aan te 
toonen, dat v. Heerde en v. Heerdt één en hetzelfde geslacht zijn. 

1 Wapen: twee St. Andrieskruisjes naast elkander boven een dwars- 
balk, beladen met 3 linkerschuinbalkjes. — Dirk Schutten was in 1437, 
Henrick Schutte in 1512 ingezetene van Deventer. Over Everhardus 
Schuttenius in 1631 pred. te Zwolle, zie Bijdragen tol de Geschied. 
V. Overijssel, V, 227, en de iV. Uitgaaf^ die al zijne schriften noemt; 
hij correspondeerde vanwege de Overijsselsche synode op de Geldersche 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TCLLEKEN  EN  HAKE  AANVER-^WNTEN.   195 

aa. Kutger W., kap. luit. d. infant., geb. 17 Juli 
1702; tr. 26 Oct. 172S te Elattem zijne nicht 
Maria Sophia Wijnen (zie beneden). 

bb. Johanna W. , geb. 10 Oct. 170G. 

cc. Maria W., geb. 21 Nov. 170S, tr. 2 Nov. 1742 
te Amsterdam Roelof Leneman. 

dd. Catharina VV., geb. 20 Juli 1712, tr. te Amst. 
15 Mei 1753 Gerrit v. Zeef. 


te  Harderwijk  28—29  Aiig.  1643.  Derk  Schutto was in -1697 geërfd 
onder Winterswijk, en woonde aldaar (Registers, bl. 237). B. Schutte 
liad  22  Sept.  1727  met  R. Grevink verschil over het recht v. eigen- 
dom op de plaggenbaan , tussclien  het Zilverslag en Smitslag, te Gen-' 
dringen,  buurschap  Voorst,  gelegen  (ibid., bl. 278). De kerkleeraar, 
schrijver en dichter Riitgerus Schutte was achtereenvolgens predikant te 
Rossum,  Bommel  (als  zoodanig correspondent d. Zaltb. classis op de 
Tielsche classisvergad. v. 9—10 Apr. 1742 te Tiel), Dordrecht' en Am- 
sterdam , waar hij , na ruim achtjarige rust , 19 Dec. 1784 overleed , oud 70 
jaar; zie over hem Dr. R. Bennink Janssonius, Geschied, v. h. Kerkgezang 
hij de Hervormden ; de iV. Uitgaaf] Bouman , a. w., II, 149, welke laatste 
auteur (II, 209) Schutte, arts te Utrecht, noemt als in 1754 in aanmerking 
gekomen voor den katheder der geneeskunde te Harderwijk. W. Schutten 
c. s. had 19 Jan. 1790 met S. J. van Rechteren verschil over het recht 
V. plaggen en schadden te maaien en te steken in het Vreebroek en in 
de  Horsten,  gelegen  o.  de  mark v. Laren, Oolde en Verwolde {Re- 
gisters, bl. 340). Johannes Schutte,  prop. te Emmen (Drenthe), hulp- 
pred.  te  Amsterdam, 3 Maart 1776 als pred. te Ommeren bevestigd, 
vertrok  16  Juni  1791  naar  Fort  Bath.  Vermoedelijk  één stam met 
Schut:   Johan  Schut,  burgemeester  van  Zutfen,  was  vanwege  den 
magistr. v. Z. op de Zutf. syn. v.  25—30 Juli 1620; terwijl Dr. Henr. 
Schutte,  oud.  te  Lochem,  op  de  Zutf. syn. v. 15 — 18 Aug. 1627 en 
3 — 7 'Aug.  1631 ,  en Dr. Theodorus Schut vanwege den Arnh. magi- 
straat  op  de  Arnh.  syn. van 28 Juli 1030 tegenwoordig waren. Men 
heelt tegenwoordig ook nog  « Schutte » en « Schut » , b. v, G. Schutte 
te Zwolle, 25 Juni 1879 laagste  inschrijver voor den opbouw van een 
nieuw  gymnasium ter stede; J. A. Schutte, 24 Juni 79 op de Ode al- 
gem.  verg.  der  onderwijzers  uit  het 6de disttikt v. Geld. te Keppel, 
tot penningmeester benoemd; Magdalena Schutte tr. 23 Dec. 79 Jacobus 
Arnoldus  Blaauw  te  Roode koppen, disirikt Heidelberg in de Trans- 
vaal; Catharina Hendrika Schutte,  wed. v. G. J. BGmer Keyser, over- 
leed,  82  jaar  oud,  11  Jan  80  te  Deventer.  J.  C.  Schutte staat in 


190   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

ee. Hendrina W., geb. 20 Juni 1716, tr. te A. 1763 

Gerrit Yeltkamp i. 

d. Oswald (Osewold) W. , geb. 1671,  f 5 Ocfc. 1741, 

secret, v. Hattem ; tr. volg. huwlijkskontrakt, 6 Apr. 

170S  voor den notaris Laurens v. Gangel en getuigen 

te Amst. gepasseerd , te Buiksloot Catharina Tonne- 

man-,  dr  v.  Jeronimus ,  kassier  d.  O. Indische 

Compagnie  te  Amst. ,  bij  Sophia  Wolters ^ Heeft 

bij haar deze negen kinderen : ' 

bb. Dr.  Rutger  W.,  praeceptor te 's Gravenhage, 

geb. 16 Aug. 1715; tr. V. 26 Dec. 1740 Geertruid 


Hl. Ct 12 Febr. 80 als makelaar te Amst. vermeld; Jan Frederik 
Schutte, geb. 19 Dec. 1810 te Amst., behoorde tot de hoogstaange- 
slagenen in de belasting voor N.-Holland v. April 80, — Jan Ernst 
Schut te Amst. -|- 28 Oct. 1836, gaf een paar komische stukken in het 
licht; C. Schut, geb. Boogaard, beviel 5 April 1879 te Nunspeet van een 
zoon, en 9 Apr. 1879 overleed te Haarlem op het hofje v. Nicolaas v. 
Huessen, oud 85 jaar, Anna Maria Elisabeth Hallemans, wed. Jan 
Schut. Te Alkmaar woont de notaris Bakker Schut (iV. Tielsche Ct. 
26 Mei 80). — Te Ommeren ligt de Schutsche weide. 

' Over  den  pseudoniem  Evert  llermansen  Yeltcamp  te Hontenisse 
in 1694, zie Nav. XXIX, 440. J. Veltkamp, J. Norman en G. Temminck 
werden  18  Maart  1803 door het Hof v. G. veroordeeld, omdat zij A. 
H.  V.  der  Capellen  tot  den  Boedelhof  verhinderd  hadden  aan  het 
water  van  het Eefsche veld  vrijen aftocht naar zijne ooilanden (langs 
den Poffersdijk tusschen den Boedelhof en de Voorst te Warmsveld) te 
verleenen  {Registers.^  bl.  ^6).  Zie  ook  Mr.  J. v. Doorninck, Gesl. 
Aant.,  bl.  541  De  naam  V.  bestaat  nog  te Harderwijk  {SI. Ct 11    j 
Dec.  79,  adv.)  en  te  Rotterdam (J. C. Veltcamp Helbach, Hl. Ct v.    | 
13 Mei en 16 Juni 79). Over Temminck  (nóg te Heesselt; en te Utr. ,    i 
vgl. Kerkel. Ct 24 Mei 79) zie de iV.  Uitgaaf. | 

2 Over Gerrit Tonneman, in 1645 schoolmeester te Tiel, zie Herald.    j 
Bibl 1879, bl. 337. 

3 Zie boven, bl. 8, noot 2. Tot aanvulling diene: Everhardus Wolters 
was in 1639 predikant te Ewijk (Registers, bl. 92). Johanna W. , 
weduwe Diderik Daetseler, burgemeester v. Wageningen, moest 22 
Jan. 1669 tegen ontvangst van den pandpenning v. 21000 gl, de 
Maanensche waarden aan den momber overleveren (ibid., bl. 219). 
Zie ook Mr. J. van Doorninck, a. w., en Nav. XXX, 256, 57 (wapen). 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   197 

Adriana  ïïendrina  Cuyper ',  2\ 7 Apr. 1748 
Catharina Yeltman - te 's Gravenhage. 
Heeft bij de eerste: 
aaa. Dr. Oswald (Osewold) W,, geb. te 's Hage 

10 Dec. 1741. 
Heeft bij de tweede: 
bbb. Rutger AY. , geb. 7 Nov.  1748. 
ccc.  Catharina W. , geb. 2 Febr. 1750 te 's Hage, 

t 30 Sept. 1770 te Leiden, 
cc.  Christina W. , geb. Dec. 1716, f 9 Sept. 1746 
te Zwolle;  tr.  Jan  Hendrik  Oester,  kap. d. 
kavall.  (geb. 2 1 Aug. 1705), bij wien deze vijf 
kinderen : 
aaa. Gerhard  Paulus  O.,  geb. 7 Oct.  1736 te 

Hattem, commies te A. 
bbb. Elbert  Jan  O.,  geb.  15  Febr.  1738 te 

Zwolle; tr. 9 Mei 1762 Lambertina Rhee- 

bergen te Scheveningen , bij wie één zoon. 


De boekhandelaarsfirina W. P. Wolters bloeit te Groningen. Dr. A. M, 
Ledeboer, De Bockdr. enz in Noordnederland, 1872, bl. 192, spreekt 
van Wouters, nog in 184G werkzaam, en niet van Wolters. Waarom? 
Of is dit een ander'? W. F. Wolters is 5 Juni 80 tot auditeur van 
den  schuttersraad te Helmond benoemd. 

1 Zou deze Cuyper uit éénen stamnie zijn met Cuper, zie boven, 
bl. 39, noot 1. Aldaar zullen, bij nader inzien, de citaten uit het archief 
v. Dodt V. Fl., I, 25a, 29a, en V, 300, wel als ongepast, over- 
tollig zijn. 

" Zie boven, bl. 5 noot 1. Vgl. nog over den wakkeren kapitein 
Tette Baukes Veltman (f 20 Juli 1833, begr. te Fort v. der Capellen) 
en den pred. Joh. V, (-j- 21 Mei 1852 te Dordr.), geh. m. Henriette 
Johanna Magdalena v. Laar (-[- 5 Juni 1834), de K Uitgaaf. H. G. 
Veltman Jr. werd 1 Mei 79 herbenoemd als medebestuurder der Ver- 
eeniging voor den Effectenhandel. De pred. Veltman te Blija heeft met 
drie andere Friesche predikanten. Diemer (Dokkum) , Duursema (Arum) 
en Kropveld (Minnertsga) te Wanswerd a/d Streek 16 April 80 voor 
het eerst een Gemeentelijk Zendingsfecst in de kerk aldaar gehouden, 
waaraan men, wegens den grooten bijval, dien het vond, de voorkeur 
gaf toven de « Algerneene Zendingsfeesten» in de open lucht. 


198   DE  YELÜWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

ccc.  Catharina  Margaretha  O.,  geb.  2 Febr. 
1740 te Zw. 

ddd. Oswald ChristoffelO., geb. 10 Deo. 1742 ibid. 

eee. Maria Sophia O., geb. 10 Dec. 1713 ibid. 
dd. Catharina Wilhelmina W. , geb. 16 Oct. 1718, 

t 5 Sept.  1711  ongehuwd, 
ee.  Richard Daniel W., geb. 16 Oct. 1719, f 3 Juli 

1741 ongehuwd als rector der Latijnsche school 

te Hattem. 
fe.  Adrianus Johannes W. , luitenant, geb. 30 Apr. 

1722;  tr.  10  Aug.  1752 Adriana Wilhelmina 

Boelen ^ te Hattem , bij wie deze vijf kinderen : 

aaa. Johanna Catharina W., geb. 16 Sept. 1754 
te Hattem. 

bbb. Johannes Fredericus "W. , geb. 7 Mei 1757. 

ccc.  Wendilia Antonia W. , geb. 24 Aug. 1760. 

ddd. Gerharda  Maria  "W. ,  geb.  31 Mei 1763. 

eee.  Aleida Elsabe AV., geb. 26 Mei 1766. 
^^. Dirk Gerrit W. , apotheker te Middelburg , geb. 

23  Sept.  1725,  tr.  21  Aug.  1758  Maria  v. 

Duuren, wed. Breekpot', kinderloos. 


1 Henric Boelen was in 1410 geërtd in de buurschap Varendelo te 
Wesepe in Overijssel. Johannes Boelen werd met Mr. Cornelis Palinck 
naar Brabant afgevaardigd om de %verkzaamheden v. b. kapittel-generaal 
V. Utrecht te helpen uitvoeren (Dodt , a. w. , I, 6). Vgl. Nav. XXIX, 
87—89, en Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aant., over dezen naam. 
A. L. Boelen, luit. ter zee 2e kl., is, evenals J. M. Noorduyn, 10 Juni 
1880 aan boord van Zr. Ms. ramschip Stier geplaatst. 

2 Ook later komt deze naam voor. Willem Br., agent der Tielsche 
brandwaarborgmaatschappij te Breda, en Francois Br., majoor in staten- 
dienst, waren zoons v. Frangois (Willemzoon bij Johanna Ruit), geb. 
te Zierikzee 29 Febr. 1756, advokaat, vervolgens pensionaris en secretaris 
te Zierikzee, in 1787 afgevaardigde ter statenvergad. , in 1795 secret, 
d. municigaliteit, later representant v. h. Bat. volk, f 3 Apr. 1801, 
geh. m. Jeannette Margaretha Agron. Eene hofstede te Dodewaard heet 
het Ruit. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   199 

hh. Willem Hendrik W., geb. 1727, f 9 Sept. 1753 

op reis naar O. Indie. 
ii.  Rudolf Antonie "W. , burgemeester v. Hattem, 
geb. 11 Nov. 1729, tr. 30 Jan. 1761 te Hattem 
Johanna Wendilia Boelen, bij wie: 
aaa. Hieronymus W., geb. 3 Juni 1768. 
bbb. Maria  Adriana  AY. ,  geb.  10 Nov. 1769. 
aa. Maria  Sophia  W. , geb. Maart 1710, f 6 Oct. 
1747  te  Rhenen, tr. 26 Oct. 1728 haren neef 
Eutger  Wijnen ,  Dirk  Gerritszoon  bij  J.  S. 
Schutte, bij wien deze vijf kinderen: 
ccc.  Oswald (Osewold) W. , geb. 11 Nov. 1736 

te Heusden *. 
ddd. Catharina Stephania W., geb. 20 Juni 1742 

te Steenbergen, f 9 Oct. 1763 te Leerdam, 
eee.  Christina Johanna W., geb. 9 Jan. 1746 

te Rhenen. 
aaa. Anna Elisabeth W., geb. 8 Sept. 1729 te 

Hattem,  f  17  Mei 1761 te Amsterdam; 

tr. 4 Nov. 1753 bij de Wale gem. te Zutfen 

Lambertus Jacobus Swart ^ , bij wien : 


' goed bloemist en fruitschilder; ook gaf hij les in de teekenkunst. 
Volgens Immerzeel werd hij 1739 ter plaatse geboren, overleed hij te 
Amsterdam, en zal hij een leerling van Jan v. Huvsum geweest zijn, 
't geen Kramm ontkent, dewijl deze, dien hij zich echter tot model 
heeft gekozen, in 1749 overleed; zie de Nieuwe Uitgaaf, die ook mel- 
ding maakt van Dr. Gerrit Wijnen, geb. te Arnhem 1648, Cartesiaansch 
wijsgeer, sedert Jiüi 1693 hoogleeraar d. wiskunde te Harderwijk, in 1713 
rectormagniticus, i 29 Mei 1722. Dr. Cx. Wijnen zal een broederszoon 
geweest zijiT van Oswald Wijnen (geh. m. Lijsbeth Tulleken), dus 
kleinzoon v. Hendrik, burgerhopman en kerkmeester te Arnhem. 

2 Yo-i. Mr. J. V. Doorninck, a. w., bl. 650, en zie eenigen v. dezen 
naam in de A'. Uitgaaf. De wed. Steven Swart woonde als boekhan- 
delaresse in 1725 in de Gekroonde Bijbel te Amst. — A. C. L. Zwart 
te Buren was April 1879 candidaat voor den gemeenteraad ter plaatse. 
Ook te Zaandam bestaat nug deze naam (Tielsche Ct 9 Maart en Hl. Ct 
18  Dec. 79)  en te 's Gravenhage {Hl. Ct 18 Febr. 80). J. L. Swart is 


200 UE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. 

aaaa. Maria Sophia Swart, geb. 22 Febr. 
1763 te Amsterdam, 
bbb. Dirk  Gerrit  W. ,  vaandrig,  gehuwd met 
Johanna  Witmond,  verdronken  23 Aug. 
1757  onder  het  overvaren van de Linge 
bij Leerdam, nalatende: 
aaaa. Maria  Wilhelmina  W.,  geb.  Sept. 
1753 te Leerdam. 
c.  Sibilla W. , geb. 1669, t 1758 ongehuwd, 
b. Geertruid W., ged. 4 Deo. 1667 te Hattem, f 22 
Sept.  1717  te  Zwolle,  tr.  aldaar  Mei 1698 Jan 
Tijdeman ^,  bij  wien  deze vier te Zwolle geboren 
kinderen : 

aa. Rutger T. , f ongehuwd op reis naar O. Indie. 
cc, Maria Wilhelmina T. , t te Amst. , tr. te Hattem 
1732 Willem Yisser % bij wien: 
aaa. Elisabeth Yisser, geb. 1733 te Amsterdam, 
dd. Dirk Daniel T. , geb. 1705, f 22 Jan. 1741, 
tr. 10 Oct. 1728 te Hattem Gerhardina Kelder- 
man % bij wie : 
aaa. Henricus  Jacobus  T. ,  geb.  6 Nov. 1729 


Ie luit. d. art. in N. Indie {Hl. Ct 14 Jan. 80) en Maria Wilhelmina 
Swart overleed 29 Mei 80 te Haarlem, oud 43 jaar, haren echtgenoot 
J. Hellendoorn, off. v. gez. Ie kl. , met kroost achterlatende. 

1 Vgl. Mr. J. V. Doorninck, alsmede Bonman, a. w. , over B. F., H. 
"VV. en M. Tijdeman. Henricus Jacobus Tijdeman was, evenals Dirk 
Daniel T., vermoedelijk zijn zoon, betrokken in den opstand te Hattem 
(en Elburg) tegen het gezag der staten en van den erfstadhouder in 
1786 {Registers, bl. 340). Het Liber Pilosus, afkomstig v- h. kapittel 
V. St. Marie te Utrecht, bevat eene compromissoriale uitspraak v. 128G 
over de geschillen tusschen het kapittel en Johannes Tidemanni, wegens 
eene prebende, welke de deken Enghelbert weleer bezeten had (Dodt , 
Archief j I, 176), doch of deze hier behoort, weet ik niet. Tijdeman 
bloeit nog te Tiel. 

*  Zie eenigen van dezen naam in de N.  Uitgaaf. 

3 Een Kelderman zag zich 25 Mei 1880 bevestigd als direkteur der 
Anglo-Dutch Mining-Company te Amsterdam, 


DE  YELL'^'SCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAKE  AANVERWANTEN.  201 

te  Hattem,  tr.  ald.  7  Nov. 1762 Anna 
Margaretha  Merckenbeek ,  bij  wie  o. a. : 
aaaa. Johanna Petronella T. , geb. 12 Sept. 
1764 te Hattem. 
bb. Jacoba Maria T. , geb. 1701, tr. 1734 Michiel 
Alensbach te Amst. , bij wien : 
aaa. Daniel A. , geb. 20 Mei 1735, tr. 1754 te 
Amst. Ilendrina Scbröders , bij wie : 
aaaa. Jacoba Maria A., geb.  4 Apr. 1758 
te Amst. 
bbb. \Villem  A. ,  geb.  1738, f 7 Maart 1770 
te Tutikorin * , tr.  1760 te Kaap Comorin 
Anna Margaretha Smith ' , bij wie : 
aaaa. Maria  Francina  A. ,  geb.  1762  te 

Kaap Comorin. 

bbbl). Anna  Jacoba  Maria A. , geb.  1764 

te Ponnokail ^ 

a. Elisabeth W. , geb. 15 Jan. 1666 te Hattem , f 3 Jan. 

1730  te  Alkmaar,  tr.  16  Juli  1690 te Zalk (bij 

Zwolle) Willem Ouwens , apotheker te Arnhem (geb. 

ald. 3 Oct. 1655,  f ald. 9 Maart 1699), bij wien : 

aa. Christiaan O., vaandrig, geb. 6 Mei 1691 te A., 

t ald. 19 Deo. 1721  ongehuwd, 
bb. Rutger O., geb. 26 Mei 1692 te A., eerst rector 
der  lat.  school  te  Alkmaar , daarna rector en 
lector  d.  Lat.  school te 's Gravenhage ^, f 18 
Jan. 1780; tr. 27 Febr. 1716 te Elburg Maria 


1 O. Indische stad in de prov. Karnati, aan de golf v. Manaar, noordoost 
V. kaap Comorin. 

2 Zie eenigen van dezen naam in de N.  Uitgaaf.  ■ 

3 Nederl. kantoor op h. O. Indisch eiland Madura. 

4 Zijne schriften worden in de iV. Uitgaaf ongenoemd terwijl Nav. XVI , 
99 zijne in 4780 te Franeker uitgekomen Noctes Haganae aanhaalt. Hen- 
drik V. Wijn (f 27 Sept. 1831 als archivaris te 's Hage) , schrijver van 
«Iluiszittend Leven», was een zijner verdienstelijke leerlingen. 


202   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

Feith ' , geb. 2 Sept. 1696 , f te ^s Hage 24 Febr. 

1773, dr V. Peter, burgemeester v. Elburg , bij 

Agnes  Alida  Sloet.  Heeft  bij  haar  deze drie 

kinderen : 

aaa. Willem O., J. U. et Med. Dr., geb. 18 Dec. 
1717 te Delft, in 1749 boogleeraar der 
medicijnen, chemie en botanie te Frane- 
ker, sedert 1763 professor honorarius en 
archiater Frisiae ; ook eerste regent te Fr. 
en gecommitteerde in 't minder getal ^ , 
t te ^sïïage 15 Maart 1779; tr. 6 Febr. 
1742 Johanna Petronella Stelt ^ (geb. 13 
Nov. 1721), bij wie: 

aaaa.  Maria  O.,  geb.  4  Maart  1761 te 
's Hage. 

bbb. Peter O., J". U. D., geb. 7 Maart 1720, 
raad  in  de  vroedschap  te Alkmaar, ge- 


1 Zie over dezen naam de N. Uitgaaf, Mr. J. v. Doorninck, a. w., 
alsmede de Navorscher XXVII, 46, 205, 419, en XXIX, 112 (waar 
het wapen voorkomt). In de Registers is sprake v. Arnold Feith (bl. 77), 
in 1635 zetter in het ampt Oldebroek; Sticker F. (bl. 115), in 1645 
door den magistraat v. Elburg, in pi. v. Ditmar Nagge, tot schepen 
aldaar aangesteld; Johanna F. (bl. 262), wed. Bentinck tot den Beren- 
kamp, in 1718 geërfd te Doornspijck. Ook was Larabert F., ouderling 
te Elburg, vanwege de classis Harderwijk op de Harderwijker synode 
V. 12—14 Juli 1603 tegenwoordig. In het Gr. Utrechtsch Plakkaafboek, 
III, 112a, vg., staan vermeld Peter Feyt, 1406 «scutmeyster» der stad 
Utrecht, item « totten weghen en diepen », Folpert Feyt, in 1419, en Jan 
Feyt, in 1480 raad der stad Utrecht. Het zegel van Hendrik Feith te 
Harderwijk uit den jare 1615 zie Herald. Bibl. 1880, bl. 355 aange- 
duid. Dat zegel spreekt van een éénhoorn, en Nav. i. a. p., van een 
paard, 't Zal dus wel een éénhoorn moeten zijn, bijaldien het zegel goed 
in oogenschouw werd genomen. 

2 Zie hierover Mr. E. D. Rink, Beschr. v. Tiel, Bijlage II (1847), 
bl. 64. 

3 Deze familienaam kleeft aan landerijen, b. v. de Stelt, uiterwaard 
o. Kuik en bouwland te Wamel; Steltje, weiland te Ooi; deSteltkamp 
weil. en bouwl. te Dreumel. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   203 

committeerd in de staten-generaal en in 
den raad v. state; tr. 1\ 22 Sept. 1743 
Catharina Jacoba Hoevenaar % 2°. 15 Mei 
1764 Jacoba Agatha Kavena. 

Heeft bij de eerste: 
aaaa. Maria  Frederica  O.,  geb.  13 Juli 
1751 te Alkmaar. 
Heeft bij de tweede: 
bbbb. Wilhelmina  Catharina  O. ,  geb.  4 

Apr. 1765 te 's Hage. 
cccc. Rutger O., geb. 21 Apr.  1766. 
dddd. Johanna Petronella O., geb. 15 Juni 

1767. 
eeee. Gaspar Jacob O., geb. 9 Sept. 1768, 

tr. Maria de Lange '. 
ffff. Peter Jacob O., geb. 18 Dec. 1769. 
ccc. Margaretha Christina O. , geb. 17 Juli 1722 
te Brielle, tr. 13 Apr. 1751 te 's Hage 
Thomas Hendrik Salomon Trellont , J. U. 
D,, klerk ter griffie der staten-generaal 
(geb. 12 Jan. 1717, t 27 Sept. 1767), 
bij wien : 


1 Over P. Hoevenaar (Houvenaar), portretschilder in iG30, zie ^''av. 
XVI, 523. Cornelis Hoevenaar was in i6G8 secretaris der stad Ciilem- 
borg namens George Frederik graaf van Waldeck-Pyrmont. Te Eek (op 
de grenzen v. Maurik) stond in 1732 nog een huis, «Hoevenaarshofstad» 
geheeten, reeds lang gesloopt (Herald. Bihl. 1879, bl. 136, en noot 1). 
H. P. Hoevenaar v. Geldrop te 's Gravenhage werd 22 Febr. 1879 be- 
noemd tot lid V. h. Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde 
v. Nederl. Indie. G. T. Hoevenaar, werktuigkundig ingenieur, is April 
79 tijdelijk belast geworden met de waarneming der betrekking v. 
ingenieur 3e kl. bij de afd. Stoomwezen v. h. depart. d. B. O. W. , en 
Nov. 79 benoemd tot ingenieur 3e kl. te Batavia, Zie ook eenige Hoe- 
venaars in de iV. Uitgaaf. 

" Navorschcr, XXIX, 114. Ouwens bestaat nog te Amsterdam, 
zie Hl. Ct 10 Mei 80, Vervolg, advert. 


204   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HATIE  AANVEKWANT EN. 

aaaa. Alida  Tr.,  geb.   11  Nov.  1752 te 

's Hage. 
bbbb. Maria JohannaTr. , geb. 9 Apr. 1754. 
cccc. Anna Margaretha Tr. 
dddd. Margaretha  Christina  Tr.,  geb.  8 
Mei 1759. 
In het vrijgeleide, dat hertog Karel van Gelre 15 Maart 
1520  aan  de Xederbetuwe gaf, was ook begrepen Marten 
"Wijn,  rentmeester, met zijn dienaar en den landbode , als 
zij  deze  landstreek  doorreisden  (Nijhoff,  OorA:. ,  YI,  2, 
n\  998). 

Het Trouwboek te Eek en Wiel vermeldt Abraham Wijnen, 
j.m. uit Ebenen, ondertr. te Rh., geh. Apr. 1754 te Eek 
met Reintje v. Ochten, j.d. van Wiel. De naam' \Yijnen 
komt o. a. nog te Zevenbergen {Haati. Ct 24 Apr. 1879) 
en te Zaandam (ibid. , 28 Juli 79) voor. W. F. E. Wijnen 
is 12 Dec. '79 benoemd tot commies ter inspectie der dir. 
belastingen, invoerrechten en accijnsen te Amst. Eene J. 
M. E. AVijnen huwde 23 Jan. 80 te Samarang H. Th. v. 
Steeden [A. E. v. Steeden, pred. te Borkelo, heeft tot 
broeder H. G. v. St. , boekband, te Hellevoetslds , tot 
zuster E. M. v. St., f te Arnh. 24 Apr. 80, oud 56 jaar, 
als wed. v. H. W. Weijtingh, wier eenige zoon H. W. 
Weijtingh thans gouvernements-ambtenaar te Paramaribo is]. 


Bijlage V, B. 
LAMBERTS. 


Reinier Lambertsz, in 1354, 58 schepen van Gorinchem 
(Kemp, Beschrijv. v. Goruichem^ bl. 81). 

Jacob Lambertsz (Jacobus Lamberti) , gaat met Ridder , 
Docus (de Lose) en Goswinus (van den Grunthuus) naar 
Roozendaal, om een brief van koning Eduard 111 van En- 
geland aan hertog Reinald  111 van Gelre over te brengen ; 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   205 

op welken tocht zij, volgens de rekening van Otto Docus de 
Lole (lees: Lose) en Goswinus van den Gruuthuus \ bur- 
gemeesters van Arnhem, over 1355, 3 pond vlaamsch, 4 
schellingen (— solidi), 4 penningen verteren (Mr. G. van 
Hasselt, Roozendaaï, ISOS, bl. -iO , 41). Hij kwam met Ga. 
(Gerrit Lamberts) op Eoozendaal bij den Hertog, „et porta- 
uerunt litteram de palude feria sexta post Mis. Domini 1364. 
Feria quinta sequente waren zij ook aldaar, terwijl de Hertog 
afwezig was, en verteerden in de herberg 10 schellingen 
=z solidi, ibid., bl. 44). In 1367 (vigilia Petri et Pauli) 
werden hij als burgemeester van A. , Docus en Else naar 
Roozendaal afgevaardigd, en verteerden 20 solidi, blijkens 
rekening van hem en van Herman van Cleef, ook burge- 
meester van A., over dat jaar (ibid., bl. 47). In 1377 en 
13S2 komt hij ook als burgemeester van A. voor (ibid., 
bl. 49, 50). 

Jan Lambertsz, in 1357 schepen van Gorinchem (Kemp, 
a. w., bl. 86). 

Ghijselbert Lambertsz (Lamberti) , in 1357 burgemeester 
van A. (v. Hasselt, a. w., bl. 41). 

Jan Lambertsz (Johannes Lamberti), kwam in 1367 met 
Gosen (Goswinus .van den Gruuthuus) , (Herman van) Cleve, 
Jacob Bierwisch, (van) Arnhem en Ghisbert (Godefridus) 
Else te Roozendaal om den Hertog uit te noodigen (ibid., 
bl. 47). 

Gerardus et Dominus Lambertus , in Roozendaal ad opi- 
danos nostros (consumpserunt ii quart. xiii solides, iiii denarios, 
in 1373; ibid., bl. 4S). Item Lamberti mie den van Roozen- 
daal  vi  qrt. ii éè. vi sol.  viii den. in 1377  (ibid., bl. 49). 

Gherijt Lambertsz, in 1380 aangenomen tot burger der 
stad  Yollenhove  {Overijsseïsche  Bijdragen^  1877, bl. 186). 


1 Van dit geslacht, dat misschien thans nog voortleeft in de bekende 
familie v. Griethuysen, treft men Herald. Bihl. 1880, bl. 356, het wapen- 
zegel aan, waarin echter ^qqyïq herinnering aan of toespeling op griiit 
(voormalig biergist) , gelijk Nav. XXX, 230 schijnt te willen , be- 
merkbaar is. Ygl. ibid., bl. 421,22. 


206  DE  VELÜTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

Gherijt Lamberts soon, in 1383 item (ibidem). 
Alijt Lamberts dochter, in  1404 tot burgeres aangenomen 
van Yollenhove (ibid,, bl. 189). 

Jacob Lambertsz, in 1405 schepen der stad A. (Mr. G. v. 
Hasselt, Kronijk v. Arnhem^ 1790, bl. 5). 

Willem Lambertssoen , te Putten, in 1407 om woekerens 
wil door Gerrit ten Hage , rentmeester , namens den Hertog 
op 10 gl. (boete) geschat (Mr. G. v. H., Geld. Maandwerk^ 
II, 476). 

Godevaert Lambertssoen , in 1412 lid der broederschap 
V. h. Heil. Kruisgasthuis te Utrecht (Dodt, Archiefy 1, 184). 
Dirck Lambertszoen , in 1432" met 4 Arnh. gl. beboet, 
omdat Clais Chais dochter onvoorziens onder zijn wagen 
dood viel in zijn* afwezigheid (Uit de rekening van Johan 
Francen des ampts van Nederbetuwe over dat jaar) ; Mr. G. 
Y. H. , Oorsprong v. h. Hof v. Gelderland, 1793, bl. 56. 

Jan Lambertsoen , als schepen van Tiel vermeld in eene 
buurtspraak  dier stad van 2 Aug. 1432 (Mr. E. D. Rink, 
Beschrijving v.  Tiel,  1836,  Bijl.  bl. 6),  laat in 1433 als 
richter van Tiel en Zandwijk eenen man , dien hij had doen 
aantasten, en die het op het kerkhof als vrijplaats ontkwam, 
dag  en  nacht  bewaken,  waarvan men in het gerichtelijk 
signaat van 1433 leest : „ Gerrit Pelle heeft gesecht undthen 
„heiligen gesworen aen handen Jan Lambertsz., onze Richter, 
„dat hi uit sijn huys ende van den hofstat, daer hi ub wonet, 
„niet scheiden en sal buiten wil s" Richter tot Tiel, ten were off 
„het huijs verbrende off dat sijn wijff in de kraam bevielle , 
„so mocht hi daer uytgaen , maer hi moet des andere daegs 
„weder op den hofstat gaen , en off den Richter dit opseide, 
„soe soll Gerijt weder op den kerkhoff gaen sonder daer af 
„quam (te komen); zie Bijlagen II (1847) bij dat werk, bl. 7. 
Eeffsse Lambert dochter, in 1434 aangenomen tot burgeres 
van Vollenhove  (Overijss. Bijdragen, L877, bl. 193). 

Johan Lambertssoon , in 1443 aangenomen tot burger van 
Yollenhove (ibid., bl. 195). 

Johan Lambertsoon, de Schomaker, item. 


DE YELrWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. 207 

Sijbrant Lambertsoon , van Monnikendam , item. 

Lambert Lambertsoon, item. 

Henric Lambertsoen, item in 1448 (ibid., bl. 19G). 

Herman Lambertszoon, draagt 5 April 1452 aan een der 
Nijmeegsche gasthuizen eene grondrente over (Mr. J. M. van 
Pabst van Bingerden , Inventaris op het oud archief van het 
oud burger gasthuis te N.^ Nijm. 1871, bl. 23). 

Johan Wilhelm Lambertss van Epe, in 1460 te A. met 
de galg gestraft, nadat hij te Apeldoorn gevangen was (Mr. 
G. V. H., Geld. Maandic, II, 71). 

Henric Lamberts soen , in 1470 aangenomen tot burger 
van Yollenhove (Overijss. Bijdragen^  1877, bl. 199). 

Claes Lambertse, in 1482 schutmeester te Utrecht {Gr. 
Vtrechtsch PlaJckaathoeJc , lil, 131c). 

Lambert Lambertsz., bewoont in 1499 een huis te Gorin- 
chem (Kemp, Beschr. v. (7., bl. 433). 

Cornelis Lambertszoon, in 1499 raad, in 1501 raad en 
korenkooper, in 1503, 1505, 1507, 1509 raad — der stad 
Utrecht {Gr.  Utrechtsch PlaH-aatboeJc , III, 13Sa). 

Geertruyt Lamberts, te Arnhem. Haar lijk werd gerechtelijk 
geschouwd in tegenwoordigheid der schepenen Brand van 
Delen , Johan van Mokeren en Wijnand van Doirnynck, die 
de barbiers, die hare wond verpleegd hadden, in verhoor 
namen om te weten of zij aan die wond gestorven , dan wel 
aan de ziekte, welke zij gehad had, bezweken was. Delijk- 
schouwing zou door meerdere schepenen zijn bijgewoond, 
zoo er meerdere bij de hand geweest waren, en men kon 
het lijk niet langer boven aarde houden. Aldus Dominica 
post Willebrordi 1505 (Mr. G. v. [I., Kronijk v. Aryihem^ 
bl. 77,  78). 

Goert Lambertszoon, in 1506, 11, 12, 15, 17, 19 raad 
der stad Utrecht. 

Gerrit Lambertszoen , in 1520 item. 

J. Lamberts. Zijne erfgenamen in het ampt van Doorn- 
spijk moesten in 1534 hertog Karel van Gelre met een wagen- 
paard te hulp komen  (Mr. (a.N.H. ^ Geld, Oudheden ^l^Z^l), 


208  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AAiNVERWANTEN. 

Henrick Lamberts i, in 1579 schepen van Tiel (Mr. E. D. 
Kink, Beschrijving v.  Tiel, bl. 313). 

AVillem Lambertz, met J.(oachim?) de Cock van Delwijnen 
door de stad Tiel afgevaardigd naar de landschapsvergade- 
ring te Nijmegen, raadpleegt bij missive, 20 Juni 1582 
van daar geschreven, den magistraat en de burgerij van 
Tiel over het akkoord, door de gezanten van Gelre en 
Zutfen en de gedeputeerden der algemeene staten met den 
hertog van Anjou wegens de inwilliging van 3000.000 gl. 
jaarlijks, getroffen (Rink, a. w. , Bijl. II, 58). 

Wilhelm Lambertsz, raadspersoon der stad Nijmegen, is 
met Hendrik van Mekeren afwezig, als eenigo Spaansch- 
gezinden uit de burgerij , een oploop makende , die stad 
6 Maart 1585 voor Parma overgeven. Zij, evenals Peter 
van Dilzen , raadspersoon, Ott "Werckman, meester van 
het St. Nicolaasgilde , en Peter Yerstegen , secretaris van 
Nijmegen, bevinden zich 26 Febr. — 6 Maart als afgezanten 
van Nijmegen, ten landdage te Arnhem, wxlke door den 
graaf van Nieuwenaar , stadhouder van Gelderland , uitge- 
schreven was, en worden door den Arnhemschen magistraat 
aan den afval van Nijmegen onschuldig verklaard bij brief 
van 14 Maart (o. st.), uitmakende de eerste der Brieven^ 
gewisseld iiisschen Nijmegen met hare Spaansche bezetting , en 
Arnhem in 1587, uitgegeven door Mr. G. v. Hasselt (Arnh., 
1805), bl. 1—3. 

Johannes Lamberti, in 15.. pred. te Reitsum en Schel- 
laerd, f ald. 2 Jan. 1603. 


1 Volgens Rink (Beschr., bl. 310, noot 1) zal deze waarschijnlijk tot 
zoon gehad hebben den zeeoverste Lambert Hendriks, anders geheeten 
«Mooilambert», die in 1G05 als kapitein het schip van Adriaan Diriks, 
admiraal van Duinkerken, veroverde, en in 1607 als schout bij nacht 
in den zeestrijd bij Gibraltar, onder den admiraal Heemskerk, den 
Spanjaarden van achteren de laag gaf. Dat deze gissing, die op eene ver- 
warring der familienamen Lamberts en Hendriks (ook te Tiel en elders 
in Gelderland destijds en later aanwezig!) berust, geen grond heeft, 
kan ons de vergelijking van De Navorscher, Hl, 99, IV, 83, Bijblad 
1854, bl. cv. Bijblad 1855, bl. cxvii, leeren. 


.  DE  VELÜTTSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN'  HXUE  AANVEruv.WTEX.  209 

Helena Lamberts, in 1^09 weduwe v. Arnt v. Bronck- 
horst, en geërfd te Ilorsse (in Maas-\Yaal); zie Gr. Geld. 
PlaUaatboek, II,  121; Geld.  Volksalm. 1878, bl.  16-i. 

M. C. Lamberts, te Tiel, tr. 16 Jan. IGU Jacob van 
den Steen uit Antwerpen. 

Hugo (Hajo?) Lamberti, als prop. 28 Apr. 1606 beroepen 
te Dokkum, in 1620 wegens weigering om de formulieren 
te onderteekenen , afgezet. 

Lambert Lambertsz (of Lamberti) , ouderling te 's Graven- 
weert, verschijnt vanwege de Nijmeegsche classis op de 
Arnherasche synode van 20— 2i Aug.  1633. 

Johannes Lamberts, oud. te 's Gravenweert, it. v. 15—18 
Juli 1640. 

Johannes Lamberti, praecoptor te Appingadam , in 1634 
pred. te Siddeburen, f ald. 1644. 

Coenraet Lamberts, te Maurik , laat 4 Oct. 1646 aldaar 
een zoon doopen , genaamd 

Gerrit Lamberts, doopgetuige Herman Henricks (Doop- 
boek V. Maurik). 

Jacob Lamberts, ziet zich in het belang van zijn stiefzoon 
door het Hof van Gelderland 17 Nov. 1646 in het gelijk 
gesteld tegenover Zeger van Rechteren , heer tot Almelo, 
die, onverkort zijn collatierecht voor het vervolg, de vicarie 
van St. Barbara in de kerk te Ede aan hem moet inruimen 
{Registers op het archief v. 't voorm. Hof v.  G,, bl. 128). 

Paulus Lamberti, sedert 29 Apr. 1652 pred. te Wamel 
en Dreumel, sedert 1655 te Rossum en St. Andries, ver- 
scheen als correspondent der classis v. Nijmegen op de 
Tielsche classisvergadering van 24—26 Apr. 1653, 10—11 
Apr. en 18—20 Sept. 1654. Sedert 1656 pred. te Harder- 
wijk, verscheen hij op de Zutf. syn. v. 3—10 Sept. 1657, 
was in 1658 inspector der cl. v. Harderwijk, en fungeerde 
als scriba op de Arnh. syn. v. 17—23 Aug. 1659, Tlwaar 
hij tot inspector der cl. v. Nederveluwe en tot correspon- 
dent der Geld. syn. naar die v. Noordholland werd 
gekozen. 

14 


210 DE VELÜWSCHE FAMILIE TÜLLEKEN EN H\RE AANVERWANTEN. 

Neelken Laraberts, j.d. Vcan Haaps, onderir. 23 April, 
tr. 15 Mei 16GI Reinier Jordens , j.m. van St. Agatha , 
waarbij Jorden Tauwmans , pater sponsi , als getuige stond 
{Troutvboek v. Kuik). 

Maria Lamberts, j.d. te Kuik, trouwt 30 Mei 1670 
Hendrik Joosten, j.m. van Gennep, bij wie o. a. 

Hendrika Lamberts als getuige stond {ibidem). 

Israël Lamberts, gehuwd met Hendrika Wijnen, liet te 
Kuik 8 Maart 1671 eene dochter Maria, 28 Nov. 1677 
een zoon Petrus doopen {Boopboeh v. Kuik). 

Gijsbert Lamberts, te Maurik , is 26 Oct. 1G73 getuige 
bij den doop van Willem , zoon van Jan Dirkszoon Trompet 
{Doopb. V. Maurik). 

Hendrik Lamberts, j.m., trouwt 24 April 1677 Gerritje 
Jacobs, j.d., beide van Kuik (Tromvb. v. Kuik). 

Frans Lamberts, te Maurik, laat aldaar 5 Jan. 1679 
doopen zijn zoon 

Jan Lamberts, getuige Herman Jansz.  (ibid.). 

Kunera Lambertz, doet April 1702 te Tiel belijdenis 
{Lidmatenboek v. Tiel). ■ 

Adriaan  Lamberts.  Zijne  weduwe, dood 17 Oct. 1738, ; 

schiet  5  Sept.  1736  in vereeniging met Warner Yijfhuis ' 

(ieder  de  helft)  tegen  den  minderen  en meer lijdelijken j 

interest van 4 pc. eene som van 25000 gl. aan de weduwe \ 

(Judith  Geertruid  Krijt  tot  Yosbergen)  en kinderen van i 

Robert  baron  van  Keppel,  luit-kolonel  en heer van den 
Dingshof. Hunne dochter . j 

Jacoba  Lamberts, gehuwd met Petrus Aijers, predikant | 

te Oene, staat als erfgename 17 Oct. 1738 hare helft in j 
gezegde som aan Hendrik van Lochem af (Mr. J. v. Door- | 
ninck, Geslachtk. Aanteek., Dev. 1871, bl. 268.) | 

Hendrik  Lamberts ,  graanhandelaar  te  Deventer \  tr.     I 


1 Reeds in 1393 komt een Bruno Larabertsz , tegelijk met een Heydenrik 
Piscator,  te  Deventer voor, beiden leeken aldaar; zie Catal. d. arch.. 


DE  VELUWSCHE  FAMILTE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN.   211 

Joanna Albers ^ , geb. 2 Febr. 1745, f 2 Maart 1765. 
Hebben tot zoon 

Jan Coenraad Lamberfcs, zie Nav. XXIX, 589. 

Adriana Maria Lamberts, geh. m. Mr. Martinus van 
Doorninck, burgemeester van Deventer (ibid. , bl. 715). 
Zie over hun zoon Mr. Jan v. D. , f 22 Maart 1869 als 
archivaris v. Overijssel , het Suppl. op de ^. Tjitgaaf^ en 
vooral het zaakrijk, monschkundig Levensberigt door Mr. 
J. T. V. Doorninck (Handel, van de Maatschappij der Nederl. 
Letterk.  te Leiden,  1869—70). 

Hendrik Lamberts , weduwnaar van eene Arentse de 
Raadt, f 30 Oct. 1879 te Dieren, oud 73 jaar. 

Nog staat  vermeld: 

Geertjen Lamberts, f 1^ Oct , huisvr. v. Aert Tijmensen , 
f 15 Sept. , beiden begraven met zerk in de kerk te Harder- 
wijk {Nav. XXYI, 343). Leefden vermoedelijk in de 17e eeuw. 

Of al deze personen van éénen bloede waren , is onzeker 
en onbewijsbaar. 

Te Dreumel vond men reeds in 1442 De Lambertswey, 
alstoen leen gemaakt door Peter van de Poll {Nav. XYH, 
122). Misschien komen hier ook in aanmerking De heele 
Lammerdalen , als benaming van een perceel weiland aldaar. 


Bijlage VI. 
EVERWIJN -  en aanverwanten. 

Ermgard Tidleken (bl. 27) , Evertsdr bij Hilleken Gaymans, 
geb. 1569, tr. Reinier (Reinder) Everwijn, bij wien: 


1 J. Albers te Nijmegen kondigde het overlijden i. d. 4 Juni 1880 
aan van haren echtgenoot Dr. J. H. Croockewit Hz., oud O. I. hoofd- 
ambtenaar, die ter plaatse op 5Cjarigen leeftijd bezweek. 

2 Stijn Everwijns met één handbus staat vermeld op de lijst eener 
wapenschouw v. Arnh. burgers a° 4497 (Mr. G. v. Hasselt, AVonieA; v. .^., 
bl. 69,70). Evert E. werd in den aanvang v. 1588 gemachtigd om de 
beelden  en  crucifixen  in het Gatharinagasthuis te A. te verbreken en 


212  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

1. Gerard E., geb. 31 Juli 1597, f jong. 

2. Geertruid E., geb. 26 Juni 1599. 

4. Everhard E., geb. 16 Jan. 1604; tr. te Arnhem V. 
Sara Santen, bij wie Johan Reinier E., ged. te A. 19 
Juli 1642, waarbij  Hendrik v. Eek en Abraham Tul- 

• leken , burgemeesters v. A. , benevens Maria Santen 
als getuigen stonden (Doophoek v. A.); 2*^. Christina 
Kelffken. 

5. Jacob E., geb. 13 Juli 1606. 

6. Gerardina (Gerritgen) E., geb. 29 Aug. 1608, ged. 11 
Sept. , waarbij als getuigen stonden: „avus Walburch 
Everwijn  uxor  Sille  en  die huis vrouwe van Nathan 


te verbranden, het misgewaad er uit te halen, op de brandkamer te 
brengen en in stukken te tornen (ibid., bl. 235). Momber Willem E. werd 
3 Nov. 1619 door het hof v. G. naar Elburg, waar men gewaagd had 
nieuwe munten te slaan en dien muntslag in trein te brengen, afge- 
vaardigd, teneinde aldaar te onderzoeken, wat munt daar werd ge- 
slagen, op wiens last en met welke instruktie zulks geschied was 
{RcffisterSj h\. 382). Dr. Wijnand E., momber , verscheen als Arnherasch 
ouderling op de Arnh. syn. v. 2 Sept. 1619, vanwege het hof op de Har- 
derwijker synode v. 2 — 4 Aug. 1626. Over Maltheus E., raad in de 
vroedschap te Haarlem in 1645, geh. m. Johanna Olycan, zie Herald. 
Bibl. 1878, bl. 375. Samuel E., leenpred. te 's Hertogenbosch, plakte 
met drie zijner ambtgenooten aldaar 16 Mei 1630 eene uitdaging aan, 
gericht tot de geestelijkheid der stad en meijerij , om met hem over 
de waarheid en oudheid van de leer der Ruomsche Kerk te redetwisten. 
De Zholl. syn. te Leiden ao 1649 oefende censuur over het boekske v. 
Karel E., getiteld: aDe Officio Magistratus Christiani circa Ministerium ». 
Reynerus Gerhardi Everwijn, in 1606 pred. te Ellekom, had vermoe- 
delijk tot zoon Everwinus Reyneri, in 1656 als pred. te Scherpenzeel 
afgezet. Over Susanna E., geb. te Dordrecht 17 Nov. 1673, f ald. in 
1755, zie Herald. Bibl 1880, bl. 197, noot 1. Te Nijmegen overleed 
29 Juni '1879 J. G. , 28 Apr. 79 geboren zoontje v. Reinier E. bij D. J. G. C. 
de IMan. G. J. G. Ev. en P. v. der Meer, kap. d. infant. teGorinchem, 
maakte den dood i. d. 19 Jan. 80, bekend van hun oudste dochterlje Anne 
Gesine Ernestine, oud 7 Jaar. J. Everwijn, sedert 2 Nov. 1828 pred. te Yuren 
en Dalem, werd als zoodanig 1 Apr. 80 emeritus. Mr. Evert Jan Everwijn 
Lange, geb. 1 Febr. 1831 te Amsterdam, stond op de lijst der hoogst- 
aangesl. uit Noordh. voor de Gedep. St. Juni 1880. 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE. TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   213 

Clotier dicta Geertruydt" K Tr. 22 Juni 162S te A. 
Abraham TuUeken , Guertszoon bij Susanna de Vos. 
3. Hilleken E., geb. 22 Noy. 1600; tr. Reinder v. 
Brienen, in 1636 burgem. v. A., rentmeester v. h. 
convent v. St. Walburg op Veluwe, bij wien deze 
acht kinderen: 

a. Johan y. Br. 

b. Evert v. Br. 

d. N. V. Br. 

e. Geertruid v. Br., f jong. 

f. Gijsbert v. Br., burgemeester v. A. , rentmr v. h. 
convent v. St. Walburg op Yeluwe, broeder v. St. 
Nicolaas , schutter v. St. Joosten Doelen , huismeester 
der weezen , geh. m. Lucretia Craeyvanger (zie boven, 
Bijl. I, bl. 117,18). 

g. Geertruid v, Br., tr. Johan Op ten Noort, advokaat 
bij het hof en leengriffier v. Geld.; burgem. y. A., 
huismr d. weezen. 

h. Ermgard v. Br. 

c. Lucretia v. Br., f -•"> Dec. 16S0, ondertr. 2-1 Mei, 
tr. te A. 11 Juni 1651 öerhard Noeij , f 3 Dec. 
1656, griffier bij h. hof y. G,, weduwnaar y. Hil- 
leken TiiUeken (Rutgersdr bij Christina Poitauw), en 
heeft bij hem deze drie dochters : 


1 Aldus luidt eene aanteekening in het Arnli. Doopi'ogii.ter 1608 — 26. 
Het wapen van Clotier, Cloutier of Glaulier is gevierendeeld, i en 4 
een keper, verzeld van drie vogeltjes (meerltjes?) ; 2 en 3 beladen met 
een rechterschuinbalk , aan weerszijden waarvan een rechtsgewende 
bokkekop. Johannes Cl. was met Joost v. R.eede uit de classis v. Over- 
veluwe op de Harderwijker synode v. 15 Juli 1595. Helena Cath. Cl. (dr v. 
Johan, ontvanger en commissaris te Wesel, bij Adriana Reyners) tr. 
Dirk Herman v. Keppel tot Odinkhof en AYalijen (geb. 1017, -|- 15 Jan. 
4689). Zij had VValijen van hare zuster geërfd, en bracht dit goed aan 
haren man; kinderloos stervende, maakte zij Eleonora Cath. v. Bassenn, 
gade van Jacob Frans v. der Oosten, tot haren erfgenaam (MS grenea^ 
V. Keppel); vgl. Mr. J. v. Doorninck, Gesl. Aanlcek.^ bl. 78).   . , 


214   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

bb. Hester  N. ,  geb.  4 Maart 1654, tr. Coenraad 
V. Coxie S bij wien: 

aaa. Michiel t. C. , adv. bij h. hof v. G. , burgemr 
V.  A.,  tr.  Keiniera Op ten Noort, dr v. 
Jan, burgemr v. A., bij Geertruid v. Br., 
kinderloos, 
bbb. Lucretia v. C, f 1^ Juni 1746 , tr. haren 
vollen  neef Lubbert Umbgrove , Janszoon 
bij Helena Noeij. 
aa. Helena N. , geb. 14 Sept. 1653; tr. Jan Umb- 
grove, controleur v.  h. Yeluwsch kwartier, bij 
wien deze twee zoons : 

aaa. Lubbert U. ,  adv. bij h. hof v. G. , opvolger 
zijns  vaders  als controleur v. Yeluwe, f 
25 Oct.  1738; tr. zijne volle nicht Lucretia 
V. Coxie, bij wie deze ï;y/ kinderen : 
aaaa. Jan U., J. U. D. , geb. 1712 , sedert 
1738 controleur v. Yeluwe, 1 16 Mei 
1781 ongehuwd, 
bbbb. Helena U. , f jong- 
cccc.  Coenraad Michiel U. , J. U. D. , adv. 

bij het hof v. G. , f ongehuwd, 
dddd. Helena U. 

eeee. Hester U. , tr. Sept. 1739 Dr. Hendrik 
Peter Wijnen, raad in het hof v, 
Culemborg, met Adriaan Yerspijck 
i. d. 25 Maart 1755 vermeld als leen- 
man van Prins Willem Y in het graaf- 
schap Culemborg 2. Heeft bij hem deze 
zes kinderen: 

y.. Walraven W. , geb. 2 Aug. 1743. 
i3. Lubbert W. , geb. 18 Sept. 1744. 


1 Wapen: doorsneden; I  in goud een zwarte dubbele adelaar, voort- 
komende uit de snijHjn, 2 in zilver zeven (3,3,1) roode blokjes, 

2 Herald. Bibl. , 1880, bl. 332. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERAV ANTEN.  215 

y. Lucretia Hester W., geb. 3 Maart 

171(3. 
^.  Gerard W. , geb. 29 Oct. 1747. 
f.  Coenraad Michiel Wijnen , geb. 25 

Dec. 1750. 
y.  Jan W., geb. 31 Maart 1754. 
bbb. Gerhard U.,  geb. 18 Febr. 1690, advok. 
bij h. hof Y. G., burgerar v. A. , als zoo- 
danig  wegens  den  mag. v. A  Juli 1724 
lid d. commissie tot visitatie van de limiet- 
scheiding  der heerl. RoozendaaP, gecom- 
mitteerd ter Generaliteit, f ]Mei 1769; tr. 
20  Apr.  1719  zijne volle nicht Lucretia 
Judith Wilbrenninck, Jansdr bij Johanna 
Noeij, bij wie deze zeven kinderen: 
aaaa.  Ilelena U. 
dddd. Helena Lucretia U. 
eeee.  Catharina  Judith U. , geb. 1729, f 
2 Dec. 1798; tr. Gerrit Gijsbert Jan 
V. Suchtelen, Joanszoon bij Henriette 
Cuper - , burgemr v. Deventer , eige- 
naar  V.  h.  Wenge velde o. Zwolle, 
18 Juli 17SS dood, kinderloos, 
cccc.  Joanna U. ,  tr. Jan. 1746 Mr. Engel- 
bert V. Eek, adv. bij h. hof v. G., 
richter d. heerl. Doorwerth en audi- 
teur der rekenkamer. Zij (f 2 Febr. 
1799 als zijne weduwe) heeft: 
y.. Lambert v.  E., geb. Dec. 1748, 
t Juli 1765. 
ffff.   Geihard U. , adv. bij h. hof v. G. , 
burgemr v. A., in 1795 een der ge- 


1 Mr. G. V. Hasselt, Roozendaal, bl. 502. 

2 Franciscus  Cuperus  was  '16GG — 68  werkzaam als boekdrukker te 
A.msterdara. 


216   DE  VELUWSCHE  FAiMILlE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERÏV'ANTEN. 

committeerden tot de zaken der Geld. 
hoogeschool te Harderwijk ', f te A. 
1797;tr. Aug. 1767 ClaraBouricius^ 
bij wie : 

cc. Gerhard U., geb, 1769. 
gggg. Hester Judith ' U. , tr. 15 Jan. 1766 
Mr. Bernard Hendrik Cremer ^ geb. 


1 H. Bonman, a. w., II, 445, 46. 

2 Zie in h. Avmorial, p. ii66ö, het wapen der Geldersclie familie 
B., in onderscheiding van p. \QSb {Frise , HoUandc). 

3 Mr. J. van Doorninclc noemt haar in zijne Gcslachth. Aantcck., 
bl. 669, Lubbertina Hester. 

4 Het menu van den feestdisch bij gelegenheid van hun huwelijk, 
is nog voorhanden, en bleef zekerlijk bewaard ten bewijze der koste- 
lijkheid. Het bestond uit jonge hoenders, lamsboutjes, haas, 2 kapoenen , 
kalfspastei en patrijzenpastei met opstaande korst, 2 ragouts, oesters; 
bloemkool, andijvie, aspergies, schorseneeren, salade; oranjesnippers, 
oranjedoppen , oranjekapittelstokken , 2 glazen mandjes appelsina, 2 
karkans , 4 banketpiramides, 1 amandeltaart, 1 kersentaart, citroen- 
wafels, spritsen, nieuwjaaren (soort gebak, dat met citroenwafels 
flankeerde), suikerboonen. Op de tafel prijkten 2 schotels met deviezen 
(flankeerende met de oranjedoppen en oranjesnippers) , 4 groote en 4 
kleinere kandelaars, alsmede 4 glazen kommen. Als gasten zaten aan: 
de momber Cremer (bruidegom) .juffer Hester Umbgrove (bruid), de oud- 
burgem. U., burgem. v. Suchtelen en gade, commies-generaal U. en 
gade, juffer Cremer, burgem. G. U. ; voorts .4. E. TuUeken (weduwe 
Wilbrenninck) , burgem. Tulleken met gade en zoon , gezamenlijk in den 
huize, mitsgaders de student H. J. Slotsboo, logé des huizes. De audi- 
teur v. Eek en gade, alsmede mevr. de wed. Wilbrenninck bleven achter- 
wege; de burgem. v. Eek en zijn broeder (dedingsvrienden) hadden voor 
de uitnoodiging bedankt. — Een en ander lid der fam. Umbgrove staat 
vermeld in Hartld. Bibl. 1879, bl. 337, 38 , waarbij men in aanmerking 
neme, dat de daar genoemde Abraham ü. 22 Mei 1617 te Zutfen gedoopt 
werd, in -1651 als onderkoopman naar O. Indie vertrok , en ald. 13 Sept. 
(Nov.) 1660 als hoofd v. Honimao (Jlonimoa of Saparoua, een der Ambons- 
eilanden, Nav. XXX, 323 eigenaardig ter sprake gebracht) overleed. Zijne 
eerste vrouw Aletta Bystei'us overleed 7 Oct. 1655 op Amboina; zijne 
tweede, Anna Loenius, wed. v. Ds. P. J. Frisius, en dr van den raadsheer 
Loenius, kwam 1660 in Indie te sterven. Abrahams broeder Magnus U. was 

in 1639 theol. stud. te Groningen , sedert 1642 pred. te Westervoort, 1646 

0 


DE  VELÜW5CHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   217 

■ 1717, t ^0 Mei 1781, adv. bij h. 
hof en subst. momber v. G. Zij , nog 
21 Deo. 179S zijne weduwe , heeft 
bij hem: 

X. Helena Cr., geb. 7 Jan.  1767. 
/S. Gerhard Cr., geb. lOSept. 1768, 
nog in hetzelfde jaar overleden. 


teZelhem, 1650 te Nede, 21 Oct. 1006 bev, te Borkelo, 1090 emeritus, 
j 1094, beoefenaar der Nederd. poezy ; zie de iV. t/ii^aa/', die hem Umb- 
groevis noemt, en naar v. der Aa, V. B. A. C. Woordcnb. \ev\\\]s[. Hij 
voei'de volgens eene teekening van den jare 1039 met zijn eigenhandig 
onderschrift, thans in bezit van Mr. W. J. L. Umbgrove te Zutfen, in 
goud een boom v. natuurl. kleur op grasgrond in de (herald.) rechter- 
zijde V. h. schild, in welks (herald.) linkerbovenhoek uit eene wolk 
te voorschijn komt een tot de jtols met een roode mouw bedekte arm, 
houdende eene spade v. nat. kl., welke den boom aan den voet owi7raa/"f 
(sprekend wapen); aanziende helm met goudgroene wrong en dito 
dekkleeden, en de spade tot helmteeken. Gedurende de laatste 150 
jaren is het wapen gevoerd in zilver met zilvergroene wrong en dek- 
kleeden, en den boom als helmteeken, terwijl de arm, gedeeltelijk 
naakt, slechts van boven met een roode mouw bekleed is. Van dezen 
Magnus L'. zijn vier verzen bekend, alle gedrukt vóór, en toepasselijk 
op — de dichtwerken v. Willem Sluyter, pred. te Eibergen, geb. 22 
Maart 1027 te Nede, j; Dec. 1073 (als predikant van Rouveen) te Zwolle, 
bijgenaamd «de Geldersche Cats». liet eerste vers, getiteld: «Toe- 
stemming op 't vrije Buytenleven , stichtelijk gerijmt van den Eerwaerdigen 
en Hooggeleerden Heer Wilhelmus Sluyterus, werd gedrukt vóór dezes 
dichters werk, «Buyten eensaem huys-, somer- en winterleven» , Amst. 
1716, achter de Opdracht of Toeëigening. Het tweede vervaardigde hij «Ter 
eeren van den zoetvloeijenden en slichtelijken dichter van «Eybergsche 
Sanglust, mitsgaders Vreugd- en Liefdesangen » door W. SI., Amst., 
1739. Het derde, geplaatst vóór Sluyter's «Psalmen, Lofsangen ende 
Geestelijke Liedekens » , bevat een « Anagrammatismus .o van den naam 
Wilh. SI., uit welken door omzetting der letters ontstaat: «Heer, sus 
lust mij u will». Het vierde eindelijk, «Op het Lof der Heilige Maegd 
Maria» (1009), behelst een anagramma der bijbelwoorden: «Van nu 
aan zullen mij zalig spreken al de geslachten», in dezer voege: «Nu 
vang dan Sluyter aen ; syn galmkeel schalie en spele». Eene keurige 
biografie van den Gelderschen Cats, van de hand van L. A. J. W. 
baron  Sloet,  leest  men  in de Geld. Yolksalm. 1836, bl. 150—59. — 


218  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

bbbb. Jan U. , commies-generaal , f 5 Nov. 
1769 ; tr. Aug. 1753 Sibilla Snabelius 
(geb. 1729, t Febr. 1797 te A., dr 
V. Wilhelmus bij Barta Muijs) , bij 
wie deze vier zoons: 
oc. Gerhard  U. ,  geb. 5 Dec. 1754; 

tr.  Lidia Cornelia Boogaert ,   dr 

V.  Mr.  Nicolaas  Martinus B. v. 

Alblasserdam ' bij Lidia Cornelia 

Y. Riel. 


In 1657 zag ik Isaacus Umbgrove als pred. te Zelhem in dienst ge- 
treden, in het synodaal actenboek vermeld. Abraham's oudste broeder 
Lubbert U., controleur v. Veluwe, is 19 Mei 1639 te A. gehuwd m. 
Willemke, dr v. Beernt Emants, vaandrig der schutterij te Arnhem, 
bij Naleke Steenhouwer. Abraham's jongere zuster Geertruid huwde 
1652 Johan Eerligh, richter te Zelhem, zoon v. Arnold von Erlag uit 
Bern (Zwitserland). Johannes Omgrovius, geb. te Zelhem, theol.stud., 
werd in de Tielsche classisverg. v. 29—30 Apr. 1672 te Tiel praepa- 
ratoir geëxamineerd, en alzoo tot candidaat bevorderd. De Hemhl. Bibl 
1879, bl. 338, in de tweede plaats genoemde Gerard U. woonde niet te 
Harderwijk, maar was evenals de eerstens vermelde G. U., burgem. v. 
Arnhem, j ald. 1797. E. J. L. U. (hare moeder heet Lulofs) tr. 12 Maart 
1880 te Zutfen F. der Kinderen uit Amst. (zijne moeder heet Tjeenk). 
L. H. U., geb. Stolte, te Arnhem, beviel 13 Apr. 80 van een dooden zoon. — 
De N. U. vermeldt R. Loenius , geb-. te Dev. , die aldaar de geneeskunst 
uitoefende en vervolgens met E. Teschenmacher er hoogleeraar was, f 15 
Aug. 1672. — Over de Zutfensche Cremers, zie o. a. Nav. XXX, 272. 
Jacobus Jan Cremer, geb. 1 Sept. 1827 te Arnhem, de vermaarde Over- 
betuwsche novellist, ridder der orde v. d. N. L., officier van den Eiken- 
kroon, 7 5 Juni 1880 te 's Giavenhage, J. L. Brouérius v. Nidek (gehuwd 
1852) met kroost achterlatende. Inzonderheid dragen zijne geschriften 
«De Fabriekskinderen», en «Thijs de Smid» (tegen de preventieve 
hechtenis) rijkgezegende vruchten voor het maatschappelijk leven, dat 
hij door en door kende en nooit onbestudeerd liet. Zijn stoffelijk overschot 
werd te 's Gi-avenhage aan den nieuwen Scheveningschen weg bijgezet, 
bij welke gelegenheid de heeren A. Ising, Mr. L. G. Greeve en W, A. 
Hattinga Raven eene diepgevoelde hulde brachten aan Creraer's talent. 
1 Wapen: in zilver drie (2,1) groene hoornen, met een hartschild v. 
rood, beladen met een leeuw v. goud. Eenigzins anders in het <4rmoriaZ, 
p. 145. 


DE YELUWSCHE lAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. 219 

(3. Wilhelmus U., geb. Sept. 1756, 
t 1838; tr. Sina Maria Jordeus ^ 
(geb. 1757, t '^ Maart 1828). 


* Wapen: zie boven, bl. 41, nootl. Henrick Yordens, Geldersch land- 
nieter, komt voor in eene rekening v. Udo de Bose, rentmr v. Yeliuve, 
V. 1.309 (Mr. G. v. Hasselt, Tivee Schetsen v. Klaerbankcn aan 't hooge 
Gericht te Engclanderholt , bl. 43). Johan Jordens, ingezetene v. A, , 
werd 26 Jan. 1568 door Karel v. Briineu, .stadh. v. G., als verdacht van 
ketterij , onbevoegd verklaard om onder de 44 bestuurders en bevelhebbers 
der stad te behoorcn (Mr. G. v. H. , Kroniek v. Arnh., bl. 177). Bernt 
Jordensz en Jorden Jordensz te Tiel werden 5 Juli 1568 namens den hertog 
V. Alva gedagvaard (Mr. G. v. Hasselt, Stukken,! , 322,23). Derck Jordens, 
j. m. v. St. Agatha, tr. 7 Juli 1686 Mary Peters, j. d. te Kuik (getuigen 
Bartje Reynen en Herman v. d. Water, echtel.). Maria Jordens, j. d. te 
Escharen, tr. April 1733 te K. Willem Peters, j. m. uit Heeswijk. Hille- 
gonda Jansen, weduwe Jan Jordens te Heeswijk, tr. te K. 12 April 1738 
Cornelis Jacob.-^ (uit Heeswijk). Helena Rutte, wed. Willem Jordens, 
tr. te K. April 1759 Francis Alberts, j. m. uit Linden (land v. Kuik). Gerrit 
Jordens, j. m. uit Rijswijk (Nederbetuwe), ondertr. 18 Maart, en had 
9 Maart 1752 hare eerste proclamatie te Eek met Geertje v. Leksmond 
Geertsdr, j. d. uit Varik , laatst woonachtig te Eek. Petronella Jordens, 
geb. te St. Huibert, laatst weduwe v. Jan Meujen, onlangs te Sambeek 
woonachtig, tr. te Kuik 4 Juli 1779 Cornelis Hendriks (geb. te Yenray, 
woonachtig te Haaps, laatst weduwnaar v. Geurtje Peters). — Hoogst 
onzeker is dezer eenparige afkomst of ondeilinge verwantschap , gelijk 
dan ook de levensstand aanmerkelijk verschilde. Boven , bl. 18, 21,26, 38, 
143,44, kwam ons reeds een en ander lid van Jordens ^en, Rampers in den 
loop der 17e eeuw te Arnhem voor, ook eenvoudig als «Jordens» 
aangeduid (met onderscheiden wapens). Tot de patricische, nog steeds te 
Deventer bloeiende familie Jordens, behoorde o. a. G. D. Jordens, lid 
d. Nat. Vergad. in 1798 (Nav. XXIX, 623), en behoort nog Mr. Ernst 
A. Jordens (zoon v. Mr. Daniel Jan Rudolf, in leven notaris te Dev.), geh. 
m. Claire Susette Reynst. Dezen is, — bij gelegenheid der eerste uitvoering 
van een plan tot het aanleggen van een nieuw stadskwartier te Haarlem 
door bebouwing van tusschen de Raam- en Zijlbrug , de Leidsche Vaart en 
de Bereiderstraat gelegen gronden (vroeger het eigendom van den heer 
Wilson , maar door de bemoeiingen van Mr. E. A. Jordens, Abraham Lode- 
wijk Dyserinck (geb. te Haarlem 6 Mei 1812) en het Dag. Bestuur in 
'l bezit der gemeente gekomen) met een honderdtal woningen , — vermits 
aan de westzijde der Leidsche Vaart, welke door aanleg en bruggen in 
onmiddellijke  verbinding  met  gezegde  gronden gebracht wordt, door 


220   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERTVANTEN. 

y. Jan Lubbert U., f 28 Sept. 1826, 

tr. Constantia  Cornelia Alting *, 

dr  Y.  Mr.  Willem  Arnold  A., 

gouverneur-generaal v. Ned. Indie, 

bij Hendrina Maria Knabe. 

^.  Barthold Jan "ü. 

cc.  Johanna Noeij, geb. 4- Febr. 1656 , tr. 29 Maart 

1685  Jan  Wilbrenninck ' (geb. 23 Dec. 1647, 


eenige Haarl. heeren een tiental woonhuizen staan gebouwd te worden , 
een zilveren troffel overhandigd, nadat Willem Frederik Stoel (geb. te 
lïaarl. 27 Jan. 1831). hem voor zijne bemoeiingen te dezer zake 
dank had betuigd; met het volgende graveersel: 

Ben E. A. heer Mr. E. A. Jordens, burgemeester v. Haarlem, aan- 
geboden ter herinnering van het leggen van den eersten steen van 
een blok v. tien huizen aan de L. f^'aart, ivaarmede een begin is ge- 
maakt met den aanleg van het nieuw stadskivartier aan de ivcstzijde 
der gemeente, 29 Mei 1880. De schroefstoomboot « Burgemeester v. Haar- 
lem, Mr. E. A. Jordens» werd 3 Juli 80 te Krimpen a/d. IJssel met 
goed gevolg te water gelaten. Eene zuster van dezen burgemeester v. 
H., Octavia J. was geh. met Mr. Gerhard Dumbar, lid der Eerste Kamer 
te Dev., die 1 Aug. 1878 op zijn landgoed Nijendal o. Olst, oud 
62 jaar, als haar weduwnaar overleed, één zoon Mr. Dei-k D. te Dev. 
nalatende, terwijl zijne dr Marie D. te Arnhem 16 Juni 80 dankte voor 
de deelneming, ondervonden bij het overlijden van haren echtgenoot 
Mr. J. E. C. D. IJssel de Schepper, adv. ter stede, geboortig uit Olst. 

1 Zie Mr. J. v. Doorninck, a. w., bl. 669,70, vgl. met bl. 545. Yan 
Alting, een oorspronkelijk Drentsch, later Oostfriesch geslacht, besproken 
door Joh. Holtmanns in het Ostfriesische Monatsblatt 1880 (vgl. Nav. 
XXX, 317), is het wapen: in goud een boom au naturel omringd door 
vlechtwerk (Herald. Bibl. 1879, bl. 95). In de Zutf. syn. van 3—0 Sept. 
4634 werd een brief voorgelezen, door Ds. Alting aan de Zutfensche predi- 
kanten Sebastianus Damman en Bernardus Crusius geschreven, in welken 
hij op verlangen van den administrator Paiatinatus eenigen onderstand 
verzocht tot restauratie der akadernie te Ileidelberg; hetgeen bij de ver- 
schillende kwartieren der landschap ijverig zou behartigd worden. Te 
Deventer vindt men nog de combinatie Alting Kronenberg. De echtge- 
noot van Constantia Cornelia Alting was de grootvader van Mr. W. J. L. 
Umbgrove, Jan Lubbertszoon, te Zutfen, bovengenoemd. 

2 Wapen: zie Armorial, p. 1128rt. In het Marksland, drie uren ver 
van Uamm, was gelegen het huis Groenenbergh, en daaromtrent lag het 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  IIAKE  AANVERWANTEN'.  2^21 

t 2-2 Oct. 1731),  rentmr d. stad A., direkteur 

d. militaire betaling, bij wien deze vijfkindeTen : 

bbb. Gerhard  Wilbr.,  geb.  21  Juni  1687, f 

Maart 1741 , adv. bij h. hof v. G., direkteur 

' V.  de  betaling  d.  militie d. Veluwscben 


huis Wilbrenninck, bij de Lippe aan het riviertje de Aa (familieaantce- 
kening). Op den Nieuwe Atlas, inhoudende de vier gedeeltens der Wae- 
reld, enz., in 4 deelen, te Amst, bij Johannes Covcns en Cornelis Mortier 
(zie over hen, werkzaam 1732,33, 42, Dr. Ledeboer, « De Boekdr. in 
N. Nederl.D, bl. 26), vindt men dl II, kaart 53, voorstellende het aarts- 
bisdom en keurvorstendom Keulen, de hertogdommen Julich en Berg en 
het graafschap Meurs, vlak ten oosten V. Recklinchausen in het gebied v, 
Dortmund even ten zuiden van de Lippe, niet ver van een daarin vallend 
riviertje, een Wilbrenninck , ^h;pagus aangeduid. Petrus Wilbrennig werd 
in 1605 als pred. te Hengelo aangenomen. Bernardus Wilbrinck of Wil- 
brenninck , geb. te Arnhem , 5 Mei 1629 te Leiden als student ingeschreven, 
in 1632 pred. te Apeldoren, vanwege de Arnh. cl. op de synoden te Nij- 
megen 19—22 Sept. 1649 en teZutfen6— 11 Aug. 1651 , 3—10 Sept. 1657, 
in 1652 tot inspector der Arnh. classis aangesteld, overleed als pred. te Ap. 
1670. Frederik (Dulcken) Wilbr. f 1664, staat iVay. XXIX, 591 vermeld. 
Henricus W. was in 1681 pred. te Yelp. Rochus W., postmr en agent v. het 
Overkwartier, werd 28 Mei 1670 beleend met den Oosterenk op Klinken- 
berg o. Ingen, door Roeland v. Eek aan hem overgedragen, waaraan hij 
(R. Wilbr.) terstond zijne vrouw Maria Snels tochtte. Na gedane consoli- 
datie 2 Juli 1679 beleend, maakte hij, kinderloos blijvende, zijn neef (oom- 
zegger) Daniel de Haes erfgenaam, die 20 Juni 1684 beleend zijnde, dit 
goed 1 Juni 1686 overdroeg aan Dr. Melchior Snels, raad en baljuw v. Gouda 
{Geld. Leenregistcr, afd. Nijmegen, fo. 151 mihi). De drost Wilbr. te Ame- 
rongen fungeerde 21 Maart 1692 als kapit. bij de eerewacht tot inhuldiging 
van Godard baron v. Reede-Ginkel, eersten graat v. Athlone, als heer 
V. Am. Dr. Steven Wilbr. was in 1707 presideerend burgemeester v. 
Arnhem tijdens de expeditie der Arnhemmers tegen Wageningen tot be- 
vordering der N. Plooi aldaar (6^df/. P'o//;sa?m., 1880, bl. 104). Te Kerk- 
Avezaat zijn 31 Aug. 1717 Dr. Christoffel Verhell, j. m. uit Zutfen, en 
Frederika Wilbr. , wed. N. Scherff , woonachtig te Z., in den echt bevestigd. 
Zie ook Nav. XXIX, 113, noot. P. Wilbr. , geërfd in het ampt Dorenspijk, 
lag 11 Dec. 1754 in proces met H. A. Brouwer c. s. over het recht van 
jacht binnen twee honderd roeden afstands van de vogel- of eendenkooi, 
behoorende bij het goed Soppenhof {Registers, bl. 309,10). Henricus 
Wilbr., vermoedelijk een kleinzoon van den straksgen. Velper pred. , geb. 


2^22   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

kwartiers;  tr.  1°.  Sept.  1717  Theodora 

Jacoba  Cremer  (dr v. Mr. Bernard, adv. 

en secr. te Zutfen) , f 3 Maart 1723,.kin- 

derloos; 2^ in 1727 Aleida Elisabeth Tul- 

leliën  (dr  v.  Jan Christoffel bij Christina 

Wilhelmina Goets) , bij wie : 

aaaa  Johanna Wilbr. , geb. 26 Febr. 1732, 

tr. 1703 Gijsbertiis TiilleJcenj burgemr 

V.  A. (13 Dec. 1782), Willemszoon 

bij Johanna Cornelia Cuper. 

ccc.  N. N. "Wilbr., t jong. 

ddd. Lucretia Judith Wilbr., f ongehuwd. 

eee. Lucretia Judith Wilbr., geb. 4 Mei 1695, 
t Mei 1760; tr. 20 Apr. 1719 haren neef 
Gerhard Umbgrove, Janszoon bij Helena 
Noeij. 

aaa. Evert Wilbr., geb. 16S6, f 1753, rentmr 
V. A. en V. St. Nicolaasbroederschap, huismr 


te Arnh., prop. te Harderwijk, 14 Apr. 1727 bevestigd te Resteren , aldaar 
eenigen tijd woonachtig op het later gesloopte slot ter Lede {Geld. Volks- 
alm. 1880, bl. 66), stelde in de Tielsche cl.vergad. v. 3— 4 Mei 1745 voor, om 
de cl. Tiel (omvattende destijds al de dorpen der Nederbetuwe benevens 
Tiel) in twee ringen te verdeelen, t. w den Rijnkant, en Waal- en Linge- 
kant, teneinde bij onbruikbaarheid der wegen de vacatures beter te kunnen 
waarnemen ; doch wegens geopperde a inconvenientiën » wenschte men 
te blijven bij het oude gebruik. Den 24 Oct. 1745 werd hij pred. te Maurik , 
waar hij 1752 overleed. Everhard W., weduwnaar, en Margreta Timmer, 
beide uit Arnh., zijn 10 Sept. 1743 te Resteren in de pastorie, in tegen- 
woordigheid des kerkeraads getrouwd, en werd toen voor de armen ge- 
collecteerd 19 gl. 2 st. 10 penn. W. G. C. C. Wilbr. en Mr. D. J. R. Brants 
te Heereveen maakten den dood bekend i. d. 5 Febr. 79 van hun zoontje 
Wilt Adriaan , 8 maand uud, terwijl Cornelia Catharina v. Hoorn v. Burgh, 
echtgen. v. A. Wilbr., 31 Mei 79 te Warnsveld overleed. J. W. P. Roes- 
singh , geb. Wilbr. , te Deventer, beviel 13 Sept. 79 van een zoon. Boudewijn 
E. Wilbr. te Dev. (geh. m. Sophie Brown), geërfd teingen, is 4 Febr. 
80 ben. tot lid v. h. collegiev. regenten over de cellulaire gevangenis ter 
stede. Gornélie Wilson (dr v. John bij Christine Valkenburg) , gade v. 
Johan Gerhard Wilbr. v. Ommeren, ritmeester te 's Hertogenbosch, 
beviel 21 Mei 80 van eene dochter. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIARE  AANVERWANTEN.   "2-23 

van  het  nieuwe  weeshuis; tr. zijne volle 
nicht Catharina Judith Bongart (f 1767), 
bij wie deze drie kinderen : 
aaaa. Johanna Wilbr. 
cccc.  Johan "Wilbr., adv. bij h. hof v.  G. 
en kerkmr te A. ; tr. 1769Mechlina 
Margaretha v. Hasselt (dr v. Diderik 
Gijsbert Coenraad, controleur d. con- 
vooien   en  licenten  te  Zutfen,  bij 
Swanida   Aleida   Jansdr  Cuper  v. 
Holthuysen  i) ,   bij   wie  deze  twee 
kinderen : 
a,. Swanida  Catharina  Wilbr. , geb. 

10 Oct. 1774 
iS. Diderik Evert Wilbr. , geb. 29 Dec. 
1775. 
bbbb. Reiniera Adriana Wilbr. , tr. Mr. 
Jan Earthold ten Behm Wentholt, 
ontvanger der conv. en lic. te A. , 
(Jan Ludolphszoon bij Henrica Rei- 
niera V. Essen), bij wien deze drie 
kinderen : 

c. Mr. Johan Reinier ten B. W., geb. 
Juni 1744, tr. lo. te Borkelo 20 
Juni 1779 zijne volle nicht Johanna 
Helena v. Hasselt , ged. 23 Febr. 
1747 [dr V. Johan Coenraad (Jo- 
hansz. bij diens tweede vrouw 
Margaretha v. Essen -) bij A rnoldina 
Lucretia Wentholt (Jan Ludolphs- 
dr bij Henrica Reiniera v. Essen)], 
t te Zutfen , begr. ald. 5 Juli 1791 ; 
2'. te Spankeren 28 Apr. 1793 
Maria Louise Palairet. 


* Mr. J. V. Doorninck, a. w. , bl. 556. 

2) Zijne eersto vrouw heette Catharina Engelen, zie boven , bl. 152, noot. 


"mi  DE  VELUWSCEIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Zijns vaders kwartieren waren: 
Ten Behm Wentholt  v. Essen 
Ten Behm v. Diemen 

V. Dam ten Broeck 

Lulofs V. Munster 

Wilbrenninck Bongart 

Noeij Wilbrenninck 

Mom Bluylandt 

V. Brienen — — — 

De  kwartieren  van  den  vader 
zijner eerste vrouw waren: 
V. Hasselt   i 

v. Munster  f  van moederskant 
Mom l    als boven. 

V. Essen     ; 

(3. Catharina Judith W. , geb. Mei 
1745. 

7. Mr. Evert Jan W., geb. Apr. 1750, 
in 1780 ontv. d. conv. en lic. te 
A., tr. lö Mei 1775 Johanna Ja- 
coba Bouricius ' , bij wie deze vier 
kinderen : 


ricms 


1 Het Supplement der N. Uitgaaf^ bl. 152, vermeldt F. D. Bouri- 
;iiis, vice-admifaal, -j- 6 Mei 1859, oud CO jaar, 24 Mei te Vlissingen 
begraven. B. G. L. Bour., Ie luit., werd Mei 79' overgeplaatst bij het 
depart, v. Oorlog als olT. opn. bij den topographieschen dienst 3e ver- 
kenningsbrigade. L. E. A. Bour., geh. m. J. A. Schreiner, beviel 8 
Aug. 79 te Agnita Plantage in Lamkat Deli van een zoon, gen. Roeland 
George Albert. C. S. H. Bour., geh. 7 Oct. 54 met Mr. D. P. H. 
Aberson, vierde 7 Oct. 79 aan den Helder zijne 25jarige echtver- 
eeniging. Te Badeweiler overleed 10 Aug. 1879 jonkvr. Caroline Wil- 
helmina Charlotte Visscher Bouricius. Mr. H. D. L. Bour., 28 Febr. 79 
gepromoveerd te Leiden, Juli 79 toegelaten als O. I. ambtenaar, is 
Nov. 79 ben. tot subst. griffier bij den raad v. just. te Padang (vveslk. 
V. Sumatra). Aan N. H. D. H. Bour., subst. gr. bij den r. v. j. te 
P. , werd Dec. 79 tijdelijk opgedragen de waarneming der functie v. 
adv. en proc. bij dezen raad. Te Padang overleed 28 Jan. 80, oud 56 
jaar, Mr. Louis Gerard Bour., otf. v. just. aldaar. Bour. nóg te 's Graven- 


DE  VELUATSCHE  EAMILIE  T1:LLEKEX  EX  HAUE  AANVERWANTEN.   225 

ccx. Johan Adriaan W., geb. 9 
Pebr. 1776, vermoedelijk de- 
gene, die 13 Sept. 1804 
op Briiikgreve (o. Deventer) 
ondertrouwde Johanna Marga- 
retha  Weerts^,  geb.   1776, 


hago (///. Cl 17 Febr. 80). Mr. L. J. Bour. , ontv. d. reg. voor de 
gerechtel. acten en der dom. te Middelburg, zag zich 31 Mei 80 ben. tot 
ontv. d. reg. voor de burgerl. acten en successierechten aldaar. — 
In 1429 was Gheryt Vi.v^clier priester in het Heilige Geest te Deventer; 
in 1432 heet hij Geert Vijssrher, en was als vicarius in de St. Lebui- 
nuskerk te Dev. in 1455 dood  {Oü. d. Jrch., n". 270, 88, 511). 

^ (De) Brinkgreve, landgoed te Deventer, door de laatste eigenaresse 
Mevi'. v. Ecksteiii , geb. Gort Heyügers, een twaalftal jaren geleden aan de 
Vrijrnetselaar:5Kige te Deventer gelegateerd en, door de stad at^ngekocht , 
in een krankzinnigengesticht herschapen, beduidt als benaming wellicht 
óf ((de graaf van den l)rink v öf ^' dt» grift v. d. br. »; maar zou ook eene 
samenstelling der fanulienamon (ten)  Brink en (Grevcn) kunnen wezen. 

Wapen ; in ro^d een i-echterschuinbalk van groen , beladen met 3 ankers 
van goud onder elkander ; gedc'kt^door een helm met 5 traliën, rood-groene 
wrong met een anker van het schild tusschen eene vhicht als helm- 
teeken; — aldus geschilderd op een houten boi'd in het Groote en Voorster 
Gasthuis te Deventer, met het on<lerschrift : (^ Arnold Weerts, provisoor 
a'5. 1700». Op eene kostelijk uitgesneden l)ank in do vestibule van liet woon- 
liuis in de Polstraat te Deventer van Aemilia Alida Weerts (7 ald. 17 Nov. 
18C5 ongehuwil) zag men een wapen, gedeeld: 1 in zilver druivetros van 
natuurlijke kleur, 2 in goud buste van een getulbanden moor. Men kan 
vragen of dit wajien moest worden toegekend aan den Deventersclien 
vrederichter .1. J. Schmauss, met wien hare moeder Diderica ten Brink 
hertrouwd was (zie Mr. J. van Doorninck, a. \v., bh G90). Doch als wapen 
van Bernard Dapper, in 1717 })rovisor, en van Joan Dapper, in 1755 provi- 
sor van gezegd ga.-thuis, zag ik ter plaatse op een bord geschilderd : in goud 
gedwarsbalkt van zilver, de dwarsbalk beladen met een getakten en ge- 
bladerden druiventros van natuurlijke kleur. Zoo zou dan het wapen op 
die bank ook een alliantiewapen kunnen geweest zijn. Over Mr. Coenraad 
Alexander "Weerts (zoon van Arnold Jacob , in 1765 provisor) , landschap- 
schilder uit liefhebberij, en over :Mr. Johan Weerts, 1824— 41 burgemr v. 
Arnhem . zie de y. Uitgaaf, alsmede Mr. J. van Doorninck , a. w. Te Zutfen 
overleed 13 Juli 1879 Maria Alexandrina von Weiier, oudste dochter 
van Jhr. A. G. von W. bij Z. J. D. E. Weerts; te Mühlhausen (Elzas) 
31  Aug.  1879  de  hoogwelgeb.  vrouwe  Anna  Maila von Ekensteen 

15 


226   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 


t 18 Maart 1847 als diens 
echtgenoote te Nijmegen, dr 
V.  Arnold Jacob, burgemr te 


geb. Besier, oud 2G jaar, twee minderjarige kinderen nalatende, welk 
doodbericht onderteekend is door C. von Ekensteen, en J. A. Besier, 
geb. Weerts. liet vroegst trof ik den fymilienaam Weerts aan in 
de opdracht van land in ümmerenbroek (Nederbetuwe) ten Zutf'enschen 
leen, eerst in 1406 gedaan door Hubert Tiie^t Johanszoon ten behoeve 
van Gerrit ter Voirst, en wederom 1424 aan denzelfde, die het 1461 
bij erfenis naliet aan zijn zoon Gerrit ter V., van wien het 1466 over- 
ging op zijne zuïfter Marij ter Y. , die, gehuwd met Johan Weerts, 
het pand 1467 bij erfenis naliet aan hare dochter Gatiijnken W. Deze 
vernieuwde eed 27 Sept. 1473, item 21 Aug. 1484, item 1492, item als 
vrouw V. Ilenrick Berner (= Bernier? welke naam in 1576 te Deventer 
voorkomt) in 1495. Hun zoon Johan B. ontving dit goed in 1512 bij over- 
gifte zijner moeder Catiin, vernieuwde eed 15 Sept. 1538, 20 Juni 1544, 
9 Mei 1556 ; zijn zoon Martin B. was 5 Juni 1558 erfgenaam , wiens onmon- 
dige zoon Johan B. het 3 Dec. 1573 erfde ; dezes dr Elsbe B., vr. v. Sebas- 
tiaan v. Keppel , zag zich 12 Juni 1613 als erfgename beleend. Philibert 
Jean de la Coure, erfgenaam zijner moei Elsbe B. , 4 Oct. 1639 beleend, 
droeg dit pand onder den naam van de Zutfensche kampen of Yorster- 
kampen op aan Gijsbert van Eek en Beatrix Gansneb gen. Tengnagel, 
welke echtelieden door hun bulder Dr. Cornelis v. Steenier 14 Apr. 
1664 beleend werden. Het pand bleef aan dezen tak v. Eek tot 17 Juni 
1735, toen Bart van Oosterveld als erfgenaam zijner moeder Wen- 
delina v. Eek beleend is, enz. enz. Wij schreven de verdere belee- 
ningen voorbedachtelijk neder, omdat de naam, Berner nog bestaat; 
te Amst. toch overleed 28 April 1879 Jan Willem Berner (oud 54 
jaar), eene weduwe Forsten nalatende. — Rutger Weerts was in 1473 
geërfd te Ophemert {Geld. Voliisalm. 1879, bl. 4). — Abrahamus 
Dapperus, pred. in ü. I, f 1655; Joh. Dappei'us, pred, te Oenen, in 
1652 inspector d. cl. v. Harderwijk, in 1655 pred. te Voorst en Bruramen, 
\ 1657; Tileman Dapper, Kerstmis 1751 met attest, uit 's Hage te 
Tiel. Zie over dezen naam, die reeds in 1471 te Deventer voorkomt, 
Mr. J. v. Doorninck, Gcsl. Jant. — I^laakten wij straks melding van 
eenige wapenborden in het Groote Gasthuis te Deventer, wij vonden 
er nog twee: lo. van Jan Loman, 1787 provisor, in groen een op gras- 
grond in den schildvoet zittende eekhoorn v. nat. kleur, waarachter 
een boom; het schild gedekt door oen helm met vijf traliën , waarboven 
op roodwitte wrong de boom v. h. schild tusschen eene vlucht, als 
helmteeken; 20. van Adriaan v. Daalon, 1787 provisor , in blauw een paard , 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HAEiE  AANVERWANTEN.  257 

Deventer ,  bij  Eva  Alexan- 
driua ^Yentholt ^ 


Brachten wij straks een Nederbetuwschen predikant Henr. 
Wilbrenninck (f te xMaurik 1752) ter sprake, zijn naam 
troffen wij aan in een stuk , hetwelk merkwaardig is , daar 
het  bewijst,  dat  het aristocratisch familieleven der vorige 

uitkomend uit een dal (sprekend wapen) in den schildvoet , wanrachter 
een appelboom v. nat. kleur; met den appelboom tusschen eene vlucht 
op  den  helm  met  vijf  tralit-n  en  insgelijks  witte wrong, tot helm- 
teeken.  —  I\h:'t  een  familienaam  v.  Daalen of v. Dalen , kunnen be- 
namingen  in  verband  staan  als: de Daale (\veiland te Wamel), item 
de  kleine  Dalen,  den  Daloi ( oomg. en ^veil. te Est), de Dalenburg 
(bouwl. te Kei-k Avezaatj, de Daienstraat (weg te Wamel); de Dal weg 
en Dalwei (boiuvl. te Heesseltj , Dalen weide (op Zandwijk o. Tiel), enz. enz. 
1 Mr.  J.  V.  Doorninck,  a. \v. , hl. 715, 10. Wapen, zie Armorial, 
p. 11196. — Overigens vonden  wij: Juhan ten Behm , als oud. d. gem. 
te  Zutfen  op  de  Zutt.  syn.  v. 22—30 Juli 1023, en op de Arnh. v. 
28 Juli 1G30 tegenwoordig;  vermoedelijk één persoon met den  raads- 
verwant  d.  stad  Z. v. lt)3l  (Xav. XXIX, 116). Zie Nav. XXVI, 343. 
Wilhelm Wentholt , oud. te Harderwijk , verscheen op llard."s\n. v. 10 — 13 
Juli  1599;  Bartholdus  W. ,  als  prop. 1605 ber. en bev. te Drummen 
en Hall, op de Hard. syn. v. 14—10 Juni 1008 en Zutf. syn. v. 1010, 
als  pred. te Drempt en Angerlo (sed. 1014, j ald. 1030) op de Arnh. 
syn.  van  22—24  Juni  1024  en Oj» do Nijm. >yn. v. 20 Juli— 2 Aug. 
1025;  Alb.  W.,  oud.  te  Z., op de  Arnh. syn. v. 22—24 Juni 1024; 
Wernerus  W.,  sed. 1017 pred. te Gelseler, 1018 te Almen, op Nijm. 
syn.  V.  23—20  Juli  1028,  Arnh.  syn.  v.  28 Juli 1030; Johan W., 
oud.  te  Z.,  O])  Arnh.  syn.  v. 14—10 Juli 1609 en 15 Juni— 28 Juli 
1018,  en  op  de  Zutf.  syn.  v.  15-18  Aug. 1627, 3-0 Sept. 1034. 
Henricus  W.,  oud.  te  Hattem, verscheen op de Zutf. syn. 28 Juli— 
21  Aug.  1041. Arnold W. was in 1701 burgem. v. Z. {Regisiers, bl. 
245).  W.  W.,  rentmr  des prinsen  v.  Oranje, lag 15 iMaart 1743 in 
proces met Adriaan Daanes (Dans?) , burgemr v. Doesburg, over het recht 
van uitwegen over een weg en dijk te Drempt (ibid., bl. 297). Zie dezen 
naam Nav. XXIX, 490. A. \V. bezat in 1771 de katerslede Doornik (o. Dog- 
teren, ibid., bl 329). S. M. C W. huwde 12 Nov. 1795 te Z. J. F. des Tombe 
(Omslag Nav. XXYI, n*^. 5, tegenover bl.225). Arnoldina Lucretia W. 
was gehuwd met Mr. Johan Coenraad van Hasselt, burgem. te Z., over 


228   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HAKE  AANVERWANTEN. 

eeuw, waaraan de Omwenteling v. 1 Maart 1796 eerst voor 
goed een einde begon te maken , ook op kerkelijk terrein 
heerschte, en zich in de I^ederbetuwe even goed als elders 
gevoelen deed. Tot afwisseling, tevens opdat het bewaard 
blijve, vinde het hier eene plaats. 

„ Op huyden dato ondergenaamd hebben wij onderge- 
„ schrevë aan malkanderen beloovt dat in de aanstaande 
„ Jare 1741 in de E. Classis v. Paaschen na («r) de Synodus 
„v. liarderwijck met malkanderen sullen worden gecommit- 
„ teert Ds. Goldbach ^ en Ds. "Wilbrenninck, gesubstitueerd 
^Ds. van Zutphen - en Ds. Noordbeek ^; en dat Ds. Gold- 
„ bach sal werden Deputatus S^nodi ; onder die mits , dat 
5 (hij) sal uitkeeren een somma v. 300 gl. , waarvan gau- 
„ deeren sal Ds. Coerman ^ 75 gl. , Ds. Bruenis ^ 50 gl. , 
„Ds. V. Zutphen 50 gl. , Ds. de Raadt « 50 gl. , Ds. Wil- 
„brenninck 50 gl. en Ds. Bisschop" f 25, uitmakende te 
„ samen de boven gestipuleerde 300 gl. ; — 


wier zoon Johnn Coenr. v. H., j Nov. -1829 als gepens. gen.-mnjoor 
d. infant., zie de N. üifgaaf. A. C. J. Greven . geb. Wenth. te Zwolle, 
beviel 30 Jinii 1879 van een zoon. Jhr. E. J. J, A. C. Wenih., oud 
luit. -kol., j te Nijmegen 22 Apr. 1879, oud 73 jaar. Nog te Heilo, 
(///. Ct 25 Juli 79) , waar Christiana Helena Geertruida W. 10 Juni 80 Mr. 
Frangois Meindert Vonk huwde. J. W., geb. Hofmaister, te Wageningen, 
j 14 Febr. 80, oud 42 jaar. In 1G50 had men Wentholtsveluwe, over 
den eigendom waarvan Judith Ripperda, wed. Geerlich v. d. Capellen tot 
den Dam, destijds 20 Dec, vóór het hof v. G. verschil had (Reg. ,bl. 153). 

1 Joh. Wilh. Goldbach, sedert 1724 pred. te Tiel , f ald. 1762. 

- Gerhardus Jelis v. Zutphen Johannesz., 1726—1757 (j 22 Aug). 
pred. te Ochten. 

3 llenricus Noordbeek, 1724 — 1746 (j 20 Dec.) pred. te Hien en 
Dodewaard. 

^ Arnoldus Coerman , sed. 1731 pred. te Tiel, 4- ald. 1765. 

° Theodorus Bruenis (Breunis) , sed. 1716 pred. te Eek en Wiel, f 
ald. 1763. 

*^ Gerard de Baadt, sedert 1711 pred. te IJzendoorn , f ald. 1744. 

" Johannes Bisschop, sedert 1730 pred. ■ te Rijswijk, j ald. 1748. 
Derijc Bisscop, 1418 gerichtsman te Dev., 1433 leenman v. Rudolf v. 
Diephnlt  (elect confirmanf  v.  Ufr.),  1437 schepen v. Dev., was 1472 


DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EX HARE AANVERWANTEN. ^-29 

„Verder, dat in de aanstaande Classis v. Sept. Deputatus 
„Classis sal worden Ds. AVilbrenninck, en in 1741 te 
„Paaschen Ds. v. Zutplien; — en verder, dat ook de 
„Deputatus-Classisplaats noit sal worden egeveu als met 
„meerderheid van stemmen onder de correspondentie, en 
„ dat mede de Commissie ad Synodum noit sal egeven 
„worden   als  in   do  correspondentie  per  plurima  vota. 

„ Verder is verstaan , dat Ds. v. Zutphen in den Jare 
„1744 sal worden Dcputatus Synodi, moetende daarvoor 
„ uitkeeren eene somma v. 350 gl. , welke penningen neffens 
„de bovengenoemde van Ds. Goldbach sullen betaalt werden 
„ uit de geslagene ordonnantiën ; sullende uit de eerste ordon- 
„ nantie v. Ds. Goldbach de 50 gl. aan Ds. de Raadt werden 
„ geextraheert. En sal over de divisie van de 350 gl. nader 
„ werden gesproken in onse eerste bijeenkomst. 

„Eindelijk is geresolveert, als Ds. v. Zutphen afgaat, 
„dat Ds. Noordbeek en Ds. AVilbrennink met malkanderen 
„sullen loten, wie alsdan sal werden Deputatus Synodi; 
„dog so, dat degene, die het verliest, de eerste tour sal 
„ hebben om Deputatus Synodi te worden , over welke penn. 
„ nader sal werden gedelibereert. 

„ Ter  nakominge  deses  boloven  wij  ondergeschrevë  op 


dood. Ouk ia de Overijss. JSfjc//'. komt die naam meermalen voor ; zie den 
«Bladwijzer». Hendrik B. schreef 2 Apr. 4G23 in het album van Dr. Ev. 
Avercamp (ibid., YI, 2G0). Petrus Molitor B. was 1625 — 62 (zijn sterfjaar) 
pred. te IJzendoorn, zijn zoon Bartholomeus B. (bij Beatrix Lijsselius of 
V. Liessel, hertrouwd en Dec. 166G dood) aldaar zijn opvolger 1663— 74 
(zijn sterfjaar); zijn kleinzoon Petrus, die Odelia de Haas tot moeder had, 
1703 pred. te Avezaat, 1705 te IJzendoorn, 1711 te Lienden, -j- ald. 6 Mei 
1737, geh. 1^ met Mechteld Cornelia van Raesfelt (f 4 Febr. 1710), 
dr V. Johan v. Pt., pred. te Echteld, bij Maria Glimmérus, 2°. met 
Cornelia Fay (f Febr. 1729), dr v. Jan, Fransch schoolmeester , boek- 
houder en landmeter te Tiel, bij Jacomijna Glimmérus, 30. 16 Febr. 
1736 met Neeltje v Versendaal (wed. v. Aart Vink, schepen der 
hooge heerlijkheid Lienden) , die Sept. 1748 nog in leven was. Bij M 
C. van Raesfelt won hij Johannes B., straksgen. 


"230  DE  VELUWSCIIE  F.UIIL1E  ÏULLEKEX  EN'  Ü\UE  AANVERWANTEN. 

„ onse Predikantseed het bovenstaende te sullen praesteeren 
„ en heilig te onderhouden. 

„ Gedaen te Ogten den 30 Junij 1740. 

j, H, Wilbrennink , G. van Zutphen * , 

„Y. D. M. te Resteren. Eccles(iaste3) in Ogten. 

Dit stuk levert eene merkwaardige proeve, hoe men in 
vroeger eeuw de kunst verstond elkander te helpen. Hot 
behoort tot de „contracten v. correspondentie", d. i. schrifte- 
lijke verklaringen, waarbij men zich verbond elkander posten, 
bedieningen of baantjes te bezorgen. In vroeger tijd zou men 
zulke aangelegenheden streng geheimgehouden hebben ; doch 
in deze eeuw van democratische openbaarheid bevlijtigt elk 
zich alles ter sprake te brengen, wat de historie, de zeden 
en gebruiken van weleer ophelderen kan. Wie van dit 
onderwierp meer wil weten, raadplege de in 1S73 bij Mart. 
Nijhoff te 's Gravenhage door Jhr. Mr. J. de AYitte v. Citters 
uitgegevene „ Contracten v. Correspondentie ^ en andere bijdragen 
tot de geschied, v. li. amhtsbejag in de Bepuhlieh d. Vereen. 
Nederiy., van welk werk Oct. 1873 melding is gemaakt door 
Mr. J. I. V. Doorninck aan het hoofd eener brochure , waarin 
deze Overijsselsche archivaris vier zoodanige contracten, 
betrekkelijk de stad Zwolle , uitgaf. 

Nopens deze aangelegenheid nog dit : in de Tielsche classis 
antesynodaal v. o Aug. 1750 berichtte de Tielsche predikant 
J. W. Goldbach, dat hij zijn beurt als afgevaardigde ter 
Geld. synode aan Ds. H. Wilbrenninck had overgegeven 
„onder die mits, dat hij de daertoe staende hondert gulden 
jaerlicks drie jaren lang aan de weduwenbeurs sonde over- 
geven, hetgene Ds. W. coram facie totius classis heeft 
belooft, dat hy jaerlicks aenstonts na het ontfangen der 
penningen  hondert  gl.  aen  den  quaestor van de viduale 


1 Komt reeds inl335 een Pelgrim v. Zutphen als rentmeester v. Sallant 
voor, te s Gravenhage overleed 7 Juni 1880, oud 84 jaar, Cornelis v. 
Zutphen, versierd met het herinneringsteek en van WaterJoo; geadv. door 
L. V. Z;, een zijner kinderen. Zie verder hier achter, Register I. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TUELEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   231 

beurs betalen sal. En biiaklien Ds. ^Y. in die tusschentijclt 
quame te overlijden, heeft ook elck der broederen die 
opvolger mogt worden in de plaets van Ds. W. , sig 
plegtig verbonden om hetselve insgelijcks stiptelijk te sullen 
nakomen". 


Bijlage YII, A. 
DE  YREE. 


Dr. AVillcin de Vree, adv. en burgem. te Arnhem (7 Mei 
1652 als zoodanig getuige bij het te A. op nieuw gesloten 
huwelijk van Evort Sluysken en Catharina v. Essen, en 
als ouderling d. gem. tegenwoordig op de Arnh. syn. 
15—20 Sept. 1G47), gehuwd met Nalida v. Dans^, heeft 
bij  haar : 

1. Theodora de Vree, 2e vr. v, Arnold Tidleken ^ Willems- 
zoon bij Elsken Morleth -, weduwnaar v. Jolianna 
Tullehen  (zie bl. 37). 

2. Dirk de Vree, kommandant v. A , tr. Ermgard Helena 
TuUeken (dr v. Abraham bij Gerhardina Everwijn), 
bij  wie deze zeven kinderen : 

a. Abraham  de  Y. ,  kap.  in  statendienst ,  overl.  te 


1 Dirk vnn Dans teA., in 1537 rrehmvd met Elisabeth v. den Bergli 
(met do lelie en vi^^r blokje?), Gerritsdr bij Euphemia v. Eymeren (uit 
het geslacht v. Aei- te Arnh.), bezorgde met zijne gade den grafsteen 
ter gedachtenis van hun zwager en broeder Burchard v. d. B., -f- 28 
Oct. 1566 als deken en kanunnik v. St. Walburg te A. , biechtvader 
v. keizer Ferdinand, geplaatst in de Groene Kerk aldaar. De naam dezer 
echtgenooten prijkt dan ook aan den voet van het gesteente. In het 
klooster v. St. Agatha o. Kuik vierde men 11 April Burchard'sjaai'getij. 
In eene van elders mij toegekomen aanteekening wordt 1507 als het huw- 
lijksjaar V. Dirk en Elisabeth opgegeven, doch dit strijdt met de donnée 
der grafzerk. Ook zou zij alsdan niet de dochter v. Gerrit (f 1531) 
hebben kunnen zijn. 

2 Nav. XXX, 271, geeft aan Morleth in zijn wapen geenc takkebossen, 
gelijk boven, bl. 35, noot 1, is opgegeven, maar hermelijnstaartjes. 


282   DE  VELUAYSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN. 

Brussel aan eene wonde, bekomen in den veldslag 
V.  Malplaquet  (11  Sept.  1709),  geh.  m.  N.  N. 
Wolif\ bij  wie drie jonggestorven kinderen, 
b. Willem de V., als vrijw^illiger in statendienst bij de 


1 De acta der classis Tiel v. 10 en M  Sept. 1694 gewagen van «een 
seecker luytenant de Yree», die in de cl. Tiel met juffer Wolf gehuwd 
was  «tegen  kerckenordre».  De huwlijksproklamatiën zullen derhalve 
óf geheel achterwege gelaten, óf te schielijk op elkander gevolgd zijn. — 
Yóór  Johan  v. Wijck, richter v. Arnhem en Veluwenzoom, Reynken 
V.  Halle,  Henrick  Brabant,  Willem  v.  Thyentrode en andere goede 
lieden  in  het  gericht van Velp, verschenen in 1413 Willem Mom en 
Aelheit, zijne vrouw, aan den hertog van Gelre, in handen v. Hubert 
Wolff, burggraaf v. Roozendaal (die 1415 en 17 nog als zoodanig voor- 
komt),  opdragende  al  hunne  keurmundige  lieden  in  Yeluwe.  Deze 
opdrachtsbrief werd door Johan v. Wijck bezegeld (v. Hasselt , Roozen- 
daal, bl. 133,34, 40). In 1427 was Hubert \V. rentmeester v. Geld. (ibid., 
bl.  195).  Henrik  W.  te  Arnh. kocht des maandags na Falmpaschen 
zeven aam wijn voor Roozendaal, tijdens het verblijf des hertogs aldaar ; 
blijkens rekening v. Arnt ten Boecop v. 1426 (ibid., bl. 184). Engbert Wolf 
en  Aleid  zijne vrouw verkochten 5 Juli  1442 aan de provisoren v. h. 
H.  G.  Gasth.  te  Deventer  hunne  edel eigen hofstede in het kerspel 
Twello in Yeldwikermarke. Dirk Wolff, notaris « van den kristen gelove » , 
reisde 9 Jan. 1550 naar Garderen, om te « visiteren kisten en kofteren der 
kercke aldaar en 't huys van heer Jan v. Garderen , vice-pastor» , waar- 
voor hem 18 st. werd toegelegd {Ge/d. Yulkmlm., 1880, bl. 123). Anthonis 
W.  was  in  1550  notarius subst., in 1555 notarius v. keizer Karel V 
te  Brussel  (Dodt,  Archief,  V,  320, 25).  Reinier W. , raadsvrind v. 
Hard., was één der vier gezanten dezer stad, die met Hendrik v. Gent, 
heer tot Gent, raadsvr. v. Nijrn., Hendrik v. der Capellen en Jacob v. 
Golstein,  raadsverwanten  v,  Zutfen, Karel v. Lennep en Coenraad v. 
Mekeren,  raadsverw^ v. Arnh., 13 Febr. 1567 te Oosterwijk en Vucht 
bijeenkwamen, om de elf artikelen te overwegen, door Karel v. Brimeu, 
stadh.  V.  G. , 9  Febr. 1567 te Groot Driel der stad Hard. gesteld be- 
treffende hare versterking en de weering der Reformatie. Zij kwamen 
17 Febr. te Hard., om deze aangelegenheden tot een vreedzaam einde 
te brengen (Mr. G. v. H., Stukkeyi, I, 133, 142). Over Helena W. in 
1591  zie  Nav.  XXIX,  162. Arend W., burg. v. Hard., was met zijn 
ambtgen. Dirk Voeth vanwege deze stad en het Hof v. G. tegenwoordig 
op de syn. te Hard. v. 10—13 Juli 1599. Ook verscheen hij op die te 
Arnh.  v.  10—12  Juni 1600, die te Zutfen v. 26—27 Mei 1601 en op 
die  te  Arnh,  v.  26—28  Juli 1604. De acta d. Nijm. syn. v, 17 Juni 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  ÏULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   238 

verovering  van  JN'amen  door de Franschen  onder 
Yauban Juli  1692 gesneuveld, 
g. Wijnand de Y. , raad v. justitie en politie v. Suri- 


IGOG spreken v. Zacharias Wo'fias (IG04 te Vorden) , apostata, die te 
Ruiirlo als predikant had gestaan (in 1605) , op wien men de kerke- 
lijke tuclit wilde toepassen, en zoo bij niet tot inkeer kwam zou men 
hem excomniuniceeren. In de Bornmelsche syn. w 7 JuU 1607 vei"- 
klaarde men zich ten zijnen opzichte bevredigd. Hij werd toen pred. 
te Blankenham, en in 1611 atgezet wegens Remonstrantisme. Over 
Arentje W. Aertsdr in 1632, zie Nav. XXIX, 115. Vgl. ook A^ai;. XXIX, 
318,10—23. J. Wolir, geb. te Elburg, werd 2 Juli 1879 tot doctor in 
de rechtswetenschap bevorderd op een Acad. proefschrift , getiteld : «Het 
recht van boedelafschciding» (patrimoniorum separatio). — Zouden plaats- 
namen als: de Wolf (hofstede te Dodewaard), de Wolfakker (boonig. te 
Hien) , Wolfsbouwing (te Kerk-Avezaat) , het Wolfsnest (weil. te Valburg), 
de Wolfswaard (blok uiterwaarden o. Opheusden en Wageningen) , het 
W'olvenbosch (weil. in de Marsch te Lienden en te IJzendoorn) , het 
Wolvennest (buui-l o. Ingen), de Wulven ('? bouwl. te Driel in Bommeler- 
waard), niet gevoegelijkst uit een familienaam AVolf worden verklaard? 
Het wapen van bovenizenoemde familie Wolf is wellicht: in blauw drie 
zilveren naast elkaar rechtopstaande i>ijlen, aan beide einden gepunt; 
vgl. Xar. XXIX, 316. — Wat Brabant betreft, de naam (v. Br.) 
bestaat nog te Brouwershaven in den persoon van Jacobus Willem 
Y. Br., 27 April 1833 geb., zoon v. Jacobus Willem bij Maria 
Braun, geh. m. Margaietha den Oude uit Breidorp (bij Br.), wiens 
zuster Anna (geb. 12 Oct. 1835) sedert 1858 de echtgenoote is van 
Herman Hendrik Cretier (geb. 20 Febr. 1827) te Amsterdam, en 
wiens andere zuster Euphrosina Maria (geb. 22 Nov. 1838, -{- 28 
Dec. 1878) 27 Mei 1859 te Maurik (Nederbetuwe) in den echt trad 
met Jacobus Anspach (geb. 10 Febr. 1830 te Zatk, zoon van Dr. Jan 
Adolph A., geb. 8 Nov. 1803 te Amst., 1828—30 pred. te Zalk, sed. 
1868 emerit. pred. te Deventer, bij Johanna Judith Ter Haar, geb. te 
Amst. 10 Dec. 1803, geh. ald. 30 Apr. 1829, f 30 Jan. 74 te Dev.), 
sedert 6 Aug. 1854 pred. te Eek en Wiel. Een perceel gronds te Ingen (op 
de Ganzert) heet, zoolang menschen heugt, de Brabander. — Antonis 
Mom, oud. te Arnhem, verscheen op de Nijm. syn. v. 19 — 22 Sept. 1649 
met Dr. Everhard Sluysken, op de Nijm. syn. v. 22 — 28 Aug. 1655 met 
Gijsberts Goets, med. dr. te Wageningen, welke laatste ook op die te 
Zutfen i. d. 3—10 Sept. 1657 tegenwoordig was. Over Mom zie ook 
Nav. XXX, 271. — P. A. T. Goets de Bosson verwierf 3 Juni 1880 
eervol ontslag als directeur van het postkantoor te Zevenbergen, 


234   DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

name  en  kapitein  der  burgerij,  geh.  m.  Hester 
Despessel, wed. Chevalier * , kinderloos. 

e. Dirk de Y. , ged. te Arnh. 6 Oct. 1676, in 1722 
burgemr v. A , broeder v. St. Nicolaas, f Juni 
1743, geh. m. Nalida Everwijn, f 1'^24, dr v. 
Everhard bij  Christina KelfPken, kinderloos. 

d. Susanna de Y., tr. Adriaan Blois 2, raad v. justitie 
en politie v. Suriname, bij wien drie dochters, 
van welke in 1732  nog twee in leven waren. 

f. Gerhard de Y. , ged. te A. 17 Jan. 1679, raad v. 
justitie en politie v. S.; tr. P. ald. ïs^. N. Brouwer % 
2\ Abigaïl Agatha v. Sandijck ^ dr v. Jacob bij 
Agnes Ploos v. Amstel. Had bij de eerste: 

aa. Dirk de Y. , als kind te S.  overleden. 

Had bij  de tweede : 
bb. Jacoba Agnes de Y.    \  ,  . 
cc.  Helena Wilhelma de Y. \ ''* J^"^^' 
dd.  Hester Henriette de Y. , geb. April 1712, f 5 

Maart 1742,sed. 25 Oct. 1729 eerste vr. v. Johan 


1 E. M. Chevaliei' is 22 Juni 1880 vereerd met de zilveren medaille 
ter waardeering van diensten aan de weten.'schap der zeevaart bewezen 
door het overleggen van ui tjmuntende scheepsjournalen, ten behoeve 
van het Meteorol. Instituut. 

~ Advys Lanclot (Lancelot?) Blois, j. m. uit Geldei-land, tr. te Kuik 
31 Jan. '1717 Johanna  Hendrika Peters, j. d, uit Grave. 

3 Ook dezen naam treft men Nav. XXIX, 115 aan. 

■i Johan Alexander v. Sandick huwde Amalia Henriette Wilhelmina 
van Haren (dr v. Jhr. Onno Zwier bij Sara Adel van Huls); hun zoon 
Onno Zwier V. S. , luit. -gen., huwde Henriette Engelina Feith, Rhijnvisdr ; 
hun kleinzoon Johan Christiaan Frederik v. S., emerit. pred. v. Terborg, 
thans woonachtig te Deventer, had tot eerste gade Susanna Leonora 
baronesse v. Dedem , bij wie vier kinderen, tot tweede echtgenoote 
Maria Cornelia Anna Mees, bij wie ook vier kinderen, onder welke 
zich ook wederom een Onno Zwier (v. S.) bevindt. Sedert 1650 werd 
de naam meer goregeld « Sandick » geschreven , vroeger meest « Sandyck », 
gelijk beiden voorkomen op wapenborden te Wijk-bij-üuurstede. Zie 
bovenstaande fdiatiën om.^tandiger aangeduid hierachter, Register I, 
o. h. w. « Sandick». 


DE  VELU^VSCUE  FAMILIE  TLLLEKEN  E.\  HARE  AAN VERAVANTEN.  ^'oï) 

Brantsen, Hendrikszoon bij Is'aleken Ever wijn , 
geb.  30  Aug.  1699,  t  24 jN'ov.  1774, ontv.- 
generaal v. h. Yeluwsch kwartier, 
ee.  Johanna Elisabeth de V., geb. 25 Aug.  1713 
t  4  Oct.  1769,  tv.   13  Apr.  1734 Hendrik 
Willem  Brantsen,  Hendrikszoon  bij  Naleken 
Ever wijn,  geb.  23  Maart   1704,   sed.  1722 
secret, v. A., sed. 1740 secretaris v. h. Veluwsch 
kwartier, sed.  1751  ook secret, d. gedep. staten 
V.  dat kwartier!, f 29 Xov.  1789. 
e.  Reinier de Y. , luit. -kol. in statendienst, heer v. Otte- 
stein-, t Sept. 1735; tr. 1". Adriana v. der Hagen \ 


^ ilij leüde den pron.l tot een beter bestuur der geldmiddelen , waardoor 
hrl kwartier v. Velmvo later uitmuntte, ze oprichtende uit den deerlijk 
Vfrvalh'n toe-tand v.  1748. 

~ te Maurik in X.-derbetuwe; zie over dezehuizinge Nav. XXVIII, -471,72. 

^ Een actenboek v. Maurik geelt aan, dal vrouwe Antonia v. Gils, 
wed. V. Hendrik Verhagen, in leven j)red. te Geei'truidenberg, 27 Jan. 
1711 in de kerk te Maurik op het hooge koor begraven werd. Achter deze 
weduwe .schuilt vermoedelijk eene behuwdzuster der eerste vrouw van Pi. 
de \ re<'. Hendrik Verhagen (volg. .sommigen, van der Hagen), zoon 
V. Johannes, pre^i. tu Eindhoven c. a. (vanwege de cl. 's IIertogenbö.<ch 
op de synoden te Harderwijk 23—20 Aug. 1(U3 en te Nijmegen 22— 28 
Aug. 1G5Ö, in lGi9 inspector d. cl. v. Peel- en Kempenland), in 1CG5 
adjunkt-pred. zijns vadei-s , werd 1074 na diens dood zijn opvolger, 
sedert 1080 pred. te Geertruidenberg, -|- aldaar 1680. Albert van der H., 
burgemeester en oud. te Doetinchem, vertegenwoordigde de cl. Zutfen 
op de synoden te Arnh. 15—18 Juli 1640 en Nijm. 10—25 Aug. 1658 
(destijds ook secret, getiteld). In 1640 heet hij in de acta ^< van Hagen » 
Over Mr. Gorn. v. d. Hagen in 1683 , zie AV/ f. XXIX, 220, 32. Lodewijk 
V. d. H. werd 6 Mei 1710 in de Tielsche cl. vergad. te Tiel praeparatoir 
geëxamineerd. — Wat Verhagen betreft, Lucas V., pred. te Breda , ver- 
scheen op de Zholl. syn. te Schiedam v. 27—31 Aug. 1602. Over An- 
tonia V. in 1791 zie Xav. XXIX, 216,17. Jacoba V., wed. v. Thomas 
Cacker, werd als executrice des collators, 12 Juni 1730 door het Hof 
V. G. veroordeeld om aan Bernard v. Vorden, pred. te Heumen en 
Malden, uit te keeren de tertiën der opkomsten v. h. vikariegoed de 
Guldenkamer te Malden over 1726--20 {Reg., bl. 282). G. V. is thans 
pred. te Vriesenveen (///. Ct 20 Apr. 1870). Agatha Rommel, geb. V., 


236 DE VELUWSCHE FAMILIE TÜLLEKEN EN HARE AANVElUVANïEN. 

2\ Adriana  Sophia  y. der Harfe ' (f Febr. 1746). 
Had bij de eerste deze drie kinderen: 
aa. Helena  Johanna  de  Y.,  ondertr. 26  Apr. te 
Maurik,  tr.  Mei  1740  Dr. Coenraad Keyser, 
geb. te Aalten , adv. bij h. Hof v. Geld. , bij wien : 
aaa. Rutger Reinier K., f ongehuwd, 
bb. Anna de V. 

cc. Robert Reinier de Y. , kap., t 22 Mei 1754; 
ondertr. 25 Apr., tr. 16 Mei 1733 als luit. bij 
h. regiment des brigadiers v. Eek v. Pantaleon 
in garn. te Nijm., Susanna Dina Heinsius te 
Kuik % bij wie deze drie kinderen: 
aaa. Cornelis  Reinier  de  Y.,  kap.,  geh.  m. 

Antonia v. Stapele. 
bbb. Reinier de Y. 

ccc.  Susanna de Y. , tr. den ontvanger Koster , 
bij wien zes kinderen. 
Had bij de tweede, behalve een paar jong gestorven 
kinderen % deze vier: 


te Stuttgart, beviel 20 Nov. 79 van een zoon, en J. C. A'. werd 14 Jan. 
80 benoemd tot adjunkt-ijker der maten, gewichten en vveegwerktuigen. 
B. C. V., oud. te Herveld, werd 30 Jnni 80 tot sec. oud. v. h. classicaal 
bestuur v. Nijmegen gekozen. Één met Verhage? Deze laatste naam 
komt nog te Heesselt voor {Tieliche Ct 31 Jan. 79), en J. Verliage, 
burgemeester te Zoutelande, bekwam 16 Mei 80 als secret, dier gem. 
eervol ontslag. 

1 Actc7ihock V. Maurik. De familieberichten noemen haar «van der 
Hagen», als zijnde geweest eene nicht  zijner eerste vrouw. 

2 Destijds, later, en nog tegenwoordig treft men dezen familienaam 
veelvuldig ter plaatse aan. Zie ook eenigen bij Bouman. a. w. Johannes H., 
pred. te Loosduinen , werd 7 Mei 1697 tegenover Hendrik de Laer door het 
Hof V. G. gesterkt in zijn recht op het volle bezit der weilanden van 
den bouwhof St. VVolburgen {Registers, bl. 238). Op Meerenberg (bij 
Bloemendaal) overleed 13 Mei 1880, oud 74 jaar, G. D.v.der Straten, 
weduwnaar van G. J. Heinsius. 

3 als: Dirk Arnold de Vr., ged. te Maurik 26 Dec. 1710, waarbij 
juffer V. der Hagen getuige v\'as , en Wijnand de Vr., ged. ibid. 5 Mei 
1719, getuige Anna de Yree. 


DE  VELUTT3CHE  FAMILIE  TULLEKEN EX  HARE  AANVERWANTEN.   237 

dd. Johanna de V. , tr. 1756 Mattheus ^Ytenweerde \ 

luit. kol. d. kav. 
ee.  Theodora (Dorothea) Hendrika de V., tr. Apr. 
1732 te M. Karel Rufger Keyser, vaandrig bij 
het  reg.  des brigadiers v. Eek v. P. in garn. 
te  Tiel, daarna luit. bij h. reg. karabiniers in 
statendienst, eindelijk luit. kol. d. kav., f 1774 
bij  wien deze iivaalf kinderen : 
aaa. Rutger  Reinier  K. , geb. op Hoeckenburg 
(te Rijswijk) 31 Jan., ged.  1 Febr. 1733, 
geheven door Helena Johanna de Vree (en 
was  peter  de  overste  Reinier  de Yree) • 
3 Sept. 1738 te Arnh. overleden, 
bbb. Reiniera Adriana Sophia K. , geb. 2 Febr. 

1735 ibid. 
COC.  Agneta  Margaretha  Conradina  K.,  geb. 
15  Febr. 1737 ibid., f 6 Maart 1758 op 
den Ligtenberg. 
ddd. Ermgarda  Helena  K. , geb.  19 Juli 1739 
ibid.,  tr.  7  Dec.  1762  Jan v. Brienen, 
luit., bij wien: 
aaaa. Gijsberdina  v.  Br.,  geb.  17  Sept. 

1763. 
bbbb. Carolina Theodora  v. Br., geb. 12 

Jan. 1768. 
cccc. Gijsbert Karel v. Br. , f jono-. 
dddd. Gijsbert Karel Rutger Reinier v. Br., 
geb. 29 Oct.  177 . . 
eee. Geertrui  Helena K ,■ geb.  15 Jan. 1742. 
fff.  Theodora  Johanna  Wilhelma  K.,  geb.  9 

Jan. 174.. 
ggg. Rutger  Reinier  K.,  geb.  4  Jan.  1747, 


1 Dezen nlouden reeds in de 12e eeuw riddermatigen naam trefl men 
nóg te Mnurik en te Eek en Wiel in hoogst eenvoudigen levonsstnnd 
aan.  Zie Nav. XXVII, 121. 


238   DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVEUWANTEN. 

resident  op....,  tr.  9 Dec.  1776 Hester 
Josina . . . . S bij  wie: 
aaaa. Hendrik K. ., geb. 21 Jan.  1778. 
hhh, eene kort na de geboorte overl.  dr. 
iii.  Hendrika Frangoise K., geb. 18 Aug. 1750. 
kkk. Jan Justinus K. , geb.  24 Juni  1752. 
111.  Abraham  Willem  Constantinus  K. ,  geb. 
11  Sept.  1753. 
mmm. Gerhardina  IVederica  Antonia  K. % geb. 
9 Jan.  1756. 
gg. Antonia  de  V.,  tr.  19  N"ov.  1758  Jean de 


1 In Nav. XXIX, 52 verzocht ik om invulling v. h. ontbrekende, 
doch bekwam tot dusver geen antwoord. 

~ Gerrit Keyser was in 1420 schepen der stad Utrecht. Hille Keyser 
woonde in 1434 in de Groote Overstraat te Deventer. Zie verder over 
dezen naam, Cat. d. Arch., n°. 356, 438, 715, enz. Hans Keyser 
onderteekende als afgezonden gevolmachtigde der «gemeynen knechten » 
op het huis te Koevorden 11 Nov. 1536 het verdrag wegens de over- 
gave van K. ten behoeve van keizer Karel V (Nijh., Oork., YI, 3, 
nO. 1850). Henrik K. was in 1666 burger v. Oldenzaai {Tijdr. Lijst v. 
h. oud arch. v. Okl, bl. 34, 46). Zie ook JSav. XXIX, 113, 115,323. 
^av. XXVI, 342,. komt het wapen voor (drie rozen). Wellicht be- 
hootde tot deze familie N. (de) Keyser, j 27 Nov. 1752, gade v. Casper 
V. Eek V. (Panthaleon v.) Teysterbant, ged. 7 Nov. 1702, heer v. h. 
Hooge Huis te Beest, 16 Apr. 1728 luit. bij het reg. v. Guy , f 10 Aug. 
'1782 te B. Zonden hier ook in aanmerking komen Assur Alexander 
Henri Keyser, geb. te Amst. 28 Nov. 1820, Juni 80 op de lijst 
der hoogstaangeslagenen voor N.holland; W. Keyser geh. m. W. 
Josephus Jitta te Amst. {Hl. Ct 15 Juni 1880), G. J. Keiser, 17 Juni 
80 te Yianen geh. m. A. F. J. W. Rooseboom , alsmede A. E. H. Keiser, 
echtg. V. de Vos tot Nederveen Cappel te Arnhem, 15 Juni 70 be- 
vallen van een zoon'? [Mr. L. H. D. de Vos tot N. C. , subst. griffier 
bij de rechtb. Ie A. , werd 15 Dec. 79 benoemd tot griffier bij het 
kantongerecht aldaar]. Zie over plaatsnamen, hoogstwaarschijnlijk van 
den familienaam Keyser herkomstig. Herald. Bibl. 1880, bl. 306, noot. 
Te Dodewaard vindt men een Keizersland. Ook in de buurschap Boi-gel 
o. Diepenveen had men in 1620, misschien nóg, eene Keysershofstede 
en een Kevsersland. 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN'  HARE  AANVERWANTEN.   239 

Bouffart * de Madiane (f 1 Jan. 17 77 teRhenen, 

bij wien deze drie kinderen : 

aaa. Frangoise Elisabeth de B. de M. 

bbb. Adriana Sophia de B. de M. , geb. 19 Aug. 
1761, huwt 19 Juli 1787 te Ebenen haren 
neef Willem Constantinus de Vree. 

COC. Willemina Jacoba de B. de M. 
ff.  Abraham  AYillem  de V. , kap. , geb. 24 Maart 

1718  op  Ottestein,  f  1'87 ald. ; tr. 1°. Oct. 

1742  Johauna  Henriette  v.  Lidth  de Jeude, 

2^  G  Sept.  1747  Margaretha  Constantia  del 

Borgo",  t 1799, begr. in de kerk te Maurik. 

Bij de eerste heeft hij : 

aaa. Johanna Henriette de V. , tr. 21 Juni 
1776   te  Hörstgen ^   Martinus   Hoesen, 


1 Het Trouu'b. v. Maurik schrijft « BoufTon » , het familieboek der 
Tulleken's « Bouftard»; zie het wapen in het Armorial, p. 1436 (Boutïart). 

2 vermoedelijk dr v. Margrieta v. Delft (wapen: chvarsbalk en maliën, 
zie h. Armorial, p. 300a), die als laatst weduwe v. Marco Aurelio 
del Borgo 8 Sept. 1740 op het hooge koor in de kerk te Maurik be- 
graven werd. Volgens het Trouwb. v. M. werd deze tweede ech.t van 
den kap. Abraham Willem de Vree ingezegend in tegenwoordigheid des 
kerkeraads op den huize Nederwijk (aldus genaamd wegens zijne ligging 
schuins tegenover Wijk-bij-Duurstede !) aldaar, met toestemming van 
den magistraat, door den pred. Hendrik Wilbrenninck, en is alstoen 
voor de armen gecollecteerd 57 gl. 10 st. 1 cent. In 1758 woonde deze 
de Vree op Ottestein. — Een Johannes Rodolphi a Delft werd 1654 
pred. te üpijnen en Heesselt. De naam bestaat nog, o. a. te Ravenswaaij, 
doch in hoogst eenvoudigen stand. 

^ 't Was eene mesalliance. Daarom huwden zij te Hürstgen (nabij 
Geldern), op het gebied der heeren van Millendonck ; want deze heeren 
gaven aan trouwlustigen « consens » tot het sluiten van een huwelijk zonder 
toestemming hunner ouders en zonder inachtneming der in hunne woon- 
plaatsen bestaande wetten , alsook « dispensation » van de noodige afkondi- 
gingen. De zoodanigen stonden dan te boek als « mit gnadigem Consens (und 
Dispensation) Sr. hochgebornen Gnaden Reichsfreiherrn von Millendonck 
copuliret». Zie Herald. Bibl. 1876, bl. 212,13. Dat zulks eene speculatie 
was  van  die  rijksvrijheeren ,  springt  in  het  oog.  Het huwelijk van 


240   DE  VELUTVSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HAEE  AANVERWANTEN. 

soldaat  in de garde du corps des prinsen 
V. Oranje. 
Bij de tweede heeft hij : 

bbb. Reinier de V., ged. te M. 30 Oct. 1748 
(in den bidstond \ geheven door Theodora 
Hendrika de Yree, gade v. Karel Rutger 
Keyser), luit. in statendienst: tr. 8 Aug. 
1781 te Hees Adriana Levina Theodora 
Piper , bij wie : 

aaaa. Margaretha  Wilhelmina  Constantia 
de  Y.,  ged.  te M. 16 Juni 1782, 
lidmaat geworden ald.  8 Apr. 1803 
en   met   attest,   vertrokken   naar 
Beusichem. 
ccc.  Laurens Antonie  de  Y. , ged. ald. 9 Mei 
1751,  geheven  door  Antonia  de  Yree, 
die met Laurens Mortier- als getuige stond, 
eee  Willem  Constantinus de Y., ged. ald. 18 
Apr.  1756,  tr.  19 Juli 1787 te Rhenen 
Adriana  Sophia de Bouffart  de Madiane. 
fff.   Margaretha Carolina Helena Johanna Theo- 
dora de Y. , ged. ald. 4 Juni 1757; tr. op 
Ottestein  Mr.  Statius  Reinier  Schrassert 
uit Arnhem. 


Johanna Henriette de Vree werd nochtans niet met «dispensation » ge- 
sloten. — Komt hier in aanmerking de Joh. Milendonk van Nav. 
XXYII, 270, noot 1? 

1 wegens misgewas en drukkende lasten der laatste jaren, waarop 
Herald. Bibl. 1879, bl. 146 zinspeelt met verwijzing naarden Ticlschen 
Almanak 1878. De druk der tijden deed zich dus in het hiatst van 1748 
nog zóó sterk gevoelen, dat men een bidstond voor deze landstreek 
noodig keurde. 

2 In den aanvang der 18e eeuw leefden Petrus Mortier, bekend 
kaartenhandelaar te Amsterdam, en C. Mortier, beoefenaar der teeken- 
kunst terzelfder plaatse. Sara Angelia Mortier in 1760 staat A'ay. XXIX, 
172, noot 2 vermeld. De naam bestaat nóg: J. de Munck Mortier werd 
April 1879 benoemd tot president der Wees- en Boedelkamer te Samarang. 


D£ VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. 241 

ggg. Johan Paul (Samuel) Hendrik deV.,ged. 

ald. 8 Febr. 1760. 
hhh. Coenraad Leendert de Y., ged. 21 Oct. 
1764, tr. Antoinette Walrave Elisabeth 
V. den Steen» (geb. 2 Mei 1764, f te 
M. 22 Sept. 1818, dr v. Dr. Diderik 
Gerhard bij Johanna Maria Cock -) , inge- 
komen uit Herwijnen (van den huize Waye- 
steinj te M. 7 Aug. 1796, bij wie: 
aaaa. Diderik  Gerhard  de  7.,  geb.  13, 

ged.  te  M.  23 Oct.  1796, waarbij 

Mr.  Diderik  Gerh.  v.  den  Steen 

als getuige, 
bbbb. Cornelia  Maria  Frangoise  de  Y. , 

geb. 21  Juni, ged. ald. 7 Juli 1799, 

waarbij A  F. v. d. Steen en C. M. 

E.  Hulst % echtel., die met attest. 

in dato uit Herw. te M. inkwamen, 

als getuigen stonden. 
iii.  Margaretha Carolina  de Y. ,  ged. ald. 22 
Febr. 1767. 


1 Te Yarik \iiidt men landerijen, betiteld met den naam van « Steen» , 
«Steenen». Ook herinneren aan deze familie «Den Ouden Steen» 
(bouwland in het Ooievaarsnest, in de heerlijkheid Ommeren), benevens 
«De van den Steensbouwing» (op Terweij te Zoelen). Steen :3i Stein , 
d. i. sterkte, kasteel {Nav. XXIX, 108). Het wapen is volgens de 
voorstelling, in den rug eener voormalige kerkbank te Ommeren in 
hout uitgesneden, een rood veld met zilveren schildhoofd, dit laatste 
beladen met drie (herald.) linkshellende klophamers van de kleur v. h. 
veld. Griffioenen zijn hier schildhouders. Afwijkend dus van de opgaaf 
van het Armorial^ p. 1001/). 

2 Zie over dit geslacht, beneden, Bijl. VII, 13. 

3 Otto Hulst woonde in 1538 in de Bergstraat te Deventer. De naam 
bestaat nóg; J. A. G. Hulst, officier v. gezondh. Ie kl., van het eskader, 
uit O. Indie in Nederland teruggekeerd, is 20 Mei 1879op nonactiviteit 
gesteld. Philippus Hulst, lid d. prov. staten v. Z.hoU. , notaris te Zuid- 
scharwoude, f ald. 11 Juni 1879, geadv. door C. Hulst. H. J. Hulst 
is thans dijkgraaf v. Mastenbroek {Hl. Ct 7 Apr. 80). 

16 


242   DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

ddd. Adrianus  Sophias de Y. , ged. ald. 8 Juli 
1753,  t  ald.  20 Jan.  1824; tr. 20 Dec. 
1807  Hendrika  v.  Ingen  (geb.  9 Febr. 
1789  te  Eek  en  AViel , t H Dec. 1839 
te  Maurik),  bij  wie  deze  drie kinderen: 
aaaa. Wilhelmina Margaretha de Y. , geb. 
te  M.  22 Apr. , ged. 2 Juni ISll, 
f 24 Jan.  1813. 
bbbb. Willem Abraham de Y. , geb. 29 Nov. 
1813,  f 4 Aug. 1835 in garnizoen 
te Brielle.' 
cccc.  Johannes de Y. , geb.  13 Aug. 1815, 
tr.   1838  Anna  Diderica  v. Wijk, 
Dirksdr  bij  Anna  Yersteegh ' ,  bij 
wie deze vijf kinderen : 
cc. Adriana Sophia  Diderica de Y. , 
geb.  12  Jan.  1839;  ondertr. 12 
Apr.,  tr.  24  Apr.  1878  te  M. 
Hendrik Martinus v. Gelder, geb. 
11  Jan.  1841, secretaris der ge- 
meente Maurik. 
(o. Adrianus Sophias de Y. , geb. 13 
Maart   1843,  tr.  3  Nov.  1869 
Willemke  v.  Keulen",  bij  wie 
kinderen. 
y. Gerardus  Christianus Lambartus 

de Y. , geb. 5 Maart 1845. 
^.  Henricus \Yillem Abraham de Y., 
geb. 20 Mei 1852, f 4 Sept. 1852. 
f.  Henrica  Willemina  de Y. , geb. 
14 Juni 1854. 


1 Zie eenigen v. dezen naam in de N. Uitgaaf. 

2 Maria v. Keulen deed in 1G79 belijdenis bij de VVaalsche gemeente 
te Brielle; eene naamgenoote v. haar item in 1692 (A'au. XXIX, 172, 
noot 1). — De naam v. Gelder bestaat ook te Appeltern {N. T. Ct 
V. 2 Juni 80) en te Ophemert (T. Ct v. 4 Juni 80). 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AANVERWANTEN.  243 

Nog kwamen ons  voor : 

Aert Hansen de Yree , geb. 1540, f 29 Jan. 1627 te 
Zoelen [Doophoelc v. Z.). 

O. de Yree, auteur der Historici Comitum Flandriae; 
zie over zijn in 1625 te Brugge uitgekomen dichtwerkje: 
„ Oorloghstucken van den Grave v. Bucquoy", Nav. XYI, 396. 

Nicolaas de Tree, geb. 1650, vriend en geestverwant 
van Jan Luyken \ en landschapschilder, die ook bloemen, 
distels en andere gewassen schilderde , eerst te Amsterdam , 
in zijn ouderdom te Alkmaar woonachtig. In dato 5 Nov. 
1G1J7 komt hij als gildebroeder van het St. Lucasgild te 
Alkmaar voor (F. D. O. Obreen, Archief voor Nederl. 
Kimsigescliied., II,  34), f 1720. 

Maria de Yree, j.d., geb. te Gennep, wonende te Grave, 
tr. 1 Xov. 1700 te l^eers (land v. Kuik) Cornelis deKegelaer, 
j.m. te Grave [Trouivh. v. B.). 

Neeltje Gijsbertje de Yree, deed Paschen 1723 te Tiel 
belijdenis. 

Goosen de Yree, kwam Kerstmis 1721 met attest, uit 
Drumpt te Tiel. 

Beleken de Yree, deed Juli 1725 belijdenis te Tiel, en 
vertrok m.  attest, n. Amsterdam. 

Janneken de Yree, item Kerstmis 1780. 

Hendrikjen de Yree, item 1747. 

Teuntje de Yree, item Paschen  1752. 

Thijsken de Yree, item Juni 1755, m. attest. 8 Maart 
1755 vertr. n. Bergen-op-Zoom. 

N. de Yree, woonde in 1747 te Sambeek (Paringet, 
Memoriael d. stad Grave ^ bl. 41). 

Herman de Yree , ouderling te Avezaat , tegenwoordig 
op de gewone Tielsche classis v. 8—9 Sept. 1749, ver- 
scheen met AYillem Hasendonck ^ , oud. te A. , op de buiten- 


1 Willem Cornelis Luyken werd als prop. 20 Febr. 1778 bev. te 
Lienden en vertrok in i784 naar Harderwijk. 

~ Deze naam bestaat nóg te Tuil en 't Waal, van waar H. v. Haz., 
landbouwer, 5 Mei 1870, op uitnoodiginK dor afd. Gulemborg der Maat- 


244   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  IIAUE  AANVERWANTEN. 

gewone classisvergad. te Tiel i. d. 8 Maart 1758 ter bijwoning 
V. h. peremptoir examen v. Christiaan de Kruyft ', ber. pred. 
te Avezaat. 

Wilhelmina Constantia de Vree, deed 6 Juni 1812 te 
M. belijdenis. 

Willem Coustantijn de Vree, had tot overgrootmoeder 
Helena Debora Avenhorn (geb. 29 Juni 1749 te Hoorn, 
t 11 Sept. 1810 te Utrecht), 23 Mei 1773 te Hoorn 
gehuwd met Mr. Reep Verloren, burgemr v. Hoorn (f- 24 
Aug. 1813). Zie Nav. XVI, 3I4a. 

Martinus de Vree, woonachtig te Dreumel {N. Tielsche Ct 
11 Apr. 1879). 

S. C. de Vree, geb. v. TJijtert, te Tiel, 18 Dec. 79 
bevallen van eene dochter. 

G. N. A. de Vree, 2e luit., Maart 80 aangesteld bij het 
Ie depot-bataljon op Java. Ook te Tricht komt de naam 
voor (V.  T. Ct '24 Maart 80). 

Het Fréébroek onder Laren staat op het jaar 1790 in 
de Registers, bl. 340, vermeld en De Treegrassen is de 
benaming van een weiland te Ingeu. 


Bijlage VH B. 
COCK. 


Zie n°. 153, -2:31, 43a, 574, 650, 7G5, 816, 57 v. den 
Catalogus cl. archieven v. h. Groote en Voorster Gasthuis te 
Deventer (1879). 

Van dezen naam troffen wij aan : 

Gijsbert Cock, 20 Mei 1378 tot proost des Doms v. Utrecht 
gekozen , welke verkiezing door bisschop Arnold v. Hoorn m 

schappij V. landbouw, te Zoelmond eene voordracht hield over ziiivel- 
bereiding. 

1 Hij vertrok 27 Nov. 1768 naar Lopik en Cabaiiw (cl. Utrecht). 
W. J. üppenoorth van 's Gravenhage tr. 29 Apr. 80 te Blaauwkapel 
eene M. de Kruvtl. 


DE  VELUWSCtlE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN,   245 

datzelfde jaar werd goedgekeurd, f 20 Mei 1391 {Gr, ülr. 
PlaJchaath., I, 211). 

Meister Gaedert C, wiens paard op RocT^endaal bleef 
staan, toen de hertog des Zaterdags na St. Laurentiusdag 
van Roozendaal afreed. Blijkens rekening van Gerlach v. 
Afferden, koornmeester , over 1415, kreeg hij daarvoor 
twaalf raalder rogge (v. Hasselt, E ooz endaal , bl. 1-15). In 
1420 ontving hij, volgens recht of gewoonte, een vel uit 
de hertooghjke winterslacht , welke te Arnh. plaats had 
(ibid., bl.  161). Hij was ook in  1427 op Roozendaal. 

Arend C, in 1425 namens den hertog ontvanger v. h. 
gericht v. Tiel en Zandwijk (ibid., bl.  175,76). 

Claas C. , had 1 in 1427 een knecht op Roozendaal, ge- 
legerd ten huize van Herman v. Tricht, burgzaat v. R. 
(ibid., bl. 105,96, 215). Hij had vervolgens in hetzelfde 
jaar om des oorlogs wil op R. een knecht (ibid., bl. 233). 
S. Cock , gaf in 1 540 te Antw^erpen de „ Souter Liedekens'" uit. 
Mr. Jan C, wordt vermeld in eene kameraarsrekenino- 
der stad Deventer i. d.  ] 7 Maart 1562. 

Cock, proc.-gen. , en Mr. Rombout Laets , griffier der finan- 
ciën , ontvingen van de hertogin van Parma bij haar vertrek 
uit de Nederl. in 15G7, geschenken, — de eerste 1000 pond , 
de tweede 800 pond [Dodt, Archief, T (1838), bl. 307]. 

Henrick C. , was in 1575 secretaris te Huessen [ibid., 
YI (1846), bl. 230]. 

Barend C. , werd in 1614 niet bekwaam gekeurd om als 
schepen te Utrecht in aanmerking te komen , hoewel hij 
van de Gereform. religie was (ibid., Y, 176; vgL Herald. 
Bihl 1879, bl. 331). 


1 evenals Pouss en Claes Mugh. Poiiss (Poiisz) kwam in '1427 in 
gezelschap van tien ruiter.s op Pioozendaal, derwaarts een aantal paarden 
uit Tiel overbrengende. Zij waren aldaar elk één dag in den kost (v. H., 
Roozendaal, bl. 216). In 1428 was hij er met één knecht (ibid., bl. 236). 
Mugh en Pousz waren dus destijds reeds plaatselijk bij elkander, gelijk 
zij later tot ééne (aanzienlijke Zeeuwsche) familie Mogge Pous versmolten. 


246   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

Claes Gisbert C, uit IJsselstein, glasschrij ver, 16:20 — 21 
als nieuw burger te Utrecht aangenomen (ibid., V, 372). 

Samuel C. ', pred. onder de classis v. Nijmegen , verscheen als 
correspondent dier classis op de Tielsche cl. v. 29 — 30 Apr. 1 661. 

Bernard C. , Oct. 1689 bekend als lidmaat te Tiel, was 
vermoedelijk één persoon met Bernard (Bernt of Barend) C, 
major 2 v. Nederbetuwe, scholtus v. Zoelen en Avezaat, 
tegenwoordig op de antesynodale classis te Tiel v. 12 Aug. 
1670, op de gewone Tielsche cl. v. 11—12 Sept. 1676 en 
11 — 12 Apr.  1687 als ouderling van Zoelen. 

Mr. Jacob C. , 21 Febr. 1675 aangesteld tot schepen te 
Tiel, als ouderling der Tielsche gemeente op de Tielsche 
cl. V, 5—6 Mei 1679, Apr. 1689, S— 9 Sept. 1G90 tegen- 
woordig. 

Johanna C, Oct.  1689 bekend als lidmaat te Tiel. 

Mattheus C. , J. U. D. , ontvanger v. h. kwartier, 15 Jan. 
1703 aangesteld tot schepen te Tiel, als zoodanig ook bur- 
gemr , als ouderling d. gemeente op de antesynodale classis 
V.  6 Aug.  1706. 

Agneta C. , gehuwd met Mr. Peter Feith, waradijn der 
Geld. munt {Nav. XXYU, 205). 

Mr. Jacob Adriaan C. , 1719 schepen v. Tiel. 

Adriaan C. , 1721  item. 

CornelisCock,1694 — 1729 (zijn sterfjaar) predikant teZalk. 

Meinard G. , pred. te Groningen, 13 Mei 1726 voorzitter 
der Gron. synode. 

Bernard C. , zoon v. Meinhard , Febr. 1726 ber. te Noordijk 
(cl. Groningen, 18 April peremptoir geëxamineerd, 5 Mei 
bevestigd. 

Bernard C, in 1710 schepen v. Tiel, in 1713 burgemr, 
als Tielsch ouderling op de Tielsche cl. v. 9 — 10 Sept. 1743; 
als oud. te Ochten, land- en dijkschrijver v. Neder-betuwe, 
op de T. cl.  V.  17—18 Apr. 1747, in 1749 burgemr v. Tiel. 


i Volg. anderen , Salomon de Cock. 

2 Deze waardigheid stond raet het jnstitieele in verband. 


l^E  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN"  EX  HARE  AANVERAVANTEN.   2-47 

Adrianus C, collecteiir der verponding te Avezaat en Zoelen 
in 1772 (Tielsche  Copiptoir- en Schrijfalmaual' over dit ia^r). 

De boven, bl. 77, genoemde Johanna Maria Cock, jongste 
dr V. Adriaan, 1721 schepen v, Tiel , huwde 1748Diderik 
Gerhard v. den Steen, heer v. Ommeren en Wayestein, 
oudsten zoon v. Mr. Jacob Nicolaas (f 21 Jan. 1777), in 
wiens plaats hij als curator der Geld. akademie te Harder- 
wijk optrad voor de Nijmeegsche steden; gedoopt te Tiel 
9 Febr. 1724, gepromoveerd te Utrecht 1713, in 1747 
schepen in do bank te Tuil, in 1719 schepen en raad v. 
Zaltbommel , in 17G0 burgemr ald., als zoodanig extraord. 
gedeputeerde des Xijmeegschen kwartiers, in 1756 lid v. h. 
bestuur der O. Indische Kompagnie, in 1771 en 77 lid d. 
Generaliteit vanwege Geld., en voorts tot het einde der 
Republiek. De omwenteling v. 1705 maakte hem ambteloos ; 
hij  overleed 20 Sept. 1797 op  Wayestein te Herwijnen. 

Coenraad C. , 31 .Tan. 1771 gepromoveerd als Dr., in de 
Rechten, volg. sommigen afstammeling van den 9 Aug. 
1603 te Bremen geboren beroemden Leidschen hoogl. Jo- 
hannes Coccejus (f 4 ]N'ov. 16611 , voor wien Maria Heinsius, 
wed. van zijn zoon Johan Hendrik C , griffier d. leenen v. 
Holland en secret, der generaliteits-rekenkamer , in 1712 
een witmarmeren gedenkteeken stichtte in de St. Pieters- 
kerk te Leiden) , was gehuwd met Barta Lamberts , bij wie 

Mr. Plendrik C, geb. 16 Juni 1794 te Almelo, 1822 
hoogl. d. rechtsgeleerdh. te Deventer, 1825 te Leiden, 
f 20 Oct. 1S6G, geh. m. Aleida Maria Fmgelberts (vgl.de 
N.  Uifr/aaf^ het Supplement ^ bl.  104,95). 

Ook in het buitenland bevinden zich personen van dezen 
naam; de Tielsche Courant v. 23 Febr. 1879 berichtte, dat 
de constabel Nicholas Cock, wiens lijk 1 Aug. 1876 met 
een revolverkogel doorboord in eene der voorsteden van 
Manchester ontdekt werd, door den beruchten dief Charles 
Peace vermoord is. Peace is zelf Febr. 1879 binnen de 
gevangenis te Leeds gevonnist; vgl. ook de T. Ct. v. 23 
Maart 1879. — G. Engelberts Jr. is thans notaris te Heteren 


248   UE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

(Tielsche  Ct  v.  6  Juni  1880), en A. J. Engelberts , geb. 
Nepveu,  te Yorden, beviel 19 Mei 80 van twee dochters. 


Bijlage VIII. 
GA YMANS. 


Anna TuUeken, geb. 31 Mei 1631, huwde 165. Gerard 
Gaymans, eersten klerk bij het Hof v. G. , (bl. 37, 38), 
en had bij hem deze vier kinderen: 

1. Wilhelmina G. 

3. Maria G. 

4. Elsabe G. , tr. N. Pauw ^ , wijnhandelaar te Amsterdam , 
bij wien: 


1 Over  Pawe,  zie  n^. 279, 88, 91, 323, 29, 831  v. den  Catalogus 
d.  archieven  v.  h. Groote en  Voorster Gasthuis te Beveiiter (-1879). 
Johan Pauvve was in 1315, 19,21,22 schepen d. stad Utrecht. Gerard Pauw 
Adriaanszoon , in 1340 dijkgraaf v. Tielerwaard, vertrok uit hoofde der 
inlandsche  beroerten  over  de  opvolging  in  het  graafschap  Tuil, en 
vestigde zich te Gouda, waar hij het sedert dus genaamde Pauwenhuis 
bewoonde (lY.  Uitgaaf, vgl. met Nav. XVIII, 58, 333). Wouter Pawe 
staat  in  1412  vermeld  als  lid der broederschap v. h. Heilige Kruis- 
gasthuis te Utrecht (Dodt, Archief, I, 184). Bertout Paeu was in 1493 
raad, Gijsbert Paeu we in 1496 kameraar ■ — der stad Utrecht. Over Reinier 
Pauw in 1620 zie Herald.  Bibl. 1878 , bl. 262. J. Derksen Paauw, molen- 
maker, ontving 8 Juli 1058 van het hof v. G. octrooi op het uitvinden 
en maken van een molen werk tot droogmaking v. landerijen (JJe^/is/ers, 
bl.  390).  Dieuwertje  Pauw,  geh. m. Nicolaas Kievit, was de moeder 
v.  Johan  K. , in 1600 namens Rotterdam gecommitteerden raad, over 
wiens lotgevallen zie de N.  Uitgaaf. Mr. Reinier Pauw, heer van Horst, 
lag  18 Juli 1068 in proces vóór h. hof v. Geld. met Gerrit Martensen 
wegens  het  omverwerpen  en  uitroeien  van  eikenhout in de Berken- 
heesters  {Fxegisters,  bl.  206).  Petrus  Pauw  was  1673—77  pred. te 
Ochten,  1077—1702  pred.  te  IJzendoorn, f 27 Febr. 1702 ald., geh. 
1675 met Elisabeth Ridders (-|- 1715). Over Mr. Benjamin «Pauw geboren 
Hoeuft »  zie Mr. J. v. Doorninck,  Gcslachtk. Aanteek., bl. 345. J. M. 
Zwanenbeok Pauw, reeds  tijdens den dood zijns vaders gepensionneerd 
als  kapitein  der genie (eenige zoon v. Hermannus Pauw, sedert 1830 
emerit.  pred.  te  Brussel,  -j-  23  Febr. 1856 te Breda, vgl. Nav. YII, 
187;  VIII,  326),  overleed  10 Febr. 1879 te Kampen, G. A. Witsen- 


DE  VELUAVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   %l^ 

a. Gerhardus P. , tr. N". N. de la Fontaine. 

b. Antonie P.,  advokaat bij het hof v. Holland, 
c P. 

2. Antonie G. , geb. 1651, advok. bij h. hof v. Gelder- 
land, rentmeester v. St. Catharinagasthuis en v. h. 
Burgerweeshuis, later secret, v. Arnh. i; tr. Johanna 
Elisaheth Tidleken , Arnoldsdr bij Theodora Elisabeth 
de Yree Willemsdr. Heeft bij haar deze drie kinderen : 

a. Gerhard G , f jong. 

c. Gijsbert Willem G., t 1750. 

b. Arnold  G. , f April  1744, tr. Johanna Judith ten 
Nuyl Johansdr-, bij wie: 

aa. Antonie G. 

cc. Arnold G. , 25 Apr. 1763 aangesteld tot ontvanger 
der verponding v. Arnh. 

bb. Johan G., burgemr v. Arnh. , Juni 1766 ordinaris 
raad in het hof v. Geld.- tr. 1751 Josina Christina 
Otters (dr v. Herman Hendrik bij Ahiqail Martha 
TuUeken) , bij wie deze dertien kindereu : 
aaa. Johanna Judith G. , geb. Sept. 175:2, f 11 

Febr. 1770. 
bbb. Abigaïl Martha G., geb. Dec. 1753. 
COC. Herman Hendrik G., geb. Aug. 1755, f 31 

Dec. 1756. 
ddd. Herman Hendrik G. , geb. April 1757. 


borg als weduwe achterlatende. IL Willers, geh. m. A. Pauw te Am- 
sterdam, dankt 5 Mei 1879 voor de bewijzen v. deelneming betoond 
bij het overlijden v. MejuftV. A. E. Willers {Hl. Ct v. 6 Mei). H. Pauw 
werd 10 Mei 1879 tot secretaris der antirevolut. kiesvereeniging te 
Oldemarkt gekozen, en E. A. W. Pauw, schutter, 8 Juni 1879 tot 2en 
klit. bij de dienstd. schutterij te Haarlem aangesteld. De afkomst en 
verwantschap der genoemde personen v. dezen naam blijkt niet. De 
Pauw is een weiland te Rijswijk in Nederbetuwe. 

1 Als zoodanig was hij vanwege den magistraat v. Arnh. Juli 1724 
lid der commissie tot visitatie der limietscheiding van de lieerl, Pioo- 
zendaal; zie Mr. G. v. H., Eoozendaal (1801), bl. 502. 

2 Mr. J. V. Doorninck, a. w., bl. 649. 


250  DE  VELUWSCHE  FA.MILTE  TULLEKEN  EN  H.VTIE  AANVERWANTEN. 

eee. Mr. Arnold Antonie G. », burgemr van 
Arnhem, f 1831 , tr. 1796 Antonia Assuera 
baronesse v. Reede, geb. 2 Maart 1766, 
t te Arnhem IS Apr. 1823 kinderloos, 
dr V. Frederik Godert tot den Parkeier 
(o. Twello) bij Catharina Henriette v. 
Haersolte. 
fff.  Abigaïl Martha G. 

ggg. Dirk G. , richter v. Gelderland, geb. 27 
Maart 1763, f 13 Maart 1845, tr. 1795 
Johanna Petronella Clasina bar. v. Reede , 
geb. 5 Febr. 1768/70, f 10 Sept. 1824 te 
Arnhem, dr v. F. G. tot den P. bij C. H. 
V. Haersolte. 

hhh. Johan G. , geb. Sept. 1764, t 8 Jan. 1766. 
iii. Johanna Elisabeth G. 

kkk. Josina  Christina  G. ,  geb.  Mei  1767,  f 
Oct.  1767. 
111. Josina  Christina  G. ,  geb.  4 Febr. 1770. 
mmm. Johan G., geb. Mei  1771. 

nnn. Gijsbert Willem G. , vermoedelijk luit. 
ter zee. 


Bijlage IX. 
WOLTING^. 


Hester TulWken , Willemsdr bij Elsken Morleth (zie boven , 
bl. 39), geb. 25 Mei 1634, tr. 165. Dr. Jacob Wolting , 
geb. 1630, f 1721, en heeft bij hem deze zeven kinderen: 


1 Ibidem, bl. 274. Hij werd 10 Dec. 1790 door Margaretha Vijgh, 
Jansdr bij Frangoise. .Jacoba Mackay, tot haren hulder aangesteld; zie 
Herald. Bihl. 1878, bl. 200. Zie over Vijgh ook ibid., 1879, bl.54— 90. 

" Wolter V. Woltingen verscheen als ouderling d. gem. te Harderwijk 
op de Arnh. syn. v. 13 — 1G Juni 1598, denkelijk één persoon m. Wouter 
V. Woldinck, die als zoodanig op de Hard. syn. v. 10 — 13 Juli 1599 
tegenwoordig  was.  Johannes Woltingius (of Vultingius) , 3 Sept. 1602 


DE  VELL'WSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   251 

1. Elsabe W. , geb. 1656. 

3. Nalida W. , geb. 9 Juni 1659. 

4. Wilhelmina W., geb. 23 Juni  1662. 

5. AVillem W., geb. 1665. 

6. Willem Lubbert W., geb. 1672, t 1^29. 

7. Mechteld W., geb. 28 lug. 1673. 

2. Johan ^y. , geb. 25 Juni 1657, koopman en vervolgens 
auditeur-militair te Kampen, f 13 Mei 1707; tr. 1". 
1688 Sara Ploncque, 2\ 1695 te Haarlem Lubberta 
Bessels, f 1713. 

Bij de eerste had hij : 

a. Maria  Catharina  W.,  geb.  1689,  tr.  1713 Johan 
Holiarhoek , koopman te Arasterdam , bij wien : 
aa. Sara H., geb. 1716. 

b. Anna AV. 

c. Susanna ^T. 

Bij  de tweede had hij : 

d. Jacob W., t  1701. 

e. Hester  W., geb. 1699 te Kampen, f Mei 1773 te 
Arnh. ongehuwd. 

f. Sara W., t jong. 


Bijlage X. 
YAN KRETSCHMAR, enz. 

Dr. Gerhard TuUeken, Gijsbertszoon , geb. 7 Apr. 1764, 
t 6 Jan. 1833 te Buren, was gehuwd met Helena Johanna 
van Kretschmar (bl. 43). Hare filiatie was aldus : 

3. N. van Hagen, tr. N. N. Baert, bij wie: 


als prop. ber., in 1603 bev. als pred. te Elden, destijds met Driel ge- 
combineerd, staat a. h. s!ot v. de acta d. Zutf. syn. v. 15—18 Aiig. 
1627 vermeld als overleden, en liet eene weduwe na. Zijn zoon Joh. W. , 
28 Dec. 1625 als stud. te Leiden ingeschreven, behoorde volg. de acta 
d. Arnh. syn. v. 28 Juli 1630 als pred. te Elden en Driel tot de nieuw 
aangekomenen, en volg. de acta d. Nijm. syn. v. 15—18 Aug. 1632 
als zoodanig tot de overledenen, eene weduwe nalatende. 


252  DE  VELUWSCHE  FAMILTE  TÜLLEKEX  EN  HAllE  AINVERTVANTEN. 

Jacob  Jan  v.  Hagen,  tr,  Anna  Elisabeth  Heuvel, 
kinderloos. 
2. Anna Catharina van Hagen , tr. N. Heuvel , bij wien : 

Anna Elisabeth Heuvel, voornoemd. 
1. Johanna  Petronella  van  Hagen,  tr.  Carel  Frederik 

Maurits Weitzel , bij wien deze vier kinderen : 

b. Isabe  Francisca  Charlotte  AYeitzel,  tr. J. H. van 
der Moesel Monté ' , bij wien : 

aa. Johanna  Catharina  v. d. M. , tr. J. C. Muller. 

c. Ludwich Maurits Frederik Weitzel, tr. Anna Catha- 
rina de Haert, bij wie deze vier kinderen: 

aa. Carel  Cornelis  Constantinus  W. ,  tr.  E.  C. 

Dumaurin, weduwe A. J. Halloij. 
dd. Charlotte Juliana W. , tr. (de) Bordes, 
bb. Gijsbertus Mattheus W. , tr. Agatha de Moor % 

bij wie: 

aaa. Louis Johan Frederik W. 

bbb. Anna Maria Catharina AV. 

ccc.  N. of N. N. 
cc.  Barbara  Benjamina  Justina  W.,  tr.  Samuel 

Arnoldus Lenaertz % bij wien: 


1 Een grenadier v. der Moesel onderscheidde zich in den slng bij 
Straalsnnd (1808), toen het corps van Schill volkomen werd verslagen 
(Bosscha, Neêrlands heldendaden te land, III, 272). R. Monté was 
een dichter nit de 2e helft der '18e eeuw; vóór de overzetting v. J.D. 
Michaëlis, Inleiding in de Goddel. Schriften {'s Enge , 1818) , sia^i 
een gedicht van hem. De naam bestaat nog; want Mei 1879 deed eene 
]\lonté te Haarlem met goed gevolg examen voor nuttige handwerken. — 
De familienaam Schill bestaat nog te 's Gravenhage {Hl. Ct v. 7 en 8 
Juni 80, adv.). 

" Ook over dezen familienaam zie iïem/(lJ9i&^, 1880, bl. 300, noot 1. 

3 Het zegel van Johannes Lenarts uit '1657 aanwezig in het archief 
te Harderwijk, zie Herald. Fi6M880,bl. 358. Zie over Lenarts i/eroM. 
Bibl. '1874, bl. iOO. Thonis L. uil Nijkerk was 1627 custos te Twello. Mr. 
Jan Leenaerds staat aan het slot van de acta der Z.holl. syn. te Schiedam 
27 — 31 Aug. '1602 als sedert de vorige synode geëxamineerd en tot den 
kerkelijken dienst te Rijkewoud of 't Woud (dicht bij Delft) toegelaten , 
vermeld. Y. Wijk Roelandsz. teekent in zijn Aardr. IFd^/c aan, dat dit 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  "253 

aaa. Machteld Geertruid L., ir. H. Breijl '. 

bbb. Philippine Henriette L., tr. W. S. Cramer. 
d. Catharina Johanna Susanna Weitzel, tr. Hendrik 
Meysenheym Dirkszoon , bij wien deze vier kinderen : 
bb. Caroline Charlotte M. , tr. Hendrik de Flines. 
cc. Maria Jacoba M. 
dd. Susanna Henriette M. 
aa. AVilhelmina  Catharina  M. , tr. J. ^V. Lochman 

von Königsfeldt ' te Amsterdam , bij wien deze 

zes kinderen: 

aaa. AVilhelmina Augusta Catharina L. y. K. 

bbb. Jacoba Henriette L. v. K. 

ccc.  Johanna Philippina L. v. K. 

ddd.  Charlotte  Henriette  AVilhelmina L. v. K. 

eee.  Alaria Carolina Antoinette L. v. K. 
fff.   AVillem George August L. v. K. 
a. Anna  Elisabeth Charlotte Weitzel % tr. l^. Andries 
van  Kretschmar,  geb.  3  Aug. 1698 te IN'etze bij 


dorp merkwaardig is geweest door zekeren boer Adam van deiiBurch.. 
Wat  is  hiervan ? 

1 Van Johannes a Breyl , pred. te Paliacatta, kwam bij de Z.holl. 
syn. te Gorinchem v. 15 Juni 1652 een brief in over de kerkelijke aan- 
gelegenheden in N. Indië de dato 7 Oct. 1650. Breijl bestond vóór 
eenige jaren te Amersfoort, misschien nóg. Zie ook Nav. XXX, 201. 

~ Zie het wapen in hei Armorial. Men heeft van zijne gade i^W. C. ]M.) 
een krachtig dichtstuk «Bij de intrede v. Z. K. H. Willem Frederik, 
souv. vorst der Vereen. Nederl. » , voorhanden in de Lkhterlijke Ge- 
dcnkrol v. Nederlands verlossing en herstelling in November ISi^. — 
Charlotte Henriette Wilhelmina Lochni. v. K., weduwe v. Cornelisten 
Hoet, was de derde gade van den philantroop W. H. Suringar (f 17 
Sept. 1872 te Amst.). — Cornélie Meysenheym, zangeres aan de hof- 
opera te München , tr. ald. 27 Dec. 1879 Heinrich Schübel, eersten 
altist aan die opera. 

3 De oud-minister van oorlog A. W. P. Weitzel staat in de Hl. Ct 
V. 22 Juli 1879 vermeld als lid der commissie, welke aan het depar- 
tement v. Koloniën hare vergaderingen hield tot het overwegen der 
staatsrechterlijke verhouding tusschen de Nederlandsche en Nederl.- 
Indische legers.  Hij schreef in de Juliaflev. van «de Tijds[)iegel » over 


254  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EX  H/^RE  AANVERWANTEN. 

Boidze  in Saksen, 2°. Willem de Ruyter. Had bij 

den eerste: 

aa. Johanna Helena v. Kr., f 14 Juli 1831 te 
Buren, tr. 22 Apr. 1785 Dr. Gerhard Tulleketi. 
Te Bad-Nauheim overleed 3 Aug. 1879 de hoogwelgeb. 
vrouwe douairière A. E. A. van Kretschmar van Yeen, 
geb. Bosch Reitz \ kinderen nalatende, o. a. J. A. v. Kr. 
V. Y. Zie een paar leden der fam. v. Kr. in Herald. Bïbl. 
1880, bl.  149, 261. 

Yan AY. S. Cramer , echtgenoot van P. H. Lenaertz, 
volgens opgaven dezen verstrekt door 0. J. S. AYeitzel, 
weduwe v. Hendrik van Meysenheym Dirkszoon, ontving 
Gerhard TtUïeken bovenstaand lijstje, opgemaakt naar aan- 
leiding van het testament van Jacob Jan van Hagen, die 
zijne verwanten van vaders- en moederszijde ab intestato 
liet erven. Hij nam er Maart 1804 kopie van, doch ver- 
klaarde , dat het ten aanzien der van Hagen's mogelijk 
wel fautief zou zijn. — Yan G. Ttdleken's hand zijn ook 
de navolgende afschriften : 


de  staathuishoudkunde  bij  de  Nederl.  krijgsmacht, evenals M. C. U. 
Ilubor over de versterking van Frankrijks noordoostehjke grens. 

1 Bosch Reitz, nog tegenwoordig te Alkmaar {El. Ct 20 Maart 
1879) en te Amsterdam (ibid. 26 Maart 1879). J. Ph. Bosch Reitz 
heeft zich als eigenaar der suikerplantages Zoelen, a la Bonheur 
en Geertruidenberg te Paramaribo voorloopig verbonden zijn suikerriet 
ter bewerking af te staan aan de centrale fabriek, het plan tot oprich- 
ting waarvan door de Handelmaatschappij is goedgekeurd (April 1880). 
Een Reitz is tegenwoordig hoofdrechter in de Kaapkolonie, voorstander 
der beweging, welke zich sedert eenigen tijd in die kolonie ten voor- 
deele van het Hollandsch als volkstaal openbaart; terwijl hij de voor- 
keur geeft aan het Kaapsch-Hollandsch boven het zoogenaamde Iloog- 
Hollandsch (High-Dulch) , dat in Nederland gesproken wordt, en de 
Afrikaansche taal in bescherming neemt, als de taal, bij de meerder- 
heid der Afrikaners in zwang (Mei 80). Men vergelijke hiertegenover 
de opmerkingen van Prof. Dr. W. G. Brill , in zijne voordracht «Over 
het Nederlandsch, in Zuid-Afrika verbasterd» , gehouden op het XVIe 
Nederl. Taal- en Letterkundig Congres (22—24 Aug. 1878 te Kampen); 
Handelingen van dat Congres (1879) , bl. 43—50. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TLLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   255 

Enigme. 
Je viens sans qu'on y pense. 
Je meurs en ma naissance. 
Et celui qui me suit 
IN'e vient jamais sans bruit. 
Réponse, La Foudre. 

Enigme. 
Que viens-tu faire ici, 
Toi, qui n'es pas d'ici? 
Je te mangerai! 
Celui qui m'a envoyé ici 
Et n'est pas d'ici , 
Si tu me manges , 
Il te mangera aussi. 

Réponse, Une perche parlant au vermisseau. 

Passant, pense en passant, 
Que, passant, tu te passes, 
Tes pas sont compassés , 
Pas a pas tu trépasses ; 
Les ébats , les appas 
Sont les pas du trépas. 

Vertaling : 

„ Voorbijganger , denk in 't voorbijgaan , 

„Dat  uw  levenstijd,  in  't voorbijgaan, zelf voorbijgaat ; 

„Uwe schreeden zijn door de Voorzienigheid afgemeeten , 

„Stap -voor stap nadert gij uw sterfuur; 

„ De vermaaklijkheeden en bekoorlijkheeden 

„ Zijn schreeden naar den dood. 

Een en ander werd indertijd gevonden op eene buiten- 
plaats (toenmaals het eigendom van Mr. H. Brantsen) , de 
Lichtenbeek geheeten , een groot uur buiten Arnhem. Het 
was aldaar bij eene hermitage op een steen gegraveerd. 

Copie  translaat  van een brief, door den admiraal Ville- 


256 DE VELUWSCHE FA^^IILIE TÜLLEKEX EN HAEE AANVERWANTEN. 

neuve  aan  Bonaparte  geschreven ,  voor  en  aleer hij zich 
met een pistool den dood gaf. 
Mijnheer! 

Grij moet u herinneren, dat toen La Touche te Toulon 
stierf, ik te Rochèfort het bevel voerde; dat ik weygerde 
om hem in het bevel op • te volgen ; dat wie ook op zig 
zoude mogen nemen om de fortuinzoekende en slegt be- 
raamde expeditie der gecombineerde Fransche en Spaansche 
vloten te geleiden en 't bevel er over te voeren , beschuldigt 
en onteert zoude worden, zo zijn ongeluk wilde, dat hij 
een genoegzaam onvermeydelijke bataille met eenen vijand, 
die de zee met zijne schepen bedekte en de zegenpraal aan 
zig verbonden scheen  te hebben , overleefde. 

Deze waren de eygene uitdrukkingen, van dewelke ik 
mij in mijn antwoord aan den Minister der Marine be- 
diende, toen ik tegens mijn zin van Barcelona en Cadix 
in zee stak , en toen ik zag op welk eene wijze de Spaan- 
sche vloot manoeuvreerde, en hoe zij geëquipeert was. 

Mijne eerste depêche was vergezeld van mijne dimissie, 
welke ik kort daarna ook nog zond van Martinique, van 
Texel en van Cadix. Toen op den 27 Sept. 11. * de order, 
behelzende om met de gecombineerde vloot , indien wij door 
de Engelsche vloot konden heenkomen , naar Toulon terug 
te keeren , mij ter hand gestelt wierd, antwoordde ik, dat 
ik zoude gehoorzamen, maar ik herinnerde den Minister 
der Marine, dat ik hem mijne dimissie , en zulx reeds 
onderscheidene maaien, gezonden had; ik herinnerde hem 
mijne bekommeringen over de onzekerheid der zeegevegten , 
en ik berigtte hem (van) mijn stellig besluit, om voor 
altijd af te zien van een gevaarlijken post, waartoe mijne 
grondbeginselen, en vooral uw eeuwig driftig character 
mij  weynig geschikt maakten. 

De ongelukken van Trafalgar moeten niet geweeten worden 
aan eenigen misslag , en nog minder aan gebrek aan moed ; 


1 a° 1805. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN.   257 

mijn officieel rapport laat dienaangaande geen twijfel over • - 
waarom heeft men tzelve dan niet in den Moniteur publicq 
gemaakt, terwijl mijne mededingers en mijne vijanden 't voor- 
regt hadden, om de ballonades van dat dagblad met hunne 
lasteringen en overdrevene eerroving op te vullen. 

Toen mijn verhaal u te midden van de gelukkige loopbaan 
uwer eerzugt in Duitschland gewierd, zeydet gij toen niet 
met uwe gewoone onstuimigheid en wreedheid :„ Ik zie wel , 
dat men volstrekt het voorbeeld van een Franschen Bing ' 
aan zijn land moet stellen ". Terwijl men geen de minste 
aanmerking op mijne depêche heeft gemaakt, dat men er 
nooit van heeft horen spreeken, dat zij misschien niet ge- 
leezen is, behelsde dezelve egter gestrenge waarheeden, 
die uwe ervarenheid in de zeezaaken niet veel roem ver- 
schaft, maar beweezen zoude hebben, dat diegeen, wiens 
onbekwaamheid en eerzugt alleen de vernieling van de 
Fransche vloot te Aboukir bewerkt had, ook de oorzaak 
was geweest (van de vernieling) eener andere vloot te 
Trafalsrar ". 


1 De Engvlsche admiraal John Bing (Byng) verloor 20 Mei 1756 
den zeeslag bij Port-Mahon, werd dientengevolge, van plichtverzuim 
en nalatigheid beschuldigd, ter dood veroordeeld en onderging deze 
straf 14 Maart 1757. Zie over hem Nav. XIII, 197. 234; Xx", 550. 
Nav. XIII, 356 leest men zijn grafschrift. 

2 Op hetzelfde tijdstip, dat Napoleon te land de schitterendste zege- 
praal vierde, hadden de kostbare maatregels, die hij in 't belano- v°an 
het zeewezen genomen had, een voor Frankrijk schandelijken afloop. 
Eene groote Fransche vloot ond.r Yilleneuve had West-Indië -elukkio- 
bereikt, maar verloor, toen ze naar Europa terugzeilde, eersten JuH 
1805 bij kaap Finisterre m een gevecht met de Engelschen twee schepen, 
en hep vervolgens, in plaats van overeenkomstig den ontvangen last 
het geblokkeerde Brest te ontzetten, te Ferrol binnen. Napoleon was 
zeer verstoord op Villeneuve, wien hij reeds de in 1798 bij Aboiikir 
geleden nederlaag had toegeschreven, maar die ncchtans weder door 
hem aangesteld was. Hij gelastte hem naar Brest te zeilen, en toen 
Villeneuve het niet waagde dit te ondernemen, wilde Napoleon hem 
het hevel ontnemen. Op dit bericht ging Villeneuve, teneinde vóór de 
aankomst  van zijn opvolger het spits af te bijten, ter kwader ure in 

17 


258   DE  VELüWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Bij mijn laatste gesprek met u, waart gij genoodzaakt 
zelf te bekennen, dat, indien Frankrijk meesteresse ware 
van geheel het vaste land, zijn uitwendige toestand een 
onrijpe vrugt, zijne inwendige gesteldheid onzeker, zijn 
koophandel gestremt, zijne manüfactuaren werkeloos , en 
zijne industrie en bevolking zonder onderhoud zoude zijn, 
zo lang 't Grootbrittaniën niet konde noodzaaken om zig 
naar zijnen wil te schikken. 

Wat hebt gij ter herstelling van alle deze rampen, en 
om de bronnen van Frankrijk te behouden, door uwe 
tirannij gedaan? Slegts in eenige weyuige jaaren hebben 
mijn vaderland en desselvs geallieerden meer scheepen van . 
linie verloren, dan 't Koninglijk Huis geduurende een groot 
gedeelte der lange regeeringen van Lodewijk XIV en XV. 
En indien Frankrijk nog eenigen tijd onder uwen ijzren 
scepter moet zugten , zal zijne militaire zeemagt zig in 
een koopvaardey vloot verandert zien , en men zal in onze 
havens niet meer aanschouwen dan geruïneerde en wan- 
hopige kooplieden. Dan, heeft Frankrijk eenig eer of voor- 
deel van uw geluk in den oorlog getrokken? Is het vrijer 
onder uw onbepaald gezag? Overlaaden door belastingen, 
onderdrukt door een militair despotismus , dat nooit ver- 
flaauwt , durven de Fransehen nauwlijks zugten over den 
onvermijdelijken ondergang van hun vaderland, terwijl gij, 
uwe familie en uwe creatuuren alleen de voordeden trekken 
van de overwinningen ten kosten van het zuyverste bloed 
en van de schatten van Frankrijk verkreegen. 

Uit een staatkundig oogpunt beschouwt , hebben dan uwe 


zee. Bij kaap Trafalgar ontmoette hij Nelson, en liet kwam daar op den 
21 October töt een slag, die weliswaar den Engelschen admiraal het 
leven kostte, doch met eene geduchte nederlaag der Franschen eindigde, 
waarbij Vilieneuve zelf in gevangenschap geraakte. Aldus is het oordeel 
der meeste geschiedschrijvers over den gang der zaken, o. a. van den 
grooten- Schlosser. Het onderstreepte is evenwel met de in bovenstaanden 
brief vervatte getuigenissen in strijd. Wat is hier waarheid? En wie 
heeft gehjk? 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN,   259 

eisschen, uwe schadeloosstellingen, uwe bevreedigingen, 
uwe veranderingen eenigen roem, eenig voordeel aan de 
rranschen verschaft? Hebben de andere volken tot hunne 
veiligheid of tot hun voordeel iets er bij gewonnen? Wat 
voordeel is er voor hen uit ontstaan? Dat zij een bloed- 
dorstigen fortuinzoeker met 't Keizerlijk Purper bekleed 
hebben gezien, dat zijne eerlooze algemeene hoer op den 
troon eene schuilplaats kreeg, dat zijne onbekende naast- 
bestaanden tot den rang van Koningen en Prinsen , en zijne 
medepligtigen tot dien van Maarschalken verhoeven zijn. 
Gij hebt de handen der Franschen geboeid, maar hun haat 
niet gestild; de tegenwoordigheid van 20 000 Oostenrijkse 
en Pruissische gevangenen in Frankrijk moet hun alleen- 
lijk herinneren, dat een nog groter getal hunner landge- 
noten y als een gevolg van uwe terging en van uwe eerzugt 
in Engeland gevangen zitten ? Moeten zij met geene heete 
traanen het afweezen van hunne zo dierbare nabestaanden 
betreuren, die zij tot zo lange niet terug zullen zien als 
zij zig onder 't juk uwer tirannij bevinden? Zij weeten dat 
Engeland al te verstandig en al te magtig is om een nieuw 
tractaat te tekenen met een man , die in den vrede gevaar- 
lij ker voor hetzelve is, dan in den oorlog; die onder het 
masker van een vriend stouter tegens zijne onafhanklijk- 
heid zamenspant, dan hij 't zoude durven doen onder dat 
van een gezwooren vijand; met een man, in wiens hand 
de olijftak van den vrede in eenen geessel van tweedragt 
verandert, die bij aanhoudentheid den vrede aanbiedt, 
terwijl hij oorlog ademt, en in den tijd van vreede aan 
niets dan aan verwoesting denkt. 

Uit den toon van dezen brief zult gij gemaklijk besluiten , 
dat ik niet meer uw woeste wraak ducht, dat ik niet meer 
uwe gevangenissen, uwe pijnbanken, uwe gemengde ver- 
giften, noch uwe beulen vrees. Het bevel van uwen Minister, 
om de hoofdstad niet zonder uw verlof te naderen , stelt 
uwe straf nog uit, en 'i menschdom is nog niet bevrijd 
van  uwen geessel. Zonder dit bevel, besloten hebbende de 


260   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  ÏÜLLEKEN  EN  HAllE  AANVERWANTEN. 

vernietiging der Fransche zeemagt niet te overleeven , dag- 
vaardde ik mij zelven om mijn vaderland te wreeken , 
alvorens mij zelven te straffen van een werktuig van uwe 
tirannij geweest te zijn, en van u mijn eer en pligt als 
Franschman en Militair te hebben opgeofFert. Uw aanweezen 
is een nieuw bewijs vau de onregtvaardigheid van 't Nood- 
lot, 't welk de voortduring van uwe barbaarsche dwinge- 
landij gedoogt. Zijt nogtans voorzeker overtuigt van eene 
waarheid , die de verbazende grootheid uwer ontelbare mis- 
daaden moet bevestigen, namentlijk, dat uw eynde zal 
zijn gelijk aan dat van alle grote misdadigers, namentlijk 
schriklijk en nog te spade. De dolk van een moordenaar 
of de bijl van een beul zullen de reeks van misdaaden 
eindigen, die tot schande van de menschheid en van onze 
eeuw reeds al te lang geduurt heeft! 

Opdat de gestrenge nakomelingschap , die een gedeelte 
van mijn leven zal veroordeelen , ook kennis mogte hebben 
van het opregt berouw en van de patriottische gevoelens , 
met welke ik sterf, heb ik aan verscheidene officiers in 
verscheidene zeeplaatsen afschriften van dezen brief toege- 
zonden. 

Wat ook uwe laage vleijers mogen zeggen , indien uw 
dood den mijnen had voorgegaan, zoude niet alleen het 
tegenswoordige geslagt , maar ook het (toekomstige) nakroost 
mij als hunnen verlosser hebben uitgeroepen, en ter mijner 
gedagtenis altaren en standbeelden hebben opgerigt. 

Beeft , gij snodaart , die door 't menschelijk geslagt verfoeit 
zijt; de vervloekingen van 't heelal zullen u tot in 't graf 
volgen. 

Villeneuve ^ 


1 Generaal-Majoor W. de Villeneuve, inspecteur d. artillerie, werd 
bij koninkl. besluit v. il Apr. 1879 op zijne aanvrage gepensionneerd 
onder dankbetuiging voor de vele goede diensten, door dezen opper- 
officier aan den koning en het leger bewezen. L. J. Yilieneuve, 2e luit. 
der kav. in O. I., is Oct. 1879 tot len luit. benoemd. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWAÏ^TEN,   ^261 

Zouden er nog afschriften van het origineel bestaan? 
Deze vertaling is geen proeve van stijl. 

Dat Dr. Gerhard TuUel'en^ ondanks de rampspoeden 
zijner leefeeuw, waaraan hij in zijnen trant rijkelijk zijn 
deel had , niet tot de wanhoopsverbittering van eenen Yille- 
neuve verviel, dat hij uit godsdienst en christendom de 
noodige kracht putte om de wisselvalligheid zijns lots ge- 
laten te verduren, — moge blijken uit de navolgende 
schriftuur, welke ook onder zijne papieren gevonden is: 

„Wissel, door Jezus Christus op 't menschdom getrokken, 

en 
Allegorisch voorgesteld. 

Op  zicht  betaal voor mij aan d'eersten dien ge ontmoet 

En hulp benodigt ziet , al wat ge kunt voor goed ; 

Het zal u jegens mij in reekning valideeren. 

Ziedaar een wisselbrief, u daaglijks voorgelegd ! 

AYat doet ge, o christenmensch? laat gij hem protesteeren? 

O vrees de strengheid dan van 't hemelsch wisselregt. 

Bilderdijk. 
Antwoord ,  't geen men in 't algemeen daarop ontfangt. 

Aan mij  ontbreekt 't geld , nog meer den overvloed. 

Vertrouw op God den Heer, en houd dan goeden moed! 

Yoorzienigheidsbestuur zal zeker uitkomst geven. 

Al wie na (naar) dezen raad in tegenspoed en druk 

Zig wend naar d'Opperheer , geniet gewis geluk , 

En zal dan ook hiernaa volzalig eeuwig leeven. 

G. Tulleken, 
naar eyge ondervinding". 

Deze treffende getuigenis van echten christenzin en ware 
vroomheid levert eene krachtige tegenstelling met de heillooze 
ontboezeming van vertwijfelende woede, welke wij straks 
vernamen , en plaatst de heiligende kracht van het geloof 
aan de waarheid, vervat in de bijbelwoorden 2 Kor. 7 v. 
10, Rom. 8 V. 28a, in een heilrijk licht. 


262 DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANYERWANTEN. 

Bijlage XI. 

DE LALANE DE DUTHAY. 

Jacoha TuUehen, geb. 16 Mei 1715, Jan Christoffelsdr 
bij Christina Wilhelmina Coets (bl. 44, 46), tr. Oct. 1737 
Dr. Claudiiis Antonius ïïenricus de Lalane de Duthay 
(t Juli 1746), en had bij hem deze zes kinderen: 

2. Christina Wilhelma de L. d. D. , geb. 6 Jan. 1740, 
t ongehuwd. 

3. Sophia Henriette de L. d. D. , geb. 2 Sept. 1741, 
t 3 Aug. 1746. 

6. Anton Theodoor de L. d. D,, geb.  1745, f jong. 

5. Aleida Elisabeth de L. d. D., geb. 10 Juni 1744, 
tr. Juni 1781  Abraham Bredius. 

1. Gerharda Theodora de L. d. D. , geb. 19 Oct. 173S, 
tr. 1767 Cajus Petrus Slotsboo, sed. 1776 gemeens- 
man in de Waterstaat te Zwolle, in 1782 als zoodanig 
op zijn verzoek ontslagen, bij wien : 

a. Stevelina Henrica Aleida SI, geb. 6 Febr. 1768. 

b. Jacoba Sl.S geb. 1769. 

4. Johanna Christoffelina de L. d. D. , geb. 5 Apr. 1743, 
t 31 Jan. 1771 (in het kraambed), tr, 1766 Gijsbert 
Reitz, advokaat te Utr. , zoon v. Johan Friedrich, 
hoogl. d. geschied, aldaar * , bij wien : 

a. Een zoon, geb. Sept. 1767, kort na zijne geboorte 
overleden. 

b. Theodorus R. , geb. 1768. 

c. Jacqueline R., geb. 1769. 

d R., geb. 31  Jan.  1771. 


1 Over de dichteres Aletta SI. en Df. ü. J. SI. (in 1766) zie de N. Uitgaaf. 

2 Zie over hem en zijne drie broeders, Bonman, a. w., Il, 251 vg., 
alsook de N. Uitgaaf. Over Hendrik Reitz (of Ritz) , stempelsnijder Ie 
Leipzig 1531—44, en Heinrich Reitz Jr. aldaar 1568—1615, zie Nav. 
XXIX, 198, 200, 245. Men heeft te Arasterdam nog tegenwoordig Ritz 
{Hl. Ct 8 Juni 79). 


de veluwsciie familie tulleken en hare aanverwanten. 263 
Bijlage XIL 

TRAPPEN K 

Maria Magdalena Tuïïeken (bl. 51), geb. 3 Juli 1795 te 
Arnh. , f 1 ^^'^- 1804 te Utr. , dr v. Johan Everwijn bij 
Christina Theodora Maria Yelse ; tr. Johan Wilhelm Trappen 
(geb. 10 Juni 1797 te ^Yevelinkhoven -, f 1 Juni 1819 te 
Arnh.}, bij  wien deze vij'\ allen te W. geboren , kinderen : 

2. Christina Theodora Maria Johanna Magdalena Tr. , 
geb. 2o Apr.  1825 te Arnh. 


1 De Trnppenkamp is een \veilan<l te Maasbommel. 

~ Over het bezit van den hof Wevelinckhoven lag Johan v. Stalbergen 
in 15G0 met Hendrik Jehs ia proces (Piegis'crs , bl. 425). Naar deze 
plaats vormde zich ook een familienaam: Mr. Jan v. Wevelinckhoven, 
raad en pensionaris v. Leiden, volgde 10 Febr, 1620 Hoogerbeets als 
secretaris v. curatoren d. Leidsche hoogeschool op, tot 1661 , en \verd 
alstocn vervangen door zijn zoon Mr. Joachim v. W. (1662 — 69). Petrus 
V. W., j. ni. uit Goiinchem, tr. j\Iaart 1666 Maria van der Heyden, 
j. d. uit Ruik, praesentibus Johanna v. \V., matre sponsi, etCatharina 
Grebbet s, matre sponsae (Trouivb. v. Knik). B. v. W. bezat in 1764 het 
huis te Wichen in Maas-Waal (Registo-s, bl. 322,23). Is boven, bl. 28, 
noot , V. d. Ileyden reeds genoemd; ik las in de synodale acta van 
Thomas v. der Heyden, «Jesuita, die hem tot Vaessen des school- 
diensfs aenneemt», en volgens besluit der Arnh. syn. v. 26 — 28 Juli 
1604, tot een examen diende verschreven te worden, om te vernemen, 
«wat in hem sij , ende door wiens authoriteyt hij den dienst angeveixlet 
heeft». In de acta d. Hard. syn. v. 12—14 Juli 1603 komt hij voor 
als ïheodorns v. d. H. , schooldienaar te Vaassen , dien men wegens het 
gerucht van Jezuitisme, 't welk van hem liep, op gezag van het Hof v. G. 
te Arnhem in fundamentis fidei behoorde te examineeren. Aan K. v. der 
Heyden, generaal-majoor, adjud. des Konings in buitengewonen dienst, 
op zijn 54en geboortedag i. d. 11 Jan. 1880 tot luit.-generaal, en 5 
Febr. 80 tegelijk met A. Pruijs v. der Hoeven tot gouvernements- 
commissaris voor de organisatie van Atjeh en onderhoorigheden be- 
noemd, tevens militair bevelhebber aldaar, wordt thans wegens zijne 
uitstekende krijgsmansverdiensten, in den oorlog van onzen staat 
tegen het oproerige Atjeh aan den dag gelegd, een nationaal huldeblijk 
aangeboden. Hillegonda Maria v. d. Heyden te Hilversum tr. 15 Juni 
80 Johannes Wilhelmus Antonius Beynes uit Haarlem. 


2G4  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

3. Karel August Tr. , geb. 17 Nov. 1827. 

4. Cornelia Everwina Tr., geb. 3 Mei 1829; tr. 10 Febr. 
1853 te Batavia Frans Georg Steek, geb. 8 Juni 1818 
te Darmstadt. 

5. Wilhelmina Gerarda Tr. , geb. 26 Apr. 1832. 

1. Johan Wilhelm Tr., geb. 10 Maart 1824, tr. 21 Nov. 
1861 te Utr. Henriette Jacoba Kloppenburg % geb. 
6 Mei 1832 te Amersfoort, bij wien deze vier dochters : 

a. Francisca Georgina KL, geb. 4 Sept. 1862 te Utr. 

b. Wilhelmina Gerarda KI., geb. 28 Oct. 1863 ald. 

c. Maria Magdalena KI. , geb. 2 Juni 18G6 ald. 

d. Carolina Augusta KL, geb. 9 Oct. 1868 te Samarang. 


Bijlage XIII. 
DAENDELS. 


Josina {Jolianna) Christina Tidleken (bl. 57), dr v. Andries 
bij Maria Altetus, tr. 1749 Jan Burchard Daendels - (t 14 
Juli 1785), bij wien deze dertieji kinderen: 


i Wapen: zie Armorial,^. bSlb. Ds. Cloppenburch ,pred. te Heusden, 
werd in 1619 als leenpredikant voor Utrecht verzocht (Dodt, .4rc/iie/', V, 
372). Over Jan Evertsz. Cloppenborch, 1589—1636 werkzaam als boek- 
drukker te Amsterdam, die ook in het Archief v. Dodt v. Fl., V, 12, 
op het jaar 1609 vermeld staat, zie Dr. A. M. Ledeboer , De Boek- 
drukkers, enz. in Noordnederland, 1872, bl. 23. waar meerderen 
voorkomen van denzelfden werkkring. Vgl. over R. W. Cl. in 1726 
Nav. XXIX, GO. Den 27 Apr. 175S huwde Debora Cl. Pietersdr te Am- 
sterdam Michael Fabritius {Herald. Bihl. 1879, bl. 367) , en Theodorus 
Cl. Perizonius (Overbroek?) sedert 25 Maart 1771 pred. te Lienden (Neder- 
betuwe), vertrok 1773 naar Pijnakker. Mr. II. M. G. KI., advok. te 
Almelo, werd 2 Juni 1879 benoemd tot griffier te Ter Neuzen. Zie 
ook Mr. J. v. Doominck, a. w. 

2 Luijer Daendels, scholtis en pandhouder v. Heerde, die zich eerder 
«Daniels» schreef {Nav. XVI, 29), en dus den boven, bl. 49, noot 2, 
genoemden Ditmar Daniels onder zijne voorzaten telde, ontving 21 Apr. 
1662  van  het  Hof  v.  G.  verlof tot het leggen van papiermolens op 


DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEN EN HARE AANVERWANTEN. 265 

1. Andries D. , geb. 10 Juni 1750, f 21 Jan. 1751. 

2. Egbert D., geb. 27 Nov. 1751, f 17 Apr. 1757. 

3. Andreas Gosuinus D., geb. 24 Dec. 1753, advok. en 
ontvanger v. h. vuurstedengeld te Kampen , f 6 Febr. 
1780 te Hattem. 

4. Oswald D.,'geb. 30 Oct.  1755, f 7 Maart 1756. 

5. Hermanna Wilhelmina Christina D. , geb. 14 Febr. 
1757, t 25 Juni 1757. 

6. Een zoon, geb. 10 Maart, f H Maart 1759 ongedoopt. 

7. Egbert D., geb. 18 Maart 1760, t 25 Mei 1766. 

9. Anna Maria Sibilla D., geb. 13 Mei 1765, f 21 
Juli 1766. 


eene beek, komende nit Epe en het Mercklinderveen , en loopende tiis- 
schen zijne landerijen door {Registers^ bl. 189,90). Over Melchior D., 
in A712 kap. bij h. reg. v. den generaal Plettenburgh , zie Nav. XXV, 
364. In 1737 was Andreas D. scholtis v. Heerde en Gerhard David D. 
burgem. v. Kampen. Bij hunne boedelscheiding verzochten deze 18 
Maart aan het Ilof, dewijl het schontambt van Heerde jarenlang in 
hunne familie van vader op zoon was overgegaan, en de pandpenningen 
niet nauwkeurig uitgekeerd waren, dat dit hoog college de waarde der 
oude, in den pandbrief vermelde muntspeciën begrooten zou (Registers, 
bl. 290,91). Zie over D. Mr. J, v. Doorninck, Geslachtk. Aanteek.,\§\. 
m. Nav. XVI, 91, 184,85. — Daniels bestaat nog te Lienden , zonder 
dat van onderlinge verwantschap blijk is, evenals men te Amsterdam 
Israëlieten aantreft van dezen naam; wijlen A. E. Daniels, bijvoorbeeld, 
vermaakte aan Israël, inrichtingen te dier stede eenige legaten (Hl. Ct 
1 Juli 80). — Wat PI. betreft, Arend v. Loendersloot, burgem. en 
oud. 'te Wageningen, beklaagde zich namens zijne gemeente op de 
Arnh. syn. 13—16 Juni 1598, dat zij hun «lieven dienaer» Joh. Plet- 
tenburg dreigden te verliezen, daar hij in zijn vaderland bij zijne lands- 
lieden als pred. beroepen was, en men hem als «stichtelijk predikant» 
te Wageningen wenschte te behouden. Romerus v. Plettenburch, pred. 
uit het graafschap van der Mark, verzocht aan de Geldersche synode, 
15 — 18 Juli 1640 te Arnhem vergaderd, een viaticum, en is hem «uyt 
de gemeene beurse een pont groot en uyt den classibus thien gl. toe- 
geleyt worden». Jhr. Jan v. Plettenburg, drossaart v. Culemborg (f 1651) , 
werd door George Frederik graaf v. Waldeck, als voogd van den 
jongen gr. v. Gul. Hendrik Wolraet, scherp gelast, de « insolentiën der 
papisten te Gul. tegen te gaan (acta der Zutf. syn, v. 6— 11 Aug. 1651). 


200  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HARE  AANVERTVANTEN. 

10. Egbert Antonie D., geb. 12 Dec. 1767, betrokken 
in de patriotsche onlusten te ïïattem en Elburg 
in 1786. 

11. Maria Theodora Sibilla D. , geb.  18 Juli 1770. 

12. Dirk Christiaan D. , geb. 12Febr. 1772,t 29Febr. 1772., 

13. Dirk Christiaan D. , geb. 11 Mei 1773, f 3 Dec. 1773. 
8. Mr. Herman Willem D. , geb. 21 Oct. 17(32 teHattem, 

in 1781 te Harderwijk bevorderd tot doctor in de 
rechtsgeleerdheid , advokaat te Hattem ; wierp zich , 
verstoord over de weigering des stadhouders Willem Y , 
om het verzoek der Hattemsche burgerij , die hem 
in de plaats zijns vaders in 1785 als schepen wenschte, 
in te willigen , — tot een der hoofden van den patriot- 
schen opstand der stad Hattem op, riep de burgers 
bijeen en ontried hun militie in te nemen, stelde 
met geweld een anderen weidemeester aan en liet 
zich met allerlei stedelijke regeeringszaken in, hoewel 
hij zelf geen lid der regeering was ; werkte mede tot 
het opwerpen van batterijen, het omhakken van 
boomen, enz., en zocht op alle mogelijke wijzen het 
gezag der staten en des erfstadhouders Willem Y te 
verkorten; weshalve het Hof v. G. hem 25 Apr. 
1788 van zijn burgerrecht vervallen verklaarde en 
hem veroordeelde tot de straf van het zwaard over 
het hoofd met eeuwige verbanning. Een nagenoeg 
gelijkluidend vonnis werd geveld tegen zijn broeder 
E. A. Daendels, tegen H. J. en D. D. Tijdeman, 
L. J. Wijnen en anderen, allen betrokken in de 
onlusten te Hattem en Elburg ten jare 1786 K Naar 


1 Zie Registers, bl. 339,40. Albertus Tidemannus uit Groningen werd 
tusschen 22 Dec. 1388 en Febr. 1390 als student aan de hoogeschool 
te Keulen ingeschreven; vgl. Nav. XXIX, 134. De pred. J. A. Tydeman 
zag zich afgevaardigd vanwege de stad Maastricht tot de jaarHjksche 
Reunie van de afgevaardigden der Waalsche gemeenten in Nederland, 
24 Juni 80 te Arnhem gehouden , evenals Engelen, diaken te Leeuwarden, 
en B. L. Rasch, ouderling te 's Gravenhage, vanwege deze steden. 


DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVEUW ANTEN.  207 

Frankrijk uitgeweken, in 1793 aan het hoofd v. h. Bataaf- 
sche legioen, kwam hij met Dumouriez naar Nederland 
over , doch moest onverrichter zake wederkeeren , trok in 
1795 weder Nederland binnen en bekleedde toen onder de 
vrijscharen van den generaal Pichegru den rang v, brigade- 
generaal bij de uitgeweken patriotten, ging 20 Juni 1795 
als luit. generaal in dienst der Bataafsche republiek over , 
deed met Brune in 1799 bij Bergen en Castricum de bij 
den Helder gelande Engelschen en Russen onder Abercrombie 
afdeinzen, waarvoor koning Lodewijk Napoleon hem met 
den titel van maarschalk van Holland vereerde, leefde v. 
23 Dec. 180:2 tot 1806 als ambteloos burger en werd 
landontginner op de Yeluwe, 180P) divisie-generaal, gouver- 
neur-generaal van Munster, sedert 21 Dec. kol. generaal der 
Hollandsche kavallerie namens koning Lodewijk , sedert 
28 Jan. 1807 gouverneur-generaal v. Nederlands O. Indi- 
sche bezittingen {Nav. XXX, 319, noot 2). Een grootsch 
gedenkteeken van zijn verblijf en bestuur op Java is de 
200 uren lange zoogenaamde Postweg , die het westen des 
eilands met het oosten verbindt. Napoleon I riep hem 
1811 van Java terug, en hij maakle 1812 als divisie- 
generaal onder den maarschalk Yictor i den tocht naar 
Rusland mede, bood 1S15 zijne diensten aan koning 
Willem I, die hem zond als gouverneur naar de Nederl. 
bezittingen op de kust van Guinea, alwaar hij 2 Mei 1818 
overleed. Ter verantwoording van zijn bestuur op Java 
gaf hij 181i te 's Gravenhage in het licht Memorie over 
den staat der Nederl. O. I» bezittingen in de jaren 1 SOS— 11, 
4 dln met bijlagen, in f'. Ygl. ook „De handhaving v. h. 
Europeesch gezag enz. onder het bestuur v. Mr. H. W. 
Daendels over Java en onderhoorigheden " door Mr. D. J. 
baron Mackay % 's Gravenh. , 1861. Hij was gehuwd met 
A. E. R. V. Vlierden en had kinderen. 


' Deze naam bestaat nog te Amsterdam: zie Hl. Ct 29 Juni 80. 
2 thans  Lord  Reay  of  Sutherlandshire ,  pair van Schotland, eenig 


268  DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN. 

Bijlage XIY. 
OTTERS en aanverwanten. 

Abigaïl Martha Tidlehe^i (bl. 57) , geb. 1701 , f ^1 Juni 1779, 
Oswaldsdr bij Josina Christina Tulleken , tr. Herman Hendrik 
Otters (t Sept. 1768), en heeft bij hem deze ^?e^e/^ kinderen : 

2. Oswald O. j 

4. Dirk O. t jong. 

5. Oswald (Rutger) O.   ) 

9. Oswald O., geb. Dec. 1745. 

7. Catharina Johanna O., geb. 18 Dec. 1741, f Dec. 
1771 kinderloos; tr. 12 Aug. 1764 haren neeï Ruiger 
TtiUeJmi, zoon v. Willem Jan bij Catharina Jacomina 
Otters, Dirksdr. 


kind en erfgenaam van Mr. Aeneas Mackay v. Ophemert en Zennewijnen 
(f 6 Maart 1876 als minister v. staat en vicepresident van den raad 
V. state), die de oudste afstammeling in leven was van John, den tweeden 
lord Reay, onistr. twee eeuwen geleden overleden. Deze en zijn vader 
waren ijverige aanhangers van de zaak der Stuarts, waarvoor zij o. a. 
het verlies van hun land en verbanning moesten verduren. Had koning 
Karel I in 1627 de peerage ingesteld, met den titel van Baron, deze 
vorst gelastte tevens de uitvaardiging van een patent, krachtens het- 
welk den eersten Baron van Reay bovendien de titel van Graaf van 
Strathnaver verleend werd, doch als de burgeroorlog het hoofd opstak, 
weigerde het Parlement die benoeming in werking te doen treden. De 
Schotsche erflater van Baron Mackay, Erie Mackay, jonger, eenig over- 
levende zoon van Alexander, achtsten Lord Reay (j Febr. 4863), diende 
1830 — 40 als officier bij een infanterie-regiment van het Engelsche 
leger, en overleed 5 Juni 1875, 60 jaren oud ongehuwd als het hoofd 
van een der oudste en vermaardste Hooglandsche clans. Mr. D. J. baron 
Mackay v, Oph. en Zennew., elfde Lord Reay, trad 5 Juni 1877 te 
Edinburgh in den echt met Lady T. G. J. Mitchell of Stow and Carolside, 
en werden bij hun intocht op hun grondgebied vreugdevuren ontstoken op 
hunne onderhoorige plaatsen, Laidlawstiel, Newhall, Blackhall, Ternie- 
hirst, Pirntaton, enz. bij welke feestelijke gelegenheid miss Elliot uit 
Blackhall en miss Dun uit Laidlawstiel het hooge paar geluk wenschten 
bij het betreden van hun «home» in de Schotsche bergen. Mei 1880 
zou, naar het bericht der nieuwsbladen, onze Schotsche pair tot pair 
van Grootbrittannie verheven zijn. 


DE  VELUNVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   269 

8. Josina Christina O., tr. 1751 Johan Gaymans, burgemr 
V.  A''nh., ArDoldszoon bij Johanna Judith ten Nuyl. 

6. Henriette Wilhelma O., geb. April 1740, f ^5 Dec. 
1760 te  Berbice, tr.  17G0 W. J. v. Hogenheym , luit. 

d. infant, in statendienst , sedert 1760 gouverneur der 
kolonie Berbice, alwaar onder zijn bestuur in 1763 
een opstand der negerslaven uitbarstte, welke met 
behulp van een regiment voetvolk onder bevel van 
kapit. Haringman bedwongen werd *. 

1. Diderica (Theodora) Maria O., t 20 Jan. 1806 te 
Elburg, tr. 8 Juni 1751 Martinus Yitringa-, pred. te 
Arnh. {Nav. XXIX,  631), bij wien deze ^es kinderen : 

b. Herman Hendrik V., geb. Maart 1754, j 1755. 

c. Elsabe Reinira Y. , geb. Jan. 1756, t 1826/8, tr. 
Peter Matthiae de Valat. 

e. Abigaïl Martha Y. , geb. 10 Nov. 1761, f 1830; 
tr. 1°. Steven Schuil % Med. Dr., zoon v. Peter, 
kolonel-kommandant bij h. reg. v. Randwijck en 
groot-majoor kommandant van Zaltbommel, 2^ Karel 
Hendrik v. Grasveld (f 26 Mei 1842), bij wien vijf 
kinderen. 


1 Vgl. Sluart, Vaderl. Geschied., II, 18G, '226. 

- Wapen, zie ^>'moria/, p. 1000a ; vgl. iVay. XXIX , C31 (ibid., bl. 627, 
komt een kleine, misschien onjuiste variant voor, dewijl het 2e veld 
daar ook blauw heet). Hij was een broederskleinzoon van den hoogl. 
Campegius Vitringa, den vader; zoodat in Aay. XXIX, C31 , abusievelijk 
van « broederszoon » sprake is, gelijk later ontvangen inlichting mij 
leerde. Volgens die inlichting overleed Mart. V. 22 Apr. 1798. Uit 
Nunspeet is geadverteerd, dat 30 Maart 1880 te Rambutan bij Indra- 
mayoe overleed C. A. L. de Meijier, geb. v. Koetsveld, oud 30 jaar, 
schoondochter v. F. Vitringa Coulon, wed. J. H. v. Marselis Ilartsinck.— 
Wat het boven, bl. 39, noot 3, omschreven wapen van Otters betreft, 
uit Nav. XIX, 310, blijkt, dat het daar vermelde «iets» een visch v. 
zilver is  Dit zij tevens in antw. op Nav. XXIX , 483 (Otters) opgemerkt. 

3 Vgl. Nav. XXVIII, 51, waar sprake is van hun zoon (eenigkind), 
den dichter en prozaïst Pieter Steven Schuil , geb. Sept. 1791 te 's Gravenh., 
-1- omstr. 1835. 


270  DE   VELüWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

f.  Maria  V.,  geb.  14 Aug. 1765, t 25 Maart 1767. 
a. Mr. Lambertus Julius Y. , geb. Jan. 1753 te Arnhem , 
adv.  te  's Gravenhage',  f  1810;  tr. Cuniera v. 
Gelein , bij wie : 

Martinus Isaak Y., geb.  1796, f 1865, tr. N. N. 
Gaymans , bij  wie : 
Mr.  Lambertus Julius v. Gelein Y., tr. Adriana 

Gaymans. 
Cuniera Y. , tr. F. L. Rambonnet. 
d. Herman  Hendrik Y. , geb, Sept. 1757 {Nav. XXIX, 
631), tr. April 1780 Catliarina Metta (niet, Aletta) 
Lucretia bar. v. Heukelom (geb. 1758, f te Harder- 
wijk  28 Mei 1813)% bij wie deze necfen kinderen: 
bb. Egbert Heimerik Y., geb.  1782, f 1794. 
cc.  Diderica  Maria  Y. ,  geb.  1784,  f  1839, tr. 
^Yilh. Arnout de Raadt (Cornelisz. bij Cornelia 
V. Teylingen, hertr. m. Elisabeth Georgine Char- 
lotte bar. v. Ammon , Nav. XXIX, 51). 
ee,  Joachemina  Elsabe  Y. ,  geb   1788,  f  1862; 

tr. Daniel Tijssen. 
ff.  Dirk Gerrit Y. , geb. 1791, f 1^93. 


1 Zie zijne geschritten in de N. Uitgaaf. Een Lambertus Yitringa 
huwde 30 Juli 1717 .te Leeuwarden Elske Bolman {Nav. XXI, 432). 

~ of van Hoeclum (vgl. Nav. XXIX, 51, 325). , Zie het wapen in het 
Armorial ., p. 517rt.. Als het hiei'van onderscheiden, in het /4rm. onver- 
meld gebleven wapen der Nijmeegsche v. Heukelum's zag ik in de familie- 
papieren opgegeven: in zilver drie (herald.) rechterschuinbalken v. zwart, 
en daarbij opgemerkt, dat dit wapen (één met dat van Kelffken en de 
Beijer) voorheen op het stadhuis te Nijmegen in een glasraam der 
bovenverdieping prijkte. Het lidmatenboek der voorm. Herv. gem. te Beers 
(o. Kuik) geeft aan, dat de overste luit. Masting v. Heuckelom en Theodora 
Agatha v. Panhuys, echtelieden, ter plaatse ingeschreven werden, de 
eerste 13 Nov. 1740 uit Nijmegen, de ander 9 Oct. 1740 uit Leiden. 
Dr. Wilhelm v. Ileukelum (Iloecklom) , burg. v. Nijm., vertegenwoor- 
digde die gemeente als oud. op de Zutf. syn. 8 — 11 Aug. 1038, en 
haren magistraat op de syn. te N. 7 — 10 Aug. 1639. De gelijksoortige 
schrijftrant van den naam der adellijke en der patricische v. H. 's baart 
verwai'ring, wanneer de adellijke titel niet bepaald er bij aangegeven is. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  E\  HARE  AANVERWANTEN.   271 

gg. Catharina Metta Lucrefcia Y. , geb. 1792 , f 1794. 
hh. Catharina Metta Lucretia Y. , geb. 179G,tl818. 
ii.  Egbert Heimerik Y. , geb.  1799, f 18:22. 
aa. Martinus  Julius  V.,  geb.  1781,  f  1859,  tr. 
Theodora Aleida Wesselink, bij wie: 
aaa. Ellard Lambertus Julius A'. , geh. m. eene 

de Jongh. 
bbb. Herman Hendrik Y. , geh. m. eene de Ruuk, 

bij wie kinderen, 
ccc.  Catharina  Metta  Lucretia  Y. , tr. Dr. J. 

P. N. Gaymans. 
dd. Mr.  Campegias  Lambertus  Y. , geb.  1786, tr. 
Alida Schede, die als zijne weduwe op de Groote 
Bunte o. Xunspeet , oud 86 jaar, 17 Mei 1879 
overleed.  Heeft bij haar deze vijf kinderen : 
aaa. Herman Hendrik Y. , geb. 1814^, f 1875; 

tr. zijne volle nicht Maria Jacoba Tijsseu, 

geb.  1811,  Danielsdr  bij  Joach.  Elsabe 

Yitr. , bij wie : 

Alida  Y.,  geb.  18io,  geh.  met  prof. 
Dr. J. J. Cornelissen te Leiden 
bbb. Alida  Y.,  geb.  1815,  tr.  1^  G.  W. G. 

Gaymans, 2o. Lodewijk Frederik Rambon- 

net ,  bij  wien  vier  kinderen , en bij den 

eersten deze twee: 

aaaa.  Jan Lambertus G. , geb.  1842. 

bbbb. Johan Frederik G., geb. 1843, f 1844. 
ccc. Johan Frederik Y. , geb. 1820, f 185L 
ddd. Egbert Julius Y. , geb.  1822, tr. Johanna 

Maria Rambonnet. 
eee.  Dr. Annes Johan Y. , geb. 1827 te Harder- 
wijk,  tr.  Jan.  1855 ' Catharina Schouten 

(uit Gouda) , bij  wie : 

aaaa. Alida Y. 

bbbb. Campegius Lambertus Y. 

cccc. Jacob Y. 


272 DE VELUWSCHE FAMILIE TULLEKEX EN HARE AANVERWANTEN. 

dddd. Annes Johan Y. 
eeee. Johan Frederik Y. 
ffff. Egbert Julius Y. 

gggg. Cornelia Y. 

hhhh. Sopbia Y. 
Dr. Annes Johan Yitringa , rector aan het Gymnasium te 
Deventer, gaf aldaar in 1871 in het licht: „De Opvoeding 
des gemoeds , Wenken , inzonderh. voor vrouwen , over den 
huiselijken omgang met kinderen". Een zoon van Aemilius 
Coulon (geb. 1730, f 1779), bij Johanna Yitr. (geb. 1739, 
t 1771) werd Julius Yitringa Coulon (geb. 2 Mei 1767, 
t 15 Aug. 1813) genaamd. Deze 11 Apr. 1792 in den 
echt tredende met Tetje Jongsma (geb. 7 Dec. 1773, f 8 
Febr. 1844), had tot dochter Jetske Meinardina Coulon 
(geb. 6 Dec. 1795, t H Apr. 1830), uit wier in 1815 
gesloten huwelijk met Gabinus de ^Yai (geb. 10 Dec. 1785, 
t 'Z-Z Sept. 1833 , in 1831 hertrouwd met Fenna AUegonda 
Baart de la Faille , geb. 1802, f 1872) 15 Juli 1817 is 
geboren Julius Yitringa de Wal, thans woonachtig te 
Zeist. De twee dochtertjes van dezen (bij zijne tweede 
vrouw Margaretha Catharina Fontein) heeten dan ook alleen 
de Wal, als zijnde de achter-achter-kleinkinderen eener 
(Johanna) Yitringa'. 

8. Rutger  O.,  geb.  Jan.  171:1,  postmeester,  tr.  Juni 
1766 Maria Pronck % bij  wie deze vier kinderen: 

' Dit in rechtstreeksch antwoord op de Nav. XXIX, 51, gestelde 
vraag. Vgl. Nav. XXX, 419. 

" Anton Pronck c. s. werden 7 Juni 1720 tot schadevergoeding ver- 
oordeeld, omdat zij aan Anton v. Geytenbeek c. s. het recht van zekeren 
uitweg van hun uiterwaard de Eijerweerd te Wamel hadden betwist 
{Registers, bl. 265). Petrus Pr., 1725 — 41 praeceptor te Tiel, beoefende 
de Latijnsche poëzij {Boekzaal der gel. iveveld, 1130, hl 90,96). Maühias 
Pr. werd als prop. 8 Febr. 1733 bevestigd te Maurik, waar hij 1 Apr. 
1745 overleed. Nicolaus Pr. is in de Tielsche classisvergad. v. 15 Sept. 
1750 te Tiel praeparatoir geëxamineerd. Deze naam komt nog te Rot- 
terdam voor {Hl. Ct, Veï^volg, 20 Maart 1879). iVay. XXI, 434 vermeldt 
eene fjravure naar C. Pronk door J. Punt in 1730 vervaardigd. 


BE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AANVERWANTEN.   273 

a. Abigaïl  Martha  Elisabeth O., geb. 7 Maart 17G7, 
t eenige dagen later. 

b. Johanna Reiniera Elisabeth O., geb. 8 Febr. 1770. 

c. Ilerraanna Henriette O., geb. 2:3 Jan.  1771. 

d. Gerhard O., geb. 3 Juli 1773, f -2:2 Sept. 1773. 


Bijlage XY, A. 

DE GREYE. 

Mr. Oswald TuUeken (bl. 03), geb. 1 Mei 1732 f 29 
Jan. 1705, burgcmr v. Hattem, Willem Janszoon bij 
Catharina Jacomina Otters, huwde Mei 1706 Frangoise 
Greven, en zijne dr Johanna Francoise Henriette TuUeken 
(t 4 Apr. ISbO) was de gade van Alidanus Jan Greven. 
Op een los blad onder de familieberichten vond ik nog het 
navolgende, hetwelk, opdat het niet ongebruikt blijve, 
hier een plaats vinde : 

1. Xanning de Greve, geb. 11 Apr. 1722, tr. 3 Juni 
1755 Aletta Cornelia Penning', geb. 22 Apr. 1727, 
kinderloos. 

2. Lambert de Gr., geb. S Maart 1721, tr. 1 Aug. 1753 
Magdalena Penning, geb. 22  Mei 1731; kinderloos. 

3. Naleken de Gr., geb. 28 Febr. 1725, tr. Dec. 1719 
Christoffel Budde , geb. 19 Oct.  1722, bij wien : 

a. Geertruid lïenrica B. , geb.  22 Maart 175i. 

b. llesseïina ^Yillemina B. , geb. 28 Sept. 1755. 

4. Hester Henrica de Gr., geb. 27 Mei 1727. 

Mr. J. de Greve, subst. off.  v. just. te Utr. , is 11 Oct. 


1 Zie een tweetal leden in de xV. f/ïV^aa/. Jcanne Jiidith Penning, wed. 
Mr. Jan Willem Schiff, -j- te Arnh. 27 Maart 1879, oud 75 jaar. kinderen 
en behiiwdkinderen nalatende. G. F. Penning, directeur v. h. postkantoor 
te Gorinchem, vierde 1:3 Juni 1880 het feest zijner 25jarige ambtsver- 
vulling als direkt. d. posterijen. — In Hl. C^ 3 Juni 80 staan H. H. Schiff, 
rustend leeraar uit Nederl. I., en H. M. Schiff, douair. {sic) G. von 
Bornemann vermeld. 

18 


274  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

1S79  benoemd  tot  off.  v.  just. te Heereveen. De Greve , 
geil. m. eene de Man, nóg te Utrecht. 

De Greve, die meest te Kampen voorkomt, mag niet 
verward worden met Greven , waarvan men te Zwolle vele 
leden aantreft '. Te Nijmegen vindt men ook Greve ". 


Bijlage XY, B. 
BUDDE. 


Van deze familie, voerende een door eene markiezen- 
kroon (!) gedekt schild, beladen met drie (1,2) zespuntige 
sterren , kwamen ter onzer kennis : 

Johan Budde, in 1411 schepen te Nijmegen (Arcliief 
V. N., bl. 8). 

Clawes Budden, in 1417 geërfd in de Kleine Overstraat 
te Deventer {Cat. d. Arch., n". 210). 

Aleid Budden, in 1426 item (ibid. , n''.  252). 


' Zie b. V. Nav. XXI, 431; XXIX, 1G1 (waar in den eersten regel 
a Greve» in «Greven» rnoet veranderd worden). Vgl. vooral ook over 
Greven, Mr. J. v. ü. , Gesl. Aant. Mr. O. F. Greven werd 5 Jnni 1880 
benoemd tot len luit. bij de dienstd. schutterij te Zwolle. 

2 Haarl. Ct 17 Juni en 4 Sept. 1879. Vgl. Nav. XXIX, 321—23; 
Her. Bihl. 1880, bl. 266. Vermoedelijk behoort hier Johannes Grevius, 
in 1580 geb. in 't hertogdom Kleef, a's vast pred. aangenomen 2 Apr. 
1606 te Heteren en Randwijk, 1610 te Heusden, 1618 afgezet wegens 
Remonstrantisme, waarbij hij bleef volharden, de merkwaardigste 
lotgevallen had, in 1622 naar Tonningen, Frederickstadt en Hamburg 
vertrok, en kort daarna op eene reis naar Spiers vermist werd. In 
het tuchthuis te Amst. schi-eef hij 1620 eene Lat. verhandeling tegen 
de Pijnbank. Gijsbert Greve, burgemeester en ouderling te Hattem, 
verscheen op de Arnh. syn. v. 15—20 Sept. 1647. C. P. Greve huwde 
6 Apr. 4880 te Nijmegen L. G. van den Brandeler, 2en luit. bij het 
Instr. Bat. J. A. Greve, kap. luit. ter zee, werd 1 Juni 80 tot kapit. ter 
zee, en W. Hovens Greve, komitiies der posterijen 4e kl., 16 Juni 80 
tot zoodanig 3e kl. bevorderd. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AANVERWANTEN.   275 

^Yillem Budde, in 1128 (Dumbar, Kerkel. en Wereldl 
Deventer^ Neer ologi urn). 

Harmen Budde, secretaris eener commissie van achttie'n 
notabele staatsieden v. Friesland, die op den landdag, 
15 Apr. 1532 te Leeuwarden gehouden , gemachtigd werden 
om al de landszaken te behandelen. ^Yaarschijnlljk uit 
dien hoofde en ingevolge den last dier 18 gecommitteer- 
den vervaardigde hij een afschrift van het Landboek, het- 
welk nog voorhanden is '. 

Ghisken Budde, als soldaat op het huis te ülft in dienst 
van den graaf van den Berg 27 Jan. 1568 door Al va ge- 
bannen met verbeurdverklaring van goederen -. 

Lambertus Budde, in 1587,91 richter v. Enschede en 
landschrijver {Bijdr. tot de Geschied, v. Overijssel^ IV , 96 , 102. 

Hendrik Budde, geboortig van den Ham, in 1687 klein 
burger te Deventer. 

Amelia Winoldi, wed. Hendrik Budde (vermoedel. één 
persoon met den laatstgenoemde), hertrouwde in 1695. 
Destijds had zij twee kinderen, t. w. : 

2. xVleida Budde, vermoedel. degene, die vermeld staat 
als 4 Febr. 1716 gehuwd met Jan Noordinck, burger- 
luitenant te Deventer (f 29 Apr. 1756), weduwnaar 
V. Arnolda Marienburg ". 

1. Henrik Budde, had misschien tot zoon: 

Henric Budde, koopman te Deventer, f 3 Nov. 1780, 


1 Zie xY.  Uitgaaf en de Chahiiot, Blogr.  Wdhk. 

2 Mr. G. V. Hasselt, Stukken, I, 223. 

'■^ Wapen: in zwart gouden dwarsbalk, waarboven aanziende koeiekop 
van zilver. Het wapen v. Jacob M., in 1C83 provisor v. h. Groote en 
Voorster Gasth. te Deventer, aldaar op een houten bord geschilderd 
vertoont een groen veld en gouden koeiekop; helm met vijf traliën, 
blauw-zilveren wrong, en vlucht v. zilver. Reeds in 1392 is sprake 
van een Marienborch('s) huis in de Noordenbergstraat te Deventer 
{Cat. d. Arch., n '. 103). De naam komt ook Nav. XXX, 141, voor. 
Tevens benaming eerier plantage op Suriname aan de Beneden-Comme- 
wijne (H!. Ct 28 Mei 1880). 


27Ö   DE  VELtWSCHE  FAMILIE  TULLEKEX  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

tr. Hester Geertrui Jacobson (dr v. Joan , kameraar, 

bij Elisabeth Ketjes), bij wie: 

L Rozalina B. , geb. 1742, tr. 1°. den Med. Dr. 
Petrus Wolfsen', sedert 3 Maart 1758 klein 
burger te Deventer; 2^ 7 Juli 1772 Mr. Jan 
"Willem Tichler-, president v. h. gerechtshof v. 
Overijssel (geb.  1743, f 19 Nov. 1808). 

2. Gerhard Johan B. , f ongehuwd. 

ö. Henric B. , koopman te Deventer, geb. 1748, lid 
der gezworen gemeente, in 1798 lid v. h. departe- 
mentaal bestuur v. Overijssel ; tr. T. Gesina Marga- 
retha Grim, 2''\ 1795 Antonetta Bernardina Jacob- 
son, geb. 1759, f 1806, wed. Jan Derk Hage- 
doorn% rentmeester v. Diepenveen (f 1788). Hij 
heeft bij de eerste deze zeve)i kinderen : 


1 Het zegel van den Zweed Kaerle Wolfsen uit den jare 13G8, aan- 
wezig in het archief te Harderv-ijk , zie Herald. Bibl. 1880, bl. 3G2. 
Nav. XVI, 112, komen een paar per&onen voor van dezen naam. 

2 Vgl. Mr. J. v. Doorninck , Gesl. Aant., bl. 744, 725. Over Dr. 
Jacob Tichler {j 1805 als pred. te Leiden) en zijne geschritten, zie de 
N. Uitgaaf. Jan Willem Tichler, gepens. kol. d. art., ridder d. O. v. 
d. Nederl. L., oud 75 jaar, overleed 30 Mei 1880 te Hees. J. W. 
Tichler (zijn zoon?) te Nijmegen, is thans lid v. h. bestuur v. h. 
schoolfonds aldaar {Hl. Ct 21 Juli 80, Vervolg). W. II. A. Z. Michel- 
hoff, gade v. J. J. P. Tichler, te Zwartewaal, beviel 15 Juni 80 van 
een dooden zoon. 

3 Vgl. Overijss. Bijdr. I, 312; Mr. J. v. Doorninck, Gesl. Aanf., 
bl. 685. Over Roelic Hagedorne, in 1331 knaap, Roland Hagedorne, 
ridder, in Kleefsland , en Rudolf Hagedorne, ridder, vóór 1338 heer 
van Issem, zie Nijhoff, Oorkonden, I, n°. 251 (bl. 262); II, n°. 89 
(bl. -110); I, n°. 335 (bl. 383). In 1556 is van de weduwe van 
Jan Hagedoirnken te Deventer sprake in Cat. d. Arch., nO. 1053. 
Helena Hagedoorn tr. Samuel v. Riemsdijk (zoon v. Ariën bij 
Grietje Visser), gezworen klerk v, convooien en licenten te Arnhem, 
en had tot kinderen Willem Karel Pieter v. R. en Sophia v. R. 
Wanneer leefden deze personen? J. D. Rolandus Hagedoorn, kap. 
kwartiermr, is Dec. 1879 te Padang geplaatst. H. Hagedoorn Rantjes 
trad  13  Dec.  70  af als burgerar v. Maartensdijk, en Jan Hagedoorn, 


DE  VELL"WSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   277 

c. Philip B. ', adelborst, gesneuveld in den zeeslag 
tegen de Engelschen 11 Oct.  1797. 

d. Herman B. , lid v, den raad der stad Deven- 
ter, f 1S25 in het krankzinnigengesticht ter 
stede. 

e. Hester B., tr. Mr. H. G. Kronenberg, notaris 
en advokaat. 

f. Margaretha B., tr. Walrad Otto baron v. 
Hugenpoth, kap., geb. 1768, f 6 Juni 1814 
op zijnen huize de Z wanenpol te Zevenaar '. 

a. Henric B., geb. 15 Nov. 1773, tr. 1799 Maria 
Margaretha Cost' (geb. 1780, f 8 Jan. 1848), 
bij wie: 

aa. Johanna Aleida B., geb. 8 Febr. 1800. 
bb. Henric B. , geb. 5 Nov. 1805, f 1 Maart 
1809. 


kooi»man te Almelo, werd 5 Mei 80 tot lid van den gemeenteraad 
aldaar benoemd. — Over de familie Rolandus zie Nav. XYI, 183, 
84. — Men heelt ook Hagdorn, b.v. H. A. L. Hagdorn, 1 Sept. 80 
in fnnctie getreden als directeur der nieiiv,geve.stigde Rijks-kvveekschool 
van onderwijzers te Maastricht. 

1 Volg. de N. Uitgaaf heette hij Bernard Winold Filip, geb. Febr. 
1781 te Deventer, diende als kadet op 's lands oorlogschip de Cerberus, 
en liet hij dapper strijdende het leven. 

~ Het huwelijk bleef kinderloos; hij hertrouwde 30 Maart 1799 te 
Diepenveen Sara ^Varmoldine bar. van Maneil ; vgl. Herald. Biblioth. 
1879, bl. 21, in een opstel, waar nopens de familie v. Hugenpoth 
belangrijke bizonderheden voorkomen. 

3 M^r. J. V. Doorninck, a. w., bl. 730. Een .lan Cost , i'ichter te 
Enschede, huwde Sara Budde (zonder tijdsbepaling). Nathanael Cost. 
was 1039— 50 te Deventer werkzaam als boekdrukker in de «Vergulde 
Bijbel». Zie over hem, zijn broeder Georgius C. (f 1655 als pred. te 
Rotterdam) en zijn zoon Joan C. , Dr. A. M. Ledeboer, De Doekdruk- 
kers, enz. in Noordncderland (1872), bl. 12G. Corn. Costius (zoon v. 
Georgius?), pred. te Helmond, was in 1652 inspector der cl. Peel- en 
Kempenland, werd oi) de Zutf. syn. 6-12 Sept. 1654 tot correspondent 
der Geld. syn. nanr de Noordhollandsche verkozen en verscheen op de 
syn. te Nijmegen i. d._ 18—25 Aug. 1658. 


278 DE VELUWSCHE FAMILIE TÜLLEKEK EN HAKE AANVERU'ANTEN. 

CC. Benric B., geb. 13 Juni 1810. 
dd. Gesina Margaretha B. , geb. 19 Aug 1813. 
b. Gerrit Jan B., koopman te Deventer, geb. 14 
Juni 1777, tr. 1800 Judith Yijfhuis, geb. 9 
Dec. 1780, t 1825, bij wie deze ticaalf 
kinderen : 

aa, Henric B. , geb. 6 Aug. 1801. 
bb. Maria Johanna Geertruid B., geb. 12 Aug. 

1803. 
cc.  Adam Budde, geb. 1805, t 1809. 
dd. Gesina Margaretha B., geb. 7 Aug. 1807. 
ee.  Margaretha B. , geb. 24 Jan. 1809. 
ff.  Adam B., geb. 10 Aug. 1810. 
gg. Barthold \Yinold Philip B., geb. 6 Juni 1812. 
hh. Herman B. , geb. 10 Jan. 1815. 
ii.  Warnera Wilhelmina B. 
kk. Willem  Hendrik  B. ,  geb. 20 Apr. 1821. 
11.  Hendrik Gerhard B. 
mm. Aleida Maria B. 
g. Willem Hendrik B. , geb. 25 Febr. 1784, luit. 
kwartiermeester bij het 2de bat. Nat. Militie; 
tr. l"". 21 Aug.  1808 AVarnera Wilhelmina v. 
Doorninck,  geb.  15  Sept. 1784, f te Amst. 
29  Juni  1812;  2^.  13  Oct.  1819 Charlotte 
Christina v. Beek. 

Had bij de eerste: 
aa- Gesiena Margaretha B., geb. 25 Mei 1809. 
bb. Wilhelmina  Elisabeth  Mechteld  B., geb. 

en overl. 1810. 
cc.  Henric B. , geb. en overl.  1810. 

Had bij de tweede : 
dd. Warnera Wilhelmina B., geb. 24 Aug. 1820. 
ee. Helmert Willem B., geb. 15 Oct. 1821. 
Nog zagen wij vermeld : 

Winoldus Budde, als prop. in 1737 ber. te Driimpt ; ber. 
23 Apr. 1743, bev. 9 Juni te Acquoy; ber. 20 Febr. 1748, 


DE  VELUWSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EX  HARE  AANVERWANTEN.  279 

bev. 9 Juni te Hattem (de Jongh , Naamlijst cl predd. v. 
h. Geld. syn., bl. 7S , 273). Zijn broeder Bernardiis Winoldus 
B. , als prop. in 1737 ber. te Haaften, werd ber. Sept. , 
bev. 30 -Dec. 1712 te Almelo (ibid. , bl. 81, vgl. m. bl. 273). 
Deze gebroeders kunnen zoons geweest zijn van Henric Budde, 
Henrikszoon bij Amelia Winoldi. Over hunne familiebetrek- 
kingen zie beneden, Begister I. Het overlijden van Maria 
Johanna Geertruid Budde (zie de vorige bladz.) te Markelo, 
oud 75 jaar, i Juli 1S7;>, is bekend gemaakt door haren 
broeder H. G. Budde, ongehuwd pred. aldaar. IVIargaretha 
Budde, wed. Mr. Gerhard Antony IJssel de Schepper, f te 
Olst 9 Maart ISSO, oud  71 jaar. 

Bij  Eertbeek  lag Buddekensgoed, in 1616 het eigendom 
van den graaf v. 1'ronckhorst '. 


Bijlage XYI. 

HUYGEN, nu HUYGHENS % en aanverwanten. 

WiUeml-e  [Wdhelma)   Tulleken,  Rutgersdr  bij Geertruid 
Gaymans  (bl.  75), tr.  1!) Juli 1551 Willem Huygen , heer 

1 Registers, bl. 51, 52. Jkvr. Theodora v. Br. (f S Mei 1620) ligt 
met haren gemaal Jhr. Maxiiniliaan v. Galen {j 1C08) met grafzei'k 
begi-aven in de Roomsche (destijds nog niet Protest.) kerk te Kuik. 
Ihr, Everhard v. Bi\, oud. te Remmel , vm'scheen op de Nijm. syn. v. 
27—29 Juli 1G25; Jhr. Cornelis v. Br. tot de Pol, oud. Ie Bemmcl, 
op de Z. Bommelsche syn. \. 8—13 Juni 1636 en o{) de Nijm. v. 19— 25 
Aug. 1658 [amittman en richter v. Overbetuwe (1652—72, Geld. Volksalm. 
-J879, bl. 158)]. Zie ook Nav. XXVIII , 557. 

- Vgl. Nav. XIV, 378. Nav. XXIX, 82, noot 1 aan het slot, en 
bl. 230 gewagen van Mr. Maurits Huijgens, in 1725,27 lid van den kerke- 
raad der Waalsche gemeente te Brielle, in 1724 lid der vroedschap aldaar. 
Joban Iliigen was in 1439 schepen te Deventer. Over Andries Iliigensz 
in 1508, zie Dodt, Jrchief, Vervolg door Jhr. Mr. A. M. C. v. Asch 
v. Wijck, I (1850), bl. 260. Over Johan Iluegen en Aeltgen, zijne 
vrouw, in 1570, zie Catal. <l . Arch. v. h. Gr. Gasthuis te Dev. , 
nO. 1125. Albert lluigensz, kap. der wacht op de Neude te Utr. in 
1566  (Dodt,  a.  w. ,  I,  1838,  bl. .321). lAFartinus Huygen, rector der 


280  DE  VELUW3CHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  UAKE  AANVERWANTEN. 

. V. Schoonderlocht eu Opvoorst, gecommitteerde v. H. H. M., 
burgemr v. Arnh. , afgevaardigd naar den Nijmeegschen land- 
dag V. 29 Nov. 1600, t 13 Aug. 1G16 [Nav, XV, 88); 
bij wien deze acht kinderen: 


school en ouderling te Doesburg, verscheen op de Harderwijker synode 
V.  1—5  Aug.  1637.  Herman  Huygen,  in 1638 burgemr v. Doesburg 
{Registers, bl. 89, 90), geh. m. Agatha Caldenbach, had tot zoon Dr, 
Adam H.(uygens), geb. 1615, secretaris, (volg. de iV. C-^iï^aa/, daarna) 
burgemr v. Doesburg, raadsheer bij den vorst v. Nassau, drossaard der 
hoogheid  Wisch, als ouderling der gemeente te D. op de Nijmeegsche 
synode  v.  10 — 13 Sept. 1645 (gecontinueerd 13 — 14 Aug. 1646). Deze 
bewerkte eene Beschrijving v. Doesburg, in 1754 door Mr. C. W. Vonck 
uitgegeven.  Hij,  secretaris,  en  Johan  Schaep,  schepen  v.  D., door 
toedoen  v.  Jacob Muys en Dirk v. Zuyien, schepenen aldaar, uit hun 
ambt  ontzet  zijnde,  werden  21  Febr.  1648  door het hof voorloopig 
hersteld  {Rcg.,  bl.  135).  Hij  en de zijnen moesten ingevolge vonnis 
V. h. Hof V. 13 Nov. 1651 hun ambt laten varen, onverkort ieders goede 
naam  en  faam,  zullende het hof nader uitspraak doen over het mis- 
bruiken van het stadszegel door ^Lartin Huygen (bl. 159, 60). In 1663 
was  hij  wederom  secretaris  v. D. (bl. 105) en in 1681 nog in leven. 
Het  zegel  van  Everhard  Huyghens  in  1660 zie Herald. Bihl. 1880, 
bl.  357.  Constantijn  Huygens,  heer  v.  Zuilichem,  geh. m. Christina 
v. Baerle  (wier wapen zie Nav. XIV, 378), staat op de jaren 1647,59 
vermeld  in de Piegisters, bl. 387, 184. Van Christiaan Huygens, heer 
van  Zuilichem,  io  ibidem,  bl.  391,  op  het jaar 1671 sprake. Adam 
Huygens werd in 1703 duor koop eigenaar van den kleinen Vrijenberg 
{Registers,  bl.  247).  Ook  Herald.  Bihl.  1874,  bl.  119, 155; 1880, 
bl.  257,  58,  59,  76,  en  Nav.  XV, 54; XXVI, 322, komt Huygens 
voor.  W. A. van  der Mandere en J. A. Huygens te Weesp kondigden 
26 Oct. 1879 het overlijden aan van hun dochtertje Johanna Elisabeth. 
J.  L.  Huygens,  rijksontvanger  te Druten, werd 17 Jan. 80 benoemd 
tot  rijksonlv.  te  Hees  (bij  Nijmegen).  C.  G. Küpfer, oudofticier, en 
J. M. Huygens te Putten (Veluwe) waren 19 Jan.  80 25 jaar gehuwd. 
W.  J.  en J. J. C. Huygens te "s Gravenhage, staan vermeld in Hl. Ct 
V.  7  Mei  80. A. J. v. Ende uit Amst. tr. te Leiden 13 Mei 80 A. A. 
J. M. Huygens. Mevr. v. Olpen^Huygens, presidente v. h. hoofdbestuur 
der  Nederl. Vrouwenvereeniging «Arbeid adelt», deed op de jaarverg. 
d.  leden  van  dat  bestuur  te Utrecht 20 Mei 80, met gunstig gevolg 
het  voorstel,  om  de  vriendschappelijke toenadering dier Vereen, met 
de Vereen. « Tesselschade » te bevorderen. L. II. Huigens, kap. d. infant, 
te Breda, tr. Juli 80 te Gorinchem J. H. A. Kuhnen, en Gottlieb Salomon 


DE  YELüWSCEE  FAMILIE  TULLEIvEN  EN  HAP-E  AANVERWANTEN.   281 

3. Willem Huyghens, geb.  15S9  ) 

4. Jan  H., geb. 21) Jan.  1591    j  f ongehuwd. 
6. Aleid H. , geb. 1591. ' 

1. Antonie H., geb. -27 Mei 1585, J. ü. D., sedert 29 
Apr. 1611 raadsheer in het Hof v. Geld. , tr. Johanna 
de Bye ^ tot ^Yayestein (hertr. m. Jan Glimmer-); 
bij wie deze drie kinderen : 


Huygens trad Juli 80 te Buren met Maria Jacoba Beekman in den echt. 
Of evenwel, en zoo ja, in hoeverre dan, onder deze allen eenige maag- 
schap bestaat, is mij onbekend. In Nav. XXX, 149, heet het in deze 
Bijlage vermelde Geldersche geslacht II. vermoedelijk uitgestorven. Te 
Acquoy vindt men de Huigensteeg. — Over Vonck, zie de N. Uitgaaf. 
Nog te Haarlem Vonk {Hl. Cl \\ Juni 80). Te Driel (Bommelerwaard) 
vindt men den Yonkekamp; en geen wonder, wijl bij voorbeeld Theodorus 
Vonck, als ouderling dier gemeente op de Arnh. syn. v. 15 — 20 Sept. 
1647, Harderw. syn. v. 23 — 30 Juli 1656 tegenwoordig, en Diderick 
Vonck, in dezelfde betrekking op de Arnh. syn. v. 17 — 23 Aug. 1659 
verschenen, het schepenambt in de hooge Gerichtskamer ter plaatse 
bediend hebben. — Een Lubben Schaep was in 1433 burger te Deven- 
ter. Zie ook dezen naam vermeld in de TijdrckenJi. Lijst v. Ji. oud 
arch. V. Oldcnzaal , bl. 27, 37, alsmede in de Gesl. Aant. — Wat 
Caldenbach nog betreft, boven, bl. 25, is onvermeld gebleven, dat de 
raadsheer Dr. Johan C. , burgemr v. Zutfen, op de Arnh. syn. v. 
2 Sept. 1619 die gemeente als ouderling vertegenwoordigde. Zie ook 
dien naam in Nav. XXIX, 490; XXX, 141. 

1 Wapen, zie Armorial, p. 2076 (de zeven bijen). Over Dr. Arnd 
de Bye tot Wayestein, burgemr v. Bommel, curator v. Harderwijk, 
als ouderling te Bommel op Zutf. syn. 8 — 11 Aug. 1638, in 1647 door 
Lodewijk XIV ridder gemaakt, lid v. den raad v. state, geh. m. 
Margaretha Bicker, zie Bouman, a. w. , I, 149, II. 648. Hij komt ook 
in de Registers., bl. 163, op het jaar 1652 voor als in proces zijnde 
met Catharina v. Stepraedt, doch daar is zijn naam verkeerd gesteld. 
Zie over Arnd en Johan de B. de N. Uitgaaf en de daar vermelde 
schrijvers. Vgl. ook Nav. XXIX, 50, 633. Anna de B. tot W. , wed. 
Jacob V. den Steen, in leven burgemr v. Tiel , werd als erfgename 
haars broeders Johan de B., ridder, 8 Aug. 1688 beleend met de 
Oude Hofstad te Herwijnen, en liet hare besloten dispositie 12 Jan. 
1701 approbeeren. Den 1 Juni 1714 w^as zij overleden. Zie nog Herald. 
Bibl. 1880, bl. 180, 205, en Nav. XXIX, 590, 633 (bij du Bois). 

~ of Glummer, wapen, ibidem, p  431rt. Hij werd geboren te Bommel, 


282   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

a. Aleid H., geb. 1612, f 20 Aug. 1636 te Bommel 
aan de pest. 

b. Joban ïï.     ( 

r^   .   -j TT  /  t kinderloos. 

c. Geertruid H. j  ' 

8. Dirk H., heer van Opvoorst, kap. in statendienst, 
vervolgens luit. kol., kommandant v. Arnh., later 
V. Breda ; tr. Anna Cornelia Pauw tot Heemstede ' , 
bij  wie : 

b. Adelheid H. 
a. Anna H. j 

c. Anna H. ; f jong. 

d. Anna H  ) 

e. Willem H., heer v. Opvoorst en Honkoop, kanun- 
nik des Doms te Utrecht, f ]5 Oct. 1680, tr. 
Catharina v. Bronckhorst. Zie hunne afstammelin- 
gen Nav. XXX, 155,56. 

2. Rutger H. , ridder, geb. 27 Aug. 1586/7-, t 21 Aug. 
1666,  sedert  1618 burgemr v. Arnh., extraord. raad 


\vas eerst burgemr aldaar, werd vervolgens afgevaardigde ter generali- 
teit, 9 Juli 1023 syndicus v. Nijmegen, en overleed als raadsheer in 
het Hof te Arnh., nadat hij als zoodanig op de Zaltbommelsche syn. v. 
8—13 Juni 1630 was verschenen. Over het portret van Cornelis Joosten 
Glimmer, geb. 1588 te Amst., zie Nav. XVII, 170. Ottü Glimmérus, 
pred. te Breukelen, trad 1035 in dienst te Tiel, verscheen van wege 
de Tielsche cl. op de Zutf. syn. 28 Juli— 2 Aug. 1641, f 1080, geh. 
m. Maria Glimmérus (f 1000), bij wie Maria, gade van Johannes v. 
Raesfelt, 1607—90 pred. te Echteld. 

1 Nav. XXIX, 209 vermeldt eene CorneUa Pauw tot Achttienhoven 
als gade v. Coenraad v. Heemskerck (Nav. XXX, 53—57), wier dr 
Aletta Johanna in 1711 Willem Hendrik v. Schuylenburgh huwde. Zie 
ook ibid , 1)1. 550. — Petrus Pauw , 1072—77 pred. te Ochten, 1077-1702 
(zijn stertjaar) pred. te IJzendoom, geh. m. El isabeth Ridders (f 1715). 
Godefridus Paeuw, pred. te Amersfoort, was op Nijm. syn. 29 Sept.— 4 Oct. 
1052 correspondent der Utr. syn. E. A. W. Pauw is thans leeraar der Fran- 
sche taal aan de middelbare school te Haarlem (HL C^v. 7 Mei 1880).— 
V. Heemskerck, nog te Berlicum, geh. m. v. Werdt (— v. Weerde?), 
zie Hl. Ct 8 Juni 80. 

2 Volg.  Nav. XXVI, 59, zag hij eerst vijfjaar later het levenslicht-. 


DE  YELUWSCtlE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  283 

in h. Hof V. Geld., gecommitteerd ter Generaliteit, 
rentmr v. Veluwe, eerste huismr v. St. Nicolaas, 
stichter en heer v. Clarenbeek. Yanwege den magi- 
straat V. A. verscheen hij op de Arnhemsche synode 
V. 15--20 Sept. 1647. Ook is hij vermaard geworden 
door zijne staatkundige zendingen, en was in 16G5 
gevolmachtigde op de vloot van onzen staat '. Tr. 1^ 
Nomena- v. Lintelo (kinderloos), 2". Charlotte Louise 
V. Meetkercke % o'\ Anna Margaretha v. Stralen'*. 


Doch vgl. iVay. XXIX, Ó83; XXX, 151. Den 3 Sept. 1G57 getuige bij 
het huwelijk v. AViilem H., burgemr v. Arnh., niet Josina Goris, 
waarover zie JS'a.v. XXIX, 88, 80. 

1 Toen in 1GG5 de Hollandsche vloot tegen de Engelsehen zou uit- 
zeilen, wei'den drie gevolmachtigden der algem. staten op die vloot 
afgevaardigd, en wèl Piutger H., wegens Geld. lid der Algem. Staats- 
vergad., de raadpensionaris Jan de Witt en Johan Boreel, burgemr v. 
Middelburg; zie Wagenaar, XIII, 154. 

~ Volg. de N. Uitrjaaf en Xav. XXX, '147, 48, Numida. Vgl. Nav. 
XXX, 151  (Nurnmena). 

2 of Mittkerk. Volg. X'. Uitfjaaf, v. Meerkerken; fautiet, zie Nav. 
XXX, 148, en vgl. Nav. XXIX, 584. 

•i Volgens de xV. l'it'jaaf' Agnes de Soete van Houteringe Barmcs 
(lees, barones) de Villiers, doch dit is abuis, zie I\Ir. J. v. Doorninck, 
GcslacJith. Aanteek., bl. 231 en Nav. XXX, 148. Nav. XXX, 151 leert 
ons hoe dit abuis ontstaan is; de moeder van C. L. v. Meetkercke heette 
aldus. Het wapen van v. Stralen is in zilver twee schuingekruiï^te ge- 
punte pijlen van zwart; een sprekend wapen deilialve, want Pfeil :zr 
Strahl. Gansch anders is het zegel uit 1422 in //^ra/ri. i?t6/. 1880, bl. 360; 
doch het is de vraag "of daar ^vel van «v. Stralen», en niet eerdei' van 
«Spruytgen :> sj)rake zij. Over Dirk v. Stralen , in 1482 Tielsch bui'ger; zie 
Geld. Volksalm. 1878, bl. 125 (vgl. m. ibid., 1880, bl. 22). Roelof v. 
Stralen , schepen en ouderling te Bommel , was op de Arnh. syn. v. 15 — 20 
Sept. 1647. Over Mr. Hendrik v. Str. , geb. 1751 te Hoorn, 1781 i-aad 
in de vroedschap te Enkhuizen, 1787 secretaris v. h. collegie v. gecom- 
mitteerde raden der staten v. Holland en Westfiiesland in We^tfr. en 
het Noorderkwartier, onder Schimmelpenninck's bewind secret, v. staat 
v. binnenl. zaken, en als zoodanig belast met het bestuur d. eere- 
diensten, zoodat hem het toezicht van algemeene politie in het kerke- 
lijke werd toevertrouwd, zie het geschrift v. Jhr. Mr. D. v. Akerlaken, 
•besproken  in  de Stemmen voor Waar/i. en  Vrede., 1879, bl. 30 — 44; 


284  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Bij de tweede had hij : 

a. Nomena (Numida) H. , f ongehuwd. 

b. Agnes H. , geb. 1631, j 2 Mei 1708, begr. m. 16 
kwartieren, tr. Willem Verbruggen % burgerar v. 
Vlissingen, vanwege Zeeland gecommitteerd in de 
Generaliteitsrekenkamer , geb. 1617, t 28 Dec. 
1701  kinderloos. 

c. Willem H.  / 

d. Louise  H.  1 t ongehuwd. 

e. Anna Wilhelma H. , f 2'Z iMaart 1686, tr. Adriaan 
V. Heerdt tot Craaijeveld% waldgraaf v. h. Neder- 


alsmede Ypey en Dermout, Gesch. d. Nedei^l. Herv. Kerk, IV, 296,99, 
302,09. A. V. Stralen te Haarlem ^-as Mei 1879 lid der Haarl. subcom- 
missie tot aanbieding' van een Nationaal Huldeblijk aan koningin Emma, 
en staat als voorzitter v. h. bestuur der Haarl. Vereen, tot bevordering 
van koepokinenting in de Hl. Ct v. 3 en 14 Juni 80 vermeld. V. Str. 
komt ook te Dodewaard voor (.V.  Tielsche Ct 12 Juni 80). 

1 Rutger Janszoon Verbruggen (met Goosen v. Corler, schout v. li. 
ampt Nijkerk) uit de cl. v. Nedervekuve op de Hard. syn. v. 15 Juli 
1595 en op de Zutfenscbe v. -18 — 20 Juni 1605, ^vas in 1615 pred. te 
Brummen. Zijn zoon Jobannes V., pred. te Putten, verscheen op de 
Hard. syn. v. 27 Juli— 2 Aug. 1621, op de Zutfenscbe v. 15—18 Aug. 
1027, en als synoJaal afgevaardigde op de Arnberascbe v. 15 — 18 Juli 
1640. Zie ook eenigen van dezen naam in de N. Uitgaaf. Willem V. 
voerde de drie haringen. Eén met Verbrugge'? Pb. Yerbrugge te Wad- 
dingsveen staat Hl. Ct 16 Juni 80 vermeld. Te Rotterdam was W. A. 
Viruly V. voorzitter der vergadering v. aandeelhouders der Rotterd. 
Handelsvereeniging i. d. 18 Juni 80. Aan L. J. A. V., Ie luit. kwartiermr 
V. b. O. I. leger, met verlof bier te lande, is tijdelijk opgedragen bet 
onderwijs in de Indische milit. administr. aan den cursus voor de 
milit. adm. bij bet Instr. bat. te Kampen, ter opleid, voor 2e luit. 
kwartiermr. Hermina Susanna V. f 3 Juli 80 te Haarlem, oud 81 
jaar, zuster van F. E. Verbrugge. 

~ JNav. XVI, 185, « Craeyewert >) (Kraaienweerd) geheeten. Ziedaar- 
tegenover Nav. XXX, 152, waar tevens de tweede vrouw van Adi'iaan 
V. Heerdt niet als Johanna, docli als ]Maria Gijsberta v. Br. voorkomt. 
Zie over v. Heerdt, Nav. VIII, 111; XV, 310,50; XVI, 20—22 (waar 
men  op  bl.  21 vindt, dat Wendela v. Brienen de tweede vrouw was 


DE  YELUWSCHE  FAMILIE  TCLLEKEN  EN  HAUE  AANVERTV.VNTEN.   585 

rijksch  wald,  burgemr v. Nijm. en gecommitteerd 
ter Generaliteit (f 13 Juli 171 1^, hertr. m. Johaima 
V. Ikonckhorst) , bij wien deze twee kinderen: 
aa. JS". (N.) y. Heerdt. 

bb.  N.  N. V. H. , tr. N. Meijer, majoor in staten- 

dienst, bij -wien één zoon. 

f.  Wilhelma Catharina H. tot Clarenbeek , f U' Aug. 

1700;  tr.  -27  Febr.  1675 te Arnh. Casijn v. der 

Heil ^  tot  de  "Wildbaan en Yeenacker, geb. IGll 


van  Johan  v.  Heerdt  tot Hunderen , kap. d. waardgelders op Velinve 
in 1G20,  7 20). 

1 Wapen, het ankerkruis v. h. Armorial, p. 4066. — Ilenrik v. 
Helle was in 1431 richter van Veluwe. Aan Gosijn v. der Helle werden 
18 Maart 1513 door Utrechtsche bnrp:ers zijne paarden ontnomen bij 
gelegenheid van vijandelijkheden, door de Utrechtschen tegen de Gelder- 
schcn nabij de stad Utrecht gepleegd; hetgeen blijkt uit den brief, 
door Hendrik de Groei!' v. Erckelcnz, bevelhebber te Tiel en Wage- 
ningen, 19 iMaart aan den bisschop v. Utr. geschreven; zie Dodt, 
Archief (Vcrvohj, U, 59), die I (183S), bl. 250, van Frans Willem 
V. Helle tot Gelder gewag maakt. Herman v. der Heell was in 1577 
geërfd Oft de Veluwe. Zie over dit geslacht Nav. XXVHI, 91—93, 
alsmede Mr. J. v. Doorninck, a. w.; waarbij diene, dat Herman v. der 
Heil in 1610 in proces lag met Anton v. Dompseler belangende het 
Icenbezit van het goed de Heil o. Putten {Registers, bl. 425), en dat 
Jhr. Johan v. d. Heil, burg. en oud. te Harderwijk, op de synode te 
Arnhem 15—20 Sept. 1647, zoowel als op die te Zutfen v. 8— 11 Aug. 
1638 verscheen. Wat de boven, bl. 5, noot 2, opgemerkte verwisseling 
van « V. der Heil» met «Verhell» aanbelangt, een treffend voorbeeld 
daarvan is ook in den familienaam v. der Mueden aanwezig; immers 
Andieas v. der ^lueden woonde in 1510 op IVrmueden (sic) — landgoed 
o. Twello (Cat. d. Arch., no. 820). Tus.schen Putten en Nijkerk vindt 
men het gehucht Heil; de Eel is een bouwland te Echteld, een uiter- 
waard te Maurik en te Dreumel (bij den Vorenschen dam); de Hel of 
Kleine Hel een weiland te Indoornik (Overbetuwe) , terwijl Te Hel de 
benaming is van een uiterwaard te Maasbommel. — Over v. Dompselaer 
zie Dodt v. Fl., Archief, I, 243; Bijdr. tot de Gesch. v. Overijssel, 
III, 322; IV, 174; V, 75, 79, 224; Gesl. Armt., bl. 279, 469; 
Registers, bl. 247, 286, 345; Nav. XXVIII, 251,54; XXIX, 46,324,25. 
Reinier v. Dompselaer, J. U. L. uit de Kuinre, tr. 10 Dec. 1669 
Lummigje v. Hoogstraten {Overijss. Bijdr., VI, 230). De Domselaar is 


286   DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  TTARE  AANVERWANTEN. 

te Zutfen (zoon v. Gerard Casijn, burgemeester en 
ouderling te Zutfen, op de Arnh. synode v. 15 — 18 
Juli 16iO, vanwege den raagistr. v. Z. op de 
Zutf. syn. 28 Juli— 2 Aug. 1641 en 28—31 Juli 
1614; vanwege het Hof v. G. op de Zutf. syn. v. 
6—12 Sept. 1654, Harderw. syn. v. 23—80 Juli 
1656, Zutf. syu. v. 3 — 10 Sept. 1657 en Arnh. 
syn. V. 17 — 23 Aug. 1659; curator der Akademie te 
Harderwijk), in 1664 verschreven in de ridderschap 
V. Veluwe, in 1680 burgemr v. Lochem, 23 Febr. 
1681 in de pi. zijns vaders (f 21 Mei 1681) van- 
wege de graafschap Z. ordin. raad in dèn Hove. 
V. Gr., in 1704 met Johan v. Arnhem door de 
steden gevankelijk naar Arnh. gebracht, en eerst 
na eenigen tijd, op aandrang van het Hof ontslageü ; 
in 1720 president v. h. hof, stadhouder der leenen 
in G. , t --J Sept. 1724/32; kundig beoefenaar der 
vaderl. geschied., van wiens nagelaten papieren 
Mr. P. Bondam een nuttig gebruik maakte \ Zij 
had bij  hem : 


de. benaming van een weiland te Meetten (o. Lienden). ■ — Zie over 
V. Hoogstr., Overijss. Bijdr., II, 291; IV, 159;. YI, 230. J. F. v. 
Ilöogstr. overleed 1870 als pred. te Utrecht, zijn zoon J. W. v. H. is 
thans pred. te Winkel, en de fabrieksfirma Gerrit v. H. en Zoon treft 
men te Zwijndrecht aan. Ook te 's Gravenhage (HL Cl 19 Juni 80). De 
kadet W. F. v. Hoogstr. is 14 Jnni 80 tot 2e Init. d. art. bevorderd. 
1 Over zijn vader Gerard Casijn zie de N. t/iïgao/, waar abusievelijk 
aan den zoon (Casijn) \V. C Krugers tot vrouw wordt gegeven, en 
zijne dochter Anna Margaretha geheeten wordt. Was W. C. Krugers 
ook wellicht de gade van Casijns zoon, Gerhard Casijn (-|-175G)? 
Maar volg. Nav. XXX, 148, stierf deze niet slechts kinderloos, doch 
ook ongehuwd. — Is Krugers één met Kruger? Een Kruger kwam 
Juni 1880 met Jorissen en Jjubert in deputatie in de Kaapstad aan, 
teneinde mondelinge en schriftelijke pogingen aan te wenden om door 
Engeland vrije staatsinstellingen aan de Transvaal te doen geven. Tot 
zoolang wilde men aldaar niet van door de Engelsche regeering beoogde 
Conferentie  of  Confederati<^  hooren.  Do  Hl.  Ct v. 16 Juni deelde een 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLKKEN  EN'  HARE  AANVERWANTEN.   287 

aa. Gerhard Casijn v. der Heil tot de Wildbaan, 
geb. 1075, in 17:2-1 beschr. in de ridderschap 
V. Yeluwe , f 1756 kinderloos, als de laatste 
van zijn stam. • 

bb. Anna Maria (Margaretha) v. der Heil , geb. 1677 , 
tr. Lammert Floris baron v. Till ^, majoor, verv. 


brief mede, door Kr. en Joubert namens de bevolking der Transvaal- 
sche Republiek aan den Engelschen minister Gladstone gericht, om 
tegen de annexatie door Sir Theoph. Shepstone, nogmaals te protesteeren, 
raet verzoek om het tractaat van Zandrivier (ao. 1852) in volle kracht 
te herstellen, opdat er een vredesverdrag tot stand mochte komen 
tusschen de vei-tegenwoordigers der koningin van Engeland en die 
der Boeren-emigranten^ stichters der Zuid-Afrikaansche republiek. 

1 Wapen, zie ArriwriaJ , p. 10416 (Gueldre). In 1507 was Albert 
V. Thill rentmeester des kapittels v. Zutfen {Registers, bl. 371). Zie 
ook N'iv. XXVI, 415, vgl. m. d'Ablaing v. G., Ridderschap v. Veluwe^ 
bl. 14i. II. v. Till had 20 Oct. 1732 verschil met W. Janssen over 
het recht van turfslaan in het Groenland, behoorende tot de Lierder- 
mark {Rerj., bl. 28Gj. G. A. baron v. Till, Ie luit. d. art. , werd 4 Aug. 
1879 tot kap. 2e kl., en W. E. baron v. Till, controleur d. belast, te 
Enschedé, 13 Febr. 80 tot contr. te Gorinchem benoemd. Zie ook 
Herald. Bibl. SO, bl. 347. De Til is een weiland te Ophemert, doch 
dit kan ook van eene andere familie v. Til herkomen. Immers Thomas 
V. Til, eerder abt v. St. Bernard bij Antwerpen, was in 1578 Hervormd 
pred. te Delft (Ypey en Dermout, a. w., II, 19); deze staat echter ook 
onder den naam a v. Tielt » en «Tilius» bekend; zie Aanteek. o\^ 
dl. II, bl. 210. Over Salomo v. Til, in 1704 hoogl. te Leiden, zie 
ibid., III, 358. Over Hendrik Nicolaas v. Til, f 3 Juni 1872 als hoofd- 
snppqost bij het Walenweeshuis te Amst., schrijver voor de jeugd, zie 
het Supplement tot de N. Uitgaaf, die ook zelve geraadpleegd kan 
worden. Johannes v. Til te Hillegom huwde Mei 1879 Elisabeth Johanna 
Burggraeff. J. v. Til Rzn. te Hillegom tr. 2 Oct. 79 G. Rijnsburger te 
Sassenheim; Lubartns v. Til en Maria v. Waveren te Hillegom dankten 
25 Apr. 80 voor de belangstelling, bij hun 25 jarig huwelijk ondervonden. 
Evenals v. Til niet tot den adelstand behoort, zoo heeft men ook niet- 
adellijke v. Till's, b. v. G. Stoutenbeek , geb. v. Till , te Haarlem, 31 Mei 
1879 bevallen van eene dr. Misschien moeten de beide eerstgenoemde 
V. Till's hiertoe ook gerekend worden. Een Aerndt v. Till woonde ia 
1534 in de Nieuwstraat te Deventer {Cat. d. Arch., no. 943), Was hij 
edelman'? — Te Deventer was in 1598 sprake van Vrouw Borchgrauens 


'ÏISS   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

luit. kol. en kap. v. een Geld. reg. voetvolk, 
komraandant v. St. Andries, bij wien kinderen, 
cc. Rutger v. der Heil tot de Hoeve , en later tot 
Clarenbeek, geb 1678, f 1718, tr. r'.inl721 
Lucia Anna Mulert, ged. te Zwolle 22 Juli 
1674, f 4 Aug. 1728 kinderloos, dr v. Jan 
Ludolf M. tot Baekenhage bij Fenne Roelinck , 
dr tot Yechterweerd ; 2o. 31 Oct. 1729 Johanna 
Charlotte Agnes bar. v. Heijden, f kinderloos, 
ee.  Walravina  v.  der  Heil,  geb.  1681, t  1709, 

tr. Johan v. ^Yljnbergen tot Glinthorst '. 
dd. Lumina  Stepbanea   v.  der  Heil,  geb.  1681, 
t   1780   kinderloos;   tr.  1729  Johan  Ludolf 
Mulert,  kap.,  dood  1716  (broeder  v.  Lucia 
Anna), hertr.  1732/33 met Judith Agnes Mulert 
tot Oldeuhof'-. 
ff.  Anna Wilhelmina, geb. 1687, f 1753 ongebuwd. 
Eij de derde had Rutger : 
g. Anastasia Geertruid H. , geb.  1615, tr. Daniel Des 


(Gat.  d.  Arch.,  n^. 1 115). Over rentmr  Burchgrave in 1G19 zie Nav. 

XXIX, 596. 

1 A'gl. ISav. XXVI, 59. Volg. Nav. XXX, 148, overleed Walravina 
V. der Heil in 1737. Glinthorst behoorde in het midden der 16e eeuw 
aan Gracht v. Gamphuy>en; zie iVay. XXX, 201. Zou de d. t. p. bedoelde 
in eer.ste huwelijk gehad hebben Elisabeth v. Buren (//t^ra7(/. i>i6/. 1879, 
bl. 243), en als haar weduwnaar hertrouwd zijn met Glementia Bentinck 
{\  1588,  na  zijn  dood  hertrouwd met v. Harteveld)? Zie ook Nav. 

XXX, 141, eene v. Gamph. vermeld. 

~ Zie Mr. J. v. Doorninck (a. w., bl. 192,93) , die ook nopens Roelinck 
en V. Wijnbei'gen verdient te worden nagelezen. Nav. XXX 148 noemt 
Johan Ludolf's eerste vrouw Louisa Susanna Stephanea. Bernhard 
Mulhart (Mulert) was in 1318 richter v. Deventer. Johan Mulert te 
Vollenhove nam 20 Jan. 1407 wegens 6 gl. zijn eerste teeken tegen 
Elis \an den Ghcijne; zie Tijdrekenk. Jiegister enz., II, 149, dat men 
ook op bl. 412 over Gerrit Muyl^rt in 1482 raadplege. Over teekens 
of wasteekens, zie Overijss. Bijdr.., III, 117. Johan Mulert was in 
1532 rentmeester, Seino Mulart in 1533 drost van — Salland. Zie ook 
een lid vermeld in Nav. XXX, 202. 


DE  VELU^VSCHE  FAMILIE  TULLEKEN   Ex\  HARE  AANVERWANTEN.   289 

(de) Marets S geb. 1636, intendant v. Willem III, 
koning v. Engeland, f 19 Juli 1714 te 's Grave- 
sande , zoon v. Samuel. 

Heeft bij hem: 
Anna Margaretha Des M. , in 1728 gade van Ernst 
Hendrik v. Ittersum tot den Oosterhof , en eenige 
erfgenaam  harer  grootmoeder  A.  M. v. Stralen 
{GesL Aant., bl. 231). 
h.  Willem  Goswijn  H.  tot  Clarenbeek,  burgemr  v. 
Arnhem , gecommitteerde ter Generaliteit , f 2 Aug. 
1699 ongehuwd. 
i.  Goswijn Philips H. , f 1 Maart 1672 ongeh. , begr. 

te A., met de vier kwart. v. Nav. XXX, 152,53. 
k. Johan Antonie H. , f ongehuwd. 
5. Jan H., heer v. Opvoorst, geb. 23 Jan. 1592 , commis- 
saris V. monstering en kolonel d. infant. , te A. over- 
leden aan eene kwetsuur 19 Juli 1641 vóór het Genne- 
perhuis bekomen-; tr. Margaretha v. Panhuys tot Crone- 
steyn ^ , bij wie deze drie kinderen : 
o. Eutger H. , f ongehuwd. 

b. Barthold II. , heer v. Opvoorst , kap. in statendienst , 
1658 nog in leven; tr. Johanna de Ruyter* (hertr. 
m. Frangois de Bons , eersten burgemr v. Breda) , 
bij wie : 


' Zie zijn uitvoerig grafschrift, waaruit wij leeren, dat hij te voren 
eenigen tijd predikant (veldprediker?) moet geweest zijn, iVau. XXVIII, 
49, 50, en vgl. ibid., bl. 205. Men heeft nog tegenwoordig de combi- 
natiën de Marees van Swinderen (zie b. v. üera^c^. J5i&L 1874, bl. 130,31) 
en de Marez Oijens (vgl. Nav. XXVII, 574). 

* Vgl. de iV. Uitgaaf^ o. h. w. Zie over de inneming van dit fort 
door prins Frederik Hendrik, Wagenaar,  Vaderl.  Geschied., XI, 305. 

3 Deze heerlijkheid was gelegen bij de Lammenvlietsche schans (nabij 
Leiden), zie Nav. XXIX, 88. 

4 Johan de Ruyter, als ouderling te Zutfen op de Zutf. syn. v. 1610 
tegenwoordig, is misschien één persoon met Joh. d. R. , burgemr v. 
Wageningen, die op de Arnh. syn. v. 22—24 Juni 1624 verscheen. 
Anthonis  d.  R.  was  in  1644  richter  en  dijkgraaf  te  Wageningen 

19 


290  DE  VELÜVVSCtlE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HARE   AANVERWANTEN. 

aa. Johan H., t 2^ ^ec.  1721 ongehuwd. 

bb. Anna Maria Margaretha 11., tr. Charles Herre- 

forth (Hereford), luitenant, kinderloos, 
a. Dr. Willem H., heer v. Cronesteyn, burgemeester 
V. Arnhem, gedeputeerde v. h. kwartier v. Yeluwe, 
en vervolgens gecommitteerde ter Generaliteit, f 28 
Aug. 1669; tr. volg. huwlijksvoorw. v. 3Sept. 1657 
Josina Goris (hertrouwd met Martinus Goris), dr 
V. Lambert, raad en pensionaris of syndicus der 
stad Nijmegen % bij wie: 
aa. Margaretha H. tot Cronesteyn, tr. 1683 Willem 

V. Heukelum, luit. gen. d. infant, en kol. v. een 

regiment  infant,  in  statendienst  (f 22 Maart 

1710), bij wien : 

aaa. Johan Frederik v. IL, f 1716/17 kinderloos. 

bbb. Maria  Anna v. IL, ged. o Aug. 1696 te 
A. , tr. aldaar in 1714" Philip Christoffel 


(Registers, bl. 111). De Haarl. Ct v. 25 Maart 1879 maakt melding 
van Dina Johanna de R. , wier weduwnaar Willem Besemer, emerit. 
pred. V. Berlikum c. a., 21 Maart 1879 te Ginneken overleed, oud 
bijna 70 jaar. H. C. K. Th. de Ruyter, Ie &tadsgeneesheer te Sama- 
rang, werd April 1880 eervol uit 's lands dienst ontslagen. De Ruiters is 
een weiland te Dodewaard, de Ruit ershucht (-hoogte) een zoodanig in den 
PrinsWillemspolder te Echteld, alsmede te Maasbommel; de Ruyters- 
kamp een weiland te Renoy, terwijl men te Lienden een Ruiterstiend 
aantreft. 

' Zie Aav. XXIX, 88, waar Lambert Goris (zie over hem de iV. 
l/itgaaf) niet onder de magen en dedingsvrinden voorkomt. Dr. Lam- 
bertus Goris, syndicus d. stad Nijm. en oud., verscheen op de Nijm. 
syn. V. 7 — 40 Aug. '1639; Jacob Goris, schepen en ouderling te Nijmegen, 
op de synoden te Arnhem 15 — 18 Juli 1640 en Zutfen 28 — 31 Juli 1644, 
als burgemeester v. Nijm. op Nijm. syn. v. 29 Sept. — 4 Oct. 1652. 
Johan Goris werd als praeceptor der 4e kl. aan de Lat. school te 
Dordrecht opgevolgd door Martinus Huyghens (emerit. 1696, j 1709). 
Josina Goris heet Nav. XXIX, 586, Johanna; vgl. daartegenover N'au. 
XXX, 

2 Yolg. Nav. XXVI, 486, m 1713. 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.  291 

Menthen \  ritmr in statendienst , zoon v. 

Adriaan ,  burgemr  v.  A.,  bij  N.  N. v. 
.   Molenschot -. Heeft bij hem : 

aaaa. Adriaan Willem M. 
7. Everhard H. , geb. 13 Dec. 1596, commissaris v. 
monstering der militie van de staten-generaal , huis- 
meester Y. St. Peter , heer y. Overhagen en de Locht 
(Schoonderlocht) , burgemr y. Wageningen ^ f 3 Febr. 
1675; tr. Maria y. Ommeren, Johansdr bij Anna 
Buddingh % bij  wie deze ^//"kinderen: 


1 Wapen, zie Artnonal , \». 0996. Als zuster v. iMaria Anna v. Heu- 
kclum Avordt in JSav. XXVI, 435, nog genoemd Augusta Wilhelma 
V. 11. , ged. [o Arnh. 2 Sept. 1086. Philip Christ. M. had 27 Juli 1719 
vóór het hof v. Geld. verschil over het reclit o}) het landgoed Larestein 
met Henrica en Anna v. Gelder, die in haar recht Levesligd werden 
(Registers, bl. 204;. Hij betwistte 29 Juni 1730 Lucas Hackfort, eige- 
naar van de Middelweerd te Westervoort , het recht v. visscherij in 
den «hanck» (strang) achter die weerd (ibid., bh 289). Reeds vroeger, 
en wel 8 Aug. 1081 werd Georgius !Menthon , cand. tot den h. dienst, bij 
de Tielsche classis voor gerecommandeerd aangenomen. Godefridus M 
weid O Nov. 1081 bev. te Avezaat, vertrok 1085 naar Spankeren, 
Ellekom en Dieren, 1089 naar Arnhem, f 1714. Zijne dr Theodora 
Godefrida M. tr. 13 Juni 1711 te A. Dirk v. Kuyven; zie i^ay. XXVI, 480. 
Vgl. over v.Paiyven, ibid., XVIII, 58, XXIII, 209, XXVII, 311, XXVIII, 
320; over Pieter v. Ruyven (j 17 Mei 1710), die het lustslot het Loo 
met zijn kunstig schilderwerk versierde, alsook de praalbogen schilderde 
toen king AVilliam te 'sHage werd ingehaald, zie de iV. Uitgaaf. C. 
R, V. Ruyven , hoofdopzichter der genie te Deventer , vond een stuur- 
toestel voor een spoortrein uit, genaamd Rectificateur, zijnde een 
mechanieke toestel, waardoor de machinist van een spoortrein de loco- 
motief, en dus ook den geheelen trein, bij spoorwissels, in alle rich- 
tingen kan besturen; zoodat de loop of richting van een trein niet 
meer geheel afliankelijk is van wisselwachters (ü/. Cowr. v. O Juni 1S79). 

2 Wapen, zie Jrmorial, p. 717&. Zie Nav. XVI, 29 (bij v. Dongen). 

3 Everhard H. lag 20 Juli 1059 in proces met Gerrit Johan v. Weede 
(zie eenige-n in de N. Uitgaaf) tot Biljoen , omdat deze het water der 
Broekerhover- of Biljoensche ber-k, hetwelk jaren herwaarts op de 
havezate Overhagen de vijvers v^dde en de landerijen bevochtigde, 
had doen ophouden {Registers bl. 184). — Het wapen v. Buddingh is 


•292  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

b. Jan H. , geb. 1643, verdronken 20 Juli 1656 in 
den  Rijn  te  A.  bij de St. Sebus- of Sabelspoort. 

d. Anna H. , geb. 19 Febr. 1647, f 14 Nov. 1719 
kinderloos. 

e. Antonie H., geb. 7 Apr. 1648, burgemr en hoog- 
scliout V. Wageningen , bij gelegenheid der regeerings- 
verandering te A. in 1703 tot lid van den nieuwen 
magistraat (Nieuwe Plooi) benoemd, doch ongezind 
bevonden om het lidmaatschap te aanvaarden '; 
t 27 Apr. 1724 kinderloos. 

f. Rutger H. , geb. 29 Nov. 1649 , burgemr v. Hattem, 
t 5 Jan. 1723 kinderloos. 

g. Maria H.,  geb.  18 Maart 1652, f 20 Aug. 1656. 


in goud een roode droogscheerdersschaar {Jfmorial, p. i97&: zwarte 
schapenschaar; zie daartegenover Herald. Bibl. 4874, bl. '15i,nootl), 
schuinlinks geplaatst. Jan Budding bewoonde een huis in de Oever- 
straat te A., waaruit de geestelijke zusters v. Bethanie (bij Arnh.), 
bij vergunning van bet Hof i. d. 2 Maart 1593, tweehonderd daalders 
tegen eene rente van 20 daalders opnemen mochten {Reg.^ bl. 368), 
Teunis Adriaan Buddingh had 13 April 1668 met Reinier v. Linden tot 
Grunsfoort verschil over het recht op een korentiend, gaande uit Wijer 
Dercksens blok te Opheusden (ibid., bl. 206). N. Buddingh, oud. te 
Dodewaard , verscheen 6 Dec. 1723 met Arend Johan Vijgh vóór de classis 
Tiel, in zake de beroeping v. Henricus Noordbeek als pred. ter plaatse. 
Over den met Singendonck en Ram te Utr. 4 Nóv. 1813 gegijzelden 
N. W. Buddingh zie de N. Uitgaaf, lett. S, bl. 691, 92, en over Dirk 
B., leeraar der Hoogd. taal- en letterk. te Delft, -|- 16 Apr. 1874, 
alsmede over Steven Adriaan B., theol. dr., pred. te Batavia, enz., 
-j- 29 Juli 1809, zie het Suppl. van dit werk, bl. 173—77. De naam 
bestaat vooral te Herveld (Overbetuwe), en ook te Hien (Nederbetuwe) , 
waar 13 Juni 80, oud 80 jaar, overleed Cecilia Deys (een zeer oude 
naam!), wed. H. Budding, geadvert. door A. B. — Over Barend Jan, 
kol. kommandant v. h. cavallerie-regiment v. Keppel, en Gerard Philips, 
kolonel-titulair, barons v. Linden, beide bij Malplaquet gekwetst, aan 
welken veldslag Charles v. Linden, gr. v. Aspremont, ook deelnam, 
zie de N. Uitgaaf. — Zie v. Ommeren Nav. XXVIII, 557; XXIX, 42, 
635; XXX, 308—72: Her. Bibl. 1879, bl. 278, noot4. — P. A. v. Beeck 
Calkoen, geb. Ram, te Utr., beviel 24 Mei 1880 van eene dr. 
1 iV. Uitgaaf. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   293 

h. Rudolf H., geb. 10 Oct. 1653, kap. in statendienst 
(regiment v. Leeuwen), 20 Sept. 1674 te Breda 
doodgestoken .terwijl hij des avonds de ronde deed. 

k. Dr. Johan H. , geb. 14 Juni 1657, 3 ïs'ov. ' te A. 
uit een venster doodgevallen. 

1. Albertina Maria H., geb. 29 Jan. 1660, f 26 
Jan. 1664. 

a. Wilhelma H. tot Overhagen, t 1722, tr. Mei 1675 
Gabriel  de  Lannoy ,  kap. ,  daarna  ontvanger der 
gewone  middelen en rentmr v. koning "Willem III 
V.  Engeland  in  de  Willemstad  en  de Klundert 
f  3  Oct.  1699,  zoon  v. Charles, oversten luit. 
bij Anna v. Boelens -. Heeft bij hem : 
aa. Anna de L. , tr. Hugh Mackay, kap., f 1708 
Hughszoon bij  Clara de Bye v. Wayestein. 

c.  Willem  II.  tot  Overhagen,  geb.  27  Juni  1645 
commissaris  der monstering in Geld. , wien 6 Dec 
1695  door  de  gedeputeerden  der  Overveluwsche 
classis het recht v. collatie tot de pastorie te Yelp 
betwist werd l Aan hem , gewezen burgemr v. A. 
en aan Willem Goswijn Huyghens % heer v. Claren 
beek ,  droeg  Theodorus Huyghens uit Utrecht , in 
1698  te  Franeker  in de rechtsgeleerdheid promo- 
veerende,   zijne   ^Dissertatio   de   Deposito"  op ^ 
t 30 Juni 1700; tr. 4 Maart 1671 te A. Ida Sluys 
ken  (f  3  Apr.  170..,  dr v. Everhard , burgemr 


1 Het jaartal wordt gemist. .Vfly. XXX, 154, geeft 1692 op. 

2 dl- V. Siifiridus bij Jeltje van Beyma, zie Nav. XXVI, 325, 429. 
Volg. Xav. XXX, 154, heette zij echter Sara Jauliet. — Over de Lannoy 
zie ook Nav. XXII, 107, XXIII, 380, XXIV, 163. Kap. R. de L. werd 
in den oorlog tegen Atjeh tiisschen 19 en 25 Maart 1879 licht gewond. — 
J. H. V. Boelens v. de Haer is thans 2e luit. d. schntterij te 's Graven- 
hage {Hl. Ct. 12 Juni 80). 

3 Registers , bl. 235. 

4 In de iV. Uitgaaf alleen  Willem geheeten. 

5 iV.  Uitgaaf. 


294   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

V.  Arnh. ,  heer  v. Watergoor * en Kamminga, bij 
Naleken  y. Dans tofc Presikhaaf) , bij wie , behalve 
drie jonggestorven kinderen {Nav. XIY, 185): 
bb. Everhard  H. ,  heer  v.  Overhagen, Watergoor 
en Kamminga, geb. 26 Sept. 1673, f 23 Maart 
1719 ongehuwd, 
aa. Maria H., geb. 22 Juni 1672, f 22 Juli 1702; 
tr. 1698 Vincent v. Glinstra % brigadier (generaal- 
majoor),  kolonel  over  een  reg,  paardevolk in 
statendienst  en  kommandant  y.  Emden  (her- 
trouwd met Catharina Aurelia v. Scheltinga ^) , 
en had bij hem : 

aaa. Hector v. Gl. , secret, v. Tietjerksteradeel , 

t 23 Mei 1764, geh. m. Eritia v. Glinstra, 

bij wie hij verscheidene kinderen had K 

i.  Dirk^  H. ,  geb.  o  Maart  1655, kol. d. infant, in 

statendienst, f 18 Apr. 1711 , tr. Maria v. Ommeren 

(hertr. m. den kap. Johan Ie Cavelier) , dr v. Eudolf, 

rekenmr y. G. , bij Albertine Pauw. Heeft bij haar 

deze drie kinderen : 


1 Van de portretten van Willem Huygens (| 1700) en Ida Sluysken 
gewaagt Nav. XIY, 128 (aO 1864), waar, evenals ibid., bl. 185 en 
ibid. XXX, 153, zijn geboortejaar in 1640 gesteld wordt, terwijl de 
datum overeenkomt. Zie nog over dio portretten Nav. XXX, 155. Over 
Overhagen (bij Biljoen, gem. Rheden bij Velp) en Watergoor (o. Nijkerk) 
zie Nav. XIV, 215. 

2 Wapen, zie Armorial, p. 4305. Vgl. Nav. XIV, 128. 

3 Zie eenigen van dezen naam bij Bonman, a. w., en in de iV. ^^tï^i'rtrt/. 
* Een van ïlector's kinderen was Yincentius  v. GL, geb. 1734, advok. 

en sedert 26 Jan. 1759 griffier v. het hof v. Friesland, sedert 6 Juni 
1773 grietman v. Ooststellingwerf, f 3 Aug. 1780 op groot Heerema 
te Zweins, geh. m. Amelia Wiskia Lycklama a Nyeholt. 

5 In Nav. XX YI, 435, heet hij David, kapitein. Fautief, zie Nav. 
XXIX, 587; XXX, 147, 154, waar de tweede man van Maria v. O, 
Ie Chevalier genaamd wordt. Frédéric Charles Clément Ie Chevalier te 
Amst., geb. 22 Oct. 1800 te Kopenhagen, stond Juni 1880 op de lijst 
der hoogstaangeslagenen in N. holland. 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAEE  AANVERWANTEN.   295 

aa. Dr. Everhard Rudolf H. , heer v. Schoonderlocht , 
geb.  te  Arnh.  23  Juli 1699, adv. bij h. Hof 
V.  G. ,  burgemr  v.  A. ,  f  1749;  tr. Agneta 
Henriette Coutier ' , bij wie : 
aaa. Maria  H. ,  geb.  28  Deo.  1738, tr. P. de 
Jénatsch, kap. bij eene kompagnie Zwitsers 
in statendienst, en had bij hem verscheidene 
kinderen. 
bb. Albertine Maria  H.,  geb.  20  Aug.  1700, tr. 
Willem Johan Menthon, luit. d. caval. in staten- 
dienst , bij wien deze twee dochters : 
bbb. X. N. Menthen. 

aaa. G.  C. Menthen, geb. 1733, t April 1813 
te Deventer; tr. Juli 1768 Johan Hendrik 
Mosburgcr , luit. kol. d. infant, in staten- 
dienst, t 1769(??), bij wien o. a. : 
Johanna Hendrika Mosburger, geh. m. Dr. 
Abraham Johan v. Suchtelen , maire v. 
Deventer -. 
cc.  Rudolf Antonie H. ,  geb. 18 Dec. 1703, f 12 
Aug.  1704. 
Men  vergelijke bij  dit  genealogisch fragment vooral Nav. 
XXX, 149 — 156, dat veelzins tot aanvulling strekt. 


1 Wapen, zie Jrmorial , p. 211a. H. Boumnn, a. w. , I, 224, maakt 
melding van AVillem Coetier Johanszoon, 20 Aug. 1670 aangesteld tot 
hoogleeraar der geschied, en welsprekendh. te Harderwijk. 

~ Zie verder Mr. J. v. Doorninck, a. w., bl. 742. Johan v. Suchtelen, 
J. U. Lic, burgem. v. Zutfen, vertegenwoordigde den magistraat dezer 
stad op de Zutf. syn. v. 3—6 Sept. 1634. Jhr. G. v. S. van de Haare, 
vroeger burgemeester van Heusden , 8 Jan. 1880 benoemd tot burge- 
meester van Olst, waar menige voorzaat van hem woonde, en ook 
het buitengoed de Haare ligt , werd 20 Jan. aldaar feestelijk ingehaald. 
Te Roozendaal bij A. overleed 2 Mei 80 oud 75 jaar Frangois Frederik 
V. S., oud rijksontvanger, laatst te Ylissingen, weduwnaar van Marie Guyot. 


296  DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVE"EW:ANTEN. 

Bijlage XYII. 
RUYSCH. 

Aïetta TiüWken (bl. 85), dr v. Rutger, burgemr v. 's Her- 
togenbosch , bij Francina de Leeuw, tr. Hendrik Ruysch, 
secretaris v. 's Hertogenboscb , bij wien deze veertien kinderen: 

1. Jobanna Clara R. \ 

2. Rutger R. , advokaat en ontvanger 
der convooien te Roozendaal 

3. Barbara Catbarina R. ^  .^^^ ^^ ^^^^_ 

4. Prancina R. ^    ^^^^^ 

5. Jan R. 

6. Johanna Clara R. 

7. Sophia R. 
9. Cornelia R. 

10. Floris R. , cornet, sneuvelt in den slag bij Tleurus 1690. 

12. Veronica R. , f jong. 

13. Yeronica R. 

14. Hendrik R. % geb. 8 Nov. 1672, als prop. in 1697 
ber., 1 Dec. bev. te 's Gravemoer , in 1707 te Zeven- 
bergen, in 1715 te A., 12 Jan. 1721 bev. te Delft, 
18 Juli 1752 emeritus, t 20 Apr. 1760; tr. 5 Febr. 
1710 Adriana Voorhof, bij wie i^ier kinderen, opge- 
noemd Nav. XXIX, 379. 

11. Alida R., tr. 1°. Karel Swaan % luit. d. caval. , 2°. K 


1 Ygl. Nav. XXYIII, 365, waar deze Hendrik Ruysch echter een 
broeder van Hendrik, man v. Aletta Tulleken, heet, welke vergissing 
Nav. XXIX, 379, verbeterd is. Ook in Herald. Bihl. 1876, bl. 304, 
wordt aan dezen tak Ruysch de blauwe roos in zilver toegekend. Zie 
nog Nav. XXX, '252—54, 494. 

2 Onzeker is het veelmaals of men met Swaan, dan wel met Swaen 
te doen heeft. Beide familiën voeren gansch onderscheidene wapens, 
zie het Armorial .^ p. 1021. Wij durven dus niets bepalen, als wij op- 
geven, gelijk wij het vonden: Dr. Yalenus Swaan {sic)^ schepen v.A., 
Dec. 1707 afgezet {Geld. Volksalm. 1880, bl. 111), en Dr. Swaan (i^'c), 
secretaris  v.  A. , in 1708 op het raadhuis straffeloos door Frans Ham 


DE  VELl'TVSCIIE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HATIE  AANVERWANTEN.   597 

V. Eys', koopman, kinderloos, 3^ Jan v. Sevenhoven, 
secretaris yan den veldmaarschalk en van den staat, 
gedurende de oorlogen, begonnen in den jare 1702, 
in 1732 secretaris van den koning van Zweden, 
schepen en raad van 's Hertogenbosch, kinderloos. Bij 
de eerste had hij verscheidene, jong en ongehuwd 
gestorven kinderen. 
8. Johan Adriaan R., in 1702 schepen y. 's Hertogen- 
bosch, tr» Susanna Maria Crayenest - , l^ij wie: 
Christiaan Adriaan E. 


vermoord (ibid., bl. 108). Eerstgen. V. Sw. zal van Yalenus Swaen [(sic), 
gühiuvd met Elisabeth v. StoutGnbin\'h , wier dochter Maria (Marga- 
retha, j April IGGl) Karel v. Delen tot den Gelderschen toren (-]- il 
Aiig. 1079; Inuvde] ongetwijfeld een kleinzoon geweest zijn, èn 
wegens den ongewonen voornaam Yalenus, èn omdat de staten van 
Gelderland het uit Duitschland ontboden regiment v. Delen in 1707 
grootendeels naar Wageningen zonden tot handhaving der door die van 
de Nieuwe Plooi te dezer stede gestoorde orde. Anna Geertr. Swaen 
(sic) tr. 23 Oct. 1727 bij do Waalscho gemeente te Zutfen Horse 
Lauta v. Aysrna. Herald. Bibl. 1880, bl. 189, noot 3, herinnert ons 
aan Cornelis Swaan (sic) , burgem. v. Geertruidenberg. Te Arnhem 
vindt men Sw;)an , te Elburg de Roon Swaan (Hl. Ct. 8 Mei 80), en 
B. J. Swaan, pred. te Gouda, sprak op het 17e Chr. Nat. Zendings- 
feest 7 Juli 80 op Boekenrode (bij Haarlem) over de «Zondags- 
viering». — Lauta v. Aysma is een Westfriesch geslacht, besproken 
in het Ostfriesisches Monatsblatt (1880) door Joh. Holtmanns; vgl. 
Nav. XXX, 317. 

1 Helena Alexandrina v. Eys, gehuwd met Hendrik Ruysch , heer 
van Lunenburg, generaal-majoor d. infanterie in statendienst, Nav. 
XXIX, 380), had tot zoon Hendrik Alexander R. (ibid., bl. 381), die 
deelnam aan den slag bij den Doggersbank 5 Aug. 1781. Zie dezes 
uitvoerig levensbericht in de iV. Uitgaaf. Henriette Davida v. Eys te 
Amst. overleed 20 Juni 1879. Jhr. T. H- v. Eys is tegenwoordig eige- 
naar der voormalige heerlijkheid Lienden in Nederbetuwe. Zie ook iVirtu. 
XXIX, 490. J. C. N. van Eys, geb. te Amst., promoveerde 5 Juli 80 
te Utrecht in de rechtswetenschap. 

2 Zie het wapen in De Navorscher ., XXIX, 379. 


298   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN. 

Bijlage XYIII. 

FOCANUS (FOKKENS). 

Eelena y?iM-é^j(bl.86,87),Rutgersdr bij Francina de Leeuw, 
tr. Jacob Focanus , schepen v. 's Hertogenbosch ^ , bij wien 
de zes navolgende kinderen : 

1. Jacob Focanus. 

4. Frangois F. 

5. Assuerus F., kol. bij het reg. kurassiers v. d. keur- 
vorst V. Beijeren , brigadier bij diens troepen en 
gouverneur v. Arlou (in Luxemburg). 

6. Francina F. 

3. Sara F., tr. Maurus Biben , controleur d. convooien 
en licenten te Tilburg , bij wien : 

a. Dr, Jacob B. , advokaat. 

b. Hendrik B. ^ 

c. Helena B. 

d. Elisabeth B. 

e. Agatha B. 

2. Rutger F., schepen v. 's Hertogenbosch, verv. burgemr 
V. Harderwijk, tr. 11 Sept. 1679 Antonetta Schrassert, 
bij wie: 

a. Helena 5ophia F., geb. 2-4 Maart 1682, f 18 Juni 
1718 kinderloos; tr. 22 Apr. 1716 Melchior Willem 
V. Griethuysen, J. U. en Med. Dr. alsmede groot- 
waardijn der Geldersche munt' (hertr. m. N. N. 
V. Dompselaer). 

c. Francina F. , t 6 Dec. 1740 kinderloos; tr. Dr. Johan 
Schrassert, raad en secretaris v. Harderwijk, auteur 
V. eene „Beschrijving v. Harderwijk", van den 
„Codex Gelro-Zutphanicus", enz. enz. 


* Zijn  broeder  was  Frangois Focanus, in 1653, 56, 57, 61 schepen 
V. 's Hertogenbosch, en landdrost der Meijerij. Vgl. de W. Uitgaaf o. h.^. 

* De waardijn was de persoon die de munt onderzocht.  Zie over de 
herkomst der familie v. Gr. eene opmerking in Nav. XXX, 421. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TCLLEKEN  EN  HARE  AANVERAVANTEN.   299 

d. Johan F., geb. 20 Apr. 1692, f 3 Apr. 1695. 
b. Johanna  Jacoba  F.,  geb. IG Juli 1683, f 6 Jan. 
1742,  tr.  23 Nov. 1716 Nicolaas Schrassert, kap. 
in statendienst , bij wien : 
aa. Hendrik Johan Schr. , geb. 11 Sept. 1718. 
bb.  Antonetta  Schr.,  geb. 15 Jan.  1722; tr. Oct. 
1751 G.  H. Marcklof ', luit. d. caval. in staten- 
dienst. 


Bijlage XIX. 
JONGBLOET^. 


So2)hia TuUeken (bl. 87), Rutgersdr bij Francina de 
Leeuw, tr. Frangois Jongbloet, controleur d. convooien en 
licenten te Bommel , bij wien deze vipr kinderen : 

2. Cornelis  J. ,  oppergezaghebber  op  Java's  Oostkust , 
t ongehuwd aldaar en onder eene tombe begraven. 

4. Rutger J. , tr 

3. Francina J., tr. N". v. WelP, bij wien kinderen. 
1. Jenne Maria J. , tr. Johan de Yael % bij wien: 


' Wapen, zie Annorial, p. G786. W. Merckloff of MarckoIfT was in 
1527 kastelein op den Wildenborgh , zie Herald. Bibl. 1878, bl. 297. 
Merkolff Avas het vierde kwartier v. moederskant van Jhr. Otto v. 
Limburgh (f 1713, Kav. XXIX, 271), evenals Foyert en v. Mekeren 
het vijfde en zesde. V. Griethuysen was zijn vijfde kwartier van vaderszijde. 

- Dr. Cornelius Jongbloet, ouderling te Zaltbommel, verscheen op de 
Zutfenscho synode v. 15 — 18 Aug. 1627. 

3 Zie eenigen van dezen naam in de Nieuwe Vitgaaf. 

4 Aan dezen familienaam, die nog te Nieuwer- Amstel , {Haarl Ct. 
V. 2G Juni 1879), te Beest (N. Tielsche Ct. v. 19 Juni 80, Vervolg) 
en te Vinkeveen (El. Ct. v. 3 Juli 80) bestaat, kunnen ontleend zijn 
plaatsnamen als de Yaalsche Boomgaard te IJzendoorn , de Vaalsche 
Bouwing en Tiend te Echteld; de Jan-de- Vaalshoek , wilgenpasch te 
Waardenburg; de Valenkamp, weiland te Aalst (Lienden); de Yalen- 
kampen, bouwland te Meerten (ibidem). Ook strekt zich een Vaal- 
waard langs den IJssel teeenover Reeden uit. 


300  DE  VELÜ-VVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

a. Cornelis Frangois de Y., schepen en raad v. 's Her- 
togenbosch, tr. N. Peregrinus ^ (t 1 Febr. 1730). 
In het Trouwboek i. Eek en Wiel leest men van Anna 
Magdalena Jongbloet, j.d. te Culemborg, 5 Juni 1754 te 
Eek in den echt verbonden met Andreas Ardesch , J. U. D. , 
secret, v. Arnh., welk huwelijk door Ds. Bachiene werd 
ingezegend. Zie den naam ook Herald. Bibl. ISSO, bl. 263, 
331 vermeld. 


Bijlage XX. 
SCHORTES. 


Margaretha Alelda TtdleJien (t 12 Oct. 1716) , gehuwd met 
Frederik Hendrik Schortes (bl. 89), heeft deze zeven kinderen : 


1 Petrus Peregriniis , pred. te Voorthuizen, vertegenwoordigde de 
classis V. Harderwijk op de Arnh. synoden van 28 Juli 1G30, 20 — 24 
Aug. 1633 en 13—18 Juli 1640. Wolter Per. behoorde tot de zeven 
predikanten, die uit de classis vsn Over- en Neder-Veluwe in 1648 
naar de Meijerij van 's Hertogenbosch stonden te worden overgeplaatst. 
Johannes Per. werd in de Tielsche classisvergad. v. 30 Juni 1652 te 
Avezaat praeparatoir geëxamineerd en trad 1656 te Vaassen in dienst. 
Jacobus Per., pred. te \Yachtendorff en Kaldekirchen, vertrok in 1639 
naar Ochten, alwaar hij overleed, dood April 1672. Zijne weduwe 
Margriet Pullen was Dec. 1676 dood. [Het is opmerkelijk, dat een 
Peregrinus v. Pullen of Pelgrim Pullenius, geboortig uit Yenray in 
Limburg, maar afkomstig uit Stralen, 20 Juli 1608 als heremiet te 
's Hertogenbosch kwam te sterven. Peter Jansse Pullen, ouderling te 
Ochten, verscheen als zoodanig op de gewone Tielsche classisverg. v. 
26 — 27 Apr. 1680]. Zijn zoon Paulus Per., in de Tielsche classisvergad. 
v. 14 — 15 Sept. 1665 praeparatoir geëxamineerd, werd 31 Oct. 1666 
ber. te Ingen, waar hij 29 Jan. 1727, oud 86 jaar, als pred. overleed. 
Deze was de vader van Jacobus Per., 3 Aug. 1691 te Tiel praep. 
geëx., bev. 26 Jan. 1696 als pred. te Avezaat, gehuwd met Johanna 
V. Cuylenburg , (geb. te Tiel), 1707 vertr. naar Nijkerk, 1708 n. Tiel, 
1714 n. Zwolle, 17'16 n. Utrecht, waar hij mede in aanmerking kwam 
als tweede hoogl. d. godgel. te Harderwijk, toen ald. 11 Oct. 1717 
Bernard Sebastiaan Gremer is aangesteld, 25 Juni 1719 bev. te 's Gra- 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   30 1 

1. Johan  Karel  S. ,  geb.  9 Jan.  1701, f 9 Aug. 1701. 

2. Assuerus S. , geb. 22 Aug. 1702, f 15 Juli 1711. 

3. Huibert S., geb. 25 iS^ov.  1704, f 10 Apr.  1711. 

4. Aletta (Alida) S. , geb. 15 Nov. 1705% f 6 Juli, 
begr. 11 Juli 1770 te Harderwijk; tr. 1 Aug. 1738 
te Hierdeu Mr. Heribert v. Westervelt , ged. te Hard. 
27 Jan. 1711, f ald. 18 Oct. , begr. ald. 25 Oct. 
1792, burgemr en sedert 1747 curator d. Geld. Akad. 
te Hard., raad in het hoogadellijk jachtgericht v. 
Veluwe , richter v. h. ampt ^N'ijbroek , zoon v. Antonie 
tot Essenburg (o. Hierden) , burgemr v. H. , sedert 
1710 curator d. Geld. Akad., bij  Mechteld Nuck 2. 


venhage, 7 ald. 14 Apr. 1735 (Bouman, a. w., II, 77, 78), Gualtems 
Per. \verd als prop. 25 Febr. 1649 bev. te Ommeren, vertrok 1672 n. 
O. Indie, werd 1673 pred. te Amboina, -[- 1  Juli 1680. 

1 Volg. iVav. XXYIII, 250, werd zij eerst in 1716 geboren. Zie 1. 
cit. hare zeven kinderen vermeld. Ygl. ook Mr. J. v. Doorninck, a. w., 
bl. 729, 39. Nav. XXYI, 346, komt het wapen van v. Westervelt 
voor; vgl. Nat'. XVII, 349. — Willem v. Westervelt Sr. werd als 
oudste mansoir van zijn broeder Dirk v. W. , tegenover Willem v. W. 
Jr. en Jacob v. W. 8 Oct. 1684 door het hot v. G. gerechtigd, om 
Dirks nagelaten goedoren, gelegen onder Putten, iehez'iüen {Piegisters, 
bl. 225). H. V. W., burgem. v. Hatlem, en J. H, v. Dijk, lid der ge- 
zworen gemeente ald., werden door het Hof 24 Apr. 1788 van hun 
burgerrecht en ambten vervallen verklaard, en, bij apprehensie, tot 
de straf v. h. zwaard over het hoofd en eeuwige verbanning veroor- 
deeld, omdat zij zich tegen de resolutie der staten v. 31 Aug. 1786 
nopens het inlegeren v. garnizoen te Hattem, verzet, uit andereplaatsen 
vreemde macht tot hunne hulp ingehaald, zich tot eene commissie 
V. defensie opgeworpen, kanon en ammunitie aangevoerd, en, op de 
aannadering der staatsche troepen , de aan hunne zorgen toevertrouwde 
stad door vlucht verlaten hadden {Registers, bl. 339). Anthony Peter 
V. W. werd 1777 aangesteld tot rentmeester der Geldersche Akademie, 
tot 1808 , toen deze post werd opgeheven. De naam der (in 1863 te 
Zwolle) uitgestorven familie leeft nog voort in de combinatie v. W. 
Sandberg; op den huize Klein Essenburg bij Harderwijk overleed 16 
Jan. 80, oud 37 jaar, Jhr. S. J. v. Westervelt Sandberg, wethouder te 
Hard., H. J. Eyck v. Zuylichem als weduwe nalatende. 

2 Vgl.  Nav.  XVIII,  333,  XXVI,  346.  Egbert Nucke was in 1655 


302   UE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

5. Francina Margaretha S. , geb. 4 Oct. 1707. 

6. Cornelia Maria S. , geb. 2 Dec. 1709, f 11 Jan. 1714. 

7. Catharina Adriana Philippina S., geb. 24 Aug. 1712, 
t 29 Sept. 1721. 


Bijlage XXI. 
PIPER. 


Catharina  TulleJcen  (bl. 89), Rutgersdr bij Catharina de 
Roy de Nicolson , tr. Hendrik Piper, majoor, bij wien : 

1. Lucretia  P. , geh. m. Cockburn, kolonel d. Schotsche 
gardes. 

2. Coenraad P. , kapitein. 

3. Rutger P. 

4. Gerrit P., geb. m. N. N. Pels \ 


schollis te Elburg {Registers^ bl. 175). Over Antonias Nuck , 9 Sept. 
1669 ingeschreven als philos. stiid. te Harderwijk, zie Bonman, a. w., 
I, 365, en de N. Uitraaf. Catharina Margaretha Nuk (f 12 Dec.1707) 
was de echtgenoote v. Adam Persoon, pred. te Deventer (Mr. J. v. Door- 
ninck, a. w\, bl. 645). Nav. XXIX, 319, staat een Jan Nuck vermeld; 
vgl. ook Nav. XXII, 306. 

1 Henrick Pels, buyten veden, baven der swoenen (zoen) ind bynnen 
geleyde heeren Derick van der Horst (zie over dezen naam o. a. Nav. 
XXIX, 113,-14, 322), richter v. Veluwe, gevangen ind hem affgescatt is 
omme syne lijff te behalden buyten veden off geboirlick toeseggen, 
alle syne guet ind noch 1500 Bgl. dairtoe, dat omraer nyet behoir- 
lick en is, van wekken gelde 500 Rgl. betailt ind d'ander mit gueden 
mannen verlurgt syn; soe heeft Gijsbert van Randwich den brieff an 
sich geworuen, woe wael die swoen inhelt,dat alle saken vergeven ind 
vergeten soelen wesen , ind vordert mitten brieve op die burgers, ind ver- 
derft die te gronde als syet». Hij verlangde in 1477 van G.'y. Randwijck den 
brief terug te hebben mitsgaders schadeloosstelling; zie v. Hasselt, Roozen- 
daal, bl. 378. Over Seger Pels, burger te Tiel in 1482, zie Geld. Volksalm. 
1878, bl. 125, lYai'. XXVII, 517, waar verkeerdelijk 1492 staat. Magister 
Johannes Pels (de Novioraagio , alias Pels de Reckinchuysen) was in 1524 
procureur te Utrecht (Dodt , Archief, 1,6). Willem Pels en Jan v. Someren 
waren in 1566 kapiteins van de wacht bij St. Servaashek te Utr. (ibid.. 


DE  VELUWSCHE  FA^QLTE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN.   303 

Over Piper, zie Be Navorscher XVII, 190 ; XXYII, 48, 476, 
637; XXVIII, 320 ; XXIX, 633,34 ;XXX, 423. Waarbij kome : 

Hans Pijper , uit de stad Groningen , verkoopt voor zich 
en als gemachtigde van Heyle, zijne vrouw, krachtens 
verklaring der schepenen Johan v. Laer en Willem Krijt 
i. d. 2 Oct. 1477, aan 

Tijelman (Tieleman) Pijper een huis in de Papenstraat te 


I, 321). Cornelius Pellets (Pels?), pred. te Renkurn, verscheen op de 
partik. Arnh. syn. v. 2.5— 29 Sept. 1593. Steesken Pels luuvde Feb r/Maart 
166Ü te Tiel Adriaan Vijgh, weduwnaar v. Jacomijntje v. Gravendijk 
{Herald. Bibl. 1879, bl. 327; 1880, bl. 83. De Bijdr. tot de Gesch.v. 
Overijssel., VI, 256, gewagen van Philips Pels (bloedverwant van den 
Groninger hoogl. Marcus P.) , in 1668 commissaris der Staten-Generaal 
te Danzig, die 5 Aug. 1622 in het Album Araicorum van Dr. Everhard 
Avercamp schreef. Zouden van hem niet herkomstig wezen de zooge- 
naamde «Pakhuizen van Pels» op de Keizersgracht bij de Leidsche 
straat te Amst., waarvan AVu'. XV, 62 spreekt, die in de 17e eeuw 
reeds schijnen bestaan te hebben (ibid., XVII, 64), en in 1867, ten 
gevolge van de stichting van andere gebouwen (ibid., bl. 96) meeren- 
deels verdwenen waren? Staat er nog een van? Over Anna Pels, moedige 
gade van van Cornelis Pauw (f Juni 1668 te 's Gravenhage, zie de 
N. Uitgaaf o. h. w. «Pauw», en over Mr. Andries Pels (f 1681) vgl. 
Nav. XXIV, 167. Lodewijk P. werd 6 Aug. 1764 te Tiel praeparatoir 
geëxamineerd. De naam Pels bestaat nog te Paramaribo {Hl. Ct. v. 17 Febr. 
1879, advcrt.). Louise P. en Johanna Everwijn Lange strooiden bloemen 
bij het .station tijdens de blijde inkomst van koning Willem III en 
koningin Emma i. d. 21 Apr. 1879 binnen Amsterdam. T. Pels was 
secretaris der commissie voor de tentoonstelling te 's Hertogenbosch bij 
gelegenheid van het XXXIIsteNederl.Landhuishoudkundig Congres {Hl. Ct. 
V. 11 Juni 79), en D. Pels te Brussel fungeert als commissaris der te 
Brussel met exploitatiezegel te Rotterdam , gevestigde Naamlooze Maat- 
schappij «Groot Nationaal Panorama van Rotterdam», bij acte v. 8 
Mei 80 opgericht. Pels is ook het vierde kwartier van Mr. Jacob Dedel, 
vader v. Wilhelmina Cornelia D. (geb. 7 Aug. 1792, f 25 Dec. 1850); 
zie Herald Bibl. 1874, bl. 135. üok heeft men de combinatie Pels 
Rijcken, o. a. te Breda, waar C. P. M. Pels R. 1 Aug. 79 als be- 
waarder der hypotheken, v. h. kadaster en der scheepsbewijzen aldaar, 
eervol werd ontslagen. Nog te Velp {N. Tielsche Ct. v. 5 Mei -80), 
terwijl Mr. F. M, C. Pels Rijcken tegenwoordig te Arnhem het burge- 
meestersambt bekleedt. 


304   DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TÜLLEKEN'  EN  IIAllE  AANVERWANTEN. 

Deventer, tusschen Johan Timmerman en Peter Schelling 
in gelegen \ 

Pijpers of pipers trof men in Gelderland vroegtijdig aan , 
maar geen vedelaars, die men eerder in Holland moet zoeken. 
De pijpers, bijvoorbeeld, van den heer van Bronckhorst 
ontvingen in 1382 van de stad Arnhem ii antiq. Y. v. ^. 
xii §§. In 1383 had deze stad hare eigene pijpers en gaf 
hun xxiiii $$. In l-i2I waren de pijpers der stad Zutfen 
te Arnhem ^ Naar zoodanigen pijper of muzikant zal. de 
familie  Piper zich genoemd hebben ; immers 

Jan Corstenszoon Pijper, behoorende tot de tweede reeks 
der namens Alva 15 Juli 1568 te Bommel gedagvaarde 
personen, is 15 Oct. van dat jaar als Jehan Corstenszoon 
-fiffre ge bannen ^. 

Willem Piper, uit de graafschap Zutfen, werd 27 Jan. 
1568 door Alva gebannen, omdat hij op het huis te Ulft 
den graaf van den Berg als tamboer gediend had K 

Griet   Piper ;   op   wier   huwelijk   met  W.  Appelman 


1 Catal. d. arch. v. h. Gr. Gasth. te Deventer ,n'^. 049. — Niet wetende 
of het hier past, vermelden wij om de historische bijzonderheid , dat 20 Mei 
1880 te Waalwijk begraven werd J. B. Timmermans, oud 72 jaar, ge- 
durende bijkans 29 jaren lid van den raad aldaar, wiens talrijke be- 
graafnisstoet werd voorafgegaan door de Broeders v. h. gilde v. St. Joris, 
waarvan de overledene lid en sedert 1838 vaandrig was. Wanneer dit 
gilde is opgericht, is onbekend; vermoedelijk in de eerste helft der 
13e eeuw. Keeds in 1550 gewaagde Lambrecht Millink, heer v. Waal- 
wijk, bij het geven van een nieuw charter, van de oude schutse v. 
St. Joris ter plaatse. M. R. Timmerman is tegenwoordig Ie off. v. gez. 
2e kl. te Amst. {fJl. Ct. 3 Juni 80). — Men heeft ook a de Timmerman»: 
A. do T. werd tegen 1 Sept. 80 benoemd tot adelborst 3e kl. bij het 
Kon. Instit. voor de Marine te Willemsoord (Mariniers) , evenals W. J. G. 
Ijmbgrove (zeedienst). 

2 Mr. G. V. H., Arnh.  Qudh., IV, 73. 

3 Mr. G. V. H., Stukken, I, 321, vgl. ra. ibid. , bl. 30G vg. Cornelis 
de Pijper, tijdens de beweging te Culemborg in 1588 aanhanger van 
den graat v. Meurs, komt hier niet in aanmerking, omdat zijn familie- 
naam Gijsbertsz was. 

4 Mr. G. V. H., Stukken, l, 222—24. 


DE  VELU\\SCnE  FAMILIE  TULLEKEX  EX  H.UIE  AANVERAVAXTEX.   305 

Roemer Yisschcr een gedicht vervaardij^de, zinspelende op de 
appelnamen , — Griet was toenmaals ook eene appelsoort ! — 
zeggende:  „ d'Appelman houdt se voor syn eyghen eten" ^ 

Nog trof ik van dezen naam aan: 

Gerard Piper, vermeld in eene computatio Arnoldi Claui- 
geri Castri Gelrensis de Omnil)us Reditibus a festo beatae 
Marg. Yirg. anni 1349 usque ad festum ejusdem 1350, 
als van wien en van Ger. Weitin de litteris Judaeorum 
ontvangen waren xvii ^$ -. 

Geertken Pipers, die ten Roozendael in der coken dient , 
VI ellen graus gegeven, costen d'elle x blenck, valet iiii gl. 
xxxii gr. ^ 

Ilenken Pieper was met Johau Bentinck op Roozendaal, 
toen des avonds op Ons Lieve Vrouwenavont Yisitationis 
1427 acht en veertig ledige personen aldaar in den kost van 
Herman v. Tricht , burgzaat v. Roozendaal, gelegerd waren ■^. 

Ghert de Piper , Otte Monick en vele anderen teekenden 
12 Mei 1427 een ontzegbrief aan hertog Arnold v. Gelre 
ten behoeve van Everwijn graaf v.  J5eiithcim ^. 

Bernt Piper, getuigt in 1534, dat F. van der Erff, 
nu   Poll ,   zijn   erfgenaam   te   Hom ^ ,   den   hertog  v. 


1 in zijn Y. Schock vnn de Qnicken , 53, aangehaald door i\Ii-. G. v. H., 
ibid., lil, 143. 

^ Mr. G. V. H., Geld.  Oudh., I, 528. 

^ Rekening v. Gerrit v. don Hage, oversten rentinr v. Geld., over 
1407, aangeh. in Mr. G. v. H. , Roozendaal, LI. 112. Waren eenvoudige 
of geringe lieden in « grau » gekleed, van hier de benaming rjrauw 
voor gepeupel. 

4 Mr. G. v. H., Roozendaal, bl. 199. 

^ Aanhangsel tot het Tijdrckcnkundirj Register op het prov. arch. 
V. Overijssel, bl. 252. 

6 Zie over ^( hom » Nav. XXVIII, 401, waarbij men voego, dat 
«//o/vikolk» als benaming v. h. eindpunt der Kromme Eem in het 
Sticht V. Utr. voorkomt in de «Landt.scheydinge tusschen die Geldersche 
ende die v. Utrecht» in 1552, bij Dodt, IV, 32. Vgl. ook de benaming 
der stad Hoorn. Zoo i.s «Het //oor/iwerk» de benaming van een weiland 
onder Huisseling bij Rave.stein. Wat kan dit anders beduiden dan 
« hoekwerk » '?   Evenals   Hoek,   bestaat   Ilorn  ook  als  familienaam j 

20 


306  DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

Gelre in den oorlog met een wagenpaard moest te hulp 
komen ^ 

Anna Lijsbeth Pepers, deed 18 Apr. 1715 belijdenis 
te Tiel. 

T. C. Piper, schreef „Over de overeenkomst en het 
verschil tusschen de vroegere en latere bestrijders van den 
christelijken godsdienst", in 1834 door Jodocus Heringa 
Elizazoon uit het Latijn vertaald. 

Willem Pieper, kap. in statendienst, huwde te Hörstgen 
27 Jan. 1776 jonkvr. J. C. v. Nijvenheym -. 

Ferdinand Piper schreef „ Der Rathschluss der Mensch- 
werdung und Erlösung, in zijn Evangelischer Kalender für 
1859"=. 

H. P. Pieper, wiens weduwe S. Laan f 13 Juni 1879 
te  Lochem,  oud  ruim  66 jaar, aangekondigd door 

M. F. 'Pieper 4. Is Pieper , als van Piper onderscheiden , 
daaraan  niet verwant ? 

E. Gr. 'W. Piper is 24 Maart 80 tot essayeur te Maastricht 
benoemd. 

Onzeker is het of wij bij Pepert en de Pepersche hof 
(perceelen bouwl. te Driel in Bommeler waard) aan van 
dezen familienaam afgeleide benamingen moeten denken , 
omdat men de Peperkoeh als naam van weiland te Dreumel , 
en te Ravenswaaij zelfs de Peperkoeken als . zoodanig , aan- 
treft. Doch in nauw verband tot den familienaam staat 
gewis de Pippert^ als benaming van een weiland te Kerk- 
Avezaat en van eene hofstede te Ophemert. Deze laatste 
bestond als kamp reeds in 1403, zie Geld. Volksalm. 1879, 
bl.  3,  en  heet  daarom  ibidem,  bl. 4, Pipperskamp. Ook 


Heinrich Horn -j- O April 1879 te Asten, oud 76 jaar , geadv. in H/. Ct. 
V. 10 April door zijn broeder S. C. Horn. 


1 Mr. G. V. H., Geld. Oudh. I, 390. 


2 Herald. Bibl. 1876, bl. 213. 

3 aangeh. door  Dr.  R.. Bennink Janssonius, Geschied, v. h. Kerkge- 
zang hij de Hervormden., 2e dr., 1863, bl. 185. 

* Haarl. Ct \. il Juni. 


DE  VELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAKE  AANVERWANTEN.   307 

is er een perceel, Pijpersgoed geheeten. Dit laatste is 
misschien één met PipersJiofstede te Yaassen in het kerspel 
Heerde, in 1436 het eigendom van Gijsbert v. Mekeren 
en jonkvr. Aleid (Piper ?) , zijne huisvrouw ; zie Aanhang- 
sel tot het Tijdrekenk. Register op het oud prov. arch. v. 
Overijssel^ bl. 270. 


Bijlage XXH.  ^ 
TSCHARNER. 


Helena Ttdleken (bl. 90), Rutgersdr bij Catharina v. Roy 
de Nicolson , geh. m. Abraham Tscbarner , kolonel der 
Zwitsers , had deze drie kinderen : 

1. Catharina Tsch., f 1731. 

3. Abraham Assuerus Tsch., vaandrig bij een regiment 
Zwitsers in statendienst , verliet den dienst en huwde 
te Bern N. N. Tavel. 

2. Barbara  Antonetta Rosina Tsch., geb.  3 Nov.  1703 
tr. 1". den kap. de Lange; 2°. Herman Gideon Clemens 
geb. 20 Aug. 1701 te Groningen, waar hij zijne opvoe 
ding  genoot  en studeerde, in 1723  prop., her. Jan., 
bev.  2  Sept.  1725  te  Ter Aa (prov. Utrecht); ber 
Aug., bev. 21 Sept.  1727 te Tholen ; ber. Dec. 1737, 
bev. 18 Mei 1738 te 's Hertogenbosch , tevens 21 Jan 
1739  hoogl.  d.  godgel.,  welk  ambt  hij aanvaardde 
met  eene  „Oratio  de  idea  Theologi  Jacobaea"; 18 
Aug.  1753 door de Akademie te Harderwijk eershal ve 
tot theol. dr. benoemd; in  1757  in hooggaanden twist 
met  zijn  ambtgenoot  Johannes  v.  Alphen  over  het 
Terbond  d.  "Werken  (foedus  operum ,  in tegenover- 
stelling van het foedus gratiae) , welke echter nog in 
datzelfde jaar door toedoen van gecommitteerden  van- 
wege  den  Raad  v.  State  gestild werd. Hij liet vele 


308   ÜE  VELUWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVERWANTEN. 

geschriften na K Zijne echtgenoote overleed een half 
uur na hem, 23 Febr. 1772, en had bij baareersten 
man deze drie kinderen : 

a. Helena de L. ) 

b. Anna de L. '^ t ongehuwd. 

c. Abraham Assuerus de L. ) 


Bijlage XXIII. 

VAN DE  WEEEDE  (WARDT). 

Laurenüa TidleJcen, Izaaksdr bij Johanna Somer, geh. 
m. Jacob v. de Weerde (Wardt, bl. 9o) , had bij hem deze 
twee dochters : 

1. Johanna v. d. ^y., tr. Jacob Perkois , bij wien : 

a. Jacob P. , gehuwd -. 

b. David P. , gehuwd. 

c. Laurentia P., tr. Abraham Cavalier. 

d. Johanna P. 

2. Laurentia  v.  d.  VT. ,  tr.  Jan de Klerck % bij wien: 
a. Laurentia de KI. , tr. Abraham Veth i. 


1 die vermeld staan in de yieuive Uitgaaf. 

2 Zijn zoon was .Johan P. , zijn kleinzoon Jacob  P; 

3 Willem de Klerck, secretaris van Nijmegen, was als ouderling 
dezer gemeente op de Geld. syn. te Nijm. v. 15—18 Aug. 1632 tegen- 
woordig. 

4 Over Adriaan Veth, j 25 Nov. 1063 als raadpensionaris v. Zee- 
land, geh. m. Elisabeth v. der Merckt, zie de N. Uitgaaf. Cornelia V. 
{j 1606) was de tweede vr. van den Franeker hoogl. d. godgel. Johannes 
V. der AVaaijen. Zie lYar. XXX, 201 (bij v. Belle). B. Veth te Arnhem 
werd Juli 1878 benoemd tot lid d. voorbereidingscommissie van de 
nat. en kolon. nijverheidstentoonst., 14 Juni— 15 Oct. 1870 ter stede 
gehouden. Juni 1870 behoorde hij tot de hoogstaangeslagenen in de 
grondbelasting in zijn kiesdistrict. Cornelia Veth, weduwe B. Cop , 
moeder van wijlen den oudhoogl. in de chemie en botanie aan het voorm. 
Deventer-Athenaeum  Dr.  M.  J.  Cop  (gih.  met  eene  Pronk) ,  over- 


DE  VELUTVSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HAÏtE  AANVEEW ANTEN.   309 

Bijlage XXIV. 
Naar  luid  eener  missive  van  Mr.  Oswald  Tulleken, 


burgemr v. Hattem , in dato 6 Febr. 1776, ontving deze 
van zijn ambtgenoot daar ter stede , Mr. Daniel Rascli ' 
de opgaaf van een tak TuUeken , welken men vooralsnog 
in de stamlijst dezer familie geene vaste plaats vermag 
aan te wijzen. Namelijk: 

N.  Tullehen^  f  §  Mei  1593,  tr.  N. N. , f 15 Aug. 
1623, bij wie: 

Reinier T., den oude, geb. 18 Dec. 1581 te Boekholt 
(in Munsterland), belandt 15 Jan. 1590 te Norden 
(Oostfriesland) en 17 Apr. 1594 met zijne moeder te 
Haarlem; tr. 16 Jan. 1605 Anna Marcelis ^ (f 23 Nov. 
1655), bij wie deze zeven kinderen: 


leed te Dev. 29 Dec 79, oud 87 jaar. Nog te Delft (///. a v. 7 Juni 80). 
Dr. P. J. Veth is thans hoogleeraar te Leiden, oprichter van het onder 
zijn bestuur steeds in bloei toenemend Aardrijkskundig Genootschap. 
F. II. Veth , J. V. Andel , W. H. v. Kempen, A. G. v. Lennep , R. v. Lcnnep 
en J. D. Otten verwierven Juni 80 het diploma bij het eind-examen 
der Handelsschool te Amsterdam. 

1 tevens gewoon afgevaardigde naar de staten v. Holland en West- 
friesland. De erfgenamen van Christina v. Beek, weduwe Rasch, waren 
in 1774 gegoed aan de kleine Pierik , in Eldrik onder Doesburg gelegen 
(Registers, bl. 333). B. L. Rasch te 's Gravenhage werd 15 Juli 1879 
benoemd tot lid van den gemeenteraad ter plaatse. De naam Rasch 
bestaat ook te Oldenzaal (Prou. Overijs. en Zwolsche Courant v. 26 
Aug. 1879). D. A. Dullemen, geb. Rasch; te Hoorn, beviel 11 Dec. 79 
van eene dr. Nog te Arnhem {El. Ct. 17 Febr. 80)- C. Rasch, Ev. Luth. 
pred. te Monnikendam, stond 16 Jan. 80 op het twaalftal bij de 
Ev. Luth. gemeente te Haarlem. Niet te verwarren met Ras; de N. Uitgaaf 
toch vermeldt een dichter uit het midden der 17e eeuw van den naam 
Daniel Ras. Of hebben wij ook hier wegens de gelijkheid van den voor- 
naam aan eenen  Rasch te denken? 

~ Hij zou kunnen wezen Hendrik, oudste kind van Evert TuUekcn 
bij Hilleken Gaymans, zie boven, bl. 16. Doch misschien schuilt achter 
dezen Tulleken een nazaat van Willem (1450), gehuwd met eene van 
den Gruuthuus. ;  zie boven , bl. 7. 

3 Zie over Marcelis, Navorschcr XXVH, 574, XXYni,107. Adriaan 


310  DE  YELÜWSCHE  FAMILIE  TULLEKEN  EN  HARE  AANVEE WANTEN, 

2. Marcelis T., geb.  12 Febr.  1608, f 24 Jan. 1652; 

tr.  25  Jan.  1632 Susanna Alensbacb te Alkmaar, 

met  haar  ter plaatse begraven in de Groote Kerk. 
y. Aaltje  T.,  geb.  27  Sept.  1610,  f  17 Juli 1633; 

tr.  21  Mei  1631  Bartholomeus  v.  der  AYal *  te 

Leiden. 
4.  Wouter T., geb. 7 Maart 1612, tr. 19 Febr. 1634 

Maria Pieters ^ te Haarlem. 


Merceliss, schepen v. h. dorp v. Barlebossche, verklaarde 1569, dat 
eenige personen, geuzenliederen zingende, op het schip kwamen, 
waarop hij zich bevond, den schipper mishandelden, enz. enz.; zie 
Mr. G. V. Kasseit, Stukken, I, 329. Aert Marcelis, ontvanger der gees- 
telijke goederen te BergenopZoom , ontving 1611, naar aanleiding van 
een rekwest der ])redikanten daar ter stede betreflende de uitkeering 
hunner achterstallige traktementen, aanschrijving van de Staten, 
om opgaaf te doen der inkomsten dier goederen, t. w. van de goederen 
der prebendarissen, der « capitularen,, decanie, pastorie, vicarieën, 
capcllen, coralen, bonifanten (?) , cloisteren ende anderen; item, van de 
renten ende thinsen van deselve, mitsgaders van fundatien, thynsen ende 
renten , tot anniversarissen ende andere jaerlycxe kerckendiensten staende, 
egheen uytbesondert, omme daerop geleth te worden naer behoiren». 
Terzelfder tijd ontving Pieter Wilberts, ontvanger der gewone middelen 
te BergenopZoom, den last, aan Aert Marcelis eene som van duizend 
guldens te overhandigen ter verdeeling onder de predikanten en andere 
dienaars der kerk te BergenopZoom, welk bedrag A. M. uit zijne ont- 
vangst moest teruggeven, nadat een staat van de benoodigdheden der 
genoemde predikanten en andere dienaars der kerk zou zijn opgemaakt 
(Dodt, Archief, V, 252,53). Aan Trijntje Marcelis werd 1642 vanwege 
de stad Utrecht 7 gl. 8 st. voor bier uitgekeerd, gedurende het maken 
en stellen van het torentje op den Smeetoren tot het doen van sterre- 
kundige waarnemingen (ibid., III, 295). Henriette Cornelia v. Marselis 
was de echtgenoote van Willem Theodoor Iluyghens (Hendrikszoon bij 
Susanna de Wijs), geb. 18 Febr. 1719, j 12 Juli 1775 als viceadmiraal. 
Te Alphen vindt men een weiland, Maria-en-Marcelisveld geheeten. 

1 Dezen naam leest men ook Aay. XXIX, 449, noot, aan het slot. 

2 Behoort hier A. N. Pietersz, opzichter Ie kl. bij de binnenl. 
openb. werken, Juni 1880 naar Mendoe (resid. Kadoe) overgeplaatst? 
A. J. Pieters werd Juni 80 tot 3en deurwaarder bij den raad v. just. 
te Batavia benoemd. Te Rotterdam vindt men in de Rivierstraat 
Hudig en Pieters. Zie oók Nav. XXX, 330, 393, noot, 487. 


DE  VELUWSCHE  FAMILIE  TüLLEKEN  EN  HAUE  AANVERWANTEN.   31 1 

5. Anna T., geb. 30 Maart 161S, f jong. 

6. Abraham T. , geb. 14 Sept.  1620. 

7. Anna  T., geb. 21  Juli 1624. 

1. Eeinier  T.,  geb.  22  Oct.  1606, f 14 Sept.  1653, 
begr. te Haarlem op het koor der Gr. Kerk; tr. 15 
Mei  1633  Anna  Pieters  (uit  Rotterdam), bij wie: 
Pieter  T. , f  16  Nov.  1717,  tr. omstr.  1670/72 
Margaretha Uylenbergh \ geb. 1640, f Juli 1678, 
begr. te Amsterdam, bij wie: 
Johamia   T. ,   geb.   28  Deo.  1673,  f  4  Juli 
1717;  tr.  4  Sept.  1701  Pieter ter Himpel , 
geb.  10  Oct.  1676,  f  30  Mei  1706, begr. 
te Amsterdam. 
NB.  Deze  Johanna  Tulleken  was  de  grootmoeder  van 
moederszijde van straksgenoemden  Mr. Daniel Rasch. 


De familie Tulleken , — voerende in goud een zwarten 
dwarsbalk^ beladen met twee goudgehoornde raniskoppen van 
zilver^ het schild gedekt door een gepolijst-sf alen halfaanzie}ide}i 
helm met open vizier en vijf traliën , gevoerd van rood, omboord 
en getralied van goud, een ramskop van het schild met hals 
uitkojnende uit een blauwe ivrong tot helmteeken , en dekkleeden 
van goud en zwart ', — is icellicht stamverwant ^ met het 
riddermatig Yeluwsch geslacht van Delen , dat hetzelfde 
wapen heeft, doch met andere kleuren. Identiteit van 
geslachtwapens is nochtans geen onfeilbare grond voor 
stamverwantschap , gelijk de Geldersche geschiedvorscher 
van Spaen reeds opmerkte. Zoo er tusschen beide ge- 
slachten  oorspronkelijk  stamverwantschap  heeft  bestaan , 


1 Zie eenigen van dezen naam in de Meuive Vitgaaf. 

2 Over de schildhouders zie het Jnnorial , p. 10576. 

3 Vgl. Herald. Bibl. 1875, bl. 43 (1876, bl. 299). 


31^2   DE  VELUWSCHÈ  FAMILIE  TÜLLEKl-N  ËN  itATlE  AAXVRRWANTEN. 


wekt het bevreemding, dat Tulleken nimmer als ridder- 
matig is bekend geweest. Wel is van Delen stamverwant met 
Brantsen, — zie boven, bl. 143 , — doch dit laatste geslacht 
voert een wapen, hetwelk met dat van v. Delen niets gemeen 
heeft. De overeenstemming in blazoeneering tusschen Tulleken 
en V. Delen schijnt dus eerder toevallig te zijn. 


Daar in deze genealogisch-historische proeve tal van 
familie- en plaatsnamen voorkomen , wijd en zijd ver- 
spreid, is wellicht een tweetal Registers niet overbodig te 
achten. Die hier dus volgen. 


KEGISTER>  I. 

(Behoorende  bij  het  opstel  //De Yeluwsche Tamilie 
Tulleken en bare Aanverwanten//, in de Herald. 
BihUotJteek 1881, bl.  1—312.) 


Aa (v. der)  {a),  18-1.   " 

AalsakJcer,  127. 

Aahliord^  127. 

Aalst (Bommelerwaard),  118. 

Aalst (o.  Lienden),  29,  54 

299. 
Aalst (v.), Aelstius, 
Aardenvossen, 14G. 
Aartsen («), 49. 
Abercrombie, 267. 
Aberson {a), 224. 
Abrahams,  96. 
Achttienhoven (a), 282. 


127. 


Adonibezech,  87. 
Adriani, 145. 
Aelts (Aeltst)^  127,31. 
Aengenent,  98. 
Aer, 231. 
Aerts, 41. 
Afierden (v.), 245. 
Agnifa Plantage.,  224. 
Agron, 198. 
Akerlaken (v.), 283. 
Albemarie (graaf v.),  90. 
Albers, 211. 
Alberti {a), 154. 


(a) Over de Leidsche boekdrukkers v. der Aa (elf in getal) zie Dr. 
A. W. Ledeboer, De Boekdrukkers enz. in Noordtiedei'land ,h]. 23b — 37. 
M. H. V. d. Aa te Amst. verkreeg 21 Juni '80 vergunning om te dragen 
het eereteeken v. kornmandeur der Orde v. den H. Sylvester van de 
Gouden Spoor. De industrieel Paulus Josephus v. der Aa, regent v. h. 
R. Kath. Wees- en Armenhuis, sedert i Sept. 1874 lid van den gemeente- 
raad te Haarlem, -f- ald. 27 Sept. 80, eene weduwe Hemelrijk achter- 
latende. Een V. d. Aa is thans pred. te Goutum. — Is Aartsen één met 
Arentsen? Trouwens een Andries Aertsen, schepen en ouderling te Beest, 
verscheen op de Zaltbommelsche synode v. 8 — 13 Juni 1636. Moet ook 
hier vermeld Geertje Aarsen,  17 Febr. 1815 te Giethoorn ondertr. m. 


192 REGISTER  1. 

Alberts (a), 219. Alensbach,  201,  810, 

Albertus v.  Oostenrijk,  167.     Aling  {a), 102. 
Aldenburg (graaf v.), 4-1. Aller (v.)*,  o. 


Hermanus Gomarus, als prop, in 1800 ter plaatse in dienst getreden, 
en die als rustend pred. aldaar 6 Aug. 1854 haren dood op 82 jarigen 
leeftijd berichtte. Reeds vroeger komt voor een Albertus Aarsen (broeder v. 
burgem. D. A. en v. Henriette A. y 28 Maart 1789 te Goor), pred. te 
Randwijk, 1789 adj. pred. te Hellendoorn, j Apr. 1795, die M. K. 
Holsheymer als wed. achterliet; zij berichtte met O, en M. C. Holsh. 
uit Goor 9 Sept. 1797 den dood hunner moeder Aleida Rave, wed. J. J. 
Holsh., oud 81 jaren en 7 maanden. — Omtrent Achttienhoven zie 
Nav. XXX, 53 vvg. — A, M. C. Aberson (f 13 Sept. 1824, oud bijna 
78 jaar) was ruim 47 jaren in den echt vereenigd m. Wilhelmus Che- 
vallerau, pred. te Reewijk, 1789 adj. te Ommen, -[- 2G April 1818, 
oud 70 jaren, als rustend pred. — Zie eenen Abrahams in iVau. XXX, 437. 
Abrahamse, te Vlissingen (EL Ct. v. 2 Oct. 80). — J G. Alberti, 
Ie luit. d, inf. , is 28 Sept. '80 op non-activiteit gesteld. 

(«) Femmigje Alberts (Albers) , wed. v. Andries Belsink in de Sassen- 
straat , te Zwolle, tr. ald. 5 Febr. 1633 Gerard, zoon v. Gerh. Fockink, 
\ 1621 als pred. te Vollenhove, bij Sophia Bennink. Zijn br. Peter tr. 
1635 Jacobje Lamberts, dr v. Lambert Andries te Elburg. Geertken 
Albertsen, Johan Albertsensdr in de Diezerstrate te Zwolle, volg. 
sommigen Geertje Varsvelt, tr. 27 Xov. 1603 ald. Heiu'icus Henrici, 
pred. te Blokzijl {\ 1635). Hun zonn Justus zal pred. te Ternaart 
(Friesland) geweest zijn. — Willemtijn Alingh -j- 24 Apr. 1823, oud 
88 jaar, in 1771 geh. m. Ludovicus Schenkes, pred. te 's Grevelduin 
Kapelle, -j- 15 Dec. 1826 te Zutfen , oud 83 jaar. Men heeft nog J. Aling 
Prins, in 1853 pred, te Kamper eiland , thans te Kortezwaag, die als 
lid der synode met S. F, v. Hasselt, secretaris d. syn. en adviserend 
lid, J. F, G. Kronenberg, A. G. Jans e. a. besloot 21 Aug. '80 aan 
A. W. E. Alewijn Faure, pred. te Hemmen, door het prov. kerkbe- 
stuur V. Geld. eervol ontslag te doen geven, omdat hij zich bij de 
Irvingiaansche of Apostolische gemeente te 's Gravenhage had gevoegd 
door in die gemeente Nov. '79 de handoplegging te ontvangen vanden 
heer Capadose als coadjutor der Apostelen te Albury. Zie over het 
Irvingisme de Ilist. Krit. Proeve van Dr. J. N. Kohier, thans pred. te 
Loosduinen ('s Grav., 1876). Louis Henry Alewijn Faure, ber. pred. te 
Hengelo (Geld.) tr. 18 Aug. '81 te Nijmegen Geertruide Maria Adriana 
Stoop. Zie Alewijn in Nav. XXII, 262; XXIII, 545 O, 642 O; XXIV, 56; 
XXVI, 425; XXIX, 407; XXX, 487. — Aling is toch onderscheiden 
van Alings?  H. F. Alings, majoor d. inf. bij den staf, is 30 Sept. '80 


REGISTER  I. 193 

Alphen (v.), 94, 3U7. Altetus, 57, 264. 

Alstius, 127. Alting^ (Kronenberg, Mees) 

Altena, 132. («), 220. 


tot luit.-kol. bij dien staf benoemd. En van Alink? Geertrni Alink te 
Amst. ondertr. 18 Juli 1800 Daniel Kanne, als prop. her. 1800 te 
Kuinre, 1803 te Gaastmeer en Nieuwhuizen (cl. Snoek) , en stierf als 
zijne weduwe te Beverwijk 3 Sept. 1850, 82 jaar oud. 

(a) Zie over het uit Annen bij Anloo in Drenthe herkornstige , reeds 
in 1309 vermelde geslacht Alting: « Menso Alting, de eerste Hervor- 
raingsprediker in Drenthe, na 300 jaren (1567 — 1867) herdacht» door 
A. L. Lesturgeon, pred. te Zweeloo (Koevorden, bij A. Boll Azn., 1867) ; 
inzonderheid de « Aanteekeningen ». Yan M. Alting's leven en werken 
gaf N. Viëtor, pred. te Emden, op de in 1859 aldaar gehouden Gere- 
form. Conferentie een beknopt, maar zaakrijk verslag, hetwelk, uit het 
Hoogd. vertaald, is opgenomen in de «Stemmen en Getuigenissen uit 
het leven der Herv. Kerk» door J. Douwes Jr. (Gron. , 1860), bl. 68 
en verv. «G. Alting en C^.» stond vermeld op een zilveren schenkteljoor 
V. 1734 {Catalogus der Tentoonstelling van Kunstvoorwerpen , in 
vroegere eeuiven uit edele metalen vervaardigd , gehouden door de 
Maatsch. Arti et Amicitiae te Amsterdam a'^ 1880.) Gerhaid Alting, 
geh. m. Christina Crabbe (7 5 April 1811, oud 80 jaar), had tot dr 
M. Alting (j 1834), ondertr. te Deventer 3 Juli 1802 met Joan Peter 
Bösken (f 20 Mei 1843), pred. te Diepenveen of Kolmschate. Albertus 
Samuel Alting, zoon v. Johannes, kleinz. v. Albertus, 7 1823alspred. 
te Kampen, ondertr. 16 Aug. 1796 te Leiden Sara Gerhardina Uhlen- 
bruch (1 1837). Mr. Menso Alting (f 18.30) tr. Helena Lucia van der 
Licht (j 17 Febr. lS4i, oud 88 jaar) , wed. v. Jan v, Hattum Rotterdam, 
in 1780 advokaat (7 1783), zoon v. Arnoldus R. (pred. te Zuilen, 
1755 te Steenwijk, 7 1781) bij Johanna v. Hattum (7 Jan. 1780). 
Te Manslagt in O. Friesland woont C. H. Alting {Nav. XXVIII, 433, 
34). — Over Alting Mees, pred. te Huizinghe, zie bl. 2 der Inleiding 
tot Gregorius Mees, pred. te Rotterdam in de \1 e eeuw, en zijn gezin 
door Mr. Gregorius Mees Azn., 2de uitg. (Rott., bij M. Wijt en zoon, 
1879, niet in den handel; in welk keurig bewerkt en uitgevoerd familie- 
geschrift op bl. 10 en in noot 6 sprake is van Crobbina \Yolters, zuster v. 
Dr. Wolters, die in 1660 te Groningen Wilhelmus Allardi Santvoort 
huwde; alsmede op bl. 16 van Bern. Somer, pred. te Vlissingen, 
29 Sept. 1671 ber. te Amst., welk beroep, met improbatie v. Greg 
Mees, door den Amsterdaraschen magistraat werd goedgekeurd, omdat 
eerstgen. minder orthodox en minder Oranjegezind was.) Gr. Mees 
(I  dinsdag 21 Sept. 1694) tr. IO. te Berlicum 16 Nov. 1656 Rudolpha 


194 REGISTER  I. 

Altius (Aeltius) (a), 124,27. Andringa de Kempenaer (v.), 
Alva  (hertog v.), 30, 160,73, 150,60. 

219, 75, 804. Anemaet (è), 65, 166. 

Ammon (v.),  270. Anholt (heer v.), 28. 

Amija (Esser),  185,87. Anjou (hertog v.), 158,62, 208. 

Andel (v.), 55, 58, 309. Anna (prinses gouvernante), 114. 

Andelst, 76,  115. Anspach (c?),  233. 


(Roelfijn) Allerts Sant voort, kleindr v. Willem Jacobs , schout te Eelde, bij- 
iïendrikje Altingh ; 2'\ in iCSl Maria de Mey , wier moeder was Raye. — 
Het wapen van Mees is, doorsneden: 1. i'n rooi een ossenkop, 2. in blauw 
drie meezen, met getralieden helm, en een met een mees beladen ster als 
helmteeken, mitsgaders helmdekken van zilver, vgl. New. XXX, 581. — Zie. 
het wapen van de Mey in Herald. Bibl. , 1874 , bl. 118 ; Armorial p. 707 a 
(Gueldre, Holl.). Georgiirs de Mey , pred. te Leidschendam , 1662 te Steen- 
wijk, vertr. 1665 naar Gorinchem. — Te Dokkum vindt men Carpentier 
Alting, geh. m. E. Zaalberg. — Te Delft overleed 19 Sept. 80 E. C. 
de Mey v. Alkemade, weduwe v. A. F. L. Bichon v. IJsselmonde, 
waarvoor haar zoon M. B. v. IJ., mede namens zijne zusters op het 
kasteel van IJsselmonde 3 Oct. zijn dank betuigde. — Zie Raye ver- 
meld in Nav. XXX, 4-2-2 ; Geld. Volksalm. 1881 , bl. 17, 19. — Swaantje 
Boskes, wei. v. Hermannus Halfvvassenius, pred. te Gramsbergen, 
1037 te Hellendoren, 1640 vertr. n. Deventer tot den Lat. schooldienst, 
had bij dezen Hendriken Arnold IL, en Maria H. , geh. 8 Mei 1666 
te Zwolle m. Jan Baver Janszoon. 

(a) Johannes Altius, pred. te Kuinre 1670, Steenwijk 1672, Zutfen 
1675, Zwolle 1680, f 1600, had Sophia Waterham tot vrouw, bij wie 
Arend A., 30 Oct. 16&1 te Zwolle gedoopt. 

(6) Te Brielle woont Lette Anemaet {HL Ct. v. 4 Aug. 80). Zie ook 
Nav. XXV, 572, 82. 

(c) Te Brussel vindt men een boulevard Anspach, die schitterend 
verlicht was bij gelegenheid der Oaafhankelijkheidsfeesten , Aug. 1880 
ter gedachtenis van het vijftigjarig zelfstandig bestaan van België ge- 
vierd. Zoo is er te Parijs een Haussmann-boulevard, waar men de 
ook hier te lande wel bekende, in den aanvang dezes jaars doorbrand 
verwoeste Grands Magasins du Printemps aantreft, en de boetkapel 
voor de nagedachtenis van Lodewijk XVI staat opgericht, welke kapel 
de Commune in 1871 besloot af te breken, en de slooping waarvan 
bij wijze van petitionnement aan den gemeenteraad Felix Pyat 31 Oct. 
1880 voorstelde in eene soiree of punch, hem aangeboden, bij welke 
gelegenheid  het voor den « vorstendooder »  Berezowski bestemde eer- 


KEGISTER  I. 195 

Ajpeldore7i  (Hof te), 57. Arnhem, burgei-tveeshuis, 249. 
Appelman, 304,5. ,/    Bussenliuis, 117. 

Appeïreveld, 38. Arnhem (v.), 11, 73, SO, 104, 
Appeltere (v.), 6. 205,86. 

Ardesch, 300. Arnhemerhosch,  5. 

Arensberghe,  145. ArnhemerhroeJc, 5,  11, 20, 31, 
Arents (Arentse, Arentsen, Arnt-     35, 38—40, 46, 77, 105,17. 

sen, Aerntz) (a), 49, 50, 55, Arnold >an Gelre,  18, 305. 

160. Arnold van Hoorn, 244. 

Arke.mehen, 116,24. * Amoldi, 140. 


pistool, met de ingegrifte woorden, ter ééner zijde: «Parijs, Moskou, 
Warschau», aan den anderen kant: «Aan Berezowski het vorsten- 
doodend Frankrijk» op de voorzitterstafel lag. — Te Kampen woont 
Johanna Christina Anspach, wed. Mr. Tjeerd Maximiliaan Lotze (eenig 
kinderloos gebleven kind van Dr, Johannes Anlhony L., na 6 Sept. '1805 
overleden als hoogl. d. godgel. te Franeker), zuster van Rebecca Jacoba A. 
(-|- G Dec. 1880 te Rhenen, oud 85 jaar, ongehuwd) en van Dr. Jan 
Adolf A., emerit. pred. van en te Deventer, zoon van Jacobus bij 
Margaretha Siblesz (geb. 18 Jan. 1774, f 19 Jan. 1809), die, behalve 
den bl. 233 genoemden zoon, tot kinderen heeft Johanna Judith A., geb. 
5 Mei 1831 , geh. m. Jacob Chernac Slichtenbree te Deventer (kinder- 
loos), Rebecca Jacoba Margaretha, geh. m. ^Jacob Schnyt, chirurgijn- 
majoor te Gorinchem (beide overleden), Maria Berendina Wilhelmina 
(geb. 23 Juni 1838), geh. m. Martinus v. Doorninck (Damiaen Johans- 
zoon bij Petronella Tichler) te Deventer, Alida Adolphina, geb. 27 
Aug. 1846, geh. met diens broeder Mr. Jan Izaak v. Doorninck, rijks- 
archivaris in Overijssel, te Zwolle, wiens geschriften in bovenstaand 
opstel (zie o. a. bl. 211) gedurig zijn aangehaald. 

(a) Elisabeth Arents huwde Johannes Lamberti ab Heessel, als prop. 
20 Sept. 1640 bev. te Hien en Dodewaard, 1643 te Meerkerk., -|- 1656 
te Zwolle. Mechteld Cuiper, wed. v. Henricus Arentzen (1660 pred. 
te Vi-iesenveen, \ 1680), -[- Oct. 1702, Jiad bij hem Arend A. en 
Hendrik A. (f Sept. 1707). De weduwe v. Gerhard Arentzen, 1669 — 
75 pred. te Markelo, woonachtig te Deventer, overleed aldaar Oct. 
1702, gelijk hare dr, de weduwe v. den luit. Sloot, 15 Febr. 1725 
remonstreerde. Zie Arents in Nav. XXX, 392, noot. Goossen Arents, 
dood in 1632, schoolmeester in de Engestraat te Deventer, was volg. 
het Deventersch huwlijksregister de vader van Wesselus Gosuinus 
v.  Denichera,  1634  pred.  te  Olst,  -|-  1666,  geh.  19 Febr. 1632 met 


496 REGISTER  I. 

Arriëns (a), 167. Asso7ivilh, 140. 

Asch V. Wijck^ {h), 56.        AssimscJie straat,  110. 

Asman (Jj), 65. Athlone (graaf v.), 188, 221. 

Aspremont, 292. Aiimale (d'), 141. 

Assendelft  (v.)  (c),  176, Avenhom* (r/), 244. 

77^  91. Avemies, 140. 


Swaantje Ekels , dr. v.- wijlen Theodorus Ekelius in de Bagijnestraat 
te Dev., die, blijkens Gcdep., 31 Jan. 1663 een zoon te Orleans op de 
Akademie had. Een Arentzen is thans notaris te Utrecht. 

(a) W. A. Arriëns, luit. ter zee Ie kl., is 31 Oct. 80 als off. v. pol. 
V. 's Rijks werf te Amst. op non-activiteit gesteld. A. G. Arriëns te 
Doesburg tr. bij volmacht 27 Jan. '81 C. J. v. Griethuysen , off. inf; 
O. I. leger te Celebes. J. J. V. A. Linklaen Arriëns, boekhouder 2e kl. 
te Batavia, is Oct. '80 eervol uit 's lands dienst ontslagen. 

(6) Jhr. Mr. T. A. J. v. Asch v. Wijck, secret, v. h. collegie v. 
den Lekdijk Bovendams, advok. te Utrecht, is 4 Sept. 1880 ben. tot 
adj. kommies bij het depart. v. Oorlog en 6 Oct. als Ie luit. d. dd. 
schutterij ter stede eervol ontslagen. M. C. Brants, gade van Jhr. v. 
Asch v. Wijck te Utrecht, schonk 24 Nov. '80 de geboorte aan een 
zoon. — Lambertus Asman, als prop. 1769 te Wilsum, -[- 5 Maart 1772 
(misere), bekwam 9 Dec. 1770 attest v. den Zwolscben kerkeraad om 
te Wilsum te huwen Elisabeth Alida v. Loo , die hij als weduwe 
achterliet. Te Amst. overleed ongehuwd o Oct. '80, oud 25 jaar, 
Ernest Koch, eenige zoon v. Ernst Koch en Ida Assmann (sic). 
Johannes Asman deed 26 Oct. 1797 te Eek en Wiel belijdenis en 
vertrok 30 Oct. naar Dalfsen. — L. Witkop , man v. M. Koch (te 
Wageningen), 7 9 Oct. '80 te Batavia. — Aleida v. Loo, wed. v. 
Gerh. Potholt (1675 pred. te Tubbergen , f 1698) , overleed 3 Apr. 
1703. A. C. v. Loo is 5 Nov. '80 benoemd tot bouwkundige bij den 
dienst v. h. loodswezen enz. Zie v. Loo Nav. XXIII , 436. 

(c) Zie de kwartileering van het wapen van Assendelft in Nav. 
XXIX, 49. Zie ook '^Nav. XXX, 585,8 (wapen). C. T. v. Assendelft 
de Coningh schreef «Ontmoetingen ter zee en te land» {Arnh. Ct., 
nO. 8169; Hl. Ct. v. 9 Aug. '80). Voor de bewijzen v. deelneming, 
ontvangen bij het overl. v. Elisabeth v. Gennep, geb. v. A. de Con. 
te Rotterdam, wordt in HL Ct. v. 31 Aug. -'80 dank gezegd. Mr. A. 
D. v. A. de Con., 5 Oct. '81 benoemd tot lid v. d. Raad v. Toezicht 
op de Rijkspostspaarbank, tr. 2 Sept. '80 te Amst A. M. L. E. de 
Roever. 

(d) Zie het wapen, Nav. XVI, 314a, en vgl. ibid., XXIII, 627. 


REGISTER  1. 


197 


Avercamp («), 59, 79, 141,81, 

303. 
Ayers, 210. 

Baart de la Taille, 272. 
Baccart, 163,78. 
Bachiene, 300. 
Backer (5)^ 154, 235. 
Bacx, 184. 
BaecJcenveeH, 181. 
BaeJcenJiage^ 288. 
Baer (v.), 62. 
Baerken, 93. 
Baerle, 100, 280. 
Baerle (v.) {h), 100. 
BaerUstraat (/j),  100. 
Baert, 251. 


Bah'  eii  Lailiem,  9,  11,  13, 

15,  174. 
Bakker Schut, 196. 
BaUerstraat (te Amb.),  78. 
Balde -^ (c), 62. 
Barbin,  101. 
Barcbman Wu}i:iers, 34. 
Barentsz, 77. 

Barlaimont (graaf v.), 160. 
Barlehossche,  310. 
Barmes de Yilliers,  283. 
Barmstede,  1 . 
Bartin de Telliers,  101. 
Basientin (de),  140. 
Bassen (v.) [d), 121, 213. 
i^astiaans {d,) 111. 


{a) Franciscas Av. \verd 1590 in den dienst gevonden te Steen- 
wijkerwold. Francinus Av. , oudeiUng te Hattem, vertegenwoordigde 
de  classis v. Harderwijk op de synode te Nijmegen 22—28 Aug. 1655. 

{h) Olowina Gornelia Backer, dr v. Jhr. Mr. C. H. B., tr. 26 Aiig. 
1880 te Amsterdam Mi*. Goswin Moll. — Jhr. Mr. Salomon Backer 
■\ te 's Graveland 25 Oct. '80, eene weduwe de Wildt met kinderen 
nalatende. Voor de deelneming bij het overlijden van Jhr. Mr. S. Backer 
dankten 25 Nov. '80, J. F. de Neufville, geb. Backer, F. de N.,C. H. 
Backer, W. J. B. , F. B., E. A. B., geb. AVillink. J. M. L. C. douair. 
Backer, geb. Brantsen, -|- 17 Dec. '81 te Zwolle. — Te Amsterdam 
treft men een v. Baerlestraat aan, waar Jacob P. Pv. Galesloot 2—10 
Oct. 80 in zijne vruchtboomkweekerij Pomona eene tentoonstelling van 
vruchten opende. A. E. v. Baerle, pred. te Wageningen, werd Nov. 80 
beroepen te Harderwijk. C. G. v. Baerle is Nov. 80 tot ass. resident 
van Patjitan (Madioen), tevens vendumeester aldaar, benoemd, en 
M. M. W. Schröter, wed. C. C. v. Baerle, te Utrecht, f 9 Febr. 81, 
geadverteerd door E. C. v. Baerle. 

(c) Zie Balde in Her. Bibl. 1874, bl. 158, waar in noot 2 het wapen 
voorkomt. Zie Baldi vermeld  !^av. XXIX, 407. 

(cl) In het oud synodaal archief (te 'sGravenhage) is voorhanden 
een «Brief van dienaer, ouderlinghe en diaconen » van 's Gravenhage, 
i. d. 12 Juni 1574, waarbij ter synode werd afgevaardigd Mr. Johan Ernst 


198 ■   BEGI3TER  I. 

Batenburg,  L19. Baymans,  3 6. 

Baudartius (^), 16,  139,40,74.   Beaiiforf^ (de), (è), 99, 189. 


V. Bassen; zie Catalogus v. h. oud synodaal archief door U.Q.Jsinssen 
(1878), bl. 8, 9.  — Te  Deventer woont van Otterbeek Bastiaans. 

(a) Wilhelmus Baudartius, volg. sommigen van Vlaamsche afkomst, 
geb. 1565, pred. te Sneek, 1594 te Kampen,  1596 te Zutfen, was ge- 
huwd met Barbara Martens. Litlerae commendaticiae van hem en van 
Dr. Andreas Rivet ten behoeve der verdrevene protestanten van Bohème, 
Silezie en Aloravie werden aan de Geld. synode te Arnh. 21—24 Aug. 
1633 vertoond. Men besloot aan de onderscheidene kwartieren v. Geld. 
giften  te vragen, die, vóór 14 Oct. 1634 te Amsterdam besteld, door 
tusschenkorast  van  Amsterdamsche  kooplieden den  ballingen konden 
ten goede komen. Geert ruid  Baudaert was de  gade van Jacobus Plan- 
cius, pred. te Meppel,  1637 te Kampen,  -J- 1660, zijnde een zoon van 
Petrus, die als pred. te Sloterdijk, 1613 te Hasselt, 1619 te Kampen, 
-f- 1651,  in  1631  Susanna v. Hogendorp tot vrouw had, bij wie drie 
dochters, Sara, 10 Juli 1625, He^ter, 1  April 1629 (getr. 30 Apr. 1652 
te Kampen m. Johannes Grevesteyn Hendrikszoon, pred. te Ens 1647, 
te  Eersel  en  Duisel  1649),  Lebuina,  26  Juni  1631  te Kampen ge- 
doopt, en nog vier andere kinderen. Petrus  [pred. te Boxtel, 1657 te 
Kampen, f 1673,  geh. 30  Maart 1642 m. Anna Eeckholt (vgl. Gesl. 
Aant., bl. 469), bij wie drie zoons, ChristofTer, Petrus en Jan (3 Juli 
1666  te  K.  gedoopt)],  Johanna,  Susanna en Catharina, in 1629 oud 
11   10  8 en 6 jaar.  Jacobusdr  Barbara Plancia te Kampen tr. 5 Juni 
1650 Johannes Leonards (Leenders) , en verklaarde in R. en St. 8 Juni 
1703, dat zij 75 jaar oud was. Zusters van haar waren Maria, 13 Jan. 1637; 
Magdalena, 4 Juli 1641, Susanna, 2 Juli 1643,  en broeders, Jacobus, 
31 Mei 1644; Johannes, 1 Juni 1646 — te Kampen gedoopt. Jeremias 
Plancius,  pred.  te Mühlheim, 1613 te Deventer, f 1617 aan de pest 
(zie  Revius,  Dav.  Illustr., p. 581, 94), tr. Juni 1615 te Amsterdam 
Elisabeth de Marez uit Wesel. De Planciussen  en  de  De la Planque's 
waren  verschillende  familiën. — Henricus Grevestein, in 1604 in den 
dienst gevonden te Kamperveen, tr. 6 Jan. 1605 Grietje Herras, wijlen 
Herman Backers dr te Kampen {Zwolsch Hwwlijksregister). 

(h) Zie Nav. XXIX, 54; XXX, 372—76. Mr. W. H. de Beaufort te 
Utrecht is thans schoolopziener in het 4de distrikt v. Utrecht {Hl. Ct. 
V. 30 Juni 80). Zie ook beneden bij «Godin». Beaufort ook te Haarlem 
{Hl. Ct. V. 20 Aug. 80) en te Driebergen op den huize Leeuwenburgh 
(ibid., 26' Oct.) In het boven, bl. 99, noot 5, vermelde wapen is sprake 
van eene «meermin»; Rietstap spreekt echter in zijn ilrmonai, p. 98 6, 
van  eene  «femme»,  in  zijn  Herald,  d.  Wapenk.  bl. 353, van een 


REGISTER  I. 199 


Secau, 74. Beeckman (Beekman) ~(è),  176, 

Becker (a), 6, 148,49. 7,  281. 

Becherheyn])le, 149. Beechstuh {liet), 45. 

Beeck (v.) Calkoen («), 292.    Beek  (v.) [c), 278,  809. 


«meisje». A. M. E. L. de Beaufort, geb. Huydecoper, te Utrecht, beviel 
25 Oct. 80 van eene dr. 

(a) J. G. Becker, commies 3e kl. bij den post- en telegraafdienst op 
Java, bekwam Aug. 80 een tweejarig verlof naar Europa. Te Arnhem 
vindt men de firma Becker en Buddingh, fabriek van wis- en natuur- 
kundige instrumenten, waarin G. Becker's vermaarde balansen en 
bascules uitsluitend worden vervaardigd. Ook handelen H. L. B. en 
J. B., fabriekanten van weegwerktuigen en gewichten te Rotterdam , 
onder de firma «Becker's Sons». Jean Becker te Mannheim is de 
schepper en het hoofd van het Florentijnsch kwartet, dat in den 
winter 1880/81 bleef rusten, maar overigens kunstreizen ook naar 
HoHand onderneemt. — Een Willem Jabes Galkoen, Johanszoon, als 
prop. ber. 1759 te Blokzijl, 1762 te Nijkerk (Veluwe) , stond I768 to 
Gorinch'em, sedert 1776 te Amst., 1792 nog in leven. Zie een Calkoen 
in Bevald. Bibl. 80, bl. 314, noot 2. 

(b) Zie het wapen van Beeckman in Her. Bibl. 1874, bl. 157, over- 
eenkomende met Armorial ., p. 1036 (B. de Libersart). E. Beeckman 
was in 1670 amptman v. Ilorsse, namens Gerrit de Ruyter. D. B. is 
thans pred. te Breda, en J. H. B. te Chaam. Aan het monument in 
de St. Pieterskerk te Leiden, opgericht ter eere van hun vroegeren 
krijgsmakker, den student Beeckman, die in 1831 op het slagveld 
sneuvelde, brachten de nog in leven zijnde leden van het vrijwilHg 
jagercorps der Leidsche studenten v. 1830 — 31 , op den SOsten gedenk- 
dag van het uittrekken van dat corps i. d. 13 Nov. 80 een bezoek in 
plechtigen optocht, met het nieuwe vaandel, ter vervanging van het 
oude, onlangs in het Feestgebouw verbrand, door eenige Leidsche 
dames, bij monde van Mej. Simon Thomas, hun ettelijke oogenblikken 
te voren aangeboden, nadat zij in de stadszaal door E. L. graaf v. 
Limburg Stirum, praeses der studentenvereeniging «Pro Patria» tot 
vrijwillige oefening in den wapenhandel, waren toegesproken. — Jean 
Charles Simon Thomas, die eene Granpré Molière tot moeder had, 
vroeger woonachtig to Goor, thans te Arnhem, is gehuwd met eene 
Hemsing uit Kampen 

(c)  Zie  eene v. Beeck, I>^av. XXX,  320, Anna Margaretha v. Beek, 
dood  21   Apr.  1738  te  Tiel,  was  gehuwd  met  Johannes  Farret, 


200 IIEGISTER  I.  . 

Beekbergen, )81. Bekker {b), 148. 

BeeklsnLJclerSteenbergeii(tï), 180. BekJcerwaard^ 6. 

Beeriits, \U. Belle (v.) (i), 77, 308. 

Beersche Hof, 29. Beman Brouwer.  Zie Brouwer 

Behm (ten), 178, 224,27. Bemmel (v.) {c),  75,6, 174. 

Behm (ten) Wentliolt, 223,24. Bentlieim (graaf v.), 305. 

Behr, 191. Bentinck.  38,  78, 9, 167,75, 
Beker (Beecker), 148,49. 202,88, 305. 


praeparatoir geëxamineerd te Tiel 13 Apr. 1692, als prop. aldaar 
19 Aug. 1694 bevestigd , en 24 Febr. 1714 overleden. 

(a) Elisabeth Marta Beeldsnijder, geh. m. Willem Hofstede, pred. te. 
Beilen, had tot zoon Joh. H., pred. te Groningen, geh. m. Maria 
Abbering, wier zoon Petrus H., geb. 22 Apr. 1716, pred. te Angjum, 
1743 te Steenwijk, 1745 te Oostzaandam, eene weduwe Dubois 
huwde, en 27 Nov. 1803 als prof. honorarius te Rotterdam kinderloos 
overleed, en wier jonger zoon Johannes als prop. 1749 te Blankenheim , 
17C0 naar Steenbergen vertrok. — Te Utrecht f 3 Oct. '80 M. A. M. 
V. Toulon, douair. Jhr. G. J. Beeldsnijder v. Voshol, oud 88 jaren, 
en J. P, Hofstede te 's Gravenhage 5 Nov. 1840 op bijna ISjarigen 
leeftijd als surnumerair in dienst getreden, werd, alle rangen door- 
loopen hebbende, 10 Waart 1864 tot hoofddirekteur benoemd der Neder), 
posterijen, waarin hij tal van verbeteringen invoerde, terwijl hij op 
de congressen te Bern en te Parijs, in menige commissie , alsook 
onlangs te Parijs op de conferentie voor de pakketpost, Nederland 
vertegenwoordigde; hij vierde 6 Nov. '80 zijn veertigjarigen dienst bij 
het postwezen. 

{h) J. G. Bekker, rijksonlv. te Zweeloo c. a. , is 26 Sept. '80 tot rijks- 
ontv. te Ruinerwold c. a., W. Bekker te Wommels 28 Sept. '80 tot 
gewoon lid v. h. Friesch Genootschap v. geschied-, oudheid- en taalkunde, 
en P. F. A. Bekker, telegrafist 3de kl., 29 Dec. '80 tot dito 2de kl. ter 
standplaats Amsterdam benoemd. — Zie over v. Belle Nav. XXX, 
419—21, enz. 

(c) Is Goossen v. Bemmel, 1486, 7, 8 richter in Overbetuwe, één 
persoon met Gosewin v. B, 1443 schepen van Nijmegen? hi het archief 
van het Oudburgergasthuis te N. bevindt zich een document, behel- 
zende huwlijksvoorwaarden en gift door Albert (Gerritszoon) v. B. 
(1403 schepen v N. , 1407 provisor van het armengasthuis te N.) en 
zijne vrouw Margriete van Woesick 26 Nov. 1457 gedaan aan hun zoon 
Alard v. B. ,  (1461 schepen v. N.), bij gelegenheid van diens echt met 


REGISTER  I. 


201 


Berck (v.) (^7), -i, 160,1,6. 
Berckel, 20. 

Bere'iderstraat (te Haarlem), 219. 
Berenhamj) (den), 202. 
Beresteyn (v.) (ó), 177. 
Berg of 'sHeere/iberg^ lol. 
Berg  (graven  v.  den), 9,  11, 

101,7,31,36, 275. 
Berg, Bergli (v. den) ^ (^), 11, 

15,   74,  162,4,5,86,  231, 

304. 
Bergen  en' Bergen  op  Zoom 

(jonkvr. v.),  17. 


't BergsJcen   {aver  der  heke  te 

Arnh.), 13. 
Bergsche goederen^  105. 
B ergst raat (te Deventer),  241. 
BerJcenheesters {de),  248. 
Bern, 

Berner, Bernier,  226. 
Berrevelt (v.) {d), 147. 
Besemer  [e), 290. 
Besier (/).  226 
Bessels,  251. 
Betlian'ie, 292. 
Beton w (in de),  22. 


jonkvr. Mijen v. Keppel , mede bezegeld dooi' Arnt v. Blitterswick en 
Johan V. BI. v. B. nog te Haarlem {UI. CL 21 Dec. 80). Eugènev. B., 
leeraar aan de lloogeschool te Brussel, een der beste Engelsche schrij- 
vers, ontwerper van het Congres Littéraire Beige, dat 12 Ang. 80 te 
Brussel geopend is, overleed nog in diezelfde maand. G. W. M. v. B. 
is Aug. 80 tot kommies 2de kl. bij den post- en telegraafdienst op Java 
aangesteld, en \V. M. v. B. fungeert als makelaar te Amst. Walterus 
Martinus v. B. te Haarlem -|- 2G Jan. 81 eeno ^vedu^ve Dagneaux 
achterlatende. 

(a) F. H. v. Berck Colenbrander, zoon v. Dirk v. B. C, pred. te 
Utr. , bij Louise Hermanna Aleida v. Hecking, 24 Juni '1809 beroepen 
te Lienden, huwde Johanna Diderica v. Olst en vertrok 181G naar 
Bi-ielle. F. H. v. Berck Weinhagen te Arnhem werd 16 Nov. 80 als 
lid der Kamer v. Koophandel ter plaatse herkozen. D. J. de Jongh en 
A. A. V. d. Wall waren aftredende leden. 

(6) Zie lYay. XXX, 392, noot. In ISav. XVI, 29 6, is sprake van 
eene oude geslachtslijsl der familie v. Beresteyn. Is die uitgegeven'? 

(c) Zie Nav. XXX, 393, noot. Eva Maria v. den Berg, dr v. Jan 
bij Maria v. Grol, had in 1748 bij haren man David Lotze, \ 1755 
als pred. te Kampen, twee kmderen beneden de tien jaar oud. 

{d) Gerardus Berrevelt was in 1796 diaken te Eek en Wiel. Thans 
bestaat die naam alhier niet meer. 

(e) W. D. J. Bezemer, 1ste luit. kwartiermeester, zag zich Aug. 80 
bij de intendantie in de 1ste milit. afd. op Java overgeplaatst. 

(/) Aan juffer Besier te 'sGravenhage werdSept. 80 het hoofdtoezicht 


2Ö2 


KEGISTER  I. 


Beugen^, 85. 

Beunen, 85. 

Beurse, 169. 

Beventrop,  74. 

Bevervoorde (Beverfeurde) (v.), 

136. 
Beijer, Beijerus (a),  121. 
Beijer (de) (ó),  120—22, 60, 

270. 
Be ijers waa rd,  122. 
Bejma (v.), 293. 
Bejnes, 263. 
Bicker,  150, 281. 


Biben, 298. 
Biel,  74,  7. 
Bierwisch, 205. 
Biesen (v.),  79. 
Biesman*,  118. 
Bilatit, 9, 11. 
Bilderdijk,  261. 
Biljoen, 291,94. 
Biljoensche heek,  291. 
Bing (Byng), 257. 
Binkhorst,  69. 
Bissciip  (Bisschop)  (c),  2, 
228. 


opgedragen over de kinderkamer van Prinses Paulina (Wilhelmine) , 
31 Vug. 80 geboren dr v. Koning Willem III en van zijne tweede 
gemalin Adelaïde Emma VVilhelmina Thérèse prinses v. Waldeck- 
Pyrmont. C. A. Besicr is G Oct. 80 tot 2de luit. bij de dd. schutterij 
te Nijmegen benoemd, evenals L. J. Iluber tot 1ste luit. bij die te 
Veendam, II. K. Smit, sergeant, tot 2de luit. bij die te Steenwijk, en 
J. Smith, schutter, tot 2de luit. bij die te Veendam. Mr. W. B. J. 
Besier te Haarlem 8 Dec. 80 benoemd tot lid der plaatselijke com- 
missie van toezicht op het lager onderwijs. 

(a) Beijer komt te Zennewijnen voor, en Mispelblom Beijer is notaris 
te Rossum. In het oud Synodaal archief vindt men eene akte der 
synodale afgevaardigden aang. de orde in het voorstellen der redenen 
van weigering der demissie van Anth. Beijerus in 1619; zie den 
Catal., bl. 38. Johannes Beijer, van de Groningsche universiteit, is Aug. 
'80 door het prov. kerkbestuur van Groningen tot de Evangeliebediening 
toegelaten en 18 Sept. '80 ber. te Lemele c. a. Te Zutfen overleed 
12 Sept. 80 Hendrik David Mispelblom Beijer, oud ruim 84 jaar, 
geadv. door zijne  weduwe C. A. Hoijer. 

(6) Wijnand Maximiliaan Jacob v. Renesse tot Brink was weduw- 
naar v. Sara Maria de Beijer, geb. 1706, geh. 1749, f 1 Jan. 1774, 
toen hij in 1777 met Ernestina Lucretia v. Reede hertrouwde. Zie 
ook Her. Bibl. 1874, noot 1. 

(c) Helmichius Episcopius (Bisschop) trad 20 Sept. 1610 als pred. te 
Altforst en Appeltern in dienst, tot 1615, en werd als zoodanig tot lid 
der classis v. Nijmegen aangenomen (art. 21 der acta v. Nijm. syn. 19 — 21 
Juni 161 1). Hij wordt ter plaatse voor den eersten predikant gehouden; 


REGISTEE  I. 203 

Bitter^  (Bitterus)  {a), 12, 7,   Bitter (von) (a), 76. 
28, 76, 135. BiUersJioeJc, enz , 17. 


men leest evenwel in art. 11 der acta van de Boraraelsche synode 
7 Juli 1607 van eenen Idzardus Sipko, «pastor tot Altforst », krachtens 
aanschrijving van het Hof v. Geld. en van den amptraan van Maas- 
Waal, ter vergadering verschenen, met bevel, dat hij zich van den 
kerkedienst geheel zou onthouden tot zoolang dat hij zich bij de 
predikanten te Nijmegen leer- en levenshalve genoegzaam zou ge- 
zuiverd en gebeterd hebben. Als hij zulks weigerde en verklaarde 
liever te willen vertrekken, nam deze synode op zich binnen eene 
maand een ander [sic] geschikt predikant te Altforst te bezorgen. Deze 
Si[)ko, denkelijk als laatste pasfoor ter plaatse (minstens in schijn) 
tot de Reformatie overgegaan , schijnt als krypto-Roomschgezinde de 
synode van Gelderland nog een drietal jaren op het sleeptouw te 
hebben gehouden, en met fraaie beloffen gepaaid. — Zie ook beneden, 
bij ((Epi?copius;>. Peterfje Bisschop was wed. van Henricus v. Utrecht, 
IGGG eersten pred. te Beulake, tevens rector te Vollenhove, \ 1685, 
Johannes Episcopius (Bisschop), ber. 1G54 te Zalk , j 16GG, had bij 
Geertruid Steenberg: Dirk, geb. 1655, -j- 3 Sept. 1720, Femmeke, 
geb. 1656, f 21 Dec. 1727, Anna Maria, 14 Maart 16G0 fe Kampen 
gedoopt, Johanna, geb. i6GG , y 27 Juli 4716. De boven, bl. 228,9, 
noot 7, genoemde Johannes B. (f 1748 als pred. te Rijswijk in Neder- 
befuwe) had bij Anna van Groeneveld , die April 1762 bij haren zoon 
inwoonde, Petrus B. , ber. 27 Oef. 1?61 , bev. 7 Maarf 1762 als pred. 
te Alfforst (gescheiden van Horssen), na den dood van Ds. Finman 
ook pred. te Appeltern , \ 1781. Nog te 's Gravenhage, waar C. B. 
29 Sept. 80 vergunning bekwam om de onderscheidingsteekenen te 
dragen v. ridder Ie afd. d. Orde v. de Waakzaamheid of v. den Witten 
Valk V. Saksen-W^eimar-Eisenach. Bisschop Grevelink schreef in de 
Indische Gids (Nov. '80) over «Peper». Te Zutfen overleed 9 Mei '81 
Geertruid Bisschop, wed. E. J. Wolters, oud ruim 90 jaar. Te Batavia 
woont Mr. J. P. Roosegaarde Bisschop (Hl. Ct. 10 Febr. '81). Te Breda 
woont de notaris Steins Bisschop. K. Bisschop van Tuinen, leeraar in 
de Nat. Hist. te Zwolle . zond met A. F. C. Hoffmann , leeraar in het 
Handteekenen ibidem, Dec. '80 in het licht de eerste aflev. van een stel 
platen, getiteld «Diersoorten, nuffig voor Landbouw en Houtteelt» 
(ingevolge Kon. Besluit v. 25 Aug. '80). Zie nog Nav. X, 186; XXX, 
511. — Gerhard v. Utrecht was in 1599 pater te Diepenveen (Catal. 
d. cu'ch. V. h. Gasthuis te Deventer, n°. 1298). Godofridus ab Utrecht , 
pred. te Elburg , 1711 te Deventer, 1726 te 's Gravenhage, huwde 
7  Dec.  1710  te  Elburg  Johanna  Odilia  Potgieter.  M.  C. Bernards, 


20-1 


RF.QISTER  I. 


Blaauw,  195. 

BlacJchall, 268. 

Bleker, 91. 

Blerssem (v\), 6. 

BleulandsenJc^ 56. 

Büt, 16. 

Bloemen, 122. 

Bloemendael, 2. 

Blois, 231. 

Blom V. Assendelft, 177. 


Blommestein  (v.), 182. 
Bluvlandt* [a), 56, .224. 
Bock (de)^ 67. 
Bodinckhiiysen, 22. 
Boecop(ten,v.) (/j), 145,66, 232. 
Boeclelhof,  196. 
Boegertt,  115. 
Boelcenrode^ 297. 
Boekliolt ,  -lioiidt,  Boekliolz, 
Bocholtz (/.),  122, 309. 


wed. V. Joli. ab üti-. , zoon v. Henr., pred. te Peperga en Bles- 
dijk, 1687 te Giethoorn, 1720 emer., f 1730, overleed 20 Mei 1745. 
Had 20 Üct. 1702 te Kampen huwlijksproklamatie plaats van Helmich 
Wolfsen , J. U. D., en juffer Machteld Christina Bernards : een van 
beide had denkelijk Willem Bernards en Cornelia Ter Stege tot ouders, 
en was in 1607 oud il jaar. Ger. ab Utr. , als prop. 1729 ber. te 
Giethoorn, f 1704, had in 174S noch vrouw noch kinderen, doch 
woonden als kostgangers bij hem in eene weduwe Uitregt en Francina 
Gatrina Uitregt. — Uit den echt van Everhardus Engbers, als prop. 
1717 te Kuinre , j- 1749, met Helena Witman (j 9 Dec. 1773) werden 
geboren Hendrik en Zwaantje, beide in 1748 boven de tien jaar 
oud. Laatstgen. is getrouwd aan Herman Potgieter {Gedep. 10 Aug. 
1774). Zie ook v. Utr. in Her. Bihl. 1879, bl. 257,80. Nog te Zoelen , 
A. en A. G. v. Utr. Is aan deze v. Utrecht's ab Utrecht üresselhuis 
verwant? — Den Bisschop is een bouwland te Echteld, waar men 
ook het Bisschopsweidje vindt (in de Wilmert) , gelijk de Bisschops- 
graaf te Tricht. De Bisschop is ook de benaming v. een tiendblok 
o. Beuningen, evenals men te Lienden een tiendblok aantreft, «de 
Bisschop en Mariendaal» geheeten. De in Geld. Uo//:sa?m. 1880, bl. 93, 
door mij uitgesproken gissing, dat achter laatstgen Bisschop de Sticht- 
sche kerkvoogd Guido v. Henegouwen (f 1317) kan schuilen, zou dus 
weleens kunnen blijken onhoudbaar te zijn. 

(a) De Pruissische minister van fmanciën heet Bitter; zijn broeder, 
de president der «Seehandlung» is geadeld, en schrijft zich dus 
von Bitter. — Zie het wapen van Bleulandt Aai'. XXX, 581; terwijl 
ibid. , bl. 541 , twee verschillende worden opgegeven. 

(6) L. T. J. A. baron van Boecop, luit.-kol., is 20 Dec. 1880 tot 
militie-commissaris in de prov. Groningen benoemd. — V. Boecholz ao. 
1577 zie Nav. XXIY, 399. Aan Ernst George v. Bocholtz als richter v. 
Doesburg, nam Johan Philips vrijheer v. Hogensaxen, bij afwezigheid 


REGISTER  I. 2Q5 

Boelen («), 19S,99. Boelhouwer, 100. 

Boelenham («),  72. Boellaerd {l\ 48,9. 

Boelens (v.), 293. Boetberg (..), 19,20, 161. 

des stadh. Jan graaf v. Nassau, 27 Sept. 1578 den eed af(Mr.G.v.H 
Stukken, Til, 384). Cxeertruid Boeckholts of Geertr. Gerrits was de 
vrouw V. Albertus Wangerpoel, -1G26 pred. te Heino (f 1G37). Her- 
manna v. Bockholt huwde Wilhelmus ter Sraiüen, als prop. in 1641 
ber. te Deventer, bij wien Casper (geb. 1651 ,16 JuniiGO-i). Margaretha 
V. Boeckholt tr. Johannes Hoornaert , wier dr Margaretha Sibilla (f 9 
Oct. 1GG4) 3 Aug. 1662 met Willem Sluiter (den Gelderschen Cats) , 
zoon van Tilman SI. bij Geertr. Saaikink, in den echt trad. Godfried 
Boecholts staat vermeld op een zilveren kroes van 1694 , eigendom 
V. Mr. J. II. V. Haersma de With te Utr. {Cal Tent.ArtiSO, n°.2!8, 
bl. G6). W. W. Boekhoudt, pred. te Britswerd, geb, 1802, pred. sedert' 
1826, sedert 26 Juli 1880 op vier na de oudste predikant in ons 
vaderland, na den dood van Jan Corell , geb. 10 Apr. 1787 te Ilanau , 
zoon van een pred. aldaar, ber. 16 Juni 1811 te Wamel en Dreumel ,' 
1816 te Meerkerk, 15 Nov. 1818 te Avezaat, die 18 Juni 1876 ge- 
dachtenis vierde van zijn 65-jarigen dienst, 17 Nov. 1878 van zijn 
60-jarigen dienst te Avezaat, en 10 Apr. 1877 op zijn OOsten verjaardag 
zich benoemd zag tot Ridder d. O. v. d. Nederl. L. , f ongehuwd 
(zijne moeder heette Yaillant). 

(a) E. M. Boelen, f 21 Dec. 1805 als wed. v. Rutger Hendrik 
Huender, rector te Doetinchem (f 6 Maart 1796, oud 64 jaar). C. M, • 
H. Boelen kondigde 22 Dec. 1806 het overlijden aan te Zelhcm van 
zijn oom G. Boelen, sed. 1707 rustend pred. aldanr , oud 84 jaar. 
Deze had eenen broeder Herman Lancelot Boelen (f1796). J. J. Boelen 
is in de vergad. i. d. 23 Juni 1880 vhu aandeelhouders der spoorweg- 
maatschappij Almelo— Salzbergen tot commissaris dezer maatschappij 
benoemd. Theodorus Boelen te Amst. f 1 Nov. '80, oud 68 jaar, als 
wed. achterlatende G. J. Nilant. Anton Boelen, raaj. d. cav. in O. I., 
gaf bij Visser en Go. te Batavia Oct. '80 , ten voordeele der Fröbel- 
school aldaar eene brochure in het licht, getiteld; «Het Lager Onder- 
wijs in verband tot onze Weerbaarheid». — Is Boelenham z. v. a. «heem 
van Boelen»? Of is het te beschouwen als verbastering van Boedelham 
(Boedelheem), gelijk men ook een Boedelhof (boven Zutfen) heeft? 

(b) Het geschil v. Johan Marius Laats , pred. te A.speren , met 
Pieter Boellaerd en familie werd in de synode te Dordrecht v. 1731 
behandeld (Cat. Syn. Arch., bl. 115). Te Amsterdam woont de wed. 
C. E. de Bordes, geb. Boellaard. E. Boellaard, Ie luit. d. veldart. , 
tr. te Rossum 12 Oct. '80 P. H. bar^ v. Randwijck. 


206 REGISTER  T. 

Boetselaer (v.), 131. Bonaparte, 150, 256. 

Bokkel (ten)(a),  50. Bondam (è), 65,95, 120, 286. 

Bolman, 270. Bongaardsgoedy 115.' 

Bomer (Beumer), 59, 195. Bongaart, 113. 

Bommel (v.) (5), 109. Bongardt^ 114. 

Bommeler (ten), 21.  " Bongart (i), 110,4,5, 223,4. 


(a) Theodorus ten Bokkel, als prop. 28 Jan. 1751 ber. te Lienden, 
vertrok 1756 naar Bodegraven. T. G. G. ten B. , direkteur v. h. rijks- 
telegraaf kantoor te Heereveen, werd 17 Juni 1880 ais zoodanig en 
als direkteur v. h. postkantoor te Weesp benoemd , ter vervanging v. 
H. G. van der Horst , overgeplaatst naar Alphen. 

{h) Rutger v. B. was in 1335 geërfd te Dodewaard {Nav. XXX, 
3G2). Hendrik v. B., als geestelijke te Utrecht woonachtig, later pred. 
te Meurs en te Wesel , was , naar gissing van prof. KaerI Benrath te 
Bonn, de steiler van het, eerst in 1523 bij den uitgever Jan Severs 
te Leiden (zie over hern Dr. A. M. Ledeboer, De Boekdrukkers , enz., 
bl. 282) in het Nederduitsch , daarna in het Fransch , Engelsch en 
Italiaansch vertaalde en taüooze malen herdrukte geschrift «Summa 
der Godliker Schrifturen» (175 kl. 8vo. bladz.) , een der oudste Nederl. 
geschriften uit den Hervormingstijd , reeds 23 Maart 1524 bij plakkaat 
van Karel V verboden, en door de Inquisitie met zóó goed gevolg 
opgespoord, dat het tot nu toe alleen naar den titel den geleerden 
bekend was ; behelzende eene kostelijke bijdrage tot kenschetsing van 
den zelfstandigen geest, welke de Nederl. Hervormingsmannen bezielde, 
daar het, ofschoon gedeeltelijk uit Luther's werken geput, toch omtrent 
den doop andere denkbeelden voorstaat, en zelfs over het Avondmaal 
het diepste stilzwijgen bewaart. Door prof. Benrath , die het weder 
opspoorde, zonder vermelding van de plaats waar hij het vond, is 
het in Hoogd. vertaling herdrukt, Aug. 1880 te Leipzig uitge- 
geven onder den titel «Die Summa der Heil. Schrift. Ein Zeugnisz 
aus dem Zeitalter der Reformation fiir die Rechtfertigung aus dem 
Glauben», voorzien van facsimile's van den oorspronkelijken Nederd. , 
zoowel als van de Fransche , Italiaansche en Engelsche titels. Prof. 
Benrath bezorgde eene Hoogduitsche uitgaaf van het door hem uit 
den jare 1526 gevonden Nederd. exemplaar, omdat hiervoor meer 
koopers zouden te vinden zijn. Mei 1881 verzond G. D. Bom te Amst. 
een catalogus van oude boeken , waarin onder nO. 4 een exemplaar 
voorkomt der Holi. uitgave, er bij opmerkende dat daarin (bl. 8) de 
kwestie omtrent de taai van het origineel wordt opgelost. De auteur 
(Hendrik  v.  B.)  zegt  er  in, dat hij eerst niet van raeening was het 


REGISTER  I. 207 

Bongart (v. den),  16. Bonheur {A la), 254. 

Bongarts,  112. Bonnet,  179. 

Bongers, 56. Bons (de), 289. 


uit te geven , maar dat men dit zóó sterk van hem had begeerd , dat 
hij was overgegaan tot de overzetting, ongetwijfeld uit het Latijn. 
Het boekske is ouder dan 1526, want het vertoont niet de opmerking 
op den titel , voorkomende op Prof. Benrath's exemplaar , « nu wederom 
zeer neerstelick ghecorrigeert, 1526». De prijs, door den boekhandelaar 
Bom op zijn exemplaar gesteld , is / 200. Zie over v. Bommel's ge- 
schrift, Geloof en Vrijheid 1880, bl. 613—17. Onder den titel «Het 
oudste Nederl. Verboden Boek j (a°. 1523) is het thans door Prof. J. J. 
v. Toorenenbergeri bij E. J. Brill te Leiden uitgegeven. Onder de schrif- 
turen , rakende partikuliere personen , voorhanden in het Oud Synodaal 
Archief, vindt men stukken uit den jare 1595 betr. Everhardus Bommelius , 
pred., eerst te Gouda , daarna te Voorschoten {Cat., bl. 62). Winoldus 
a Bommel Lambertszoon, 1684 ber. te Goor, vertr. 1680 naar Apel- 
doren. Lambertus v. B. (zoon v, zal. Winolt v. B.) , 1660 ber. te 
Kolmschate, \ 1678, tr. 22 Nov. 1658 Peterken Tichler, wed. v. 
Nicolaas Ileldt, beide in de Gr. Overstraat te Dev., en hertr. 1673 m. 
Anna Buemers (30 Dec. 1713 binnen Deventer begraven). Dirk Wil- 
lemse, j. m. te Eek en Wiel, tr. 21 Nov. 1723 Catharina Peters v. 
Bommel, j. d. te Opheusden. Dirk v. Zijl, wedr van Beleke v. Bommel , 
te Eek, tr. Mei 1770 te Ingen Josina v. den Bergh , j. d. geb. te 
Amsterdam, woonachtig te Ingen, en hertr. te Deil Nov. 1775 Maria 
V. de Velde, geb. te Herwijnen , j. d., wonende te Deil. Wilhelmus 
V. B. , zoon V. Joh., als prop. ber. 1766 te Mastenbroek, f 7 Juli 
1804, oud 74 jaar, geadv. door zijn br. den Med. Dr. L. G. v, 13. 
D. W. V. B. schonk 31 Juli 1824 een zoon aan haren rtian W. J. 
v. Vloten (t 16 Sept. 1828, oud 37 jaar, als pred. te Blokzijl). Zie 
ook Nav. XXIII , 373. M. W. v. B., adsist. ten postk. te Zevenbergen , 
werd 25 Juli '80 tot directeur v. h. i»ostk. te Meerssen benoemd. Nog 
te Dieren {Hl. Ct. 29 Juli '80) en te Leiden {Hl. Ct. 12 Febr '81). 
A. M. C. v. B. bekleedt te Zaltbommel het burgeraeestersambt. W, 
H. J. V. B., geb. A. M. C. Lotichius, te Zaltbommef, beviel 1 Oct. 
'80 van eene levenlooze dr. Te 's Hertogenbosch overleed 12 Nov. '81, 
oud 77 jaren, Adriana Engelbert v. Bevervoorden, wede Mr. Arnout 
V. Bommel, moeder van Mr. T. A. v. Bommel (geh. m. M. B. L. D. 
Doffegnies) en van A. M. C. v. Bommel (geh. m. eene W. H. J. Loti- 
chius). Te Ophemert vindt men het Bommelsche bosch en te Wadenojen 
de Bommehveg. — Van den naam Lotichius trof ik drie predikanten te 
Uorssen (Maas-Waal) aan, t. w. Johannes L., als eersten pred. 1609— 19 

2 


208 BEQTSTEU  I. 

Boogaard, 196. ^ Borgel, 238. 

Boogaert(v. Alblasserdam)'^(rt), BorJcelo of Borcio,  107,58,75. 

218. Bornemann, 273. 

Boogaert (v. den)* (è), 14, 70, Borre (v. Amerongen), Borrius 

107. ((l), 62, 147. 

Booth (de), Greven, zie Greven. Borre (v. den),  190. 

Borchgrauen,  287. Borrevelden {de),  147. 

Bordels, 84. Bosboom,  146. 

Bordes (de) (c), 49, 252. Bosc de la Calmette *  91. 

Boreel, 283. Bosch (5),  186, 254. 


aldaar in dienst, Johannes Ludovicus L., 28 Juni 1761 aldaar bevestigd 
door J. C. Pels, pred. te Ooi en Persinge , tot 1779, toen hij Johan 
Frederik de Roock tot opvolger had ; alsmede zijnen zoon Johannes 
Cornelius L. Jr., die er 1787- 89 het predikambt bekleedde. — Mr. P. 
Bondam, hoogl. te Utrecht, hield 20 Jan. 1779 ter viering van het 
tweede eeuwfeest der Unie van utrecht eene Latijnsche rede in de 
Akad. gehoorzaal ter stede; zie iVav. XXIX, 91. — Zie Bongart in GcW. 
Volksahn. 4881, bl. 20. 

(a) E. G. Boogaert huwde 23 Sept. '80 te 's Gravenhage A. S. J. 
Yiruly, wedr v. C. C. Boogaert. Zie Bogaert v. Alblasserdam in Nav. 
XXX , 563. 

(6) G. V. den Boogaart behaalde den prijs op de 15 Sept. '80 te 
Sloterdijk gehouden harddraverij met paard en sjees , evenals W. 
Verbeek (uit Amst.) de Ie premie. Op eene ringrijderij terzelfder 
plaatse verwierf P. v. den Boogaart de 2e premie. — De dochters en 
behuwddochters van J. C. Mathijssen, wed. M. Viruly v. Vuren en 
Dalem, dankten in Hl. Ct. v. 5 Nov. '80 voor de deelneming, onder- 
vonden bij haar overlijden. — Verbeek , die o. a. te Haarlem in de 
Lange Bagijnestraat voorkomt, voert, volgens bovengenoemd wapen- 
boek je , negen (4, 3, 2) bedekte bekers. Zie Verbeecq in Nav. XXX, 
392, noot ; Verbeeck, ibid., bl. 466. Mr. Th. H. Verbeek te Paramaribo 
nam 20 Juli '80 zijn ontslag als lid d. kol. staten. M. Verbeek is 
geërfd onder Dfumpt; van hier waarschijnlijk dat men te Kerk-Avezaat 
eene «Verbeeksweide» ontmoet. J. G. H. Verbeek te Hoorn verwierf 
5 Oct. '80 de hulponderwijzersacte, evenals S. de Ruyter te Edam. 

(c) Te Utrecht woont de Haan  Hugenholtz— de Bordes 

(d) Aan Petronella Borre, geh. m. Frangois v. Aerssen, heer v. 
Sommelsdijk, herinnert Geld. Volksahn., 1880, bl. 54. Te Beest vindt 
men een weiland aan de Borrebrugge. 

(e) Bernardus Bosch, pred. te Oudkarspel, 1780 te Vollenhove, vertr. 


■REGISTER  I. 209 

Bosch (ten) (a). Boufïart de Madiane,  239,40. 

Bosschaard{a), 24. Bouma (Gellius de),  140. 

Bosschart, 24. Bouricius (c),  47,   152,  2l6, 
Bose (de), 219. 24,25. 

Bossimé (de), 35. Bouth, 165. 

Botbergen, zie Boetber^. Bouvin, 34. 

Botter (/^),  12. Bouwens, 24,  121,2. 

Boudahrius, zie Baudartius. Bouwer * (Lamaisou) (^/),  41. 


178-2 naar Diomen, waar hij 17SG nog stond. L. Bosch , pred. te Harden- 
berg, tr. als wedr v. Jacoba Hoenderken, 24 Aug.'1831 J. F. Hamilton 
of Silvertonhill,en \ 10 Jan. 18G0, oud bijna 67 jaar. J. A. A.Bosch, 
geb. te 's Hertogenbosch, evenals W. J. baron v. Dedem (geb. te Nieuw 
Leusen) en G. J. W. v. Tricht (geb. te Steenbergen) , promoveerde 
2 Juli 1880 te Leiden in de rechtswetenschap. C. A. Bosch, kap. luit. 
ter zee, is Nov. 80 aan boord v. Z. M. wachtschip te Willemsoord 
overgeplaatst. Bosch nog te Utrecht {Hl. Ct. 6 Dec. '80). Bij de hof- 
stede den Tollenburg Ie IJenden behoort de Bosscheweide. 

(a) L. ten Bosch, pred. te Oegstgeest, bedankte Juli 1880 voor het 
beroep naar Dalfsen. — Bosschaert is ook een familienaam te Zoelmond. 
Zie Nav. XXX, 508. 

(6) Jacob Botter v\-as landschrijver v. Veluwe te Harderwijk in 1568 
(Mr. G. V. Hasselt, Stukken, I, 233). Cornelius Botter trad 1619 als 
pred. te Beekbergen in dienst. K. M. Botter, kapt. infant., werd Juli 
1880 bij het strafdetachement te Ngawie overgeplaatst. 

(c) Te Batavia overleed 12 Sept. 80 R. J. A. Bouricius, inspecteur 
V. h. loodswezen, de bebakening en kustverlichting in Ned.-Indie , ridder 
der beide Nederl. Orden, oud 46 jaar, geadv. 14 Sept. uit den Helder 
door zijne moeder S. F. D. Bour. geb. de Vaynes v. Brakell. B. R. G. 
Bouricius te Hilversum berichtte het overlijden i. d. 17 Nov. 80 van 
zijne 35jarige echtgenoote Hermina Elisabeth Kamphuis, met wie hij 
in 1864 gehuwd was, uit welken echt een eenig dochtertje van negen jaren. 

(d) Anna Cornelia Bouwer , wed. v. Willem Antonie v. Zijl te Haarlem, 
f 19 Aug. 1880, oud 76 jaar. Zie eene alliantie Bouwer gen. Bouricius- 
V. Riet in Nav. XXX, 385 O. (mslag). G. Bouwer te Gorredijk werd 
23 Nov. '80 gekozen als lid v. h. voorl. bestuur eener nieuwe \eveem- 
ging tot bespreking en bevordering van plaatsel. belangen op maatsch. 
en staatk. gebied. — A. v. Zijl te Haarlem f 28 Oct. 80, oud ruim 
80 jaar, C. Geene als weduwe achterlatende. — Geene nog te Goes 
{Hl. Ct. 8 Nov. 80). 


210 REGI3TER  I. 

Botene {de), 90. Brandts^ (é), ^2, 23,81,138,46. 

Braband (v.) (^),  232,3. Brans,  182. 

Brabander (f/e), 233. - Bransenkarnj),  143. 

Brakel (v.),  189. Branssenburg (v.), 9. 

Brakell (v.),  145,66. Brantius, 23, 131, 143. 

BraUe Grond (te Amst.), 153. Brants (è), 143,53,82, 222. 

Brandeler (v. den),  74, 274. Brantsen (e), 23—26, 142,43, 

Brandenburg   (Keurvorsten 46—59, 72, 75, 79, 82,3,92, 

van),  88. 235,55. 

Brander,  101. Brantson,  11. 


(«) Willem V. Brabant was in 1416 schepen v. Nijmegen (Jnuenfaris 
V. h. oud archief v. h. oud burgergasthuis te iV., door Mr. J. M. v. 
Pabst V. Bingerden, bl. 8). Clais v. Brabant vervaardigde in 4459 voor 
het raadhuis der stad Arnhem eene schilderij, vertoonende het «eedtspul )% 
waarvoor hij 5 gl. loon ontving, en voor het daartoe gebezigde goud 
en zilver werd hem 4 gl. 23 kr. toegelegd (Mr. G. v. Hasselt, Kronijk 
V. Arnh., 1790, bl. 36). 

(b) De boven, bl. 23, vermelde Johannes Brands, prop. te Emmen, 
enz., is volgens anderen 4 Sept. 1804 overleden, oiiderlooze kinderen 
achterlatende. — De bl. 222, noot, genoemde Brants-Wilbrenninck te 
Heereveen beviel 3 Nov. 80 van eene dr. Te Utrecht woont eene M. C. 
Brants, geh. m. eenen v. Asch van AYijck. Willemina Brants was denke- 
lijk de moeder van Gerhardus v. Warmelo, pred. te Oldekeppel en 
Keppelbinnen, 1748 te Wijhe, f 1781. Deze Gerh. v. Warmelo bekwam 
12 Maart 1752 attestatie van den Zwolschen kerkeraad om te Wijhe 
Catharina v. Stegeren (f23 Mei 1785) uit Zwolle te huwen. Hun zoon 
Wolterus v. W. is 8 Sept. 1778 door R. en St. als procureur geadmitteerd. 
In R. en St. 19 Oct. 1785 staan nog vier kinderen van hen vermeld, 
t. w. Jacob V. W., pred. te Andijk, Machteld Johanna, Ghristiaan 
en Rudolf Antonij v. W., waarbij komt Wilhelmus Lambertus 
V. W. (f 4 Nov. 1819, oud 73 jaren), als prop. in 1781 zijns vaders 
opvolger te Wijhe, die 4 Jan. 1800 het overlijden te Vlaardin- 
gen, oud bijna 67 jaren, zijner tante Petronella v. Warmelo, 
wed. Nilant (Gesl. Jant., bl. 597) berichtte en in 1788 Anna Voom- 
berg (f 1 Febr. 1827) huwde, bij wie twee hunne moeder over- 
levende kinderen, W. en G. v. W. Zie Brants-Nuck Nav. XXV, 
48  O(mslag). 

(e) Brantsen voert geene hermelijnstaartjes (^er. 5i6/. 1874, bl. 129, 
noot 1; Rietstap's Handb. d. Wapenk., bl.363, en We\e\e\d's ff andb. d. 
Wapenk. v. d. Ned. Adel, bl. 22), maar takkebossen {Armorial, p. 176a). 


REGISTER  I. 211 

Brantz, 143. Breestraat (te Utrecht), 32. 

Braspot, 176. Breidorp, 233. 

Brass (a), 64. Brenck (v.), 115,55. 

Braun, 233. Brenninkmeijer, 63. 

Breda (v.) (ö), 28, 181,2. Brasser, 158. 

Brederode (heer v.), 30. Breugel (v.), 88. 

Bredius, 262. Breunis   (Bruenis)   {a) ,   19 , 
Breekpot, 198. 228. 

Breeman  v.  der  Hagen, zie Breij, 132. 

V. der Hagen. Breijl {h), 253. 


Dit is eene eigendommelijk Veluwsche wapenfiguur; takkebossen, aan 
handvatsels bevestigd en in brand gestoken, dienden in de ^Middeneeuwen 
tot het geven van seinen, enz. enz. Vrouwe Branfsen v. Wielbergen, geb. 
Gravinne v, Limburg Stirum, beviel op den huize "Wielbergen (o. Angerlo) 
18 Juni 1880 van een zoon, en douair. v. Wassenaer, geb. Brantsen, 
te Driebergen, dankte 10 Mei '81 voor de deelneming ondervonden bij 
het overlijden van haar zoon Dirk Willem Gerard Johan Hendrik, 
\ 18 Maart, oud 23 jaar. Zij, zuster van O. baron v. Wassenaer-Cat- 
wijk te 'sGravenhage, geh. met eene HofTman , en van de barons v. W. 
te Wageningen en te Bennekom. 

(a) De Ie luit. J. A. Brass van het N. Ind. leger, werd Oct. '80 tot 
ritmeester d. caval. bevorderd. — Zie Overijss. Bijclr. , VI , 362. 
Cornelis v. Breda was in 1477 momber van Wichmoet, wed. v. Peter 
Backer, te Deventer. Jan v. Br. komt 1562 voor als provisor \. h. 
Sacramentsgasthuis (hel latere Elisabethsgasthuis) te Deventer. Rutger 
V. Br., secret, v. Kampen, later griffier d. st. v. Overijssel (Cesl. Aant., 
bl. 439), was zoon v. Jan v. Br. bij Margaretha Walaeu.s, zu.ster v. 
Balduinus W., pred. te Arnemuiden, 1666 te Kampen, -j- 1673, kinderen 
V. den Leidschen hoogl. Antonius W. Dr. J. v. Br. Kolff, dirig. off. 
V. gez. Ie kl., is sed. 1 Nov. '80 in de Ie mil. ald. standpl. Amst. 
geplaatst, evenals Dr. J. Smith in diezelfde betr. in de Ile mil. afd. 
standpl. Utrecht. — Zie Breunis in Her. Bibl. 1879, bl. 310. Theodorus 
Br. (zie boven , bl. 228, noot 5) is, als wedr v. Anna Walburg Foyert {Nav. 
XXVI, 316), f 12 Juli 1737, oud 63 jaar, hertrouwd m. Sibilla 
Elisabeth de Cocq v. Delwijnen (f 1773), Johansdr bij Agnes Sibilla 
Riddel, en werd dit zijn huwelijk bevestigd door Matthias Pronk, 
pred. te Maurjk. 

(b) Brijel, Brijl of Briel, zie Nav. XXX, 392, noot. Van daar ook 
V. Brijel , Breijl of Briel , b. v. Aaltje , dr v. wijlen Balthasar v. Breijl , 


212 BEGISTER  I. 

Brienen(v.) (a), IS, 31, 42, 58, Brocx {d), 55. 

72,   107,17—23,5,6,61,63, Broeck (ten), 224. 

80,213,4,24,37,81, BroeJcerhoverheeJc, 291.  . 

Brimeii (graaf  v.),  13, 4, 71, Broekhuizen, 111. 

219,32. Bronckhorst (v.) [tï), 136,67— 

Brinco (de), 133. 69, 75, 209, 79, 82, 4, 5,304. 

Brink (ó), 134. Bros, 22. 

Brink (ten) (c), 133,4, 225. Brouërius (v. Nidek), 64, 218. 

Br'mkgreve, 225. Broukuelen I^oll^ 80. 


huwde 2 Aug. 1640 te Deventer Melchior Bentheim, pred. te Vriezen- 
veen, in 1639 te Rijssen , \ 29 Juni 1674. Zie üe,-. i3(6/. 1874, bl. 123. 
ia) Zie Herald. Bibl. 1874, bl. 153; Nav. XXIII , 579; XXX, 321. 
Dirk V. Brienen was in 1337 burggraaf, Peter v. Br. in 1446,50 
schepen van — Nijmegen, en Hendrik v. Br. droeg 25 Mei 1468 aan een 
der Nijmeegsche gasthuizen land over. Te Amerongen vindt men een 
uiterwaard, de Brienenswaard geheeten. 

(6) Zie Carel Frederik Brink, vaandrig aan de Kaap de Goede Hoop 
a*^. 1771, vermeld in Nav. XXHI, 230. Petrus Brink, Corneliszoon , 
Hendriks kleinzoon, als prop. 1701 te Zwartsluis, j 1795, oud 72 jaar, 
tr. 1763 Magdalena Andriena Vors , y 12 Mei 1811 , oud 79 jaar. 
A. Brink , Christ. Geref. pred. te Steenwijk , werd 8 Aug. '80 voor 
de tweede maal te Almkerk beroepen. R. Brink is thans pred. te 
Oostwierum. Ook te Amst. {Nieuivs v. den Dag 26 Nov. '80). 

(c) Anna Maria Ten Brink tr. 1771 Absalom Verburg, pred. te 
Winkel, 1760 te Deventer, 1782 te Amsterdam , f 9 Maart 1797 , 
oud 54 jaar. 

{d) Brocx nog te Breda {Hl. Ct. v. 30 Juni 1880). Een Brocx is lid 
des hoofdbestuurs van den Antidienstvervangingsbond , die 31 Aug. '80 
in Diligentia te 's Gravenhage zijne 5e algem. vergadering hield , 
waarbij de afgevaardigde der afd. Wageningen H. W. Groeneveldt , 
leeraar aan de Rijkslandbouwschool , sprak over de aankweeking bij 
de schooljeugd van de vaderlandsliefde en offervaardigheid , welke de 
persoonlijke dienst vordert. Aan K. Brocx , commies 2e kl. bij den 
post- en telegraafdienst op Java, werd Sept. '80 een tweejarig verlof 
naar Nederland verleend. Lodewijk Gerard Brocx , oud-mmister van 
marine, \ 2 Dec. , met hulde begraven 6 Dec. 1880 te 's Gravenhage, 
oud bijna 61 jaar. — Andries v. Bronckhorst was in 1511 baljuv/ van 
Brielle en Voorne (Aau. XXX, 5, noot), v. Bronkhorst nog te Buur- 
malsen. Zie v. Br. ook vermeld in Geld. Volksalm. '81 , bl. 135. 


REGISTER  I. 213 


Brouwer  (a),  17,  80,  164,5,   Brouwers (//), 114. 
221,34. Brown {è), 222. 


(a) De Servatius Brouwer van boven, bl. 165 f 30 Nov. 1733. Zie Nay. 
XXX, 570. Conradus Brouweriis komt reeds in de Rek. v. St. Jans- 
camp (voorin, klooster bij Vollenhove) over 1611 voor als pastor 
te IJhorst , werd 1652 emeril., en had bij Fenna Aikema twee 
zoons Daniel (geh. m. Sara Croese ot Crusius) en Abraham (geh. m. 
Catelijne Neve). Diderik (Derk) Br. (GesL Aant., bl. 427), 1688—1735 
(zijn sterfj.) pred. te Dalfsen, had uit zijn echt met Lebuina Molken- 
boer {K. en 67. 31 Maart 1730) drie kinderen, Hendrik Jan , Anna 
Roberdina en Sophia Juliana. Zie den schilder Adr. Br. vermeld in Nav. 
XXX, 454. Gerhard Br , pred. te .Al men, 1747 te Vriezen veen (ot 
Almeloveen), 1784 emer., -j- 1703, liet Aleida v. der Horst als weduwe 
na. Zij f 1 Aug. 1803 te Almelo, oud 85 jaar, wordende haar dood 
door twee dochters Anna Christina en Margaretha Br. bekend gemaakt. 
Catalina Geertruid Br. ondertr. 21 Apr. 1831 te Kampen L. Vroom , 
pred. te Welsuni , later te Zwolle. Hij maakte 29 Juni 1843 het over- 
lijden zijner moeder Petronella v. Bemmel , wed. van Ds. G. 
Vroom, oud 89 jaar, bekend, en is de stichter der kerkelijke ge- 
meente Vroomshoop (bij den Ham in Overijssel). J. W. Br. en E. C. 
de Roock , echtel., kondigden 20 Maart 1844 uit Birdaard het over- 
lijden aan hunner schoonmoeder en moeder Alexandrina Troulja (dr 
V. Mr. Jan Diderik), wed. van den Deventer pred. Johan Frederik de 
Roock (Gerardszoon), oud 76 jaar, 9 maanden; vgl. GVs/. //«n^,bl. 749. 
H. Brouwer, pred. te Zwolle, is tegenwoordig redakteur v. h. niet- 
officieel gedeelte der « Kerkelijke Courant». Nog te Haarlem {Hl.Ct.13 
Nov. '80). Mr. D. N. Br., adv. en secret, te Gouda, is 25 Sept. '80 
tot kantonrechter-plaatsv., 28 Sept. '80 tot gemeente-archivaris ald. 
benoemd, en de Ie luit. kwartiermr op Java M. P. J. G. Br. Sept. 
'80 tot kap. kw. bevorderd. A. Br. is thans christ. geret. pred. te 
Monster. Ter vervanging van wijlen W. H. Brouwer werd 2 Dec. '80 
te Hilversum tot lid des gemeenteraads gekozen C. van Lennep. Te 
Zwolle overleed 3 Nov. '80 Elisabeth Bernardine Rosalie Vos de Wael, 
geb. Brouwer Ancher. Br. Ancher, ook te Rotterdam; te Leiden vindt 
men Beman Br., te Nieuw- en St. Joostland Fak Br.; in Gesl. Aant. 
1849 vindt ge Goltz Br.; te Bergum woont Dr. N. Reiling Br., die 
■ 27 Oct. '80 tot lid der prov. st. v. Friesland gekozen is, en te Batavia 
R. L. v. der Zon Br., Oct. '80 tot verificateur 5e kl. benoemd. — Over 
Hendrik  Cornelissen Vroom, kunstschilder in den Spaanschen tijd, zie 

Nav. XII, 244,77. 

(h) O. a. te Bruchem (HL a 4 Sept. '80) en te Haarlem (dito, 2 Oct.). 
J. W. Brouwers,  pastoor te Bovenkerk bij Amst.,  — die den Kamper 


214 REGISTER  I. 

Brugghen (v. der), 122. Bruinings  (Brunings)  (è),  44 

Bruining (^), 116. 116. 


klokgieter Geert v. Wou of Geert v. Kampen (f Dec. 1527) op het 
XVIe Nederl. Taal- en Letterk. Congres, 22 — 24 Aug. 1878 te Kampen 
gehouden , in statige verzen herdacht en een sonnet uitsprak, toen de 
burgemr der stad Mr. S. H. de Lussanet de la Sablonière op den 
laatsten dag van dat congres een krans nederlegde op het graf des 
grooten kunstenaars in de St. Nicolaaskerk (zie Handelingen v. dat C., 
1879, bl. 279—89, 303), — schreef in het eerste nummer v. h. nieuw 
verschenen weekblad «de Amstelbode » een heilzang aan prinses Pauline 
Wilhelraine, en is 14 Oct '80 te Nieuwer-Amstel verkozen in de 
commissie van dertien leden, bedoeld bij art. 131 der gemeentewet 
(annexatie bij Amst.). — J. C. W. Brown, gade van J. F. Mering Bögel 
te Deventer, | 28 Febr. '82. 

(a) Zie dezen naam vermeld in Eer. Bihl. 1874, bl. 148, noot 1, 
bl. 151, en in Bijdr. tot de Geschied, v. Overijssel, VU, b^, sub rï°. Si. 
Een kuipersgildepenning- op naam van Anthoni Bruyningh van den 
jare 1748, eigendom van Mr. G. Heshuysen te Haarlem, slaat nO. 1737, 
bl. 306, vermeld op den Catcd. Tent. Avti 1880. Bij \V. Bruining en CO. 
te Batavia verschijnt het dagblad «de Telegraaf», waarvan de leiding 
Juli 1880 is opgedragen aan L. v. Woudrichem v. "Vliet, terwijl de 
voor de wet verantwoordelijke persoon is G. J. Bruining. Dit blad is 
gewijd aan het verkrijgen van «afscheiding v. regeering en bestuur 
over Ned. Indië der Ned. Indische financiën van de Nederlandsche , 
beschreven grondrecht en gelijkmatige belasting voor de inlandsche 
bevolking». J. G. Bruining is thans pred. te Vreeswijk. 

(6) Zie Overijss. Bijdr., YI, 367. In het Oud Synodaal Archief (te 
's Gravenhage) zijn aanwezig vier stukken (in 't Hoogduitsch) uit de 
jaren 1786,87 van den pred. Bruinings te Bonberg over de zaak van 
den chirurgus Haas te Welchingen, die, van den Hervormden tot den 
Roomschen godsdienst overgegaan, ook zijne kinderen hiertoe dwingen 
wilde; zie Catal. van dat archief bl. 109. Jeremias Henr. Br., -{- 1764 
als emerit. pred. v. Vollenhove, had 1748 Froekje Fokma tot vrouw 
en bij haar eene dr Anna Maria, destijds boven de tien jaar, doch 
zijn erfgenaam is geweest Jan Gijsbert v. Grotenray. Engbert en Maria 
Radenga, geb. Brunings , kondigden 30 Sept. 1800 uit Dragten het 
overlijden aan hunner moeder Anna Maria Daelrnan (Doelman?), wed. 
V. Herman Brunings, in leven pred. te Dragten, oud 92 jaar. Hij had 
in 1748 een zoon Jacob boven, en twee dochters Anna Magdalena en 
Elisabeth beneden- de 10 jaar. P. F. Brunings, oud luit. kol., de wel- 
bekende romanschrijver, hield bij gelegenheid der reunie i. d. 16 Sept. 


REGISTER  I. 215 


"BruU, 37. BruDting, 86. 

Brnne, 267. Bruijn (de) (a), 176. 


'80 der oud-vrijwilligers, dingende naar den rang v. officier (1830— 40), 
in de Witte Sociëteit te 's Gravenhage eene geestige feestrede,.in welker 
inleiding hij eene humoristische schets gaf van het krijgsmansleven der 
vrijwilligers in die jaren. Bruynings, nog te Amst. {Hl. Ct. v. 30 Aug. 
en 21 Dec. '80). Te Voorhurg woont Dr P. H. Bruynings Ingenhoes. 
Een blok landerijen te Leerdam heet Bruininxdeel. 

(a) Theodora de Bruijn, f te Doetinchem 17 Jan. 1808 als wed. v. 
Petrus Izaak Schriever (Scriverius), Johanneszoon, pred. te Doetinchem, 
1755 te Deventer, 1788 eraerit , opgeheven 1795', hersteld, f 1798. 
[Zie over Schriever, Schrijver, Scriverius Nav. XXII, 35G; XXV, 17; 
XXXI, 206J. Jan v. Troostenburg de Bruijn, 1808 pred. te Kuinre , 
maakte als pred. te Borne 1 Aug. 1823 de bevalling bekend zijner 
gade .Maria Sophia Lobry, die uit Winterswijk 14 Apr. 1850 zijn dood 
berichtte, in den ouderdom van bijna 70, en na eene Evanf^elie- 
bediening van ongeveer 45 jaren. J. de Bruijn M.G.zn. werd Juni '80 
tot tijdelijk vervanger van den notaris J. H. Vorstman te Batavia be- 
noemd. Ph. M. V. de Br. dankte 29 Juni '80 voor de deelneming, 
ontvangen bij het overlijden haars echtgenoots Everhardus Johannes 
Potgieter Ezn. J. H. de Br., luit. ter zee Ie kl. v. h. eskader in O. I., 
teruggekeerd in het vaderland, werd 1 Juli '80 op non-activiteit gesteld. 
Elisabeth Leonora de Br. f 3 Jan. '81 te Montreux, geadv. door haren 
broeder C. H. de Bruijn op den huize Warnsborn bij Arnhem. Nog 
te Beverwijk en te Geertruidenberg (El. Ct. v. 3 Juli en IGAug. '80). 
H. F. W. de Br. is burgerar d. gem. stad-Doetinchem. I\lr. H. C. P. 
de Br., hoofdkommies bij h. depart. v. oorlog, is ^6 Auc:. '80 tot 
referendaris bij dat depart. aangesteld. L. J. de Br. Jr. is thans pred. 
te Giesaen. Nog te Melis- en Mariekerke (HL Ct. 18 Sept. '80) en te 
Bergen op Zoom (ibid., 7 Dec. '80). Heet een bouwland te Zoeen «de 
Bruinsland», en is aDe Bruinenkampo de benaming eens weilands te 
Buurmalsen, «do BruinekarapD die eens bouwlands onder Tiel ; wij 
vermelden nog, dat G. F. G. de Br. en M. Smits, luitenants t. zee 
2e kl., Sept. '80 aan boord v. h. st. Curagao werden geplaatst, — om 
aan dit stoomschip de genealogische curiositeit te kunnen verbinden, 
vervat in deze advert. d. Hl.  Ct. v. 5 Apr. 1878 : 

Le  13 Février 1878 est décédé a l'age de 35 ans nion fils bien-aimé 
Jnge Emmanuel, 
descendant de mon époux leduc de Novmandie, fits de Marie Antoinette 
et de Louis XVI, roi de France. 11 servait dans la Marine de Sa Maj. 


216 REGISTER  T.    - 

Bruijn  (v.  der Schueren) (a),   Bucquoy (graaf v.), 243. 

119. Budde ^ (è), 273,74—9. 

Bruynen, 32. Buddeke^isgoed^ 279. 


Ie  Rol  des  Pays-Bas  comme  second  machiniste , a  bord du  navire 

de guerre a vapeur Curagao, el il a succombé a Weltevreden, par suite 

d'une fièvre cerebrale. 

Pour seule communication, 

üouairière de Bourbon, 

Duchesse  de Norraandie. 

(«) J. F. F. Bruyn ^Yerd Oct. '80 tot inspect. v. d. bebakening, de 
kustverlichting en het loodswezen in Ned. Indie benoemd. A. C. H. 
Schott Bruijn tr. 28 Juli 1836 te Zuilen H. Uden Masman, ber. pred. 
te Kamperveen. — Ilelena Hoek, wed. v. H. Uden Masman Jr., over- 
leed 10 Nov. 1856 te Yollenhove. J. Hoek (Heiena's broeder?) huwde 
als pred. te Giethoorn 5 Sept. 1844 te Kampen J. M. G. Ie Jolle, en 
is thans pred. te Kampen (bij het Instructie-bataljon), tevens geliefd 
romanschrijver. Nicolaas Stoffel Hoek ondertr. te Utrecht als ber pred. 
te Zijderveld 27 Oct. 1808 Margaretha v. Scherpenzeel, werd verv, 
pred. te Engelen, en sedert 1811 te Kampen. 

(6) De Overijss. Bijdr.. IV, 211 , 12, gewagen van Margaretha Budde, 
die op 23 Juni en 22 Juli hare vaste gedenkdagen had in het klooster 
Sipkulo, blijkens het Memorieboek van dat klooster (1501 — 48), en dus 
aan* die stichting groote weldadigheid moet hebben bewezen. Johan 
Budde, 7 Sept. 1607 te Vreden in hechtenis, was vermoedelijk een 
burger van Kampen [Cat. Arch., V, 305). Anna Swanida Budde tr. 
12 Nov. 1738 Johannes Henricus Bachiene, pred. te Driel, 1742 te 
Almelo, 1744 te Amersfoort, ■{■ 23 Aug. 1789 als emerit. v. utrecht. 
Bernardus Winoldus Budde (zie boven, bl. 278) was zoon van Hen- 
ricus Budde, koopman te Deventer, bij Rosalina Westenberg, en broeder 
van den Henric B. {j 3 Nov. 1780) van bl. 275. Hij, in 1760 pred. 
te Groningen, f ald. 28 Oct. 1779, huwde 1748 Antonia Roelands, 
doch had tot erfgenamen een broeder, eene zuster en broeders en 
zusters kinderen. Die zuster J. G. Budde, mede 25 Nov. 1779 over- 
leden, was tante over Catharina Elisabeth Budde (f 13 Mei 1828, oud 
68 jaar, te Amst), dr v. Henric B. bij Hester Geertrui Jacobson, welke 
echtelieden nog twee dochters hadden, t. w. Flesselina Wilhelmina B. , 
die als weduwe van Herraanus van Ingen, pred. te Terborg, 1788 te 
Hasselt, 1803 te Wolvega, 1 Maart 1838, oud 82 jaren, te Amsterdam 
overleed, en Catharina Elisabeth, -|- 13 Mei 1828 ibid., oud 68 jaar, ver- 
moedelijk ongehuwd. Paulina Wildrik maakte inde Goudasche Courant 
van 26 Oct. 1795 bekend, dat haar man Hendrik Philip Budde, pred. te 


EEGISTER  1. 217 

Buddingh * («), 291,92. Bysterus, 216. 

Bunte [Groote], 271. Caen, 191. 

Burch (v.  den), 253. Caesar (v. Oppijck) , 23, 138. 

Buren (\r.), 288. Calaber, 131. 

Burensche tienden, 119. Calandrini (ó), 184. 

Burggraafï, 287,88, Caldenbach "^ {h), 25, 280,81. 

Burman, 94,  184. Calffken, zie Kelffken. 

Busch (v. den),  147. Callenfels (v. Stein), 97. 

Busquoy, zie Bucquoy. Calloo,  89. 

Busselsche weerd, 118. Camerari , 2. 

Buyck, 155. Camerlingh (f), 80. 

Buyl (v.),  162. Camper,  59. 

Bye (de) (a),  87, 174,281,93.   Camphuysen (v.),  15,  288. 


Edam, ruim 44 jaar oud en na een huwelijk van 20 jaren, eene dochter 
ralatende, overleden was. Zij zelve \ te Deventer Apr. 4804, oud 
51 jaren, als moeder van Swanida Helena Budde, geh. m. J. H. Visser. 
Zie Budde in Her Bihl. 1873, bl. 143; New. XXIV, 211. Geertrui 
Budde, t 15 Mei 1833, oud 76 jaar, te Utr., tr. Maart 1796 te Amst. 
Otto Coenraad Wolterbeek, zoon v. Johan , kleinz. v. Phil. Hendr., pred. 
te Buiksloot, 1797 te Deventer, 1708 te Utr., f ald. 21 Febr. 1836, 
oud 75 jaar. A. J. Cost Budde, commissaris v. politie te Amersfoort, 
werd 1 Mei 1881 als zoodanig te Deventer benoemd. 

(a) Een Budding was in 1472 burger van Kampen (Cat. Arch.,Rcg. 
en Besch., V, 173). Jan Budding was in 1575 klerk van den rekenmeester 
Boudewijn van der Boe (Mr, G. v. H., Stukken, III, 38). J. A. H. Bud- 
dingh is Juli 1880 tot ass. resid. v. Grissee (Soerabaja) benoeind. Op 
den Lemelerberg (Ambt-Ommen, buurschap Lemele) werd 24 Sept.80 
door J. Buddingh, griffier te Ommen , een prachtige hertenbok geschoten 
van ongeveer 300 halve nederl. ponden. Mr. Pieter Ericus Gerardus 
Gerlings, subst. off. ,v. just. te Arnhem, \ ald. 16 Aug. '81, eene wed. 
G. E. Budding nalatende. — Zie over Mr. P. de Bye en zijn hand- 
schrift , Nav. XXX , 586. 

(fe) Zie een Ceelandrini {sic) iVay. XXIII, 438. — Zie Caldenbach in 
Overijss. Bijdr., II, 90, 150. 

(c) Joh. Camerlingh , als prop. ber. 1723 te Steenwijkerwold, f 29 Dec. 
1757, liet Maria Teltink als weduwe na, bij wie in 1748 eene dr 
Anna Weime C. boven de tien jaar oud. Antonius Cato Camerlingh, 
kleinz. v. Joh., pred. te Westerborg, 1752 te Wanneperveen, f21 Oct. 
1780, oud ruim 55 jaren, Antonia Henrica v. Elsbroek als wed. achter- 


2-18 


REGISTER  I. 


Camstede, 32. 
Canis *  162. 
Canisius Baerken, 93. 
Cannenhiirg (te Yaassen), 193. 
Capellen (v. der), 76, 82, 118, 

169,70,96, 228,32. 
Capellen {v. der), 197. 
Capiteyn, 197. 
Carolside, 268. 
Casembroot, 175. 
Catharinagastkuis (te Arnhem) , 

211. 
Catharina v. Kleef, 119. 
Cats, 33. 

Cattenburgh (v.),  147. 
Cau, 185. 
Cavalier, 308. 
Cavelier (Ie), 294. 


Cesarius, 138. 

Chais, 206. 

Chastillon, 162. 

Cheltenham^ 191. 

Chevalier, 234. 

Chevalier (Ie),  294. 

Chortes, 89. 

Claassen {a), 75. 

Claes (Mr.),  50. 

Clarenbeek (o. Voorst), 283,85, 

88,89,93. 
Clauiger  (claviger) Castri Gel- 

reusis, 305. 
Clautier (Clotier) ^ 22,213. 
Cleef (v.), 205. 
Clemens,  307. 
Clement  («), 59. 
Cbjïiet {de),  95. 


latende, bij wie de ingenieur Heimerik Cam. J. C. Camerling Helmolt, 
2de luit. cavall., werd 2 Dec. '80 tot 1ste luit. benoemd. — Jan Matthijs 
V. Elsbroek staat in de Rek. v. h. rentambt Vollenhove 1779 vermeld 
als echtgenoot van Elisabeth Johanna Nolthenius (^ te Nijmegen 1 Juli 
1795, oud ruim 43 jaar), dr v. Christophorus, Jan Hendrikszoon, N. 
(legerpredikant, 1749 ber., f 1770 als laatste predikant van Beulake, 
welke gemeente, na ongeveer een eeuw van zelfstandig bestaan, toen 
weder in Vollenbove is ingelijfd, omdat de watervloed van 1780 haar 
schier geheel had doen wegsmelten), bij Aleida v. Campen uit Zwolle, 
om welke te huwen hem 3 Mei 1750 attestatie was verleend. Te Amst. 
bestaat de kassiersfirma Tutein Nolthenius en de Haan. 

(a) Over Jan Claessen, pred. te Leerdam in het laatst der vorige 
eeuw, zie Geld. Volksalm., 1881, bl. 80 vg. — Boudewijn Clement, 
als prop. 1784 te Borne, 1789 te Voorthuizen, -f- 26 Jan. 1823 te 
Harderwijk als emerit. pred. v. Doetinchera, oud 63 jaar, wordende zijn 
overlijden aangekondigd door zijn schoonzoon P. v. der Breggen, geh. 
m. zijne dr M. Clement. B. D. Cl. | 8 Maart 1842, oud 61 jaar, wed. 
V. Wernerus Tineken (Tienelkens) , pred. 1782 te Kuinre, 1784 te 
Genemuiden, 1789 te Ouderkerk a/d Amstel, 1798 te Zwolle, f 11 Febr. 
1829,  oud  69  jaar,  na  eene  echtvereen.  v. 16 jaar, weduwnaar v. 


REGISTER  I. 219 

Cloeck, 17^. Cochlaeus, 140. 

Clooster (v. den),  169. Cock * (a),  241,44—47. 

Cloppenburch, 264. Cock (de),  246 (?i.). 

Cluysenaer, 116. Cock  v. Delwijnen, 208. 

Coccejus, 247. Cock v. Opijnen, 32. 

Ester Bulthuis, {j 22 Juni 4810, oud 49 jaar, na eene echtver. v. 
28 jaar), bij welke laatste vermoedelijk Johanna Tineken, 4Sept. 1803 
te Zwolle geh. m. Elbert Abraham Boerman, als prop. 1803 te Kuinre, 
1805 te Meethuizen, 1812 nog in leven, zoon van een Boerman, 
boekhouder te Amst., bij Elsabina Ledeboer. — ' Paul D. Ledeboer te 
Rotterdam tr. 1 Sept. '81 Johanna J. Cunaeus te Leiderdorp. 

(a) Mr. Henrich Janss. Cock, busmeester, woonde en had zijne smidse 
in het Hussenhuis te Arnhem, waarvan hij in 1565 rekening deed 
(Mr. G. V. msseh.S tukken, l\, 212). De Samuel Cook, van boven, bl. 246, 
was Salomon Kok van Lulema. 1651 pred. te Slijk-Ewijk (cl. Nijmegen), 
later predikant op 's Lands vloot, en behoort dus tot eene andere familie. 
Cornelis (Gornelius) Cock, 1694—1729 pred. te Zalk, is 8 Jan. 1665 te 
Zwolle gedoopt als zoon v. Johannes, rector te Zwolle, bij Margareta 
Verhoef (vgl. Overijss. Bijdr. II , 282). Hij en zusters Alida en Elisa- 
beth Mechteld, alsmede broeder Gerrit, pred. te Ferwert , ontsloegen 6 
en 29 Jan. 1604 hunne voogden. Unrico Willem Koek en Gesina Elisa- 
beth Cramer, echtel., verbonden 22 Oct. 1759, hun erve den Blaauwen 
in de heerl. Almelo. Hendrika Walburg Cock, gade v. P. Stulen, -j- 4 
Febr. 1800 te Almelo, oud 86 jaar, na een echt v. 51 jaren. Gerh. 
Bern. Stulen, zoon v. Petrus, als prop. 1780 ber. tot adj. pred. te 
Haaksbergen, 1786 te Ootmarsum, f te Almelo 22 Oct. 1838, ruim 
84 jaren oud, tr, Judith Catharina Christina ten Cate (f 30 Juli 1824, 
oud 66 jaar), dr v. Herman Gerritszoon te Almelo bij Femia ten 
Douwel (f als diens weduwe 14 Nov. 1806, oud 79 jaar), had tot dr 
Henriette Euphemia Johanna (geb. 30 Jan. 1796), geh. 29 Sept. 1815 
met den lateren graaf G. Schimmelpenninck, doch ettelijke maanden 
na dato overleden, en tot zoon P. H. G. Stulen, echtgenoot van G. E. 
W. Cock, bij wie N. N. Stulen, gade v. den heer Engelenberg (nog in 
leven) te Kampen. E. A. J. G. Cock tr. te Huissen 3 Apr. 1856 A. Faure 
Beeckman , wedr v. H. A. Hoömann te Zutfen. Te Utr. woont Mevr. 
Cock-Blomhof, geb. v. de Poll; zie Cat. Tent. Arti '80, no. 641 , bl. 139. 
A. F. Cock, contr. 2e kl. bij het Binnenl. Bestuur op Java en Madura, 
is Juli '80 tijdelijk gesteld ter beschikking v. den direkteur v. Binnenl. 
Bestuur tot het tegengaan der op West-Java heerschende veeziekte. Te 
Nijmegen houdt verblijf A. C. Cock, sedert 26 Sept. '80 weduwe van 
den op 68)arigen leeftijd overleden Johan  Zeno Huts'chler. — Arnolda 


220 REGISTER  I. 

Cockburn (c), 302. Coehoorn,  89, 184. 

Cocx (c), 123.   '• Coenders v. Helpen,  141. 


Geertruid ten Cate f 12 Juli 1800, oud 67 jaar, na 39jarige echtver- 
eeniging met Albertus Weddelink , als prop. 1757 ber. te Enschede, 
tevens rector in 1780, emer. 1806, f 10 Febr. 1813, oud 79 jaar, wiens 
zoon Hermanus W., pred. te Watergang, 1802 te Ootmarsum, f als 
emer. 2 Aug. 1841, oud 77 jaar, na 47jarige echtver. m. Maria Bal 
(f 25 Juni 1844, oud 77 jaar). Willem Jacobus ten Cate, pred. te Grost- 
huizen en Avenhorn (cl. Hoorn), 1791 te Overijss.-Hengelo, 1797 te Oot- 
marsum , 1802 emerit., tr. 1799 als wedr Amelia Stroink te Enschede. 
E. J. A. ten Cate Huender tr. O Nov. '80 te Amersfoort Dr. B. E. 
Scheltema , arts te Delft. Maria Anna ten Cate (geb. te Amst.), wed. 
den luit. t. zee Frederik Petrus Gisius Nanning, f te 's Gravenhage 
11 Aug. '81, geadv.^or R. W. Boer, geh. ra. hare dr C. Gisius N. — 
S. U. J. Stroink ti\ 10 Aug. 1824 te Markelo H. J. Hattink, pred. te 
Nigtevegt, 1819 te Rijssen, wedr v. B. Heijneman (f 1821) en S. J.C. 
Stroink tr. 8 Sept. 1836 te Almelo A. G. J. E. Hesseling , ber. pred. te 
Tubbergen. De vrouw van H. J. Hattink was misschien eene dr v. 
Hendrik Willem Str., als prop. ber. 1794 te Markelo, 1840 emer., -j- 14 
Juni 1852, oud 84 jaar, kleindr v. Johannes Str., pred. te Gronau, ',-]- 11 
Maart 1800, oud 70 jaar, na 36jarige echtver. met A. L. Eberhardi (f 5 
Oct. 1822, oud 79 jaar). — R. Hattink, pred. te Tubbergen en Bruine- 
haar, tr. 22 Maart 1841 te Rijssen F. Dikkers. 

(c) Alexander Cockburn , gedurende 24 jaren lord chief justice te 
Londen, f 20 Nov. '80, oud 78 jaar. — Gualterus Sellius, in 1619 pred. 
te Avereest, f 1630, gewaagt i. d. 26 Oct. 1631 van zijne zahge huis- 
vrouw Aaltje Cocks. Hij toch, Wolterus Zelle, nagelaten zoon v. zal. 
Berend Z., had 31 Oct. 1609 te Zwolle huwlijksproclamatie met Aaltje 
Hessels, wed. v. Hendrik Kocks. [Doch dit kan ook Cock of Koek zijn, 
omdat men in die dagen achter den familienaam der vrouw vaak eene 
s voegde.J Onzeker is het of zijne tweede vrouw Geertruid Lubberts 
of G. Lambers geheeten hebbe. Johannes Petrus Nicolaas Cox, zoon v. 
Willem Hendrik, kleinz. v. Petrus, werd als prop. in 1795 te Hellen- 
doorn beroepen en vertrok in 1803 naar Oirle, Zeelst en Wintelree, 
j 30 Oct. 1840 te Maastricht als emeritus v. Rotterdam; zijne wed. 
Arnolda Jacoba Ross f te Nuenen 2 Sept. 1854 , oud 85 jaar. J. H. 
Cox, pred. te Beek (bij Maastricht), maakte bekend dat zijne moeder 
Catharina Petronella Niessen , wed. v. W. H. Cox, in leven pred. te 
Geul, 31 Dec. 1829, oud 80 jaar, overleden was. Aan C. P. G. Cox, kap. 
bij de dd. schutterij te Tilburg, werd 7 Dec. '80 als zoodanig eervol 
ontslag  verleend.  Past-- hier  ook  Maria Cornelia Koks, tweede vrouw 


REGISTER  I. 


221 


Coerman (a), 228. 

Coetier (Coutier), 295. 

Goets (Coitsius, v. Baggen, de 
Bosson) (é), 22, 33, 41, 4i, 
7S, 79, 86, 111,29,30,40, 
222,33,62. 

Coevenhoven (v.), 74. 

Coe verden (v.) (e), 55. 

CoUard  (^/), 177. 

Comans, 92, 93. 

Comansha mp ,  93. 


Convent  (v.), 51. 

Cop,  308. 

Copes (v. Hasselt), 152,53,82 

Cordes,  143. 

Corler  (v.), 284. 

Cornelissen, '271. 

Gort Heyligers, 225. 

Gost, 277. 

Costei^s Stege te Arah.), 12. 

Goadewijn, 33. 

Gouion, 272. 


(7 Sept. 1690) van Willem Hendrik Schele to Weleveld ? Zie Gesl. Janteek, 
V. Mr. J. V. Doorninck, bl. 223. Aan C. P. G. Cox, schutter-kap. te 
Tilburg, werd 7 üec. '80 als zoodanig eervol ontslag verleend. Een der 
rechters van Guiteau, den moordenaar van Garfield, in leven president 
d. Vereen. Staten , te New- York (Jan. '82), heette Cox. — Fredericus 
Engelenberg, als prop. 1732 te Zwartsluis, j 1781 , had denkelijk bij 
Anna v. der Ploeg twee kinderen, Anna (geb. 1753) en Hendrik (geb. 
1757). Met hem woonde in 1748 eene zuster Johanna Engelenberg, 
zonder vermelding van zijne vrouw. 

(a) Arnold Coerman(s), prop. te Bemrnel , pred. te Barneveld, bev. 
15 Juli 1731 te Tiel , j 1 Oct. 17G5 , geh. m. Petronella v. Hulst te 
Tiel, had een zoon Huibert C, fiscaal te Curacao, geh. m. eene dr v. 
Johan Ribbius, secret, v. Aarle, Beek en Lieshout. H. Eilbracht maakte 
uit Amst. bekend, dat haar man Henricus Jacobus Coerman, zoon v. 
Arn., pred. te Monnikendam, 1769 te Deventer, 1775 te Amst., 21 Febr. 
1807 overleden was, omstr. 72^ jaar oud. Te Bordeaux overleed 17 Nov. 
1880, oud bijna 80 jaar, Johanna Coerman, wed. v. Auguste Courborieu. 

(h) Zie over den naam Coets , iVav. XXX , 556 , over Helena en 
Dr. Jacob Coets, 3 Juli 1677 tot praetor en propraetor van het St. Caecilia 
concert te Arnhem gekozen, Nav. XXIV, 508. Evenals Coets van Baggen, 
heett men ook Pook v. Baggen , en werd W. P. Pook v. B. te Apel- 
doren 30 Nov. '80 tot lid der kamer van kooph. en fabr. ald. benoemd. 

(c) Carel Nicolaas Diepenl^ira van Coeverden j Amsterdam, 29 Mei 
'81, oud 75 jaar, broeder van P. H. van Coeverden. 

(d) Zie eenen Collart (v. Lynden) omstr.1550, in //em/fZ. B(6Z. 1879, 
bl. 325. G. J. Collard en A. P. Bisdom te Giessen kondigden het over- 
lijden aan i. d. 30 Aug. 1880 van hun jongste zoontje Otto Braet, 16 
maanden oud. — Te Groningen vindt men Wijckerheld Bisdom {Hl. Ct, 
V. 2^Növ. '80). 1 


222 . REGISTER  t. 

Coiire (de la),  226. Cmaijeveld, 284. 

Coutier, zie Coetier. Craeijewert, 284. 

Couwenburgh  (de  Belois ,  v. Craey vanger (/^) ,  110,12 — 16, 

Blois, du Bois) [a\ 190,91. 26,70,72,213. 

Couwenhoven (v.), 74. Cramer (c), 253,54. 

Covens, 221. Cramerus (c),  122. 

Coxie (v.) ^ 214. Crayenest ^  297. 

Coyet, 173. Crebbers (c), 263. 


(a) Stukken betr. Gillis v. Couwenberg (1593—98, 1609,10), evenals 
betr. Henricus Leo (1630), Penius (1635,36), Abraham v. de Velde 
(1633,34), Vos (1586); zijn aanwezig in het Oud Synodaal Archief {Catal, 
bl. 62). Johannes Petrus v. Couwenbergh, geb. 1729,pred. aan de Meern, 
1768 te Zwolle, 1772 geh. m. Femma v. Munster te Zwolle (f 10 Oct. 
1818), t 9 Febr. 1800. Petrus Couwenburgh du Bois, pred. te Maas- 
sluis, trad 1730 te Deventer, 1731 te Leiden in dienst. 

(6) Stukken rakende zeker verschil tusschen den pred. Nicolaas Kraaij- 

vanger en den luit. Hendrik Colloort, op Makassar gerezen, en vervolgens 

lireedvoerig behandeld in den kerkeraad van Batavia 1692 — 94, zie vermeld 

in den Catal. v. h. Oud Synod. Arch., hl 74. Elisabeth Margaretha Craey- 

vanger, geh. 27 Aug. 1868 met Johannes Ludovicus Kuinders, vermeld op 

een drinkhoorn der familie Kuinders, v. 1555 en der 17e eeuw, is het 

eigendom v. J. Louis Kuinders ie Amsi. {Cat. Tent. Arti,n^A2\, hl ^0). 

(c)  Wilh. Cramer, pred. te Bovenkarspel , 1715 te Deventer, -[-1729, 

bekwam  22  Aug. 1717 te Dev. attest om Alida Hulsebos te Amst. te 

trouwen. Sibilla Amelia Elisabeth Cramer, eene der erfgenamen v. Willi- 

brand  Cr.,  f  1749  als  wed. v. Rud. Crans, f 3 Dec. 1736 als pred. 

te Gramsbergen; vgl. Gesl. Aant., bl. 671. Joh. Herm. Cramer, als prop. 

te Rijssen, adj. 1764, ord. 1779, eraer. 1809, f 3 Maart 1813, oud bijna 

72 jaar op het Winkel bij Rijssen, blijkens annonce zijner zuster J. G. 

Menger,  geb. Cramer, te Ootmarsum. Zie den insectenkundige Cramer 

(1775—98), vermeld in Nav. XXX, 447. Fenna Cramer -{■ 6 Aug. 1820, 

oud  bijna  65  jaar,  als  gade v. Joh. Henr. Jolink, sed.  1798 pred. te 

Franeker, -j- ald. 2 Sept. 1823, oud 77 jaar, geadv. door A. P. Damman, 

wed.  V.  Diepenbroek.  J.  Cramer was  sed.  15 Apr.  1864 weduwe v. 

J. Boer  Knotnerus,  pred. te Vriezenveen ,  en Dr. J. Cramer is thans 

hoogl.  der  godgeleerdh.  te Groningen. W. F. H. Cramer, kap. t. zee, 

is 1 Aug. '80 benoemd tot bevelhebber  v. h. schroefstoomschip Ie kl. 

«Leeuwarden»,  liggende  te  Willemsoord.  De  kap. -ingenieur Cramer 

steeg  15  Sept.  '80  met den luchtreiziger Godard te Utrecht op in de 

ballon La Gomète, die denzelfden dag bij het spoorwegstation te Zaandijk 


REGISTER  I. 223 

Cremer*(rt),-i-5,216 — lS,2-2,;500.   üretier,  233. 


weder daalde. Cramer ook te Haarlem {Hl. Ct. v. 1 Nov. '80). Dr. S. 
Cramer schreef in de cc Vragen des Tijds» (Nov. 1880) over de Kamer 
V. Navraag te Enschede, d. i. een bureau van informatie naar behoef- 
tigen, dat daar sinds langer dan een jaar werkt. Zie van deze merk- 
waardige en eenvoudige instelling, welke door één beambte bediend 
wordt tegen / 2W iaarlijks, en tevens strekt ter bestrijding van het 
schoolverzuim , ook een verslag in de Tielsche Cl. v. 7 Nov. '80. — 
Anna Theodora Cramerus uit Assen, geh. m. Jan Crull, burgem. te 
Ulzen, had tot zoon Henricus Crull, ais prop. ber. 1777, bev. 1778 te 
Windesheim , 1780 te Assen, j te Meppel 30 Dec. 1831, oud ruim 74 
jaar, die 14 Sept. 1781 Rolina (f- 8 Apr. 1829, bijna 70 jaar oud, te 
Meppel, drie zoons en vier dochters nalatende), dr v. Wolter Hendrik 
Hofstede bij Maria Cost, huwde. — Margaretha Hulsebos (vermoedelijk dr v. 
den Hasselter secr. H.) f 20 Nov. 1801 als echtgenoote van Joh. Henr. 
Nijhoff, pred. te Veldhuizen, 1770 adj., 1776 ord. pred. te Ommen, 
1788 emer., j 31 Jan. 1810 te Oosterdalfsen, oud 83 jaar. J. Hulsebos, 
pred. te Lemmer, werd Nov. '80 te Amsterdam beroepen. — Zie 
Crebbers iVav. XXX, 564. 

(a) De boven, bl. 45, genoemde Theodora Jacoba Cremer (v. h. 
Zutfensche geslacht) voerde het wapen van Nav. XXXI, 178. Lam- 
mighjen Hendriks, wed. v. Jannes Geertsz. Cremer noemt zich in 
Gedep. 14 Nov. 1741 medeërlgename van wijlen Johannes Hayo 
(1635 — 57 pred. te Giethoorn, geh. m. Grietje Everts) en v. diens zoon 
Timotheus H. (1658 — 1686 pred. ibidem), die Hendrina Rotgers als 
weduwe achterliet. Melcliior Cremer, zoon v. Jac , kleinz. v. Jod. Jz., 
br. V. Jod. Jz., pred. te Nijkerk (Veluwe), 1707 te Kampen, 1806 te 
Groningen, ondertr. 11 Maart 1803 te Kampen Jacoba Maria v. Doorne 
(y 1825). A. F. Cremer te Amst. verwierf Oct. '80 acte voor aardrijks- 
kunde bij het middelbaar onderwijs. Ten behoeve van een huldeblijk 
aan de nagedachtenis van den boven, bl. 218, noot, besproken novellist 
Jac. Jan Cremer, is o. a. te Kampen 9 Nov. '80 een zoogenaamde 
«Cremer-avond » met entreegelden ontworpen, waarop een of meer 
van schrijver's novellen zullen worden voorgedragen. Ook is in den 
gevel van het huis, dat de novellist tijdens zijn verblijf te Loenen a/d. 
Vecht 1852 — 7 bewoonde, een eenvoudige gedenksteen geplaatst. In de 
Scheveningsche boschjes is een monumentale bank nedergezet. Eene af- 
beelding dier Cremersbank, met bijschrift van A. Ising, komt voor in 
«Eigen Haard» v. 24 Dec. 1881. Nog is aan den beeldhouwer P. A. de 
Leeuw te Arnh. 21 Febr. '82 opgedragen de vervaardiging van een 
gedenkteeken (1 Sept.  ter plaatse te onthullen)  en medaillon,  dat eu 

3 


224 EEGISTER  T. 

Croes («),  187. Cronesteijn, 289,90. 


haut relief de beeltenis van Cr. draagt, omgeven van een lauwerkrans. 
Twee figuren, de godin der schoone kunsten en de stedemaagd van 
Arnhem zijn in zittende houding ter weerszijden van dat med. geplaatst. 
Onder de buste eene plaat, die zijn geboorte- en sterfjaar vermeldt. 
Met den Gelderschen novellist vereenigde zich tot verbetering van het 
lot der fabriekskinderen A. A. G. de Vries Robbé, hoofdingenieur van 
het stoomwezen, ridder d. O. v. d. Nederl. Leeuw, wiens beleid tal van 
verbeteringen op stoombooten en in fabrieken aanbracht, de eerste, die 
in '1855 belast werd met het toezicht op het stoomwezen, in 1878 met 
het hoofdtoezicht daarvan belast, tegelijkei'tijd distrikts-ingenieur van 
Gelderland en Utrecht, f 1 Nov. 1881 te Ede, oud 67 jaar. Creraer's 
portret, zoowel als dat van den ook in 1880 overleden prof. G. J. 
Mulder, vindt men in den Nederl. Almanak 1880 (bij Tjeenk Willink 
te Haarlem). M. L. Quack en H. Mohrman tokkelden in G"e/r/. Fo^Asa^m. 
1881 de lier tot zijn eer. Als auteur van kinderwerkjes ziet men in 
het A; V. d. D. 27 Nov. '80 aangehaald Tjarda v. Starken- 
borgh Cremer. Alexander Cremer te Arnhem tr. Louise Nagel , geb. te 
Doetinchem 28 üec. 1799, vierde kind van Karel Ferdinand N. [broeder 
V. Philip Wijnand, 1786—80 pred. te Maurik, 1789—1810 (zijn sterf- 
jaar, ongehuwd) te Papendrecht], f Jan. 1825 te Maasbommel als 
emerit. rector der Lat. school te Tiel , bij zijne eerste vrouw Louise 
Henriette Boot (dr v. Gerhard Hendrik, pred. te Leur bij Breda, bij 
Louise Maria Nummer). Zie de N. Uitgaaf, die K. F. Nagel's tweede 
vrouw Cornelia de Bruin, dr v. den pred. te Herveld, en zijne derde 
Maria Debora Luymes , dr v. Hendrik L., pred. te Haaften, noemt. 
Nagel is eene deftige familie uit den omti'ek van Bremen, sedert een 
viertal eeuwen gevestigd in de vrije rijksstad Eszlingen (Wurtemberg), 
alwaar ze nog voortdurend regeeringsambten bekleedt. Nog zag ik 
vermeld Thomas Ernestus N. (zoon v. Henr., pred. te Ibbenburen, bij 
Clara Meijerink , Nicolausdr, 1716 pred. te Weerseio , 1731 te Olden- 
zaal , 1757 emer. , j 4 Aug. 1758), wiens weduwe M. S. v. Eibergen 
(bij wie in 1748 een zoon Benjamin N., student te Deventer, en' eene 
dr Catharina Geertruid N.) eene zuster was van Hermannus Johannes 
V. E. (kleinz. v. Herm.. zoon v. Benj.), pred. te Enter, 1739 te Olden- 
zaal , 1755 emer., f 1758 (kinderloos) en van Wilhelmus v. E., pred. 
te Bathmen , 1745 te Almelo, f 1762. Dr. N. en Arnold v. Wulften 
(als prop., adj. pred. te Oldenzaal 1755, ordin. 17.58, f 1789, geh. 
10 met Anna Nilant, 20 met Aleida Johanna Palthe, [ 9 Febr. 1824, 
oud 68 jaar, bij wie Arnold Albert Willem v. Wulften) behoorden tot 
de  erfgenamen  van jufier E. L. Nilant, -j- Jan. 1765. Benjamin N. be- 


REGISTER  I. 225 


Croockewit,  211. Cnisius (Cmcius, Croese), 164, 

Croij,  89. *   220. 


richtte het overlijden zijner vrouw Sara Elisabeth Nilant op 4 Maart 
-1783 in den onderdom van 47 jaren. Een broeder van straksgen. Aleida 
Johanna Palthe was Johannes P. (zoon v. Joh. Ar.), pred. te Etershem 
en Schaardam, 1802 te Oldenzaal , -|- als emer. 11 Maart 1854, oud 87 
jaar, na een 54jarige echtvereeniging met Carolina Bernardina Racer 
i\ 24 Maart 1857, oud 78 jaren). — Gerhardus Palthe, 1635— 1674 
pred. te Denekamp of Denichem [die aldaar tot voorgangers had Fre- 
dericus Curtenius (Mei 1006), en Andrea.s Brugginck, wien, blijkens 
rekening v. Sipculo en Albergen v. 1638, levenslang jaarlijks 106 gl. 
werd toegelegd, heide door Moonen verzwegen] , was denkelijk zoon 
van Johannes P., richter te Steinfurt (Ovevijsa. Leenr. 15 Nov. 1597); 
zie n. en ^t. 18 ^[aart 161') ; zijne weduwe -j- Apr. 1694, bij wie 
Henricus P., Antonius P. [vader v. den proc. Jan P. {Gesl Jant., 
bl. 5U) en v. Hendrik Jan P.| ; zie Gedep. 13 Ang. 1662, alsmede 
B P. , nog in 1722 schoolmeester te Denekamp, en Johannes P. , 
1674—1702 (zijn sterfjaar) pred. te Denekamp, geh. m. Johanna v. 
Ulsen (7 20 Maart 1727). Aleid.i P. (f omstr. of kort na Martini 1743) 
zag ik vermeld als weduwe v;m Joh. Henr. Weerman, 1703—1738 
(f 19 Maart), pred. terzeltder pi. Proc. Jan P. en A. W. Westerlo 
noemden zich in R. en St. 15 Apr. 1761 zwager en broeder v. Isaacus 
W., pred. te Kanter (in Groningen), 1730 te Denekamp, 1761 emer., 
7 31 Juli 1766, oud 58 jnar, die Maria Huisingli (in 1768 of 69 her- 
trouwd) als weduwe naliet, en wiens oudste zoon Eilardus VV. in 1760 
pred. werd in N. -Amerika, waar hij vele jaren in dienst was. Jan 
Arend P. (zoon v. Antonij bij Hendrina Schuiten), als prop. ber. 1754 
tot adj., 1757 tot ordin. pred. te Nieuwleuzen (of Oosterveen), f1803, 
had in 1748 eene zuster Janna, en meldde 15 Juli 1791 het overlijden 
zijner gade Johanna Mulder, oud 68 jaar, na eene echtvereen. v. 
bijna 38 jaar. Had ook eene zuster geh. m. Jan Crull , burgem. v. 
Ulsen. — Over Westerlo zie Nau. XVI, 85, 86; XXVIII, 322, 89 ; XXX, 
485. — Stientje Huizingh te Zwolle 7 9 Oct. '80, oud 80 jaar, wed. v. - 
G. J. Hopkes, namens de familie geadv. door B. M. Hopkes. — Straks- 
genoemde Louise Ilenriette Boot had denkelijk tot broeder Johan 
Cornelis Boot [geb. te Leur bij Breda 20 Juli 1761 , f als pred. te 
Arnhem 9 Juli 1835, vader van den Amsterdamschen hoogleeraar J. G. 
G. Boot (gehuwd geweest met eene Visser, zuster der (bij v. Marie) te 
vermelden Pauline en Garoline, te Deventer) en van Mr. C. H. B. Boot, 
off. van just. te Amst., thans staatsraad], eenen der dichters en be- 
werkers van  den Evangelischen Gezangbundel, bij de Hervormden in 


226 REGISTER  I. 

Cruyner, 179. Cup,  12. 

Cruypenning,  St. Ouper*  (Kuper),  197,215, 

Culemborg (Zweder v.), 55. 22,23. 

Culemborg (graaf v.), 265. Cujlenburg (v.), 300. 

Cunaeus {b),  159, 83—90,92. Cuyper,  197. 


gebruik, vgl. New. II, 3, 309 met Kerkel. Courant 1851, n». 17. —Is 
Boot één met Buots'? Elisabeth Boots tr. Hermannus Nicolaus Gillot, 
zoon V. Paulus, br. v. Nicolaas , kleinz. v. Nic, 1775 pred. te Ens en 
Emmeloord (Schokland), f 19 0ct. 4808,oud 73jaar. — G. Koning, wed. 
V. Jacobus Johannes v. Doorne (pred. te Edani, 1782 te Kampen, -j- 1804), 
f 4 Oct. 1825. Hun zoon W. G. v. D., pred. te Berkhoude (Berkwoud) en 
den Achterbroek, 1805 te Kuinre, 1808 te Winschoten, had in 1806 
M. V. der Slot tot vrouw, hertrouwde 5 Nov. 1823 te Amsterdam 
tl. G. Dorper, en f 1831, oud 49 jaar. De vermoedelijke kleinzoon 
van dezen laatste, W. G. v. D. is 5 Sept. '80 bevestigd als [)red. te 
Lettel bert. 

(a) K. F. Groes uit 'sHertogenbosch, is 10 Juni '81 lot onderwijzer 
aan de openbare school te Beusichem benoemd. 

(6) Te Amsterdam woont de kunstschilder C. Gunaeus. — Hessel 
Johanszoon Kuper werd in 1475 als burger van Hasselt ingeschreven. 
Cuper staat Nav. XXVI, 221; VIII, 3290, 700; IX, 591 ; X, 141, 
272 , 86 , vermeld. Zie het wapen ald. XXX, 569. Fenna Guper (f 31 
Dec. 1740) had eene dr Christina bij Joh. Benjamin Putman, 1084 
pred. te Goor, j- 11 Nov. 1722, jongeien broeder v. Johan P., zoons 
V. Abraham P. Johanszoon, pred. te Weerselo, 1638 te Diepenheim 
(Diepen), 1658 te Goor, f 1683, die sludeerende zonen had, eene dr 
Aleida, in 1676 oud 24 jaar, benevens eene zuster Engeltje P., weduwe 
V. Winold V. Diepenheim (f vóór 1670) , in 1049 adsistent van zijn 
schoonvader Joh. Putman, 1612 pred. te Goor, -j- 1657, wiens vrouw 
hem overleefde, en twee van wiens zonen te Deventer, Harderwijk en 
Groningen studeerden. Sara P., wed. v. Joachimus Liens [pred. te Wierden 
(VVederden), 1681 te Vriezenveen , ■{ 1696, denkelijk zoon v. den vaandrig 
Joachim L. bij Cuniera AndriesJ , -j- 9 iMei 1726, eene dr Johanna L. 
nalatende. Een kleinzoon v. straksgen. Abr. was Abr. P. , als prop. 1708 
betr. te Staphorst, -j- 24 Dec. 1756 kinderloos, mogelijk 1715 metRebekka 
Wolff uit Kampen gehuwd, hertrouwd m. Engelina v. Diepenheim, 
zoon V. Gerhard P., rentm. v. Klooster Almelo, als wiens weduwe in de 
Res. d. Drost, en gecomm. Edelen v. 13 Nov. 1723 vermeld staat Geer- 
truid Sluiters, en die Anna Chiistina P., de eerste vrouw v. den Rouveener 
schout Hendrik Smits, tot dr had. Men heeft ook Cuperus ; b.v. Johannes 


REGISTER  I. 227 

Baale (de),  227. Daendels (/;),  57,  67, 157,82, 

Daalen (v.)^ («), 226,27. 264—67. 

Daanes, 227. Daetseler,  196. 


C. , pred. te Edmii, 17U3 te Zwolle, f 1727, die bij Johanna Hoogkamer 
eene dr had Johanna  Cornelia, 22 Aug. 1713 te Z\volIe gedoopt, en eenen 
zoon Angelus Jacobus C, pred. te Hardenberg, 1730 te Vollenhove, -j- 1757, 
geh. m. Catharina de la Planque (dr v. Izaak, burgem. v. Yollenhove, 
bij Barta Ridder), bij wie de prop., later Vollenhoofsche pred. Johannes 
Cuperus, 10 Apr. 1755 zijn 22ste jaar gepasseerd, -[- 2 Juli 1790, geh. 
m. Adriana Johanna v. der Keessel (f 30 Jan. 1809, oud 73 jaar), bij 
wie Dionysius C. (-j- 18 Dec. 1800, oud 39 jaar) en Mr. Angelus Jacobus 
C.  (-j- 31  Jan. 1834, te Amst.,.oud 66jaar), geh. m. Willemina Geesken 
(j  3  Aug.  1843,  oud 68 jaar). — llendrina v. Diepenheim, wed. v. 
Andreas Franciscus Mareelli  (als prop.  1708 te Enter, -[-1725), overleed 
14 Jan. 1755. i\I. G. Diepenheim , boekhouder op het bureau v. den eerst- 
aanw. ingenieur bij den Waterstaat, enz. in de res. Samarang, Oct.'80 
eervol ontslagen, \verd als zood. vervangen door J. F. Mulder. Johanna 
V. d. Keessel tr. Jan Gijsbert Moll  (zoon v. Nicolaas), pred. te Weesp, 
1742  te  Zwolle,  1744  te 's Gravenhage, bij wien Nicolaas Dionysius, 
7 Jan. 1743 te Zw. gedoopt. Straksgen. Adriana Johanna  v . d. Keessel 
was  het oudste kind van Dionysius (pred. te Katwijk a/d R.. 1729 te 
Deventer, 7 12 Febr. 1755, oud 53 jaar) bij Johanna Wilhelmina Cabbeljau, 
en had tot broeders Samuel Rudolf (pred. te Oostvoorne, 17G5 te Yollen- 
hove, 1778 te Dordrecht, f aldaar 20 Nov. 1799, oud 62 jaar, geh. m. 
Catharina v.  Binnevest, denkelijk vóór overleden , kinderloos), alsmede 
Dionysius Godfried v. d. K. te Leiden, die 28 Oct. 1811  het overlijden 
zijner  gade  Catharina   Adriana  Bodel ,  oud 76 jaar, na ruim 39jarige 
echtverbintenis. bekend maakte 

(a) A. C. V. Daalen, geb. te Bennekom, werd 28 Juni 1880 te Leiden 
tot Dr. der rechtswetenschap bevorderd. Een v. Daalen trad 31 Jan. 
1881  af als hoofdredakteur van de «Javabode». 

(b) Antonie Daendels, scholtus te Voorst, bezegelde in 1002, als 
geëifde op Veluvve, een stuk, Luijer D. , schout v. Heerde (zie boven, 
bl. 264, noot 2), had 1 Nov. 1062 Geertruid Ma»-garetha v. Zuylen 
V. Natewisch tot vrouw; vgl. Mr. J. v. Doorninck , Gesl. Aant...,h\.bll. 
G. C. D., B. V Marie en andere legeeringsleden te Kampen, vereerden 
aan deze stad in 1726 een zilveren beker (Cat. Tent. Arti, n^. 68, 
bl. 25). «Mr. H. W. D., regeerend koning v. h schutlersgild v. St. Anna 
te Ilattem in 1786», luidt het inschrift van één der schildjes, hangende 
aan een keten van dit gild, er in 1468 door Catharijne, gemalin v. 
Adolf  v.  Gelre, aan geschonken (ibid., nO. 857, bl. 478, 79). Zie  nog 


228 REGISTEU  I. j 

Dagevos, 189. Damman (il), 220. 1 

Dalen {de), Daïenbi(rg,Qm.,227. Dane, 96. | 

Dalen (v.) (c), 83, 227. Daniels {(l), 49, 264,65. | 

Ila?^i {den), o. Zutfen, 169, 228. Dans (v.)^ 6, 21, 37, 71, 81, \ 

Dam (v.)* {d), 155,86, 224. 146, 227,31,94. i 

Bam-akkers {Van-), 155. Dapper* {fl), 225,26. ; 


Nav.  XXX,  319,  noot.  Te Hattem' -f- 7 Apr. 1881  Mejufvr. J. M. C. ! 

Daendels , oud 72 jaren. 

(c) Henric v. Dalen, proost d. Deventer kerk, schonk 2 Juli 1316 ', 
de grove en smalle tienden over vijf huizen in het kerspel Hokesberghe i 
enz. aan deken en kapittel der kerk te Deventer, om zijne memorie \ 
te vieren {Dev. archief , n». 1150, uitgeg  in  Overijss. Bijd)\,y\,i30). \ 

(d) Zie  V.  Dam Nav. XXX, 594. Uit den echt v. Cornelius v. Dam 

(als  prop.  1757  ber.  te  Staphorst,  1700  te  Linscholen)  met  Maria i 

Irhoven  sproot  Joh. v. Dam, als schrijver in de onlusten v. 1787 be- j 

kend,  en  eene  dr  Maria  Magdalena  v. Dam. J. A. v. D. maakte uit '\ 

Zevenbergen  8  Sept.  1845  het  overlijden  bekend  v.  haren  man D. j 

Middelkoop,  pred.  te  Almelo,  oud  32  jaren.  A. Hendriksz. v. Dam | 

was in 1864 pred. te Blokzijl  A.  W. v. D.. architect te Rotterdam, is \ 

hoofdonderwijzer aan de Akadcmie v. beeld, kunsten en techn. wetensch. | 

ter  stede.  F.  A.  v.  D. te Almelo is 5 Oct. 80 m. and. voorgedragen i 

als leeraar d. Nederl. taal bij het middelbaar onderwijs, en P. J.v.D., 
o-eneeskundige te Oostkapelle, G Oct. 80 tot reserve-off. v. gez. 2e kl. 
bij h. pers. v. den geneesk. dienst d. landmacht benoemd, evenals 
Dr. F. H. G. V. Iterson, arts te Gouda, Dr. J. W. v. Loon v. Iterson, 
arts te Woerden, en Dr. E. Wintgen.>, arts te Heerlen. W. v. Dam 
is  thans pred.  te  Middelharnis.  Zie een numisraaat J. r. Dam DWzn. , 

vermeld Nav. XXX, 4G5. Mr. M. v. Dam (clericaal) werd 27 Oct. 8C tot i 

lid  van  den  gemeenteraad te Breda gekozen. Te 's Hertogenbosch be- ' 

staat  Roosenburg v.  Dam.  —  Hendrika Damman tr. 20 Mei 1817  te j 

Zwolle  Johannes  de  Wit,  destijds  ber.  pred.  te  Spijk, 1824—28 te j 

Kuinre  (7  7  Sept.  1842  te  Huisum ,  oud  bijna 50 jaar).  Zij beviel j 

15  Dec,  1822  van  een  zoon. Te Wadenoijen ondertrouwde  Johannes ' 

Hieronymus  Daniels 16 Dec.  1880 VVillemina Heleua v. Hoften. — Dr. ; 

H. C. Rogge hield 9 Oct. 80 in de 31e algem. vergad. v. h. Aardrijksk. ^ 

Genootschap  te  Amst.  eene voordracht over de mededeelingen v. den ' 

Amst. Med. Dr. Dapper, den beroemden Nederl. geograaf, betr. het 
Kaapland in zijne Beschrijving v. Aloka van den jaie 1CG8. Deze 
Dapper, vriend v. Nicolaas Witzen , overleed, waarscliijnlijk ongeliuwd, 
i» 1690 of 91. 


REGISTER  I. 229 

Dartluiyseii (rt),  145. Delen (v.)  (c),  10, 12, 21, 82, 

David V. Bourgondie, 133.        83, 143,69, 207,97, 311,12. 

Davijt,  151. Delft (v.) (./),  5,  30, 239. 

Dav, 81. Dellist (v.), 5. 

Dedel («), 303. Dercksen (e), 292. 

Dedem (v.), 92, 234. Demhorst (ter),  143. 

Deken (è), 145. Des Marets (/), 288,89. 

Bekhrsivaïd, 86. Despessel, 234. 

Delborgo, 239. Deurzen (v.), 72. 

Leien, 21,  134,37. Devs, 292. 


(a) \V1. Nav. XXVI, 64, 413. — Zie Dedel Nav. XXIV, 170, 209, 
324; XXIX, 54. 

{h) Pelrns Deken werd in 1581 ber. als pred. to Vollenhove. 

(c) Zie V. Delen in  Geld.  Volksalm. 1881, bl. 45—7. 

(d) Zie eene v. Delft in Nav. XXVIII, 433. Te Middelburg heeft 
men «De Korte Delt't »  Van ^vaar deze plaatsbenaniing? 

(e) Roelofken Dirks Deircks werd 6 Nov. 1024 in de kerk te Bei-g- 
haren begraven, bloedverwant v. Wolter Derckx, in 1070 burgemr v. 
Batenburg. Ma'-garetha Dirksen uit Steint'nrt huwde 1606 Ghristophorus 
Hallein, pred. te Holten, 1610 te Deventer, \ 1011. Aafje Dierix was 
weduwe v. Jacob Hessels, pred. te Beers en Oudendijk, 1601- 23 (zijn 
sterfjaar) [ired. te Kuinre. J. M. E. Dercksen, notaris te Leiden , 
vermaard romanschrijver, werd 6 Oct. '80 ald. tot lid van den 
gemeenteraad verkozen. — \\. G. Derx , hoofdingenieur bij de staats- 
spoorwegen op Java, vroeger woonachtig te Haarlem, is 17 Nov. '80 
ben. tot inspecteur-generaal en chet van dien dienst. Te Druten is 
woonachtig en geërfd mevr. wt-d Dericks. — Henrikje Hessels of 
Henrickien op 'tLuyt was weduwe van Joh. Vrijling, 1642 pred. te 
Wijhe, \ 1651. Zie Hessels en zijn wapen in Nav. XXX, 333, 493. 

(/) Daniel des Marets staat als intendant der buitenverblijven van 
prins Willem III, later bibliothecaris van denzelfde als koning van 
Engeland, betiteld in d..^ Letlre^ el Mémoires de Marie Reine d' Angle- 
terre, èpouse de Guillaume III, publiées i)ar Mechteld comtesse Bentinck, 
née comtesse de Wahleck-Pyrruuut, 1880, p 161. Te Groningen overleed 
19 Aug. 1880 Jhr. Mr. Jan Willem Jacobus de Marees v. Swinderen, rent- 
meester van de buitenbezittingen der gem. Gi'oningen, wedr v. Ghrislina 
Maria v.   Iddekinge, geadverteerd door zijn zoon R. d. M. v. S\v. 


230 BEGISTER  I. 

Dibbets  (c),  18,  23,   78, Dideren (v.) (a), 2, 

111,46. Diem (v.),  71. 


(c) Naar Dibbets (Dibbetz of Dibbits) vraagt xVat-. XXX, 334; vgl. ibid., 
bl. 495, 56G; XXXI. Bernardus Jacobus D., pred.te Terwolde ondertrG Juni 
4797 te Veessen Elisabeth Aleida Goops, wier dr W. J. Dibbits 24 Juni 1829 
te Terwolde in den echt trad met B. Peters, pred. te Kampereiland, en wier 
kleinz. B. J. Dibbets, pred. te Vollenhove, 24 Mei 1855 J. A. bar. Sloet v. 
Oldrutenborgh, wed. Bondam, ter vrouwe nam. Sytse Roorda v. Eysinga, 
als prop.  1794 te Kuinre,  1800 te AVestzaan, in 1819 vertrokken naar 
O. Indie, denkelijk als pred. te Batavia 1  Apr. 1829, oud ruim 56 jaar 
overleden ter reede van St. Helena, was geb. m. Eyda Cath. Piers, bij 
wie  kinderen, en hertr. G. C. Dibbetz, bij  wie drie kinderen. Wed. L. 
Dibbets,  geb.  A. J. S. Kaas, te Utrecht, j 26 Dec. 1880, oud 74 jaar, 
geadv.  door  H. J. D., Dr. H. C. D., C. W. P. D.  (geb. Schroeder van 
der  Kolk).  Mr. J. D. Dibbits vierde 10 Jan. '81  zijn 25iarig jubilé als 
burgemeester der gem. Borger. G. J. Dibbits, wedr v. C. T. Sodenkamp, 
tr.  Juni '81 te Zeist W  C. v. Hasselt. Over Hendrik D. te Roermond enz. 
{Hendrik in de kiste) zie nor, Nav. XXXI. II, 157. Florentius Adrianus 
de  Bruijn,  geb.  11  Maart  1782  te Bennekom. S. M. cand., 21  Febr. 
1806 door het Staatsbestuur (den raadpensionaris Rutger Jan Schimmel- 
penninck,  enz.)  dei'  Bataafsche Republiek, op den voet der hem aan- 
geboden  collatie  van Evert  Jan v. Neukirchen  gen. Nijvenheym, aan- 
gesteld tot pred.  te Eek on  Wiel, waar hij de eerste was, die , volgens 
aanschrijving den plaatselijken kerkeraad toegekomen, op beroep predikte 
{Kerkeva^dsnotulen  v.  4 Sept.  1805), 26 Oct. 1819 pred. te Angeren, 
f ald. 4 Juli 1854; tr.  23 Aug. 1815 Hendrika Johanna Dibbets (127 
Mei 1877, oud 86 jaar) te Raalte, waar haar vader Simon D  als prop. 
in 1781  beroepen was (geh. m. Adriana Gesina Prins). Eene andere dr 
V.  Simon  D.  was  Maria  Gerarda  D.,  j  Juli  1880,  oud 85 jaar, te 
Bennekom,  26  Mei  1820  te  Raalte geh. m.  Herman Theodoor Prins 
(zoon V. Theodoor, schout te Bennekom), burgemr v. Ede ca., f 1858. 
wiens zoon Theodoor 18 Apr. 1860 als burgemr van Ede te B. overleed. 
Simon Gerard Prins, br. v.  Herman  Theodoor, als prop.  1  Maart 1805 
ber.  te  Ochten,  maakte  zich  in  den geduchten watervloed van 1809 
door  hulpvaardigheid  en  gastvrijheid  zóó  verdienstelijk, dat Lodewijk 
Napoleon,  koning  van  Holland,  naar  aanleiding  van  zijn bezoek ter 
plaatse,  hem 21  Nov. van dat jaar tot  aalmoezenier bij  de Kon. Milit. 
school te 'sGravenhag? benoemde ; doch wegens Lodewijk's terugroeping 
uit Holland trad hij niet in deze fuiK^tie. hoewel hij 24 Juni 1810 te Ochten 
zijn afscheid predikte met 3 Joh. vs. 4; hij werd vervolgens pred. te Over- 
rn Neder-AsseÜ,  deed 20 Juni 1812 zijne intrede te Altlorst en Appel- 


REGISTER  1. 231 

Diemen (v.) Opgelder, 1S8,2£4.   J^loes (v,  der) de Bye,  12S. 

DieEQer,  197. Dogger shank, 101,  297. 

Diepholi (v.),  22S. Dogteren, 227. 

Dikkers,  Ui. Dom {den) te Utrecht, 34, 77, 

Dilsen (v.), 12H, 20S. 24i 

Dïngslwf, 210. Dompselaer (v.), 123, 283,98. 

Diriks,  208. Vomselaar (rle), 285. 


tern, zag zich 1 'Juni 1818 begiftigd door koning Willem 1 met de 
collatie vnn Chaam en Baarle-Nassau, en overleed Febr. 1840, geh. m, 
Ilenrica Jorden.s uit Deventer. J. Prins en A. Prins staan evenals J. 
Bruijn Jzn., A. v. Stralen, Mr. L. C. v. Bommel, Ileydaniis, C. R. Vaillant, 
als leden der prov. staten v. Noordholland in het Fervolg d. Hl.Ct.\. 
11 Nov. '80 vermeld. Mr. A. Th. Prins tr. te Oud Berkenroede (o. 
Heemstede) 2 Dec. "80 A. E Crommelin. Prins nog te Znifen (Hl. Ct. 
V. 25 Sept. '80) en te Oorschot. H. J. Boelen, E. F. Boelen, Smidt v. 
Gelder, Joan G. Kruimel en A. C. Kruimel, geb. Smidt v. Gelder, te 
Amst., dankten 2.5 Sept. '80 voor de deelneming, ondervonden bij het 
overlijden hunner behuwdzuster E. C. Sm. v. G , ^eh. Prins. C. Prins, 
onderwijzer 2e kl., werd Sept. '^0 overgeplaatst als hoofdonderwijzer 
bij de op. lag. school te Padang Pandjang (Sumatr;i's Westkust). C. J. 
Prins is notaris te Velsen. Tn^ft men te Haarlem Prinsen Gerlings 
aan {Hl. Ct. v. 20 Sept '80), de Prinsenakkrr is een bouwland onder 
Echteld. G. M. Prins, geb. Vaillant, te Schiedam, beviel 8 Nov. '80 van 
een zoon, en A. Th. Prius. geb te Piotterdam, promovoerde 15 Nov. 
'80 te Leiden in de rechtswetenschap. Wat Dibbets nog betreft: Johan 
Diderik Dibbetz -|- 8 .lan. 1813 als pred. tt- 's Gravenhage, zijnde9Apr. 
1801 te Bunschoten ondertr. met Jannetje de Liefde. Mr. J. D. Dibbits 
dankt in Hl. Ct. v. 25 Aug. '80 uit Zwolle voor de deelneming, onder- 
vonden bij het overlijden zijner moeder de wed. A. S. Dibbits, geb, 
V. Berchuys. Een Dibbets is thans huli)onderwijzer te Tiel {T. Ct v. 
5 Oct. '80), Mr. J. D. Dibbets te Borger werd tegen 1 Nov. '80 
tot schoolopziener benoemd, en de architect W. Th. Dibbits woont in 
de Coehooin-slraat te Arnhem. — Saniuel ïlendrik v. Diest, kleinz. 
V. Samuel, pred. te Vorgten, 1772 te Bathmeu, .1809 emer., f 20 Sept. 
1822, oud ruim 84 jaren, liet M. Koop.sen (f 20 Sept. 1838, oud 85 jaar) 
als weduwe achter, en had tot zoon .lolian Hendrik, in 1809 zijn opvolger 
te B., f 7 .Maart 18t)2 als emeritus v. Geld. Hengelo, oud 77 jaar, 
20 Oct. 1814 te Zwolle oudcrti'. m. G. v. Dijk (y 28 Dec. 1SG5, oud 
82 jaar). Elisabeth Aleida v. D. -|- 11 Maart 18^i5, oud 57 jaar, na 
een  35jarig  huwelijk  met  J.  H.  Hulsken, sed. 1807 pred. te Losser, 


232 REGTSTER  I. 

Dongen (v.), 189, 291. Borenweerd [Doorwerth) (6), 44, 

Donker {a), 22. 112,  15, 18, 215. 

Doom (v.), 16. Dorre (v.), 167,69. 

Dooraick (v.) , 147. Dreijers {h), 3. 

Voomik, 227. Driel (v.) (c), 81. 

Doominck (v.) * (èj, 207,11,'  Dronsberg, 61. 

30,78. Drijver, 110. 


tijdens het overlijden zijner vrouw eraeritus. — D. J. W. A. G. Coops, 
luit. t. zee Ie kl., zag zich Nov. '80 belast met de waarneming der 
betr. als sous-chef v. h. hydrografisch bureau te Batavia, tevens be- 
waarder V. h. depot V. zeekaarten aldaar. — Te Utrecht f 12 Juni 
'81, oud bijna 79 jaar, wed. J. Alpherts, geb. v. Diest, moeder van 
Mr. W. C. J. Alpherts. Te Arnhem woont J. M. Coops. — Jannetje 
Berchuys, wed. Jan Baarslag, 7 te Amst. 23 Deo. 4797, oud 71 jaar, 
moeder v. Frederikus B, pred. te Polsbroek, 1786 te Kampen, 1796 
te Arnst., \ 1820, geh. rn. Maria Ter Steeg (1 te Amst. 11 Nov. 1825, 
oud 66 jaar, terwijl zijne zuster Willemina Immerentia B., ruim 43 jaar 
oud, 10 Apr. 1808 overleed. — Marianus Gornelis Vaillant te Yrijhoeve 
Cappelle -{- 30 Oct. '80, oud 42 jaar, eene weduwe v. der Linde nalatende. — 
Eene v. Berchuys te Deventer, geh m. Mr. Ladislaus Christiaan Slichten- 
brée, had deze, nóg in leven zijnde kinderen: Catharina SI., wed. v. 
den rijks-advokaat Tromp te Leeuwarden, thans te Arnhem; Jacob 
Chernac (vgl. Gesl Aant., hl. 365) SI., alsmede de echtgenoote van 
den kantonrechter te Dev., Mr. Menso Alting Kronenberg, zoon v. 
Reinier, te Dev. bij eene Mees. 

(a) Zie dezen naarn vermeld Nav. XXX, 392, noot. Ook te Rot- 
terdam {Hl. Ct. V. 24 Sept. '80). Een Donker is thans notaris te 
Benningbroek. Te Arnhem vindt men Donker Curtius , en te Ede 
7 3 Dec. '80, oud omstr. 82 jaar, de wed. G. M. Ruis v. Leeuwen, 
geb. Donker v. der Hoff, wier executeur-testam. was Fred. R. Toe Water. 
Te Ravenswaaij vindt men de Donkerstraat, en de Donkerendam is een 
weiland te Driel. 

(6) Zie V. Doominck (bij Anspach), zoowel als Doornik in i^av. 
XXX, 401. Wapen v. Doominck {visch) iVoü. XXX, 492 — Over Boren- 
weerd zie Geld. Volksalm., 1877, bl. 3—12. Johan Dreijer was met 
Trude, zijne vrouw, in 1430 geërfd te Deventer. Zie ovei' de (naar 
het schijnt) laatste afstammeüng.ni dezer familie, G't'/d. Volksabn. iSSO, 
bl. 31, 50, 75. 

(c) Zie Nav. XXX, 003. C. M. A. E. v. Üriel te Utrecht huwde 
20  Juli  1852  Dr.  W.  B.  J.  v.  Eijk,  pred. te Hindeloopen, 1855 te 


REG13TER  I. 


233 


Dubbers, 161. Dulcken * {b) , 221. 

Dubois  (duBois)-^(«), 1^>0,91. DuUemen (è) ,  309. 

Dueren (v.), zie v.  Duren. Dumaurin, 252. 

Du Pour, 177. Dumbar (b), 220. 

Bidvelshoek, enz., 30. Damouriez, 267. 


Deventer, die thans als haar (hertrouwde) weduwnaar, en schoolopziener 
te Haarlem woont. F. P. L. v. Driel, Ie luit. infant, hier te lande, is 
Sept. '80 overgeplaatst bij gezegd wapen in Nederl. Indie. 

(a) Werner Du Bois, aanvoerder der burgerij van Emden bij de ver- 
overing en slechting v. h. Loegiuner Voorwerk bij deze stad in 1603, 
staat op een penning vermeld; zie Nav. XXX, 350. Zie eene du Bois 
in Eer. Bibl. 1874, bl. 118, en eejien du Bois in Nav. XXX, 427.- In 
het oud synodaal archief treft men een Latijnschen brief aan van Ds. 
Du Bois en andere predikanten uit Lancaster v. 28 Nov. 1753, waar- 
mede zij de zaken der Pensylvanische kerken den synodalen afgevaar- 
digden ernstig aanbevalen, enz.; zie Catal, bl. 90. P. Dubois zag zich 
22 Aug. 1880 tot rijksont vanger te Amerongen benoemd. Ook schreef 
een Dubois «Vies des Gouverneurs génèraux aux Indes Orientales». 
Te Roermond woont Dubois-Boonacker (Hl. Ct. 27 Dec. '80), 

(6) Zie llenric v. Dulc te Doesburg a" 1456 in iVau. XKIV, 145, ver- 
meld. Dirkje van Duiken ti'. 15 Mei 1729 te Eek en Wiel Willem v. 
Hattem. Dulck of Dulcken behoorde tot de kwartieren van Maurits Clant 
v. Hankcma j 22 Dec. 1734, zoon v. Dirk bij Margaretha Josina 
Ripperda; zie Nav. XXX, 424, noot 2. J. H. v. Duiken, 3e kommies 
bij het depart. van marine op Java, ontving Dec. '80 tweejarig verlof 
naar Europa H. J. v. Duiken en A. G. M. Wilton, te Rotterdam, kon- 
digden 28 Dec. '80 het overlijden aan van hun jongste dr Johanna , 
oud 4 jaar. Wapen: in zilver een rood verkort breedarmig kruis, waar- 
van de randen, maar niet de uiteinden zijn uitgetand. Bezuiden Venlo 
ligt in Kleefland een stedeke Duiken. — Dullemen, als thans nog be- 
staande, mag niet verward worden met Dolleman; F. H. Dolleman is 
thans notaris te Heemstede. Dolleman was ook getiouwd in de familie 
Roldanus; de eerste vrouw van den emer. pred. v. Schiedam Roldanus 
(thans denkelijk overleden), hertrouwd met eene Loncq, heette, naar 
ik meen, aldus. De door den boven, bl. 220, genoemden Mr. Gerhard 
Dumbar nagel, bibliotheek, met aanteekeningen betr. de stad Deventer, 
handschriften vn andere merkwaardige stukken, grootendeels nagelaten 
door den Gcsl. Aant., bl. 080, 4, 93, vermelden Secret. G. Dumbar, 
werd door zijne erfgenamen 12 Nov. '80 aan de Athenaeum-bibliotheek 
ter pi. geschonken. 


234 BEGISTER  I. 

"Dun,  268. Duiirsema,  197. 

Dimnewolt, 9. - Duvel {il). 30, 114. 

Du Pon, 66. ' Duvelaer, 93, 99. 

Dupont (a), 66,  70. Duym (//), 56. 

Duren (v.) * (i), 6, 163, 67, 78. Duyst v. Santen, 98,  123. 

Dusautoy, 23. Duijstenoorde ,  181. 

Dussen (v. der), 98, 189. Duijsttimd, 123. 

Du Tour * (v. Bellinchave) ie) , Duyvel (alias , Jansz.) , 30. 

140, 41. BijcJce,  107. 

Duuren (v.) (c),  198 Dijk (v ) (//) , 82, 301. 


(ft) Dupont nog te Rotterdam, Hl. Ct v. 14 Aug. '80. De pnchter 
Dupont te Audregnies (Henegouwen) werd Dec. '80 door twee gemas-' 
kerde dieven overrompeld, zie Hl. Ct. 6 Dec. (Vervolg). 

(b) Johannes v. Duren, pred. te Zalk, 1673 te Deventer, 1686 te 
Haarlem, tr. 1667 Lncretia Rouse te Haarlem. In het ond synodaal archief 
vindt men «Conclusien v. pai-tijen in zake Johan v. Duren, eischer, 
tegen Johan Sloot, nomine uxoris, verweerder, pleitmemorie aan de 
zijde van Sloot, en uitspraak v. h. Hof v. Geld. 30 Juli '1740 betr. de 
geldigheid v. h. testament v. een klopje: zie Catal , bl. 131. Elisabeth 
Susanna Mechteld v. Duren, gade van Gerlach v. Gendt (als prop. 1708 
ber. te Holten, -j- 1830), -|- 8 Maart 1820, oud 73 jaar. NB De onlangs 
verschenen Bladwijzer op de eerste vijf deelen der Overijss. Bijdr., 
bl. 26, noemt v. Duren één met v. Duere. 

(c) Zie het wapen ook omschreven in R[e\s[a\)'^ Handb. d. Wapenk., 
bl.457. Zie Her. Bibl. 1874, bl. 144. Jhr. J. A. baron du Tour, grietman 
V. der Bild, en vrouwe A. C. Rumpf v. Warmenhuysen , echtelieden, 
schonken 20 Mei 1777 twee zilveren oflerbussen aan de kerk v. St. Anna 
Parochie {Cat. Tent. Arfi, n°. 8.34, bl. 177). J. C. baron du Tour gaf 
31 Mei 1822 een door Jacobus Revius geschreven foliant (Manuscripta 
acta revisorum), behoorende tot de verzameling v. stukken der revisoren 
en translateurs des O. en N. T. , welken hij uit de bibliotheek v. den 
heer v. Schulle, in leven baljuw di-r beide Noordwijken, gekocht had, 
aan de Synode d. Nederl. Herv. Kerk ten geschenke. — G. v. Dueren, 
herben, onderw. 2e kl., is Sept. '80 benoemd als hooldond. a. de te 
openen op. lag. school te Tjiandjoer (Pfeanger-Regentsch.). 

(d) Een Duvel, commissaris (van monsteringe?) zag zich in \b^\ den 
last opgedragen om de vendels van don overste I.Jsselstein binnen Arnhem 
en Doelinchem te brengen, en de steden Elburg en Hattem te overreden 
tot ontvangst van het vendel van kapitein Bisschop (Mr. G, v. H., Stukken, 


REGISTEK  I. 235 

Dijserinck [a) , 219. Eek (v.) Panthaleon, 71 , 120 , 

Ebbenliorst  (v )   Ten^^bergen , 57, 221,  26,  86,  37, 38. 

14:1,  45. Eckstein (v.)  (/j), 225. 

Echteld (v.),  U. Edel (v.) ,  123. 

Echten,  lis. Eduard IlI v. Engeland, 204. 

Echten (v.),  91,  118. Eduard hertog v. Gelre, 24, 180. 

Eck(v.)(/^),26, 44, 120, 26,34, Eeckhout {c), 157, 82. 

56, 57, 63, 74, 78, 212, 15. EeckU , 41. 


IV, 310). Jaliannes Duiin, pred. te Hanwerl, 1707 te Zwartsluis, 1803 
ber. naar Watei^gan^r, doch vóór zijn vertrek gestorven, liet Trijntje 
Palmboom als weduwe met drie zeer jonge kinderen achter. Duim, 
nop: te Deventer, buiten de voormalige Brinkpoort. — Johanna Hendrina 

V. Dijk uit Zwolle verwierf van den kerkeraad aldaar 9 Mei 1750 attes- 
tatie om te Giamsbergen te huwen Rutgerus Mazier, als prop. 1738 ber. 

te Gr., 1706 emer., f 1779. Zijn opvolger te Gr.  Hermannus Joh. Crop,  \ 
ber. als prop. tot adj. 1767, ordin. 1779,  emer. 1802, \ 1805, sloot 30 
Apr. 1786 huwlijksvoorw. met Silvestra Diderica Ter Poorten (-J- 6 Dec./ 
1820)  vermoedelijk  eene zuster v. Herm.  rienr. Ter Poorten (zoon v.*^ 
Joh. Jelle), als prop. 1771 te Avereest, 1801 emer., f 9 Mei 1823, oud 
81 jaar, die Lijsje Voombergh tot gade gehad heeft en met eene vrouw 
uit  Kampen  hertrouwd is. L. v.  Dijk is als pred. te Abbekerk, thans 
te Wijhe, 20 Aug. 1845 te Zwolle geh. m. M.  L. v. Deventer. 

(a) Eene A. M. Dijserinck tr. 23 Sept. '80 te Haarlem eenen W. A. 
H. Koster. 

{})) Laurentius Eckius, in den predikdienst getreden te Stavoren, werd 
18 Apr. 1619 te Tiel beroepen, f 1624. Bartholdus v. Eek kwam 15 
Deo. 1678 als prop. te Tiel, nadat "hij de collatie van den Tielschen 
magistraat en het berosp van den kerkeraad ontvangen had, en beide 
documenten in de buitengew. classisver^. te Tiel v. 4 Nov. geappro- 
beerd waren; hij vertrok 1681 naar 's Hertogenbosch. Over Cornelis 
Franssen v. Eek, pred. te Hemmen, 1788 te Deventer, 24 Maart 1795 
ontslagen, 25 Mei weder bevestigd, 1798 hoogl. a. h Ath., zie de 
iV. Uitgaaf v. h. Biogr. Wdhk. d. Ned. Zijn zoon Abraham v. E. 
(f 23 Juli 1852 te Zwolle, oud 62 jaar) is pred. te Wijhe geweest, 
geh. m. M. G. G. v. der Leeden (f 4 Mei 1848). v. Eek, o. a. ook te 
Tiel, en te Indoornik (o. Andelst, in Overbetuwe), alwaar Jacobus v. E. 
24 Sept. '80 overleed, geadv. door W. F. v. Eek. R. v. Eek schreef in 
de «Indische Gids» (Nov. '80) over het Menangkabausch Maleisch. — 
Eckstein, nog te Rotterdam  (Leuvehaven). 

(e) Antony Eeckholt, burgemeester te Kampen, Maicus Doornink en 


236 REGISTER  I. 

Eefsche vdd,  196. Eensclinte (v.) (rt), 90, 9]. 

Eeglien (v.) ,  189. Eerde (v.) , ]69. 

Lucas V. der Meer (pred. te Kampen) kernen in de Kamper Momber- 
stellingen 20 Dec. 1693 voor als voogden van Alidn Susanna (ged. te 
K. 19 Jan. 1686, \ 9 Jan. 1763), Susanna (item ? Dec. 1687,-|-25Febr. 
1762), Rudolf Marcus (item 3 Febr. 4689, f Jw'i l'/^S), kinderen van 
Joh. Fokkoma, pred. te Assen, 1084 te Kampen, \ 1690, bij Sara Door- 
nick (als zijne Aved. 1693 hertr. m. eenen Brandenburg), die 5 Maart 
1716 hunne voogden ontslaan, hebbende Susanna destijds Berend v. 
Marie, burgemr v. K. {Geü. Aant., bl. 634), tot man gehad, en zijnde 
Rudolf Marcus F. in 1719 schoonzoon geweest van Petrus Roldanus 
(Johanneszoon, A. L. M. et Phil. Dr., pred. teZalk,1691 teK.,i1723), 
die met Sara Doornink, wed. Brandenburg, in 1716 door hem tot borgen 
worden gesteld voor de ontvangst van het vnurstedengeld enz. der stad 
K. In Gesl. Aant, 1. cit., is echter niet van Fokkoma (Moonen's Naemketen, 
bl. 39), maar van Fokkema sprake. Is Fokkoma één met Fokkema? 
Gezegde Antony Eeckholt stond met Jacobus Beeldsnijder en Rutger 
Lemker v. Breda 8 Apr. 1716 vermeld als voogd van Wijer Jacobus, 
Gillis Antony en Maria Catharina, kinderen v. Jacobus Galló (ambassade-j^ 
predikant in Frankrijk, 1690 te K., f 1708) bij Maria Beeldsnijder uit f 
Amst., welke echtelieden 28 ]Mei 1702 nog een zoon hadden Servaas 
Wolfert, destijds 6 jaar oud. -^ Trijneke Fokkema te Dokkum tr. 13 Juni 
1823 Adrianus Verwijs, in 1810 pred. te üiepenheim, daarna te Dokkum, 
1820 te Deventer, j 1 Dec. 1844 ald., oud 56 jaar; zijne moeder 
Woutertje Reneman, wed. Cornelis Verwijs, f 27 Febr. 1827; zijn zoon 
Dr. Eelco Verwijs, middennederlandsch litterator, medewerker aan het 
Nederl. Woordenboek, j 1880 te Arnhem kinderloos, eene weduwe 
kinderloos achterlatende (Fontein uit Ilarlingen?) Zie zijn levensbericht, 
in de Handel, cl. Mü v. Nederl. Letterk. 1880 door zijn boezemvriend 
Verdam. Fokkema, nóg te Arnhem, vanwaar J. C. Fockema, wed. 
Dr. J. Witkop, in leven pred. te Zutfen, in Hl. Ct. v. 23 Nov. den 
dood berichtte i. d. 9 Oct. te Batavia van haren oudsten zoon Laurens, 
bijna 34 jaar oud. — Aletta Johanna Eeckholt (-hout) huwde 1737 
Arnoldus van Ermel (pred. te Doornspijk, 1755 te Kampen, f 1777), 
hertr. 27 Aug. 1762 met Maria Elisabeth Vriese. B. J. Eekhout, 2e luit. 
inf., is Sept. 80 bij het 4e bat. op Java geplaatst. Mej. L. F. Eekhout 
te Utrecht werd 29 Oct. '80 toegelaten voor schoolonderwijs, evenals 
F. Jakobs te 's Gravenhage. — Zie eenen v. Ermel (1503) in Herald. 
Bibl. 1880, bl. 291. Voor de deelneming, ondervonden bij h. overlijden 
der weduwe G. M. Scherer geb. C. E. v. Ermel dankten de kinderen, 
behuwdkinderen enz. 17 Nov. 80 uit 's Gravenhage. 


REGISTER  I. 


237 


Eerligh (v. Erlag), 21S. 
Bertheek Eerheel' (o. Brammen), 

279. 
Egbers (b),  143. 
Egmond (v.) ^,9, 10, 15, 18, 

125. 
Egmond (grave v.) ie) 9, 11, 1 5, 

123. 
Ehze, 180. 
Eikhorst, 118. 
Eil (v.) [c) 170. 
Ekensteen (von), 225, 26. 
Elberti, 170. 
Elden (v.)  OO'  ^• 
Elderen (v.) (-) , 144, 45. 


Eldik (v.) (c), 80. 

Eldrlk,  309. 

Elisabeth v. Portugal (/) , 173. 

Elliot,  268. 

Els (v),  71,  72. 

Ehahker,  72. 

Ehe, 205. 

Elskamp,  72. 

Elskamp, 90. 

Elsneriis, 165. 

Eist (V.),  71. 

Ehenkamj) ,  72. 

Emants (Emmans) {f) ,145,46 

218. 
Emden.,  294. 


(a) Hel zegel v. Beernt v. Eeiuschate, in 1653 geërfd op Veliuve, is 
nog aanwezig in hel archief v. h. Groote Gasthuis te Deventer {Cat. 
d. archieven van dat G., nO. 1519, bl. 643). 

ih) Ilillechien Egberts (f 1660), denkelijk in 1647 hertrouwd, ^vas 
de weduwe v. Johannes Westenberg (1607 ber. te Ommen, f 1644), 
bij wien Jan W., Maria W. (22 Apr. 1623 te Deventer geh. m. Balthasar 
Bierman), en Aaltje W., 8 Maart 1614 te Zwolle geh. m. Herman 
Gartsen, zoon v. Gerrit Egbertsen te Noordhoorn, wonende in de 
Smeden. Te Wamel en te Tiel vindt men Egberts. 

(c) Jhr. Johan v. Egmont werd 25 Apr. 1606 door Jhr. Otto v. 
Zevender als baljuw v. Brielle en Voorne vervangen {Nav. XXX, 297, 
noot 2). — Zie v. Eil, Eyll, in Nijhoff's Oorkonden, passim (Registers). 
Op den Dam te Amst., hoek Kromelleboogsteeg, naast Zeemanshoop, 
bestond tot vóór weinig jaren de kassiersfirma v. Eyl, Sluyter en Munk, 
welke, door Simon Groh, sedert overging op H. H. Cretier (bovengenoemd). 
{d) W. V. Elden, pred. te Breskens, is 25 Juni 1880 beroepen te 
Briels-Nieuwland, en predikte 12 Sept. zijn afscheid. W. J. v. E. A.G.zn., 
pred. te Almkerk, werd 16 Oct. '80 ber. naar Hal tem. 

(e) Zie over v. Elderen J. W. te Water, Verhond d. Edelen, I, 244; 
n, 373; Hl, 527; IV, 436, enz. 

(/■) J. V. Eidik, wed. v. Kooien, f 22 Sept. 1849, oud 81 jaar, maakte 
21 Apr. 1818 bekend, dal haar tweede man Franciscus Gerardus Immink 
(pred.  te Thamen a/d. Amstel,  1798 te Deventer),  oud 63 jaar, over- 


238 KEGISTER  I. 

Eüima (koningin), 9, 167, 284,   Emmerik,  54 
30:3. Empel,  116. 


leden was.  Deze Immink maakte mede namens broeder en zusters uit 
Utr.  18  Jan.  1799  het  overlijden hunner moeder Aleida v. Iltersüm, 
wed.  F.  G.  Immink,  oud 81 jaar bekend. Dr. Paukis Steen, pred. te 
Delden, had in 1859  S. E. A. v.  Eldik tot vrouw. Te Nijmegen woont 
V.  Eldik  Thieme. Te Ochten heeft men «het Eldiksche veld». — Ger- 
hardus  Wilhelmus Immink, als prop. 1797  te Enter,  1800  te Gorsel, 
huwde  in  1797 Harmina Emmes te Groningen  (-J- 18 Aug. 1847, oud 
ruim  75 jaar),  die zich Emmius noemde,  toen  zij  in  1821 zijn dood 
verkondigde.  Was  zij nazaat van den Groninger rector Ubbo Emmius 
(Aai;. XXIII, '119; IV, 378; V, 258; VIII, 9; X, 478) ? G. II. Immink, ber. 
1807  te  Enter,  ondertr.  26 Jan. 1811  G. ter Wele, wed. H. Stokkers 
(f  21  Maart  18G0,  oud ruim 85 jaar), die 22 Maart  1847 zijn dood, 
oud bijna 62 jaar, bekend maakte. Jacobus Immink, zoon v. Warnerus, 
als  prop.  ber.  1723  tot adj., 1727 tot ordin. pred. te Enschede, 1763 
emer.,  \  30  Juni 1707, liet Anna Maria Beckinck als weduwe na, en 
had  in 1748  twee zoons, Bernardus, beneden, en Warnerus, boven de 
tien  jaar  oud;  laatstgenoemde,  als  prop.  ber. te Enschede, 1763 tot 
adjunkt  pred.  en  rector,  -\  15  Nov.  1779,  liet Alegonda Roessingh 
(-|-  1818)  als  weduwe  na,  als  wier  broeders in de notulen van het 
Staatsbewind  v.  17 Dec. 1801, nO. 15, voorkomen Henricus en Johan- 
nes  R.  Jacobus  Immink,  zoon  v.  Gerh.,  als  prop.  1781  te Losser, 
-J-  1806,  liet  H.  Barfde  als weduwe met onmondige kinderen achter. 
W. Immink, ber. pred. te  Kamperveen, tr. 21 Juli 1829 J. E. Ninaber. 
Wernerus  Immink, emer.  pred.  v. Doesburg, \ 3 Febr. 1876 te Velp 
(bij  Arnhem).  Een  Immink.  als  wedr  v.  Alexandrine  Dijkmans  te 
Amerongen  (moeder  Bols),  geh.  m. eene jkvre V. Styrum, is notaris 
ter  plaatse.  N. Immink, cand. not. te IJsselstein, werd 3 Nov. '80 tot 
notaris  aldaar benoemd. Te Rijssen schonk J. C. Immink, geb.  Hage- 
'doorn,  11  Nov.  '80  de  geboorte  aan  eene  dr.  P.  Immink en J. J. 
Noordink,  te Bergen, dankten 15 Nov. '80 voor de deelneming, onder- 
vonden  bij  het  overlijden  van hun zoon W^arnerus. — Martha, dr v. 
wijlen Jan v. Goten, huwde 1665 te Zwolle Gerardus Benthem (Bentheim) 
pred. te Dwingelo, 1672 te Steenwijk, f 1698 (bij wien Kutger Adolf en 
Johannes; ook had hij een kleinzoon Gerhard), zoon v. Adolf [broeder 
V.  Melchior  B.,  -[-  1674  als  pred.  te Rijssen, die als wedr v. Aaltje 
Balthasarsdr  v.  Breijl, hertrouwde Geertruid Coninck, -j- 1688, bij wie 
(blijkens  Gedep.  6  Oct.  1688)  Elisabeth en Maria Margaretha B., en 
in  1660  een  zoon;  zie over deze familie de Boekzaal 1779, bl. 625]. 
Gieltje V. Kooien werd 4 Jan. 1060 de vrouw v. Henr. Joh.  Voltelen, 


REGISTER  r. 0OQ 

(r)Empereur Oppijck (Opwijck)   Ende (v.) , 2S0. 

W,  23, 57, i3S-41. Engelberts* (/v) , 200, 47, 48. 

F.nch {(k-n) ip. Arnhem),  45.    Engelbertiis,  118. 


zoon V. Salomon, i,i 1060 pred. te Blankenham, \ 1070. Passen hier 
misschien ook Joh. Kotiu.^ geb. te Harderwijk, pred. te Nijkerk, 1674 
te Blokzijl, f 19 Aug. 1678, als pred. te Nijbroek 10 Sept. 1658 geh. 
m. Geesje v. Wieringen, j. d. te Kampen, die hij als weduwe met zes 
kmderen achterliet, - en Georgius v. Goot, nopens wien , als pastor 
te Emmelen (Ermelo?) de Zutfensche synode v. 8 Juni 1596 getuigde, 
dat liij niet «can voor een wettelijck dienaer aengenomen werden° en 
soo hij door authoriteyt des Hofls (v. Gelderland) niet conde geremo- 
veert worden, sa! de classis v. Harderwijk gehouden sijn op het 
stichtelijkste met hem te handelen»; terwijl de Harderwijker synode 
V. 10-13 Juli 1590 het besluit nam, dat v(vermits Georgius de Cota, 
pastor tot Emmelen, homicida (!), cauponarius et inordinatae vitae \s, 
men bij 't Ho ff wil aendringen dat hij afgeset worde, en die rente der 
pastorij hem niet meer en volge». P. v. Gooth is geërfd te Macharen. 
L- F. W. V. Gooth, med. dr. te Breda, f 27 Nov. 1880, vermaakte 
aan die stad /" 300,000 tot oprichting eener ambachtsschool en / 30,000 
▼oor den aanbouw van arbeiderswoningen. — De Portugal is 'een 
weiland te Bergharen. — Zie Emans in Nav. XXV, 134. — Anna 
Margaretha Bols (f 4 Febr. 1864, oud 64 jaar), maakte bekend, dat 
haar man Jacobus Gerardus Sandbrink, sedert weinige weken pred. 
te Deventer, 23 Juni 1828 door een allertreurigst ongeval van haar 
en hare twee jonge kinderen was weggenomen. 

(a) In het oud synodaal archief (te 's Hage) is aanwezig een brief 
V. 1630 van Johannes 1'Kmpereur aan H. Fabritius, pred. te Leiden 
{Caial, bl. 52). Overigens lost zich hel schijnbare verschil (boven, 
bl. 139,40) tusschen de opgaaf van Bonman en de Ms. geneal. du Tour 
nopens de moeder van Sara TEmpereur aldus op, dat haar vader 
Constantiju als weduwnaar van Weintgen de With hertrouwd is met 
Gatharina Uiterlemmingen, bij welke laatste Sara l'E., in 1650 gehuwd 
met Mare baron du Tour. Beider opgaaf was dus niet volledig. Voor 
dat eerder huwelijk met eene de With pleit, dat Mr. Gonstantinus 
'I'Empereur d'Oppijck 20 Nov. 1663 optrad als getuige bij den doop 
van Adrianus Breeman van der Hagen, wiens moeder eene de With 
was; zie Nav. XXX. 390. 

(ö) Hermanaus Engelberts, pred. te Ulzen, 1736 te Oldenzaal, 1739 
te Almelo, 1742 te Delft, 1743 te Amst., f ald. 11 Aug. 1745. Engel- 
berts, cand.  te  St.  Joostland, is Juli 1880 beroepen  bij de Herv. ge- 

4 


240 llF.OISTEIl  I. 

Engelen (ci) ,  15, 78 , 1] 1 , 12, Engelenbimj {fleji) ,  119. 

16 , 17 , 53 , 55 , 56 , 70, 71, Èngestraat (te  Deventer) ,  90. 

7S__80, 22;3, QQ. Episcopius [c),  190. 

Engelen (v.) (6),  117. Erasraus ,  122. 


raeente te Dantiimawoude (cl. Dokkiim). W. E. M. Engelberts, pred. 
te Nieuw- en St. Joostland, geh. m. A. E. G. Huyskes, berichtte den 
dood i. d. 4 Sept. 1880 van zijn zoontje Jan Herman, oud 7 maanden. 
A. A. Engelberts, geb. v. Neukirchen gen. Nijvenheym, te Amst., 
beviel 21 Oct. '80 van een zoon. De boven, bl. 247 vermelde G. Engel- 
berts Jr. is 23 Nov. '80 tot notaris te Arnhem benoemd. Zie ook Ncii\ 
XXX, 573 (wapen). De boven, bl. 248 genoemde A. J. Engelberts, geb. 
Nepveu , is de gade van Mr. D. Engelberts (uit Amst.) te Vorden. — 
Huyskes, nog te Hedel en te Zaltbommel. 

(a) Jelis Engelen staat in 1575 vermeld als klerk des raadsheers 
Willem V. Gendt (Mr. G. v. H., Stukken, III, 38). J. V. Engelen was 
in 1651 secretaris van Deventer (Cat. d. arch., n». 1517 enz.) Aan 
Aegidius Engelen, pred te Gennep, stelde de classis